Ἀμφίπολις

Ὁ τόπος ὅπου ἀνταμώνει τὸ ΕΠΟΥΡΑΝΙΟ μὲ τὸ ΧΘΟΝΙΟ!

Ἐκεῖ ὅπου μέσα ἀπὸ μυητικὲς διαδικασίες, μπορεῖ μία ΚΑΣΤΑ (Καστᾶς) ἀνθρώπων νὰ προσεγγίσῃ τὸ θεῖο!

ΕΠΑΝΩ στὸν οὐρανὸ καὶ ΚΑΤΩ στὴν γῆ λοιπόν!
Ἐπάνω πόλις, κάτω πόλις! Μὲ τὶς ἱερογαμίες (ἁρπαγὲς Περσεφόνης, Εὐρώπης κ.α.) κύριο δρώμενο νὰ ἐκφράζουν τὴν οὐσία τῆς ἀρχεγόνου λατρείας, γίνεται τὸ ΑΜΦΙΔΡΟΜΟ στόχος!

Κέντρο τῶν πάντων ἐκεῖ, ἀπὸ τότε ποὺ ἡ Φυλλὶς παρέδωσε σὲ ΚΥΣΤΗ τὰ μυστήρια τῆς ἐπουρανίου Ῥέας στὸν Δημοφώντα, ὥστε αὐτὸς νὰ τὰ ἐξαπλώσῃ σὲ ὅλη τὴν γῆ! Ὀμφαλὸς τῆς γῆς ἐκεῖ, ἀπὸ ὅταν ἡ Πανγαία ἦταν ἡ μοναδικὴ ἤπειρος στὸν πλανήτη! Καθοσιωμένος χῶρος καὶ ἀπωτάτη ἐπιθυμία ταφῆς ἐπιφανῶν Μακεδόνων ἐκεῖ……

Τσίντσιφος Ἀστέριος

(Visited 116 times, 1 visits today)
Leave a Reply