Ξενοφῶν

ΞενοφῶνὍταν ὁ Ξενοφῶν ἐκστρατεύει μὲ τοὺς Μυρίους εἰς τὰ  Κούναξα, εἶναι μόλις ἑτῶν τριάκοντα.
Εἶναι πλούσιος. Εἶναι ὡραῖος. Καὶ ἀνήκει εἰς μίαν τῶν ἀριστοκρατικωτέρων τῶν Ἀθηναίων τάξεων, τὴν
τάξιν τῶν «ἱππέων».

Συνέχεια

Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψιν…

Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψιν...

Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψη
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,
σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψη,
Συνέχεια
Διογένης Λαέρτιος

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ
Λέγεται πὼς ἡ ἐνασχόλησις μὲ τὴν φιλοσοφία ἤρχισεν ἀπὸ τοὺς βαρβάρους, ἐπειδὴ εἰς τοὺς Πέρσας ὑπῆρξαν οἱ Μάγοι,
εἰς τοὺς Βαβυλωνίους ἤ Ἀσσυρίους οἱ Χαλδαῖοι, οἱ γυμνοσοφιστὲς εἰς τοὺς Ἰνδοὺς καὶ εἰς τοὺς Κέλτας καὶ Γαλᾶτας οἱ ὀνομαζόμενοι Δρυΐδες καὶ Σεμνόθεοι, σύμφωνα μὲ ὅσα λέγει ὁ Ἀριστοτέλης εἰς τὸν «Μαγικὸ» καὶ ὁ Σκωτίων εἰς τὸ εἰκοστὸν τρὶτον βιβλίον τῆς «Διαδοχῆς».

Συνέχεια

Ἴων Εὐρυπίδου

 

Ἴων ΕὐρυπίδουἩ Κρέουσα, βασίλισσα τῶν Ἀθηνῶν καὶ θυγάτηρ τοῦ Ἐρεχθέως,
τεκνοποιήσασά ποτε μετὰ τοῦ Ἀπόλλωνος, ἀφῆκεν τὸ τέκνον της, ἐκ φόβου
ἀποκαλύψεως, εἰς σπήλαιον ἐκτὸς τῶν Ἀθηνῶν, παραλαβὼν δὲ ὁ Ἐρμῆς
ἐκεῖνο μετέφερεν εἰς τὸ μαντεῖον τῶν Δελφῶν, ἔνθα ἀνετράφη ὑπὸ τῆς
Πυθίας.

Συνέχεια

Μεγάλη τῶν Ἑλλήνων ἑορτή…

Μεγάλη τῶν Ἑλλήνων ἑορτή...ΜΕΓΑΛΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΟΧΙ ΤΩΝ ΔΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ
Τὴν 15ην τῇς Νουμηνίας τῷν ΜΕΤΑΓΕΙΤΝΙΩΝ (15 Αὐγούστου) εἶναι Ἡ μεγάλη ἑορτὴ τῆς ΜΑΡΜΕΡΑΣ.

Ποία εἶναι Μαρμέρα Ἕλληνές μου;
Εἶναι ἡ Μαρμαρηγή.
Τὸ φῶς ποὺ τρεμοσβήνει, τὸ φῶς τῶν Ἄστρων.
Συνέχεια

Κι ἄργειε νὰ ‘λθῃ ἐκείνη ἡ ἡμέρα…

Κι ἄργειε νὰ 'λθῃ ἐκείνη ἡ ἡμέρα...Ἄργειε νά ῾λθη ἐκείνη ἡ μέρα
κι ἦταν ὅλα σιωπηλά,
γιατὶ τά ῾σκιαζε ἡ φοβέρα Συνέχεια