Λίγο πρὶν τὸ τέλος τῶν νεο-γενιτσάρων!!!

Ἐδῶ καὶ λίγες ἡμέρες ἀν τὶ γιὰ «ἀστυνομικός» ἐκφέρω διαρκῶς τὶς λέξεις νεογενίτσαρος καὶ μπᾶτσος.
Τὸ «νεογενίτσαρος» ὡς αὐτονόητη διαπίστωσιν…
Τὸ «Μπᾶτσος» μὲ ὀργή…
Ἄσχημη λέξις ἡ λέξις «μπᾶτσος»,  ποὺ γιὰ χρόνια, στὴν καθημερινότητά μου, δὲν ἤθελα νὰ χρησιμοποιήσω.

Ὅμως, λόγῳ τῶν γεγονότων τῶν τελευταίων ἡμερῶν, ἀπεφάσισα νὰ ἀλλάξω τὴν στάσιν μου καὶ τώρα πιά, ὅταν θὰ ἀναφέρομαι στὰ σώματα ἀσφαλείας τῶν ἀστυνομικῶν, θὰ τοὺς ἀποκαλῶ νεογενιτσάρους κι ἐν συντομίᾳ μπάτσους.
Διότι αὐτὸ εἶναι…

Λίγο πρὶν τὸ τέλος τῶν νεο-γενιτσάρων!!!1

Στὴν πραγματικότητα ὅμως εἶναι ἁπλοῖ γενίτσαροι… Δῆλα δὴ ἡ …μετάλλαξις καὶ ἡ ἐξέλιξις τῶν γνωστῶν γενιτσάρων τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Μόνον ποὺ τώρα πιὰ …ἐκπολιτισθήκαμε καὶ οἱ μέθοδοι στρατολογήσεως εἶναι πιὸ …δημοκρατικές!!!

Νεογενίτσαροι ἤ σκέτο γενίτσαροι.
Ἀνεγκέφαλοι καὶ καλοκουρδισμένοι, ποὺ ἀν τὶ νὰ ἀρνηθοῦν νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ ἕναν καστανᾶ ἤ μὲ μία ἀγρότισσα, κατὰ ντουζίνες σπεύδουν, ἐπιτίθενται καὶ ἀποτελειώνουν δυστυχεῖς καὶ πεινασμένους, ἀν τὶ νὰ συλλάβουν κάτι μπομπολοψυχαρογεωργίου…
Δὲν εἶχαν ἐντολὲς λέει… Μὰ οὔτε καὶ συνείδησιν εἶχαν λέει…

Κι ὅσο κυλᾷ ὁ καιρός, τόσο πιὸ ἔντονα θὰ ἐκφράζουν αὐτὲς τὶς πτυχὲς τῆς προσωπικότητός τους…
Διότι μόνον ἡ βαρβαρότης καὶ ὁ μισανθρωπισμός, σὲ περιόδους σὰν αὐτὴν ποὺ διανύουμε τώρα, προσφέρουν στοὺς …χαμένους ἐλπίδες γιὰ λίγες στιγμὲς ἐπὶ πλέον ἐπιβιώσεως.

Τί ἦσαν ὅμως οἱ γενίτσαροι;

