Θά χάση τήν …κεφαλή του ὁ παπαχριστόπουλος;

Τὸ ἀστεῖο εἶναι πὼς δὲν θὰ τὰ εὔρη αὐτὸς ἀλλὰ ἄλλοι.

πηγὴ

Στὴν πραγματικότητα τὸ πιντὶ ζητᾶ ἐπειγόντως προστασία, μεγάλης ἐκτάσεως, γιὰ νὰ μπορέσῃ νὰ ἐπιβιώσῃ (;;;) ἔως τῆς ψηφίσεως τῆς «συμφωνίας» καὶ μετά, ἐὰν προλάβῃ, νὰ ἐξαφανισθῇ ὁριστικῶς ἀπὸ τὶς ζωές μας, μὲ τὸ ἀζημίωτον βεβαίως βεβαίως, ἐφ΄ ὅσον, ἐπὶ τετραετίας, ξερὸς καὶ μόνος του, ὅλο καὶ κάποιο …κομπόδεμα θὰ ἔχη κάνη… Ἤ ὄχι;

Τὸ πιντὶ δὲν φοβᾶται, προσωρινῶς τοὐλάχιστον, διότι σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ διευκολύνουν, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, τοὺς στρατοὺς κατοχῆς νὰ ἐξοντώσουν τὶς δυνάμεις ἀντιστάσεως, δίδεται (προσωρινῶς) πλήρης προστασία. Ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον ὅμως ὁλοκληρωθοῦν οἰ διαδικασίες ὑποταγῆς τῶν ἀντιδρώντων, τότε παύουν οἱ ἐγγυήσεις καὶ ὅποιος …ἐπρόλαβε τὸν τὸν κύριο εἶδε.

Κι ἐπεὶ δῆ τὴν προδοσία πολλοὶ ἠγάπησαν ἀλλὰ τὸν προδότη ὅλοι τὸν εἶχαν στὸ στόχαστρο, αὐτὸ ποὺ ζητᾶ τὸ πιντὶ εἶναι προστασία ἔως ὅτου ὁ (κάθε) προδότης νὰ περάσῃ τὰ σύνορα καὶ νὰ ἐξαφανισθῇ.
Τόσο ἁπλᾶ…

Φιλονόη

Σημειώσεις

Ἀνάγκη πάντως καὶ κόψιμο πλέον γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ σκουπίδια εἶναι ἕνα: νὰ προλάβουν νὰ ἐξαφανισθοῦν. Μπᾶζες κάνουν… Μπᾶζες…

Φαινόμενα «παπαχριστοπούλου»…

Φαινόμενα «παπαχριστοπούλου»…

Ἐπικροτῶ τίς ἀπειλές; Τς…
Χαίρομαι μέ τόν -τάχα μου- τρόμο του; Τς…
Ἀπολαμβάνω τίς τελευταίες τους στιγμές; Τς…

Θλίβομαι μόνον ποὺ καταντήσαμε νὰ ἐνασχολούμεθα τόσο πολύ, τόσο συχνά, σέ τόσην ἔντασιν, μὲ τέτοια σκουπίδια…

 

(Visited 200 times, 1 visits today)
Leave a Reply