Γιατί ἐπί τέλους δέν παραιτεῖται ἡ Χρυσῆ Αὐγή ἀπό τήν β(ο)υλή;

Τὸ ἔχω ξαναγράψη καὶ ἂς μὲ χαρακτηρίζουν κάποιοι ὡς γραφική. Σὲ θέματα ἐθνικὰ δὲν ἀναμένουμε ἀπὸ τοὺς β(ο)υλευτὲς νὰ κραυγάζουν, ἀλλὰ νὰ δροῦν. Κι ἐφ΄ ὅσον, κατὰ δήλωσίν τους, τὸ «μοναδικὸ πατριωτικὸ κόμμα» τοῦ ἑλληνοκαφριστικοῦ κΥνοβουλίου (τους) εἶναι ἡ χρυσῆ αὐγή, τί περιμένουμε περισσότερο ἀπό τό νά ὑπερασπισθῇ τά ῥημάδια τά ἐθνικά μας θέματα;
Καί πῶς θά μποροῦσε νά κάνῃ κάτι τέτοιο ἐμπράκτως, ἐάν μή τί ἄλλο ἀπό τό νά παραιτηθῇ;

Τὸ κΥνοβουλετικὸ κ@λοχανεῖο, τὸ ὁποῖον φαίνεται νὰ μᾶς κυβερνᾷ, πατᾶ σὲ ἕνα (ἐν τάξει, κουρελόχαρτον, ἀλλὰ τύποις) Σύνταγμα!
Τὸ (ἐν τάξει, κουρελόχαρτον, ἀλλὰ τύποις)  Σύνταγμα ἀναφέρεται, μεταξὺ ἄλλων, στὰ τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου καὶ στὸ ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον εἶναι μία β(ο)υλὴ νόμιμος ἢ παράνομος.
Μία β(ο)υλή, ἐπὶ τοῦ παρόντος, γιὰ νὰ θεωρεῖται νόμιμος, πρέπει διαρκῶς νὰ διαθέτῃ 300 μέλη. Ἐὰν κάποιος βουλευτὴς παραιτηθῇ ἢ πεθάνῃ ταχύτατα ἀντικαθίσταται, πρὸ κειμένου νὰ μὴν καταντήσῃ συνταγματικῶς παράνομος (καὶ ἄκυρος) ἡ β(ο)υλή τους.

Οἱ ἀπόντες λοιπὸν β(ο)υλευτὲς ἐὰν δὲν μποροῦν νὰ ἀντικατασταθοῦν, τότε ἡ β(ο)υλή τους κλείνει καὶ πᾶμε σὲ ἐκλογές. Πρὸς τοῦτον καὶ πάντα, μὰ πάντα, ταχύτατα ἀνευρίσκεται ὁ ἀναγκαῖος (ἢ καὶ οἱ ἀναγκαῖοι) ἀντικαταστάτης.
Στὴν μονάδα, στὸ ἄτομον, εἶναι εὔκολο νὰ παρακαμφθῇ ὁ ἀπὼν καὶ νὰ ἀντικατασταθῇ μὲ ἄλλον, ποὺ ἀναμένει ἀσθμαίνοντας. Πρὸς τοῦτον καὶ τὰ κόμματα δὲν πολυ-σκοτίζονται γιὰ τὸ ἐὰν κάποια ψῆφος τους ἀπωλεσθῆ.
Τί γίνεται ὅμως ἐάν παραιτηθῇ ἕνα ὁλόκληρο κόμμα; Πῶς ἀντικαθίστανται πέντε ἤ δέκα ἤ δεκαπέντε ἤ περισσότεροι β(ο)υλευτές;

35. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), όταν για οποιονδήποτε λόγο κατά την διάρκεια βουλευτικής περιόδου, κενούται βουλευτική έδρα, η κενωθείσα έδρα πληρούται μέσα σε σαράντα πέντε το πολύ ημέρες με ανακήρυξη από τον Έφορο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34, ως βουλευτή τον εν ζωή κατά τον χρόνο της ανακηρύξεως υποψήφιο του συνδυασμού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας του κόμματος ή του συνασπισμού κομμάτων ή συνδυασμού ανεξαρτήτων, ο οποίος, στην περίπτωση κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, αποδεδειγμένα κατά τον χρόνο κενώσεως της έδρας εξακολουθεί να ανήκει στο ίδιο κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων και οποίος θα εκλεγόταν στις γενικές βουλευτικές εκλογές, αν αυτός, που κατείχε την κενωθείσα έδρα και όσοι τυχόν άλλοι υποψήφιοι του εν λόγω συνδυασμού είτε αποποιούνται του δικαιώματος βάσει του παρόντος εδαφίου είτε δεν αποκτούν δικαίωμα ανακηρύξεως βάσει του παρόντος εδαφίου λόγω θανάτου ή γιατί κατά τον χρόνο κενώσεως της έδρας δεν ανήκουν στο ίδιο κόμμα ή τον συνασπισμό κομμάτων, δεν είχαν πάρει περισσότερους από αυτόν σταυρούς προτιμήσεως ή δεν είχαν ή μπορούσαν να είχαν θεωρηθεί δυνάμει της δευτέρας παραγράφου του εδαφίου (4) του άρθρου 32 ότι προηγούντο αυτού.

Ἡ πολιτικὴ ἀλητεία βγαίνει σὲ ὅλα τὰ χρώματα!!!

Τί ἀκριβῶς συμβαίνει; Νομίζω πὼς καταλάβατε!!!!
Βουλὴ δὲν ὑφίσταται ἐὰν δὲν πληρωθῇ ἡ κενὴ βουλευτικὴ ἕδρα!
Συνεπῶς δὲν ὑφίσταται δυνατότης νὰ ξεπουλήσουν!
Συνεπῶς εἶναι ἄκυροι ἒως τῆς στιγμῆς ποὺ θὰ ἀναδειχθῇ νέος βουλευτὴς γιὰ νὰ καταλάβῃ τὸ κενόν!
Συνεπῶς;

Ὁ ἐκλογικὸς νόμος ἐπιτάσσει διάλυσιν τῆς βο(υ)λῆς!!! Τώρα!

Γιὰ νὰ ξέρουμε λοιπὸν τὸ τὶ ἀκριβῶς διαβάζουμε παραπάνω, ἂς τὸ ποῦμε μὲ ἁπλᾶ λόγια: κουδουνισμένα ὑπάρχουν ἄφθονα, γιὰ νὰ ἀντικαταστήσουν κάποιον ποὺ φοβήθηκε ἢ ποὺ μᾶς ἄφησε χρόνους. Πρὸς τοῦτον καί, βάσει τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου, δὲν ἔχει νόημα ἡ παραίτησις τοῦ ἀτόμου, ἐὰν μάλιστα μεταπηδήσῃ σὲ ἄλλο κόμμα ἢ ἀνεξαρτοποιηθῇ, διότι πάλι συμπληρώνεται ὁ ἀριθμὸς τῶν βο(υ)λευτῶν. Τί γίνεται ὅμως ἐάν σύσσωμο κάποιο κόμμα παραιτηθῇ; Ποῦ καί πῶς θά ἐπιτύχουν οἱ λοιποί νά κουκουλώσουν τό κενό; Θά τολμήσουν νά ἀκυρώσουν πλήρως τό Σύνταγμα; Ἤ θά κρατήσουν τά προσχήματα;

Χρυσαυγουλάκια μας ἔφθασε ἡ ὥρα νὰ παραιτηθεῖτε!!!

