Ἡ κυβέρνησις στρέφει τούς πολῖτες κατά τῶν δικαστῶν;

Εἶμαι ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ φωνάζουν κατὰ τῆς ξεπουλημένης δικαιοσύνης, ἀλλὰ καὶ κατὰ ὁποιουδήποτε συνεργάζεται μὲ τὴν «κυβέρνησιν», πρὸ κειμένου νὰ βολεύεται ὁ ἴδιος καὶ νὰ αὐξάνεται ἡ δική μας δουλοποίησις!!!
Πιὸ συγκεκριμένα…
Ἔχουμε καυτηριάσει πολλὲς φορὲς τὶς …«παροχές» ὑπὲρ δικαστῶν, ποὺ οὐσιαστικῶς λειτουργοῦν ὡς μέσον …«ἐξαγορᾶς» τοῦ δικαστικοῦ σώματος, πρὸ κειμένου νὰ σιωποῦν οἱ δικαστὲς ἐμπρὸς στὸ ἔγκλημα ποὺ συντελεῖται κατὰ τῶν Ἑλλήνων. Κι ἔχουμε δεῖ, δυστυχῶς, πολλὲς περιπτώσεις τέτοιων ξεπουλημάτων. Εἰδικῶς στὸ ΣτΕ…

Αὐτὸ ὅμως ποὺ ΔΕΝ γνώριζα εἶναι ὅτι ὅλες οἱ πληροφορίες ποὺ ἀφοροῦν στὸ δικαστικὸ σῶμα, διοχετεύονται ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ὑποτίθεται …«νομοθετοῦν». Δῆλα δὴ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ  …ὑποκρίνονται τὴν κυβέρνησιν.
Δῆλα δὴ αὐτοὺς ποὺ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΣ, ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, μᾶς παραπληροφοροῦν, διατηρῶντας τὶς καρέκλες τους καὶ αὐξάνοντας τὶς μορφὲς ἀσκήσεως ἐξουσίας τους, ἐπάνω μας, μεταμορφώνοντάς μας σὲ ἀπολύτως λοβοτομημένα ὑποχείρια.

Εἶναι τόσο ἄθλιοι ποὺ συστηματικῶς ΔΕΝ διστάζουν νὰ μᾶς κρατοῦν διασπασμένους, πρὸ κειμένου νὰ καταπιανόμεθα μὲ τὴν καλλιέργεια τῶν μεταξύ μας ῥήξεων, αὐξάνοντας τὸ μῖσος ποὺ μᾶς χωρίζει,  κι ὄχι νὰ συστρατευόμεθα, πρὸ κειμένου νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν βία τῆς ἐξουσίας τους.
Παράδειγμα τῆς πλάνης, ποὺ κι ἐγὼ ὑπέπεσα, εἶναι ἡ παρακάτω καταγγελία:

Ὑπάρχουν πολλὲς ἀκόμη τέτοιου εἴδους καταγγελίες.
Μπορεῖτε νὰ  ἀκούσετε κάποιες ἀπὸ αὐτές, μὲ προσοχή, πρὸ κειμένου νὰ καταλήξετε στὰ δικά σας συμπεράσματα.

Ἄλλως τε… Τὸ «διαίρειν καὶ βασίλευε» εἶναι ἀρχαιοτάτη συνταγὴ ἐξουσιασμοῦ ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς μας πλέον …κρατοῦντες.
Κι ἔτσι, ἄν καὶ πασχίζουμε φαινομενικῶς, ἐμεῖς ὡς πολῖτες, νὰ ἀντιδράσουμε, καταλήγουμε εὔπλαστες μᾶζες, ἀπολύτως διαχειρίσιμες, ἐφ΄ ὅσον τελικῶς συμπεριφερόμεθα ὅπως ἀκριβῶς μᾶς ἔχουν προγραμματίσει νὰ συμπεριφερόμεθα.

Βέβαια, αὐτὸ δὲν σημαίνει πὼς ΔΕΝ ὑπάρχουν ΑΠΟΛΥΤΩΣ ἐλέγξιμοι καὶ (ἐπιεικῶς) πουλημένοι δικαστικοὶ λειτουργοί. Ἡ δικαιοσύνη στὴν χώρα μας, ἐδῶ καὶ χρόνια, πάσχει. Ἀπὸ τὰ χαμηλὰ ἔως τὰ πολὺ ὑψηλὰ κλιμάκια, δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ ἰσχυριστοῦμε πὼς …ξεστραβώθηκε.

Δὲν ἀθωώνω λοιπὸν κάποιους. Κρίνω ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων καὶ μόνον.
Κρίνω, γιὰ  παράδειγμα τὸ ἐὰν σὲ περιφεριακὰ δικαστήρια, ὑπάρχουν ΔΙΚΑΙΕΣ ἀποφάσεις κι ὄχι …προαποφασισμένες. Κρίνω ἀπὸ τὸ ἐὰν στὸ ΣτΕ ὑπάρχουν ἐπίσης ΔΙΚΑΙΕΣ ἀποφάσεις κι ὄχι ὑπαγορευόμενες.
Κρίνω ἀπὸ τὸ ἐὰν γενικῶς ἡ λειτουργία τῆς δικαιοσύνης ἐξυπηρετεῖ τὸν λόγο γιὰ τὸν ὁποῖον ὑπάρχει, ἤ αὐτοὺς ποὺ …πληρώνουν καλλίτερα. (Ἤ ποὺ …μεταθέτουν καλλίτερα!!!)
Καὶ δυστυχῶς ἡ εἰκόνα ποὺ μᾶς ἀφήνουν ὅλες αὐτὲς οἱ καταστάσεις εἶναι μᾶλλον …τραγική!!!
Ἡ δικαιοσύνη στὴν χώρα μας ΔΕΝ ὐφίσταται συνολικῶς.
Σαφῶς καὶ κάποιοι δικαστικοὶ ἔχουν καλὲς προθέσεις, ἀλλὰ ἀρκετοὶ ἄλλοι ΔΕΝ ἔχουν καλὲς προθέσεις.
Ἀφῆστε δὲ τὰ σκάνδαλα, ποὺ ἀφοροῦν στὴν δράσιν τους, καὶ εἶναι τόσα πολλά, ἀλλὰ καὶ τόσο ἀτιμώρητα, ποὺ καταντοῦν …καθεστώς.

Ὀφείλουμε λοιπὸν νὰ στηρίξουμε κάθε φωνή, ἀκόμη καὶ μέσα ἀπὸ τὸ δικαστικὸ σῶμα, ποὺ θέλει καὶ πράττει ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων. Ποὺ πληρώνει τὰ τιμήματα καὶ ποὺ ἀντιμετωπίζει μὲ σταθερότητα καὶ μὲ ἦθος τὴν βρωμιά.
Ὀφείλουμε ὅμως ἐπίσης νὰ στιγματίζουμε, ὅλους τοὺς ἄλλους, μὲ ὀνόματα καὶ μὲ ΠΡΟΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ δίκες, γιὰ νὰ ξεβρωμίζουμε σιγὰ σιγά… Πολὺ βρωμιά…
Τόση ποὺ οὔτε σὲ ἐκατὸ χρόνια δὲν ξεβρωμίζουμε…

Φιλονόη

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply