Νά καθαρίσουμε τά βιβλία μας ἀπό τίς σφαγές σας;

Μᾶς ἔβαλαν νὰ φαγωνόμαστε μὲ τὸ ἀθλιότερον εἶδος ὐβριδίων ἐπὶ τοῦ πλανήτου!
Καὶ μετὰ μοῦ λένε πὼς ὁ Κράτος καὶ ὁ Βίας μᾶς τελείωσαν, τότε, μὲ τὸν Προμηθέα.
Λᾶθος κυρίες καὶ κύριοι!
Ὁ Κράτος καὶ ὁ Βίας οὐδέποτε ἔπαψαν νὰ κάνουν τοὺς δεσμοφύλακές μας!
Μὰ οὐδέποτε!

Νά καθαρίσουμε λοιπόν τά δικά μας βιβλία βρέ μογγόλια;
Χμμμ…
Ἡ περίπτωσις νά φορτώσετε πληροφορίες μέ τά ἐγκλήματά σας, τὰ δικά σας βιβλία, δέν ὑπάρχει;
Ἀλλά γίνονται αὐτά;

Ἡ ἱστορία διδάσκει πὼς ὅταν λαὸς ξεχνᾶ τὴν ἱστορία του, καταδικάζεται στὸ νὰ τὴν ξαναζήσῃ!
Τὸ αὐτὸ λοιπὸν ἔπρεπε νὰ κάνετε κι ἐσεῖς, πρὸ κειμένου νὰ ἀποκτήσετε ἐλάχιστες πιθανότητες νὰ μὴν ξαναγίνεται τὰ φύσει κτήνη ποὺ εἶστε:
νὰ διδάσκετε τὴν ἱστορία σας στὰ παιδιά σας….
Ἀπλῶς ἀποδεικνύετε καθημερινῶς πὼς τέτοια ὑβριδικὰ κτήνη δὲν ὑπάρχουν δεύτερα….
Συνεπῶς….

Συνεπῶς ἀναμένουμε νὰ ξαναπράξετε τὰ ὅμοια! 

Φιλονόη.  

Ἐσεῖς, κ. Δήμαρχε, αὐτοὺς τοὺς Τούρκους καλεῖτε νὰ κάμουν «τουρισμὸν» εἰς τὴν Ἑλλάδα;; Αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι ζητοῦν, μᾶς ὁδηγοῦν, προτρέπουν καὶ χρησιμοποιοῦν ὅλα τὰ μὲσα, καὶ προπάντων τὰ ὑπουλώτατα, ἐχθρικώτατα καὶ ἀθέμιτώτατα, νὰ βγάλωμε μόνοι μας τὰ ὀμάτιά μας;; Αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι συνεχῶς ἀγοράζουν γῆν τῆς Θράκης καὶ ἐκτουρκίζουν διὰ τῆς βίας τοὺς Ἱππομάχους τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου (Πομάκους) καὶ τοὺς Ἀθιγγάνους μέσῳ τοῦ καταπτύστου κέντρου κατασκοπείας τουρκικοῦ προξενείου μὲ τὴν ἀπόλυτον συνεργασίαν καὶ πλήρην ἀνοχὴν τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν; Μήπως ὁ λύκος μὲ τὸ πρόβατον ἢ τὸ πῦρ μὲ τὸ ὕδωρ δύνανται νὰ συμβιώσουν φιλικῶς καὶ εἰρηνικῶς;;

 

 

«Κάθαρσι» τῶν ἑλληνικῶν σχολικῶν βιβλίων ἱστορίας ἀπαιτοῦν οἱ τουρκόφρονες τῆς Θράκης!