Ἐν κατακλείδι… β(ο)υλὴ μὲ κάτω ἀπὸ 300 β(ο)υλετὲς δὲν ἔχει ἰσχύ.
Μὴ ἔχοντας ἰσχὺ τὸ  μόρφωμά τους ὅμως ἀκυρώνεται. Ἀκυρουμένου τοῦ μορφώματος ἔχουμε (ὅσες ἀπαιτῶνται) ὑπηρεσιακὲς κυβερνήσεις δίχως δυνατότητα νομοθετήσεως.
Ἐὰν ἀκυρωθῇ μία β(ο)υλὴ (μὲ ὅλες τὶς ἀναγκαῖες ἐπαναλήψεις ποὺ ἴσως θὰ ἀπαιτηθοῦν, μέσα ἀπὸ ἐπαναλαμβανόμενες ἐκλογικὲς διαδικασίες, ἐὰν κριθῇ ἀναγκαῖον), ἰδίως γιὰ τόσο σοβαρὰ ζητήματα, ὅπως αὐτὸ τῆς Μακεδονίας, γιὰ νὰ ἐπανασυγκροτηθῇ πρέπει νὰ εὑρεθῇ τέτοιο σχῆμα κατάλληλον, ποὺ θὰ ἐκπροσωπῆ (λέμε τώρα) τὰ λαϊκὰ αἰτήματα.
Δῆλα δή… Ζῆσε Μάη μου…

Γιὰ τὴν ὥρα ἑστιάζουμε στὸ τὶ εἰδικῶς δύναται νὰ πράξῃ ἕνα ἀπὸ τὰ κόμματα τοῦ κΥνοβουλίου. Κι ἐνᾦ θεωρητικῶς ὅλα θὰ ἔπρεπε νὰ λειτουργοῦν ὁμοίως, ἐν τούτοις καταλήξαμε (ἤ καταντήσαμε;) νὰ ἀναμένουμε κάτι (τί ἀλήθεια;) ἀπὸ τὴν χρυσῆ αὐγὴ καὶ μόνον.
Θά τό κάνουν; Ἤ ὄχι;

Φιλονόη

Σημειώσεις

Εἰδικῶς τώρα ποὺ ἀπέκλεισαν τὰ δημοκρατικὰ τΣΥΡΙΖΑι-ΑΝΕΛικὰ καθάρματα τὴν χρυσῆ αὐγὴ ἀπὸ τὸ κΥνοβούλιόν τους, ἔχουν ἕναν ἀκόμη λόγο νὰ ῥίξουν στὰ μαῦρα τάρταρα τὰ δημοκρατικὰ τόξα.
Ἐννοεῖται πὼς δὲν θὰ …τολμήσουν κάτι τέτοιο, διότι παρὰ εἶναι …βαρὺ γιὰ τὸν «μπατριωτισμό» τους..

«Παίζει» βέβαια τὸ μπαρμπαρουσόπαιδον νὰ «ἔδωσε πάσα» στὸ «δημοκρατικὸ τόξον» γιὰ νὰ περιορισθῇ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀναγκαίων γιὰ τὴν ψηφοφορία βο(υ)λευτῶν.
Συνυπολογίζοντας καὶ τὰ τῆς ἀποχωρήσεως τοῦ (πάντα, παντοῦ καὶ πάντοτε) παντὸς καιροῦ καὶ μηδὲ μίας ἀνθελληνικῆς συνωμοσίας ἀπόντος ΚΚΕ, ποὺ ἐπίσης ἀπεχώρησε, τολμῶ νὰ ἰσχυρισθῶ πὼς ναί, δὲν «παίζει»… Ἔπαιξε σκηνοθεσία γιὰ τὰ μάτια τῶν χαχόλων… Τὰ χρυσαύγουλα …«ἀθωῴνονται» καὶ ἐμεῖς …ἐλπίζουμε!.

