Λυκουρέζου παγίδευσις καί τιμωρία;

Ὁ γνωστὸς λυκουρέζος, ὁ πολὺ γνωστός, ποὺ προσφάτως ἀπεκαλύφθη πὼς ἐμπλέκεται μὲ διάφορα (παρά)δικαστικὰ ζητηματάκια εἶναι ἕνα σεβαστὸ καὶ ἀπολύτως ἀντιπροσωπευτικὸ ἄτομο, τῆς κρατούσης τάξεως. Διάσημος, πανταχοῦ παρῶν καὶ κυρίως χρήσιμος. Ἀφῆστε δὲ πού, κατὰ πῶς μᾶς τὰ λέν, ἔχει κάθε λογῆς ἐμπλοκὴ σὲ ὅ,τι πιὸ …περίεργο… Ἐὰν ὅμως ἰσχύῃ κάτι τέτοιο, τότε κι αὐτὸς δὲν θὰ σταυρώση τὰ χέρια. Θὰ …πιέση καταστάσεις γιὰ νὰ μὴν πάρῃ κι ἄλλους μαζύ του στὴν κατρακύλα.

Προσφάτως  λοιπὸν ἀνεκοινώθη πὼς ὁ γνωστὸς καὶ διάσημος αὐτὸς κύριος ἐμπλέκεται μὲ διάφορες παράνομες δραστηριότητες, τῶν ὁποίων σαφῶς καὶ ἀγνοοῦμε τὸ βάθος καὶ τὶς προεκτάσεις. Ὅμως ἐπίσης λησμονοῦμε πὼς σὰν κι αὐτὸν ἀμέτρητοι ἄλλοι, ποὺ εἴτε πολὺ εἴτε λίγο, κατὰ καιροὺς ἀπασχολοῦν ὡς …διάττοντες ἀστέρες τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητος, πρὸ κειμένου ἢ κάτι ἄλλο σημαντικότερο νὰ ἀποκρυβῇ ἢ σκέτο νὰ ὑπερτονισθῆ τὸ «καλὸ» πρόσωπο μίας (φερομένης ὡς) κυβερνήσεως. 

Μά… Κατὰ τὰ γνωστά…
Ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ διαβιοῦμε σὲ προεκλογικὴ  περίοδον…
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ὁ (κάθε) λυκουρέζος τοῦ κόσμου μας διαθέτει καὶ φίλους, ἐκτὸς ἀπὸ ἐχθρούς…
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ τὰ «μεγάλα ψάρια» οὐδέποτε ἐγγίζονται….

….καλὸ θὰ ἦταν νὰ παύσουμε νὰ ἀσχολούμεθα μαζύ του. Ἔχουμε σοβαρότερα νὰ πράξουμε. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς σὲ λίγο, ὡς συνήθως, θὰ …καταῤῥεύσουν συμπαρασύροντας καὶ τὶς ὁποῖες κατηγορίες κατὰ λυκουρέζου. 
Τὸ ζητούμενον ὅμως γιὰ ἐμᾶς δὲν εἶναι τὸ νὰ καταῤῥεύσουν οἱ τωρινοί, ἀλλὰ τὸ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ὁριστικῶς ἀπὸ τὸ εἶδος τους. Κι αὐτὸ εἶναι μεταγενέστερον.  

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἐὰν κάποιος ἀπὸ ἐμᾶς πιστεύῃ πὼς ἡ  ἐν λόγῳ μορφὴ διακυβερνήσεως, ἀποδόσεως δικαιοσύνης καὶ  πολιτεύματος διαθέτῃ καὶ τὶς ἀναγκαίες ὁριακὲς γραμμές, ποὺ νὰ ἀποκαταστήσουν μέρος τῶν ἤδη μεγάλων βλαβῶν, δὲν πειράζει… Κάποτε θὰ ξυπνήση ἀπότομα μέσα στὸ …χάος.  

εἰκόνα

(Visited 515 times, 1 visits today)
Leave a Reply