 • Ὁ γενίτσαρος ἦταν ἡ πιὸ ἰδιάζουσα μορφὴ στρατιώτου τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ἀλλὰ ταὐτοχρόνως καὶ ἡ πιὸ τρομακτική, γιὰ τοὺς ἐχθροὺς τῆς αὐτοκρατορίας, ἀλλὰ καὶ  γιὰ τοὺς ὑπηκόους της.
 • Ὁ γενίτσαρος ἦταν στὴν πραγματικότητα χριστιανόπαις καὶ μετετρέπετο σὲ μουσουλμανόπαι, πολὺ γρήγορα, κυρίως μέσῳ τῆς συστηματικῆς ἐκπαιδεύσεως.
 • Οἱ ἡλικίες, κυρίως, ποὺ …«ἐστρατεύοντο» οἱ γενίτσαροι ἦσαν μεταξὺ 15 καὶ 20 ἐτῶν καὶ σὲ σπάνιες περιπτώσεις ἀπὸ τὰ 7 ἔως τὰ 12. (Αὐτὸ συνέβαινε διότι ἤθελαν νὰ ἔχῃ διαμορφωθῆ ὁ σωματότυπος τοῦ νέου, πρὸ κειμένου νὰ πληρῶνται κάποιες προϋποθέσεις, καθαρὰ στρατιωτικῆς φύσεως).
  Αὐτὸ δηλώνει βεβαιωμένα πὼς ὁ νεοφώτιστος γενίτσαρος ἦταν σαφῶς πεπαιδευμένος ἀπὸ τὴν οἰκογένειά του σὰν χριστιανός, ἀλλὰ καὶ σὰν μέλος μίας ἐθνικῆς ὁμάδος, μὲ συγκεκριμένα ἤθη κι ἔθιμα, ἐπὶ μακρόν.
  Καὶ αὐτὸ δὲν ἦταν κάτι ἐφήμερο καὶ μικρὸ σὲ διάρκεια, ἀλλὰ τοὐλάχιστον δεκαπενταετοῦς ἔως καὶ εἰκοσαετοῦς διαρκείας, στὴν πλειοψηφία τῶν περιπτώσεων.

  Τότε ὅμως πῶς κατάφερναν οἱ ἐκπαιδευτές νά ἐξισλαμίσουν τούς χριστιανούς, πού σαφῶς εἶχαν βαθυτάτη, γιὰ ἐκείνην τὴν ἐποχή, χριστιανική (οὐσιαστικῶς φυλετική) παιδεία;
  Αὐτὸ εἶναι τὸ σημεῖον κλειδί.
 • Ὁ γενίτσαρος δὲν λειτουργοῦσε ὡς μονάς, ἀλλὰ μόνον μέσα σὲ ὁμάδες, πολὺ καλὰ ὀργανωμένες καὶ μὲ ἀρίστη ἐκπαίδευσιν, σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς. Ἀπὸ τὸ κοράνι ἔως τὰ μαθηματικὰ καὶ τὴν φυσική.
 • Οἱ ἰδιαιτέρως εὐφυεῖς γενίτσαροι ἀνελάμβαναν ὑψηλότατες θέσεις στὴν ἱεραρχεία τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Ἐκπαιδεύοντο πολὺ προσεκτικὰ συστηματικῶς σὲ πολλὰ ἐπίπεδα. Γιὰ αὐτὸ καὶ στελέχωναν πολλοὺς τομεῖς τῆς διοικήσεως.
  Οἱ γενίτσαροι ἐπίσης στελέχωναν τὴν Ὑψηλὴ Πύλη, δῆλα δὴ τὴν κεντρικὴ διοίκησιν τῆς αὐτοκρατορίας.
 • Δὲν ξεχνοῦσαν ποτὲ τὶς ῥίζες τους. Μὰ ποτέ.
  Δὲν ξεχνοῦσαν ποτὲ τὸ ποιοὶ ἦσαν, τὸ ἀπὸ ποῦ ἔρχονται, τὸ τὶ ἦταν ἀπαγορευτικό.
  Ἐν τούτοις, γιὰ τοὺς ὅποιους προσωπικοὺς λόγους τοῦ κάθε ἑνὸς ἀπὸ αὐτούς, οἱ στρατοὶ τῶν γενιτσάρων ἦσαν ἀπολύτως προσηλωμένοι κι ἀφοσιωμένοι στὸν σουλτάνο.
  Στὴν πραγματικότητα ἀποτελοῦσαν τὸ ἰσχυρότερο στρατιωτικὸ τμῆμα τῆς αὐτοκρατορίας.
  Αὐτοὶ οἱ γενίτσαροι, ἄν καὶ τὸ ἰσχυρότερον στρατιωτικὸ τμῆμα στὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία, ἐθεωροῦντο ἰσοβίως …δοῦλοι καὶ κομμάτι ἰδιοκτησίας τοῦ σουλτάνου. Αὐτοὶ τὸν προστάτευαν, τὸν ὑπερασπίζοντο, τὸν στήριζαν ἤ τὸν …ἀνέτρεπαν, καὶ σὲ κάποιες περιπτώσεις τὸν …κομμάτιαζαν, ἀλλὰ παραλλήλως αὐτοὶ ἦσαν καὶ ἡ …σκιά του!!!
 • Μετὰ τὸν ἐξισλαμισμὸ τῶν Βοσνίων καὶ τῶν Ἀλβανῶν ἐξῃρέθησαν τὰ παιδιὰ τους ἀπὸ τὸ παιδομάζωμα, ὅπως φυσικὰ καὶ ὅλοι οἱ ἐξισλαμισθέντες ἤ οἱ ἐκ γενετῆς μουσουλμάνοι. Κατ’ ἐπέκτασιν τὰ παιδιά τους δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ ἀναλάβουν ὑψηλὲς θέσεις στὴν διοίκησιν τῆς αὐτοκρατορίας.
  Ἀκριβῶς γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο ἐζήτησαν ἐξαίρεσιν καὶ τελικῶς ἔλαβαν τὸ δικαίωμα στὸ …παιδομάζωμα, καὶ γιὰ τὰ παιδιά τους, οἱ Βόσνιοι καὶ οἱ Ἀλβανοί.
 • Οἱ γενίτσαροι ἔκαναν πολλὲς ἐξεγέρσεις. Δεκάδες… Ἀμέτρητες ἴσως, γιὰ ἀμέτρητα ζητήματα…
  Μὰ οὐδὲ μία ἐξ αὐτῶν γιὰ νὰ παύσῃ ὁ γενιτσαρισμός!!!
  Στὴν πραγματικότητα …ἀπελάμβαναν τὴν ἰδιαιτέρα θέσιν ποὺ τοὺς προσέδιδε ὁ γενιτσαρισμός!!!
 • Οἱ γενίτσαροι, ἄν καὶ προήρχοντο ἀπὸ χριστιανικὲς οἰκογένειες κατὰ κύριον λόγο, ἐν τούτοις, οὐδέποτε ἐπεζήτησαν τὴν ἐπιστροφὴ στὶς ῥίζες τους.
  Οἱ γενίτσαροι μετηλλάσοντο σταδιακῶς, ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς ἁρπαγῆς τους, σὲ σῶμα στρατοῦ πολὺ φανατικό, πολὺ ὀργανωμένο, πολὺ ὑπάκουο.

