Ἡ ἀριστερὰ (τέως ΠΑΣΟΚ) στὴν ἐξουσία. Ἡ φαντασία στὰ τάρταρα.

Ὁ τίτλος σχόλιο τοῦ διαδικτυακοῦ φίλου «Ἕνα»

Τὸ εἴδαμε λοιπὸν κι αὐτό.
Ὁ …πολὺς Σταμάτης Κραουνάκης, ποὺ (ἐμμέσως, γιατί ἔτσι τοῦ εἶπε φίλος του) δὲν ἀναγνωρίζει τὴν ἑλληνικὴ ταὐτότητα τῶν Μακεδόνων, εἰσῆλθε στὴν βο(υ)λή, ὡς ἀκροατὴς φαντάζομαι, πρὸ κειμένου νὰ ἐνημερωθῇ γιὰ τὶς ἐξελίξεις περὶ τοῦ ἐλέγχου τοῦ χρέους.

Καὶ θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε, μὲ μίαν πρώτη ματιά, πὼς ἔπραξε ἀρίστως.
Ἀλλά εἶναι ἔτσι;

Προσωπικῶς ΔΕΝ παρακολουθῶ τὶς ἐκπομπές του στὸ ῥαδιόφωνο. Οὔτε τὶς δημόσιες τοποθετήσεις του. Μοῦ εἶναι παντελῶς ἀδιάφορες…
Τὸν ἄκουσα ὅμως πρὸ μηνῶν νὰ ἀρνεῖται τὴν ἑλληνικὴ ταὐτότητα μίας μεγάλης μερίδος Ἑλλήνων, ἀρνούμενος, οὐσιαστικῶς τὴν Ἑλληνικότητα τῆς γλώσσης τους.

Βορειοελλαδῖτες καί ἑλληνική γλῶσσα;;; Καμμία σχέσις!!!

[..Ποῦ νά ἤξερε ὁ ἐν λόγῳ ἐπισκέπτης τῆς βο(υ)λῆς τους, πώς τά ἐντόπικα ἦσαν μία ἀκόμη ἐκδοχή τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, πού προσηρμόσθη στά γεωπολιτικά δεδομένα τῆς ἐποχῆς; (Ὀθωμανικὴ κυριαρχία, βουλγαρικὸς ἐκφοβισμός…)…]

«μίστερ μπὲ» ὅμως μποροῦσε θαυμάσια νὰ λαμβάνῃ ἐπιχορηγήσεις, γιὰ τὴν ΜΚΟ του, ἀπὸ τούς, κατ’  αὐτόν, μὴ Ἕλληνες, Βορειοελλαδίτες. Σωστά;πηγὴ

Τώρα ὅμως ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ τὴν ἐπίσκεψίν του στὴν βο(υ)λή.

Μία μεταπολίτευσις δρόμος…

Ὄχι φυσικὰ σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ ἕδρανα ποὺ προορίζονται γιὰ τὸ κοινό, ἀλλὰ στὰ ἕδρανα ποὺ προορίζονται γιὰ τοὺς βο(υ)λευτές. Καὶ τὸ θεωρῶ …λογικό, ἐὰν ἀναλογισθοῦμε πὼς ὁ Κραουνάκης θεωρεῖ τοὺς καλλιτέχνες …ἀνωτέρους κάθε πολιτικοῦ.

Ὅμως… Γιατί καταπιανόμεθα μόνον μέ τόν Κραουνάκη κι ὄχι μέ τήν παρέα του πού, ἐπίσης, παρατύπως εὑρίσκετο ἐντός τοῦ κυνοβουλίου; Ἔ; Δέν βλέπουμε κι ἄλλους στήν παρέα του;

Τὸ ζήτημα εἶναι ὅμως ἀλλοῦ…
Καλῶς ἢ κακῶς ὁ κραουνάκης θεωρεῖ ὅ,τι θεωρεῖ… Δικαίωμά του…
Οἱ βο(υ)λευτές γιατί συμφωνοῦν ὅμως μαζύ του, ἀποδεχόμενοι τίς ἀπόψεις του καί …«ὑποτασσόμενοι» στίς ὀρέξεις του;
Ἤ μήπως δέν ὑποτάσσονται μά μόνον μᾶς δηλώνουν, ἐμμέσως ἀλλὰ σαφέστατα, πώς ἀπό ἐδῶ καί πέρα ἡ χώρα θά «κυβερνᾶται» (ποιός ἦλθε;;;) καλλίτερα ἀπό μή ἐκλεγμένους (ἀπό ποῦ ἦλθε αὐτός πού ἦλθε;;;) μέ …«ἀπ΄ εὐθείας ἀναθέσεις» σέ …«ἀρεστούς» καί σέ …«εὐλογημένους»;
Ἐγὼ δὲν ξέρω… Δὲν ψηφίζω… Δὲν ἐμπλέκομαι.
Ἐρωτήματα θέτω κι ἀναμένω ἀπαντήσεις.

Φιλονόη

Φεβρουάριος 2015
Ἀπὸ τὰ «λησμονημένα κείμενα» τῆς σελίδος.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply