Ἡ προπαγάνδα καὶ ἡ πουλημένη ἡγεσία κρατοῦν τὸν λαὸ σὲ δουλεία

Ἡ προπαγάνδα καὶ ἡ πουλημένη ἡγεσία κρατοῦν τὸν λαὸ σὲ δουλεία

Στὴν Ἑλλάδα τείνει νὰ πάψῃ νὰ ἀποτελῇ παράδοξο ἡ παθητικὴ στάσις τοῦ λαοῦ ἔναντι τῆς πουλημένης κομματικῆς παράγκας, ἡ ὁποία τὸν καθιστᾶ γιὰ δεκαετίες αἰχμάλωτο.

Δύο εἶναι κυρίως τὰ αἴτια τῆς ἀπουσίας τῆς κοινωνικῆς ἀντιδράσεως – κατὰ πρῶτον ἡ ἀπουσία πραγματικῆς ἡγεσίας ποὺ θὰ ξεσηκώση καὶ θὰ καθοδηγήση τὸν λαό, ἀφ᾽ ἧς στιγμῆς ἡ σημερινὴ ἡγεσία εἶναι ἀπολύτως ὑποταγμένη καὶ καθοδηγουμένη ἀπὸ τὴν εὐρωπαϊκὴ τραπεζοκρατία καὶ κατὰ δεύτερον ἡ ἐπίδραση τῆς προπαγάνδας ποὺ ἔχει καταφέρει νὰ μεταβάλλῃ τὸ μυαλὸ τοῦ Ἕλληνα σὲ κουβάρι.

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 100 times, 1 visits today)
Leave a Reply