  (Ἄλλως τέ… Οὐδέποτε ὑπῆρξε περίπτωσις …ἐπιστροφῆς τοῦ γενιτσάρου, στὴν πρὸ τῆς ὑφαρπαγῆς του κατάστασιν, διότι οἱ δικοί του τὸν εἶχαν ξεγράψη, ἐφ΄ ὅσον εἶχαν ἐπίγνωσιν τῆς …μεταλλαγῆς του!!!)
 • Οἱ γενίτσαροι ἦσαν τόσο ἀφοσιωμένοι στὸν ῥόλο τους, ποὺ ἄν καὶ ἀρχικῶς δὲν εἶχαν δικαίωμα στὸν γάμο, τελικῶς ἐπέτυχαν νὰ δημιουργοῦν οἰκογένειες καὶ νὰ τοὺς διαδέχονται τὰ παιδιά τους. Κατέληξε δῆλα δὴ ὁ γενιτσαρισμὸς …οἰκογενειακὴ ὑπόθεσις!!!
  Τόσο βαθειά, ὁριστικὴ καὶ ἀπόλυτος ἦταν ἡ λοβοτομή τους.
 • Οἱ γενίτσαροι ὑπῆρχαν καὶ ἐξελίσσοντο ὅσο ἐξελίσσετο καὶ ἀνεπτύσσετο ἡ ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία. Μὲ τὸ ποὺ ἔπαυσαν οἱ ἐπεκτατικοὶ πόλεμοι ἄρχισαν νὰ ἐκπίπτουν, ἀπὸ στρατιωτικῆς ἀλκῆς, ἀλλὰ καὶ ἀρμοδιοτήτων, ἔως τὸ τέλος τους, δίχως ὅμως νὰ στεροῦνται φαντασίας στὴν ἄσκησιν βίας. Μάλιστα ὅσο μειώνονταν τὰ ἐδάφη τῆς αὐτοκρατορία, ηὔξανον οἱ ἐκφράσεις βίας τους.
 • Οἱ γενίτσαροι ἔπαυσαν νὰ ὑπάρχουν ἐπὶ Μαχμοῦτ Β’, ὅταν διέταξε ὁ σουλτᾶνος (15 Ἰουνίου 1826) νὰ σφαγιασθοῦν ὅλοι τους, ἔως ἑνός.
  Γιατί ἄρα γέ; Γιατί αὐτός – ὁ σουλτάνος- πού τούς ἐδημιούργησε καί τούς διετήρησε γιά αἰῶνες, τούς ἔσφαξε ἔως ἑνός;

