Καλὸν Μῆνα Ὀκτώβριο λοιπόν…

Καλὸν Μῆνα Ὀκτώβριο λοιπόν...Σὲ ὅλους τοὺς Ἕλληνες!
Σὲ ὅλους τοὺς Ἀνθρώπους!!!
Σὲ ὅλον τὸν κόσμο μας!!!

Τὸ φθινόπωρον, ποὺ στὴν πραγματικότητα ξεκινᾶ ἀπὸ τὶς 21 Σεπτεμβρίου, εἶναι ἐδῶ.
Τὰ πρωτοβρόχια του, οἱ δροσιές του, τὸ λιγότερο φῶς, οἱ μεγαλύτερες σκιές, τὰ φύλλα ποὺ πέφτουν γιὰ νὰ θρεύσουν τὴν γῆ… Ἀκόμη καὶ ἡ μελαγχολία του…

Κάθε φθινόπωρο ὅμως, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἦταν μία καλὴ εὐκαιρία, γιὰ τὸν ἄνθρωπο, νὰ ἀνασυγκροτηθῇ, νὰ κλειστῇ στὰ …ἐντός του καὶ νὰ …ὀνειρευθῆ τὴν Ἄνοιξιν καὶ τὸ Θέρος.
Κι ἐπεὶ δὴ ἀκόμη εἶναι πολὺ νωρὶς γιὰ ὅλα αὐτά, ἀλλὰ οἱ ἐποχὲς ἀλλάζουν μὲ τοὺς δικούς τους ῥυθμούς, δίχως νὰ μᾶς …ἐρωτοῦν, καλὸ εἶναι νὰ σταθοῦμε γιὰ λίγες στιγμὲς καὶ νὰ ἀπολαύσουμε ὅλον αὐτὸν τὸν ὀργασμό, ποὺ ἡ Φύσις οὐδέποτε ἔπαυσε νὰ βιώνῃ.
Καλὸ εἶναι νὰ αἰσθανθοῦμε γιὰ λίγες στιγμὲς κομμάτι ὅλης αὐτῆς τῆς ὀμορφιᾶς καὶ νὰ κατανοήσουμε τὴν ἀνάγκη τοῦ φθινοπώρου, ποὺ …φθίνουν τὰ πάντα ἐντός του, γιὰ νὰ ἀναζωογονηθοῦν μέσα στὸν χειμῶνα καὶ νὰ ἀναγεννηθοῦν λίγο ἀργότερα.

Φθινόπωρον.. Ἡ Φύσις ἀνασυγκροτεῖται σιγὰ σιγά.
Ἐὰν λοιπὸν κι ἐμεῖς αἰσθανθοῦμε τμῆμα της, τότε εὔκολα κατανοοῦμε πὼς ἔχουμε γιὰ ἀκόμη μίαν φορὰ τὴν εὐκαιρία μας, γιὰ νὰ ἀνασυγκροτηθοῦμε, νὰ κυττάξουμε μέσα μας, νὰ …ἀνακυκλώσουμε τὸ παλαιὸ καὶ τὸ φθαρμένο καὶ σιγὰ σιγά, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ χειμῶνος, νὰ φθάσουμε στὴν ἐπερχομένη Ἄνοιξιν καὶ  νὰ ἐκφράσουμε τὸ νέον, τὸ ἐλπιδοφόρον, τὸ ἀναγεννημένον.

Φιλονόη

φωτογραφία

Leave a Reply