Ἕνας (μικρός) στόχος τὴν φορά.

Ἕνας (μικρός) στόχος τὴν φορά.Ἕνα  βῆμα τὴν φορά.
Ὅλη ἡ ζωή μας, ἀπὸ παιδιὰ ἀκόμη, ἀποτελεῖται ἀπὸ πολλὰ μικρὰ βήματα.
Κάθε βῆμα κάπου μᾶς ὁδηγεῖ.
Ἄλλοτε αὐτὸ συμβαίνει συνειδητῶς κι ἄλλοτε ὄχι.
Καὶ στὶς περισσότερες φορὲς ΔΕΝ συμβαίνει συνειδητῶς.

Συνήθως ἐπιλέγουμε, ὡς στόχους μας, ἐπικτήτους στόχους. Οὐσιαστικῶς ἐξακολουθοῦμε μίαν πορεία ποὺ ἄλλοι χάραξαν, σωστὰ ἤ λάθος, καὶ δίχως νὰ θέσουμε τὴν προσωπική μας σφραγίδα σὲ κάποιαν ἀπὸ τὶς πράξεις μας, ἤ ἀκόμη καὶ τὶς ἐπιλογές μας.
Αὐτὸ σημαίνει πὼς ἐκτὸς τῆς ὅποια ἀναθεωρήσεως, χρειάζόμαστε καὶ κάτι πολὺ μεγαλύτερο. Τὴν μικρὴ καθημερινὴ στόχευσιν.

Ἀν τὶ λοιπὸν νὰ θέτουμε μεγάλους στόχους, ποὺ κατὰ πάσαν πιθανότητα ΔΕΝ θὰ πραγματοποιήσουμε, καλὸ εἶναι νὰ θέτουμε μικρούς, καθημερινούς, ποὺ ὅμως θὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὸν ὅποιον μεγάλο.
Μὰ γιὰ νὰ βροῦμε τὸν μεγάλο μας στόχο, ἤ τοὺς μεγάλους μας στόχους, ἀπαιτεῖται νὰ βροῦμε τὸ ποιοὶ εἴμαστε καὶ τὸ που πᾶμε. Δῆλα δὴ ἀπαιτεῖται ἀναθεώρησις ΟΛΩΝ αὐτῶν ποὺ ἔως σήμερα γνωρίζαμε γιὰ ἐμᾶς καὶ γιὰ τὸν κόσμο μας.
Ἀλλὰ κι αὐτὸς ὁ μεγάλος στόχος, ὁ πολὺ μεγάλος στόχος, μπορεῖ νὰ ἐπιμεριστῇ σὲ μικρούς, καθημερινοὺς καὶ σαφῶς ἐπιτεύξιμους.

Φιλονόη

φωτογραφία.

(Visited 33 times, 1 visits today)
One thought on “Ἕνας (μικρός) στόχος τὴν φορά.

Leave a Reply