(μετὰ μετατροπῆς τοῦ κειμένου εἰς ἑλληνικὴν γλῶσσαν πρὸ τῆς προδοτικῆς καταστροφῆς αὐτῆς)

Τὸ θέμα ἔχει ἤδη γραφθεῖ εἰς τὸν ἑλληνικὸν τύπον, ἡμεῖς ἐδῶ σᾶς παραθέτομεν ἁπλῶς ὁλόκληρον τὴν ἄκρως προκλητικὴν ἀνακοίνωσι τὴν ὁποίαν ἐξέδωσεν τὸ ἡγετικὸν ὄργανον τῆς τουρκοψύχου πέμπτης φάλαγγος εἰς τὴν Θράκην, δηλαδὴ τῆς λεγομένης «Συμβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Τουρκικῆς Μειονότητος τῆς Δυτικῆς Θράκης» (εἰς τὴν παρακειμένην φωτογραφίαν βλέπετε τὸ λογότυπόν της), ὅπως τὴν ἐδημοσίευσεν τουρκοφυλλς τς Κομοτηνς «Μπιρλίκ» (31/7/2012) κα τν μετέφρασεν τ αδελφόν στολόγιον tourkikanea.gr. Ἀπολαύσατε μνημεῖον θράσους ( φρίξατε, κατὰ τὸ δοκοῦν): «Σὰν Τοῦρκοι τῆς Δυτικῆς Θράκης, εἴμεθα ὑπέρ τς καθάρσεως τῶν βιβλίων Ἱστορίας ἐκ τοιούτου εἴδους ἐκφράσεων. Συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον τς Καθημερινῆς τὸ ὁποῖον ἐδημοσιεύθη τῇ 25-4-2012 εἰς το Βιβλίον Ἱστορίας τς 6ης τάξεως ὑπάρχει ἑξῆς ἀναφορὰ: «Οἱ Τοῦρκοι εἰσῆλθον εἰς τὴν Σμύρνην. Ἐπυρπόλησαν τὴν Ἑλληνικὴν καί τὴν Ἀρμενικὴν συνοικίαν, ἐνῶ Μητροπολίτης Χρυσόστομος παρεδώθη εἰς το (ἄγριον) μουσουλμανικὸν πλῆθος καὶ ἐθανατώθη»…«Σφαγαὶ Χριστιανῶν καὶ λεηλασίαι ὡλοκλήρωσαν τὴν καταστροφήν. Ἦτο τὸ δραματικὸν τέλος τς μακραιώνου Ἑλληνικῆς παρουσίας εἰς τὴν περιοχὴν».
Ὡς ἐκπρόσωποι της Τουρκικῆς Μειονότητος τῆς Δυτικῆς Θράκης καί τῶν μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων θεωροῦμεν ὅτι τοιούτου εἴδους ἐκφράσεις προσβάλλουν τὴν ἙλληνοΤουρκικὴν φιλίαν καὶ προωθοῦν τοὺς νέους εἰς αἰσθήματα ἐχθρότητος καὶ μίσους. Καταδικάζοντες τὴν ἀναφορὰν αὐτὴν τοῦ βιβλίου, ἀποστέλλομεν το κάτωθι ἔγγραφον εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Παιδείας, Διὰ Βίου Μαθήσεως καὶ Θρησκευμάτων.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ἘΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Πρὸς τὸ
Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Παιδείας, Διὰ Βίου Μαθήσεως καὶ Θρησκευμάτων
Σχετικόν: Τὸ ἀπὸ 24-4-2012 Δελτίον Τύπου τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας, Διὰ Βίου Μαθήσεως καὶ Θρησκευμάτων καί το σχετικὸν τῆς ὑποθέσεως ἄρθρον τὸ ὁποῖον ἐδημοσιεύθη τῇ 25-4-2012 εἰς την ἐφημερίδα Καθημερινὴν μὲ ὑπογραφήν του Ἀποστόλου Λακασᾶ.