(Visited 300 times, 1 visits today)
12 thoughts on “Γιατί ἐπί τέλους δέν παραιτεῖται ἡ Χρυσῆ Αὐγή ἀπό τήν β(ο)υλή;

  • ΠΟΛΥ ΒΟΛΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΥΡΙΖΟΜΟΥΡΑ!ΓΙΑ ΚΟΥΝΑ ΛΙΓΟ ΤΟ ΜΥΑΛΟ(;;)ΠΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙΣ.ΖΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Χ.Α ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΦΘΑΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΝΩ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΗΣ ΕΙΧΕΣ ΔΩΣΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΕΤΟΙΑ ΩΣΤΕ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΔΟΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΝΑ ΕΓΕΙΡΕΙ ΚΑΝ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ ΟΧΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΑΦΕΛΕΙΑ ΝΑ ΕΓΚΑΛΕΙΣ ΤΗ Χ.Α ΓΙΑΤΙ ΛΕΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ!!!!ΓΙΑ ΣΥΝΕΛΘΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΕΛΑ ΑΥΡΙΟ ΣΤΙΣ ΠΡΕΣΠΕΣ ΕΣΤΩ ΤΗΝ ΥΣΤΑΤΗ ΩΡΑ ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙΣ ΜΠΑΡΟΥΦΕΣ ΕΚ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ..ΒΕΒΑΙΩΣ ΒΕΒΑΙΩΣ…

   • Χρυσαυγουλῖνο μου…
    …φᾶε τὶς κωλοτοῦμπὲς τῶν (φυτευτῶν) ἐκπροσώπων σου καὶ μούγκα!!! Μούγκα εἴπαμε!!!

 1. Αγαπητή Φιλονόη,
  με αφορμή το άρθρο σας, βρήκα τα εξής άρθρα του Συντάγματος για το θέμα
  που θίγετε:
  ===
  ‘Αρθρο 53: (Βουλευτική Περίοδος)

  1. Oι βουλευτές εκλέγονται για τέσσερα συνεχή έτη που αρχίζουν από την ημέρα των γενικών εκλογών. Mόλις λήξει η βουλευτική περίοδος, με προεδρικό διάταγμα, που προσυπογράφεται από το Yπουργικό Συμβούλιο, διατάσσεται η διενέργεια γενικών βουλευτικών εκλογών μέσα σε τριάντα ημέρες και η σύγκληση της νέας Bουλής σε τακτική σύνοδο μέσα σε άλλες τριάντα ημέρες από αυτές.
  2. Bουλευτική έδρα που κενώθηκε μέσα στο τελευταίο έτος της περιόδου δεν συμπληρώνεται με αναπληρωματική εκλογή, όταν απαιτείται κατά το νόμο, εφόσον οι κενές έδρες δεν είναι περισσότερες από το ένα πέμπτο του όλου αριθμού των βουλευτών.
  3. Σε περίπτωση πολέμου η βουλευτική περίοδος παρατείνεται σε όλη τη διάρκειά του. Aν η Bουλή έχει διαλυθεί, η διενέργεια των εκλογών αναστέλλεται εωσότου τελειώσει ο πόλεμος, ανακαλείται δε αυτοδικαίως η Bουλή που έχει διαλυθεί έως το τέλος του.
  ===
  ===
  ‘Αρθρο 67: (Πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης)

  H Bουλή δεν μπορεί να αποφασίσει χωρίς την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, που όμως ποτέ δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ένα τέταρτο του όλου αριθμού των βουλευτών.
  Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και, ύστερα από νέα ισοψηφία, η πρόταση απορρίπτεται.
  ===
  Συνταγματικά δέν βλέπω (διορθώστε με άν κάνω λάθος) πρόβλεψη για ακύρωση
  Βουλής σε περίπτωση παραίτησης βουλευτών.
  Θα ήθελα μια περαιτέρω ανάλυση.
  Ευχαριστώ.

  • Ἡ Συνταγματικὴ ἐκτροπὴ ὑφίσταται. Ἡ παραίτησις ὁδηγεῖ οὔτως ἢ ἄλλως σὲ ἐκλογές. Ἡ ἐρμηνεία εἶναι προσωπικὴ καὶ χωρᾶ πολλὲς (ἀναλόγως συμφερόντων) ἐρμηνείες. Ἡ ἡττοπάθεια ὅμως εἶναι καλὰ ἐμφυτευμένη στὰ κεφάλια μας, ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ εὐκολοπιστία μας.
   Δὲς τέλος τὴν κωλοτουμπα ΧΑ καὶ τὴν ἀποχώρησιν ΚΚΕ, γιὰ νὰ ἀντιληφθῇς τὸ πόσο στημένοι εἶναι ἅπαντες, ἐντὸς «συνταγματικῶν ὁρίων», δίχως νὰ περνᾷ ἀπὸ τὸ (ἀνύπαρκτον) μυαλό τους ἡ πιθανότης αὐτή. Ὄχι διότι δὲν γίνεται, ἀλλὰ διότι δὲν ἔχουν αὐτὲς τὶς ἐντολές.

 2. Αυτό το άρθρο κάπου το έχω ξαναδιαβάσει, δεν θυμάμαι που.
  Απορώ όμως που το υπογράφεις. Σε διαβάζω γιατί σε είχα για πιο σοβαρή.
  Με απογοητεύεις.

  • Ἐδῶ ἔχουμε πολλάκις ἀναφερθῆ στὸ θέμα, ἀπὸ τὰ πρῶτα μνημόνια ἀκόμη. Ψᾶξε καὶ δὲν (μᾶς) πειράζει ἡ ἀπογοήτευσίς σου.

 3. Πρέπει κάποτε αυτή η ιστορία με το παραμύθι ότι δήθεν εαν παραιτηθούν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής θα διαλυθεί η βουλή και θα ξαναγίνουν εκλογές να σταματήσει….
  Ποιός τα λέει αυτά? Τι λέει το σύνταγμα για αυτό???

  Άρθρο 51, παράγραφος 1 του Συντάγματος προβλέπει ότι: «O αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος από διακόσιους ούτε μεγαλύτερος από τριακόσιους».

  Δηλαδή ΟΛΟΙ οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής να παραιτηθούν οι βουλή μια χαρά θα λειτουργεί και ακόμα και 50 και 70 βουλευτές να είχε και να είχαν παραιτηθεί ΟΛΟΙ πάλι η βουλή μια χαρά θα λειτουργούσε και με 250 και 230 οπότε αυτά είναι ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
  Εξάλου το είχε αναφέρει και ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος ότι “Δεν υπάρχει καμία περίπτωση γενικών εκλογών έπειτα απο μαζικές παραιτήσεις βουλευτών της Χρυσής Αυγής”
  Σχετικές αναφορές εδώ

  https://www.reader.gr/politiki/nikos-alivizatos-den-mporei-na-prokalesei-ekloges-i-hrysi-aygi

  http://www.iefimerida.gr/news/123864/%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B5%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CF%81%CF%85%CF%83%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CE%BF%CE%BB%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%83

  Μα είναι δυνατόν να είχε τέτοιο όπλο στην φαρέτρα της η Χρυσή Αυγή και να μην το χρησιμοποιούσε τότε με τις μαζικές συλήψεις στελεχών της?
  Είναι δυνατόν να μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο ένα κόμμα και να δέχεται τέτοια απροκάλυπτη επίθεση απο το καθεστώς?
  Είναι δυνατόν το ανθελληνικό καθεστώς που κυβερνά την χώρα μας να μην προέβλεψε αυτό το ενδεχόμενο της μαζικής παραίτησης 20 και 40 και 50 εαν είχε βουλευτές ενός κόμματος?
  Ας βάλουμε λοιπόν ένα τέλος σε αυτό το παραμύθι και δεν μας φταίει η Χρυσή Αυγή για την κατάντια μας οπότε ας μην την κατηγορούμε άδικα γιατί ΑΛΛΟΙ είναι οι προδότες.

  Ευζωνας

Leave a Reply