Χαμένες καὶ πραγματικὲς ἀξίες νομισμάτων καὶ κρυπτονομισμάτων

Τὸ ἐρώτημα ποὺ μὲ βασανίζει μὲ τὰ κρυπτονομίσματα (ἴσως ἡ ὁρολογία ποὺ χρησιμοποιῶ νὰ μὴν εἶναι ἡ σωστή…), εἶναι τὸ ἑξῆς:

Παλαιά, τὰ νομίσματα ἦταν αὐτάξια, δηλαδὴ ἐμπεριεῖχαν τὴν ἀξία ποὺ ἐδήλωναν (σὲ χρυσό, ἀσήμι κτλ.). Δηλαδὴ ἐμπεριεῖχαν τὴν ἀξία τους, τὸ ἀντίκρυσμά τους.

Μετά, «κάποιοι» ἐσκέφθησαν ὅτι εἶναι πιὸ βολικό, ἀπὸ ἄποψη βάρους καὶ χρήσεως, νὰ εἶναι ἑτεράξια, δηλαδὴ ἡ ἀξία τους νὰ μὴν ἐμπεριέχεται, ἀλλὰ κάποιος νὰ ἐγγυᾶται γι’ αὐτὴν (συνήθως ἕνα Κράτος, ἢ μία Τράπεζα).
‘Ἔτσι, τὰ πρῶτα δολλάρια, ἀντιστοιχούσαν σὲ κάποιο βάρος χρυσοῦ.

Θεωρητικὰ λοιπόν, μποροῦσες νὰ ἐργασθῇς ἢ νὰ πουλήσῃς κάτι, νὰ πληρωθῇς σὲ δολλάρια καὶ νὰ πᾷς νὰ τὰ ἀνταλλάξῃς μὲ τὸ ἀνάλογο βάρος τους σὲ χρυσό.

Ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰῶνος, νομίζω ἀπὸ τὴν δημιουργία τῆς FED καὶ μετά, ἀπηγορεύθη κάποιος νὰ ἔχῃ ἀποθέματα χρυσοῦ, ἐκτὸς ἀπό τὶς τράπεζες, ἐνᾦ ὑπεχρεώθησαν ὅσοι εἶχαν, νὰ τὰ ἀνταλλάξουν μὲ δολλάρια.
Αὐτὸ ποὺ στην οὐσία ἔλεγαν εἶναι ὅτι πρέπει νὰ ἐμπιστεύεσαι τὸ Κράτος καὶ τὶς Τράπεζες σὲ αὐτὸ ποὺ λέν, ὅτι ἐκδίδουν δηλαδὴ τόσα νομίσματα, ὅσα εἶναι καὶ τὰ ἀποθέματα τοῦ χρυσοῦ ποὺ διαθέτουν.

Ἀπὸ τὸ 1971 καὶ μετά, κατηργήθη καὶ ὁ παραπάνω περιορισμός.
Ἔτσι οἱ Η.Π.Α. ἐκδίδουν δολλάρια μέσῳ τῆς FED καί, σὲ ἀντίκρυσμα, τυπώνουν Κρατικὰ Ὁμόλογα ποὺ διακρατᾶ ἡ FED ὡς ἐγγύησῃ γιὰ τὰ δολλάρια ποὺ ἔχει τυπώση.
Τὸ ἴδιο ἔκαναν στὴν συνέχεια καὶ ὅλα τὰ ἄλλα Κράτη παγκοσμίως, σιγὰ σιγά.

Θεωρητικά, τὰ νομίσματατα ποὺ κυκλοφοροῦν στὸ κάθε Κράτος, ἀνταποκρίνονται στὸ Ἀκαθάριστο Ἐγχώριο Προϊόν του.
Θεωρητικὰ πάντα…

Πρακτικά, γιὰ ἐμέναν, ἔχουν πείση τὸν κόσμο ὅτι ἔχουν κάποιαν ἀξία, ἐνῶ στὴν οὐσία ἔχουν …καμμία!!! Εἶναι ἕνα κομμάτι χαρτί.
Ἀξία ἔχουν τὰ προϊόντα ποὺ παράγονται καὶ ἡ γῆ (σὲ ὁποιανδήποτε μορφή της, ἀπὸ τὸ χωράφι ἕως τὸ διαμέρισμα). Ἀξία ἔχει σίγουρα καὶ ἡ ἐργασία ποὺ καταβάλλει κάποιος.

Ἡ οὐσία εἶναι ὅτι παγκοσμίως κυκλοφοροῦν «θεωρητικά» πολλὰ περισσότερα νομίσματα ἀπὸ ὅσα θὰ ἔπρεπε, κυρίως δολλάρια.

Πρακτικά, γιὰ ἐμέναν, δὲν κυκλοφοροὺν πολλά, γιατὶ ἐὰν κυκλοφοροῦσαν πολλά, δὲν θὰ ἔλειπαν ἀπὸ τόσον πολὺ κόσμο, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἀγοράσῃ ἀκόμη καὶ τὰ βασικὰ γιὰ νὰ ἐπιβιώσῃ.
Πρακτικά, κάποιοι θέλουν νὰ μειώσουν κι ἄλλο τὰ κυκλοφορῶντα νομίσματα, ὥστε νὰ ἀποκτήσουν ἀξία, αὐτὰ ποὺ οἱ ἴδιοι ἔχουν «ἀποταμιεύση» μὲ διαφόρους τρόπους.

Πᾶμε τώρα στὰ  κρυπτονομίσματα.

Εἶναι αὐτάξια;;;
Ἐμπεριέχουν δηλαδή μέ κάποιον τρόπο τήν ἀξία τους, τό ἀντίκρυσμά τους;;;;
Νομίζω πὼς ὄχι… Σὲ οὐδὲ μίαν περίπτωση.

Εἶναι ἑτεράξια;;;Ἐγγυᾶται κάποιος τήν ἀξία τους;;;;
Νομίζω πὼς ὄχι καὶ πάλι.

Τὸ μόνον ποὺ ὑπάρχει, εἶναι ἡ ἰσοτιμία τους μὲ κάποια ἀλλὰ νομίσματα, συνήθως μὲ τὸ δολλάριο.
Νομίζω ὅμως, ὅτι ἄλλο πρᾶγμα εἶναι ἡ ἀξία καὶ ἄλλο ἡ ἰσοτιμία.

Ἀξία ἀποκτοῦν τὰ κρυπτονομίσματα, ὅταν τὰ ἀνταλλάξουμε μὲ κάτι ποὺ ἔχει ἀξία, δηλαδὴ μὲ ἕνα προϊὸν ἢ μὲ γῆ (θεωρητικὰ ἀποκτοῦν ἀξία καὶ ὅταν τὰ ἀνταλλάξουμε καὶ μὲ κάποιο ἄλλο ὑπάρχον νόμισμα ἢ μὲ κάποιαν ὑπηρεσία, ἐπειδή, θεωρητικὰ κι αὐτά, μποροῦν νὰ ἀνταλλαγοῦν μὲ κάποιο προϊὸν ἢ μὲ γῆ ἀντίστοιχα).

Ἄρα, μέχρι τώρα τοὐλάχιστον, ἡ μόνη χρησιμότης ποὺ βλέπω στὰ κρυπτονομίσματα, εἶναι ὅτι βοηθοῦν στὸν περιορισμὸ τῆς κυκλοφορίας τῶν νομισμάτων καὶ στὴν προώθηση τῶν ἠλεκτρονικῶν καὶ γενικότερα τῶν ἀχρημάτων συναλλαγῶν / πλαστικοῦ χρήματος (κάτι τὸ ὁποῖο ποθοῦν διακαῶς Τράπεζες καὶ κάποιοι γνωστοί-ἄγνωστοι κύκλοι).

Μπορεὶ καὶ νὰ κάνω λάθος μὲ τὸ ὅλο σκεπτικό μου, διότι δὲν εἶμαι οἰκονομολόγος.

Τὸ Χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Χαμένες καὶ πραγματικὲς ἀξίες νομισμάτων καὶ κρυπτονομισμάτων

  1. Ὀρθότατες οἱ σκέψεις αὐτές: Ἄλλωστε, ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν οἰκονομολόγων εἶναι καθεστωτικοί, δηλαδὴ στὸ κόλπο.

    • Τὸ ζήτημα τοῦ νομίσματος εἶναι πολὺ πιὸ βαθὺ καὶ πιὸ σκοτεινό, ἐνᾦ παραλλήλως παραμένει βασικὸς μηχανισμὸς ἐλέγχου.

Leave a Reply