17  Ἰουλίου 2012
Ἀξιότιμε Κύριε Ὑπουργέ,
Ὡς μέλη της Τουρκικῆς Μειονότητος Δυτικῆς Θράκης παρακολουθοῦμε ἀπό τὸν τύπον τὸ θέμα τῆς ἀνανεώσεως τῶν Βιβλίων Ἱστορίας τῆς ἕκτης (6ης) Δημοτικοῦ.
Συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον τὸ ὁποῖον ὑπογράφεται ὑπὸ τοῦ Ἀποστόλου Λακασᾶ καὶ ἐδημοσιεύθη τῇ 25-4-2012 εἰς την ἐφημερίδα Καθημερινήν, ἔχει ἐγκριθῆ τὸ νέον βιβλίον ἱστορίας καὶ ἀπό τὴν καινουργῆν σχολικὴν περίοδον θὰ διδάσκεται εἰς τὰ δημοτικὰ σχολεῖα. Ἄλλωστε, μὲ τὸ ἐκ τῆς 24-4-2012 δελτίον τύπου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, Διὰ Βίου Μαθήσεως καὶ Θρησκευμάτων, ἀνεκοινώθη ὅτι τὸ σύγχρονον «Βιβλίον Ἱστορίας» τὸ ὁποῖον ἐγράφη πρὸ 15ετίας θὰ ἀντικαταστήσῃ τὸ ἤδη διδασκόμενον εἰς τὴν ἕκτην (6ην) τάξι τοῦ Δημοτικοῦ βιβλίον Ἱστορίας.
Ἃς ἀφήσωμε κατὰ μέρος τὴν ἔγκρισι ἑνὸς βιβλίου τὸ ὁποῖον ἐγράφη πρὸ δεκαπενταετίας παρὰ τὰς ραγδαίας καὶ συνεχεῖς ἐξελίξεις εἰς τὰς μεθόδους ἐκπαίδευσεως, τὸ ἄρθρον τῆς Καθημερινῆς σχετικῶς μὲ τὸ περιεχόμεννο τοῦ ἐν λόγῳ βιβλίου προκαλεῖ μόνο του ἀνησυχίαν. Εἰς τὸ ἄρθρον ἐπισημαίνεται ὅτι παράγραφος ὁποία ἀναφέρεται εἰς τὴν «Μικρασιατικὴν Καταστροφὴν» ἀποτελεῖ μία ἐκ τῶν παραγράφων κλεῖδα τοῦ νέου βιβλίου:
«Οἱ Τοῦρκοι εἰσῆλθον εἰς τὴν Σμύρνην. Ἐπυρπόλησαν τὴν Ἑλληνικὴν καί τὴν Ἀρμενικὴν συνοικίαν, ἐνῶ Μητροπολίτης Χρυσόστομος παρεδώθη εἰς τὸ  (ἄγριον) μουσουλμανικὸν πλῆθος καὶ ἐθανατώθη.»… «Σφαγαὶ Χριστιανῶν καὶ λεηλασίαιλοκλήρωσαν τὴν καταστροφήν. Ἦτο τὸ δραματικὸν τέλος τῆς μακραιώνου Ἑλληνικῆς παρουσίας εἰς τὴν περιοχήν».
Ὡσὰν Τοῦρκοι τῆς Δυτικῆς Θράκης εὑρίσκομεν τοιούτου εἴδους ἐκφράσεις ἐνοχοποιητικὰς καὶ πιστεύομεν ὅτι αὗται αἱ ἐκφράσεις θὰ ὁδηγήσουν τοὺς νεαροὺς ἐγκέφαλους εἰς ἀρνητικὰ αἰσθήματα πρός τοὺς «μὴ Ἕλληνας», εἰς ἀνατροφὴν αὐτῶν μὲ συναισθήματα διακρίσεως καὶ πέραν αὐτῶν θὰ ἐπηρεάσῃ ἀρνητικῶς τὴν ψυχολογίαν τῶν παίδων μας. Ἡ ὕπαρξις διαφορετικῶν διηγημάτων εἰς τὰ βιβλία τῆς ἕκτης (6ης) τάξεως τῶν Τουρκικῶν Μειονοτικῶν σχολείων μέ τὰ βιβλία τῶν δημόσιων σχολείων εἰς τὴν ἰδίαν γειτονίαν, αἱ διηγήσεις εἰς τὰ βιβλία τῶν σχολείων πλειονότητος αἱ ὁποῖαι καθιστοῦν τὸν γείτονα ἐχθρόν, ἀναμφιβόλως θὰ ἐπηρεάσουν τὰς σχέσεις καί τὴν ἀνάπτυξι τῶν παίδων. Ἡ κατάστασις αὕτη μᾶς ὁδηγεῖ εἰς βαθεῖαν ἀνησυχίαν.
Ὡσὰν Τοῦρκοι τῆς Δυτικῆς Θράκης, εἴμεθα ὑπέρ τῆς καθάρσεως τῶν βιβλίων Ἱστορίας ἐκ τοιούτου εἴδους ἐκφράσεων καὶ προκαταλήψεων διότι αὐτὰ δὲν συμβαδίζουν μὲ τὴν φιλίαν καὶ τὴν ἀλληλεγγύην, δημιουργοῦν συστηματικῶς μίαπροκατειλημμένην κοινωνίαν καὶ ἑτοιμάζουν τὸ ἔδαφος τῆς στηρίξεως τῶν ἀκραίων ἀπόψεων καὶ κύκλων ἀπό τὴν κοινωνίαν, ὅπως συμβαίνει συχνὰ τὸν τελευταῖον καιρὸν εἰς τὴν χώραν μας.
Ἀξιότιμε κύριε,
Μὲ σκοπὸν νὰ σωθῇ ἀπό τὴν παγίδα τοῦ μίσους, ἡ Ἑλληνοτουρκικὴ  φιλία ἡ ὁποία ἐξεκίνησεν μὲ τοὺς μεγάλους ἡγέτας, ὡς τὸν Βενιζέλον καὶ Μουσταφᾶ Κεμάλ, εἶχεν συσταθῆ πρὸ περίπου 13 ἐτῶν μία ἐπιτροπὴ ἐκ γραφειοκρατῶν τῶν δύο ὑπουργείων παιδείας διά τὴν ἀναθεώρησι τῶν βιβλίων τῶν δύο χωρῶν. Τὰ μέλη τῆς ἐπιτροπῆς θὰ ἠσχολοῦντο μὲ τὴν ἀφαίρεσι ἐκ τῶν διδασκομένων βιβλίων εἰς τὰς δύο χώρας τῶν ὑπερβολικῶν ἐκφράσεων καὶ τῶν λέξεων ἢ ἐκφράσεων αἱ ὁποῖαι δύνανται νὰ ὁδηγήσουν εἰς τὴν ἐχθρότητα. Ἡ ἀπόφασις αὕτη εἶχεν γίνει δεκτὴ μετὰ  χαρᾶς ἐκ τῆς Τουρκικῆς Μειονότητος τῆς Δυτικῆς Θράκης.
Ἡ μελέτη τῶν βιβλίων τῆς ἱστορίας καὶ τῶν βιβλίων ἄλλων μαθημάτων εἰς τὰς δύο χώρας ἐκ μίας ἐπιτροπῆς ἡ ὁποία θὰ ἀποτελεῖται ἐξ ἐκπαιδευτῶν τῶν δύο χωρῶν καὶ ἡ ἀφαίρεσις ἐξ αὐτῶν τῶν προκαταληπτικῶν ἐκφράσεων εἶναι σημαντικὴ διά τὴν κοινωνικὴν γαλήνην καὶ εἰρήνην εἰς τὴν χώραν μας ἀλλὰ καὶ διά τὴν συνέχισι τῆς φιλίας καὶ συνεργασίας μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν.
Ἡμεῖς, ἐπιθυμοῦμεν τὴν ἀνατροφήν τῶν νέων εἰς ἓν περιβάλλον εἰρήνης καὶ ἀγάπης γνωρίζοντες ὅτι ὁ γείτων εἶναι φίλος καὶ ὄχι εἰς ἓν περιβάλλον μὲ ἐχθρικὰ συναισθήματα.
Πιστεύοντες ὅτι τὰ ἀπαραίτητα βήματα θὰ πραγματοποιηθοῦν τὸ συντομώτερον δυνατόν, σᾶς ἐκφράζομεν τὰ σέβη μας.
30 Ἰουλίου 2012,
Θὰ ἦτο μάταιος κόπος νὰ κάθήσῃ κανεὶς τώρα νὰ ἀσχοληθῇ ἀναλυτικῶς μὲ τὸ παραλήρημα εἰς τὸ ὁποῖον διὰ μία ἀκόμη φορὰν περιπίπτει τοῦτο τὸ τουρκόψυχον καὶ ὑπονομευτικὸν σκυλολόγιον, τὸ ὁποῖον δὲν κάνει τίποτε ἄλλο παρὰ νὰ ἐξεμῇ ῥατσιστικὰς καὶ ἀλυτρωτικὰς ἀθλιότητας εἰς βάρος τῆς χώρας μας (εἰς τὴν 2αν φωτογραφίαν, ἐκ τοῦ τουρκοπεριοδικοῦ “Ἀζινλίκτσα”, ἐπαναθυμόμεθα τὴν προεκλογικὴν ἐντολὴν τῆς “Συμβουλευτικῆς” πρὸς τοὺς μουσουλμάνους τῆς Θράκης νὰ ψηφίσουν μόνον Τούρκους). Ἡμεῖς θὰ εἰποῦμε μόνον ὅτι τὸ βιβλίον εἰς τὴν πραγματικότητα εἶναι καὶ πολὺ “light ἐν σχέσει πρὸς τὰ ὅσα πράγματι συνέβησαν. Καὶ ἐὰν ὁμιλοῦμεν περὶ σεβασμοῦ εἰς τὴν ἱστορικὴν ἀλήθειαν, καλὸν θὰ ἦτο νὰ τὴν ἀναγράφωμεν ὡς ἔχει, πέρα τῶν συνήθων “μπούρδων” τῶν χαχόλων περὶ πολυπολιτισμικοτήτων, σεβασμῶν τοῦ διαφορετικοῦ καὶ εἰρηνικῆς συνυπάρξεως (τοῦ λύκου μετὰ τοῦ προβάτου). Εἰδικῶς δὲ ὅταν ἔχομε νὰ κάμωμεν μὲ ἕνα λαὸν τὸν ὁποῖον ἐκτὸς τῆς σφαγῆς καὶ τοῦ καννιβαλισμοῦ, ἀδυνατοῦμεν εἰλικρινῶς νὰ ἐνθυμηθῶμεν οἱανδήποτε λλην…προσφορὰν του εἰς τὴν παγκόσμιον ἱστορίαν. Κανονικῶς λοιπόν τὸ βιβλίον θὰ  ἔπρεπε να γράφῃ τὴν ὠμὴν ἀλήθειαν. Αὐτά τὰ ὁποῖα ἀναγράφει π.χ. διὰ τὴν καταστροφὴν  ὄχι κάποιος  Ἕλλην, ἀλλὰ ὁ Ἀμερικανὸς πρόξενος τῆς Σμύρνης George Horton. Ἀλλὰ κι αυτὰ τὰ ὁποῖα λέγει διὰ τὸ ἀποτρόπαιον τεμάχισμα (καὶ ὄχι ἁπλῆν…θανάτωσι) τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης  ὄχι (καὶ πάλιν) κάποιος Ἕλλην, ἀλλὰ εἷς  Τουρκοκρητικός, ὁ  ὁποῖος συμμετεῖχεν εἰς τὸ “λιντσάρισμα” (δύνασθε νὰ τὸ ἰδῆτε καὶ εἰς τὸ: http://panayiotistelevantos.blogspot.gr/2011/09/blog-post_6194.html):
«Παρηκολούθησα τὸ χάλασμα τοῦ Δεσπότου σας. Ἤμουν μ’ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι τόν ἐτύφλωσαν, τοῦ ἔβγαζαν τὰ μάτια καί αἱμόφυρτον, τόν ἔσυρον ἀπὸ τὰ γένεια καὶ τὰ μαλλιὰ εἰς τὰ σοκάκια τοῦ Τουρκομαχαλᾶ, τὸν ἐξυλοκόπουν, τὸν ἔβριζον καὶ τὸν ἐπετσόκοπτον. Βαθεῖαν ἐντύπωσι μοῦ ἔκαμε καὶ ἀξέχαστος παραμένει ἡ στάσις του. Εἰς τὰ μαρτύρια τὰ ὁποῖα τὸν ὑπέβαλον δὲν ἀπήντα μέ φωνάς, μὲ παρακλήσεις μὲ κατάρας.
Τὸ πρόσωπόν του τὸ κατάχλωμον, τὸ σκεπασμένον μὲ αἷμα τῶν ὀματιῶν του, τὸ πρόσωπόν του εἶχεν ἐστραμμένον πρὸς τὸν οὐρανὸν καὶ διαρκῶς κάτι ἐψιθύριζεν ποὺ δὲν ἠκούετο πέραν τῆς περιοχῆς του. Ξέρεις ἐσύ, διδάσκαλε τί ἔλεγεν;» «Ναί, ξέρω, τοῦ ἀπήντησα. Ἔλεγεν «Πάτερ Ἅγιε, ἄφες αὐτοῖς, οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι». «Δὲν σὲ καταλαβαίνω, δάσκαλε, μὰ δέν πειράζει. Ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρόν, ὅταν ἠμπόρει, ὕψωνε κάπως τὴν δεξιάν του χεῖρα καὶ ηὐλογει τοὺς διώκτας του. Κάποιος πατριώτης μου ἀναγνωρίζει τὴν χειρονομίαν τῆς εὐλογίας, μανιάζει, μανιάζει καὶ μὲ τὴν τρομερὰν μάχαιράν του κόπτει καὶ τὰς δύο χεῖρας τοῦ Δεσπότου. Ἐκεῖνος ἐσωριάσθη εἰς τὴν ματωμένην γῆν μὲ στεναγμόν ὅστις ἐφαίνετο ὅτι ἦταν μᾶλλον στεναγμός ἀνακουφίσεως παρὰ πόνου. Τόσον τὸν ἐλυπήθην τότε ὥστε μὲ δύο σφαίρας εἰς τὴν κεφαλὴν τὸν ἀπετελείωσα. Αὔτη εἶναι ἡ ἱστορία μου. Τώρα ποὺ σᾶς τὴν εἶπα  ἐλπίζω ὅτι θά ἡσυχάσω. Δι’ αὐτὸ σᾶς ἐχάρισα τὴν ζωήν». «Καὶ ποῦ τὸν ἔθαψαν;» ἐρώτησα μὲ ἀγωνίαν. «Οὐδεὶς γνωρίζει ποῦ ἔρριψαν τὸν κομματιασμένον του κορμόν». Εἴπατε τίποτε, παλιοπρακτοράντζες;
ΥΓ. Καὶ μία καὶ λέγομεν περὶ πρακτοραντζῶν, ἰδετε ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ (εἰς τὰς δύο κάτωθι φωτογραφίας ἐκ τῆςἱιστοσελίδος τῆς «Συμβουλευτικῆς») ποῖοι μετέχουν εἰς ἐτοῦτον τὸ  ὄργανον – κὶι συνυπογράφουν βεβαίως καὶ τὸ ἀνακοινωθὲν κόπρισμα περὶ τῶν βιβλίων τῆς ἱστορίας. Πρῶτοι πρῶτοι οἱ βουλευταὶ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπὲκ καὶ Καραγιουσοὺφ καὶ τοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ Χατζηοσμὰν. Μετὰ ἀναγράφονται οἱ πρώην βουλευταί, μετὰ οἱ ψευδομουφτῆδες κ. ἄ. Ὅλη ἡ συνάθροισις τῶν πρακτόρων τῆς Ἀγκύρας καὶ πάλιν ἐπὶ σκηνῆς, λοιπόν. Ἔ, κι ὅσον δὲν θὰ εὑρίσκεται κάποιος διὰ νὰ τοὺς συμμαζέψῃ, τελικῶς θὰ διαμαρτύρωνται ἀκόμη καὶ διὰ τὸ ὅτι θὰ τολμοῦμε νὰ ἐξερχόμεθα τῶν οἰκιῶν μας. Εἶναι ἀπολύτως  σαφὲς ὅτι αυτὸς ὁ τραγικὸς κατήφορος τῆς φοβικότητος καὶ τοῦ ἐνδοτισμοῦ εἶναι ἀτέρμων…

πηγή: μήνυμα καὶ ἐθνικὰ θέματα


(Visited 34 times, 1 visits today)
One thought on “Νά καθαρίσουμε τά βιβλία μας ἀπό τίς σφαγές σας;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Νά καθαρίσουμε τά βιβλία μας ἀπό τίς σφαγές σας; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply