Ἔρως

Ἔρως:
Ὁ Πλάτων ἐτυμολογεῖ τὸν Ἔρωτα παρὰ τῷ ῥῆμᾳ Ἔλω (συλλαμβάνω).
Ἕλως καὶ Ἔρως (διὰ τῆς συνήθους τροπῆς τοῦ Λάμβδα σὲ ῥό, ἀδελφὸς καὶ ἀρερφός), συλλαμβάνονται οἱ πάντες ὑπ΄ αὐτοῦ…             

Ἤ παρὰ τὸ «Εἰρεῖν» (δεσμεύειν), ὁ συνδέειν ἡμᾶς πόθος!!!

Ἤ παρὰ τὸ ἔῤῥωσθαι (ἔχει ῤώμη, δύναμιν), ὁ ἰσχυρός.

Ἤ παρὰ τὸ ὁρῶ (βλέπω) ὁ διὰ τῆς αἰσθητικῆς ὀράσεως ἐγγινόμενος τοῖς ἀνθρώποις (στοὺς ἀνθρώπους) πόθος!

Πολυμέρη Θεοφανῶ

(Visited 107 times, 1 visits today)
Leave a Reply