(Ἡ ἐπίσημος ἐκδοχὴ τοῦ γενιτσαρισμοῦ -καὶ τοῦ ἱστορικοῦ ὑποβάθρου- ἀπὸ καθηγήτρια τοῦ ΕΚΠΑ.)

Τὰ παραπάνω λίγο ἔως πολὺ τὰ γνωρίζουμε.
Αὐτὰ ποὺ δὲν γνωρίζουμε εἶναι οἱ ὁμοιότητες, πολλὲς ὁμολογουμένως, ποὺ ὑπάρχουν μεταξὺ γενιτσάρων καὶ σημερινῶν σωμάτων ἀσφαλείας-νεογενιτσάρων-μπάτσων…

Οἱ γενίτσαροι πρωτοεμφανίζονται μὲ τὴν ἐξάπλωσιν-ἀνάπτυξιν τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Ὅσο ἐξαπλώνονται οἱ κτήσεις τοῦ σουλτάνου, τόσο αὐξάνονται οἱ ἀνάγκες γιὰ σωστὴ φύλαξιν, σωστὴ πολεμικὴ «μηχανή», σωστὴ ἄμυνα.
Τί καλλίτερο ἀπό τά σώματα ἀσφαλείας τῶν γενιτσάρων, πού ἐκτελοῦσαν παραλλήλως καί ῥόλους πολεμιστῶν ἀλλά καί ἀστυνομικῶν;

Ἔτσι θὰ ἔπρεπε κι ἐμεῖς νὰ ξεκινήσουμε…
Ἀλλὰ ἐμεῖς τὸ πιάσαμε ἀπὸ τὸ σημεῖον ποὺ τὸ ἄφησε ὁ …Μαχμοῦτ!!!
Σχεδὸν …ἀναστήσαμε τὰ γενιτσαρικὰ τάγματα (Βαυαροί, ἀγγλογάλλοι…) καὶ μᾶς …παραδόσαμε στὰ χέρια τους!!!

Κάθε κράτος ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτόν του πρῶτα ξεκινᾶ νὰ μεριμνᾷ γιὰ τὴν ἀσφάλειά του. Δῆλα δὴ γιὰ τὴν ἐλευθερία του καὶ οὐσιαστικῶς γιὰ τὴν ἄμυνά του.
Ἔτσι κι ἐμεῖς, ὡς ἑλλαδοκαφριστάν, πρῶτα γιὰ τὴν ἀσφάλεια προνοήσαμε.
Μὲ μίαν διαφορά… Τὸ πιάσαμε εἴπαμε ἀπὸ τὸ …τέλος.
Ἀν τὶ νὰ προστατεύουμε τὴν κοινωνία μας μόνον ἀπὸ πληγές, προστατεύαμε τὶς …πληγές-κουδουνισμένα ἀπὸ ἐμᾶς.
Ἀρχῆς γενομένης μὲ τὴν δολοφονία τοῦ Καποδίστρια (κι ὄχι μόνον!!!) οἱ ἐξαγορασμένοι πολιτικάντηδες δυνάμωσαν τὴν «ἐσωτερικὴ ἀσφάλεια» τόσο πολύ, ποὺ τελικῶς κατάφεραν νὰ φτιάξουν ὅλο ἐκεῖνο τὸ οἰκοδόμημα τῶν γενιτσάρων. Δῆλα δὴ …ὑπερπήδησαν τὰ ἀναγκαία βήματα, ποὺ θὰ προεξοφλοῦσαν τὴν ἐλευθερία τους καὶ τὴν ἐλευθερία τῶν πολιτῶν, προσκύνησαν πολὺ γρήγορα καὶ ἀν τὶ νὰ βιώσουμε, ὡς λαός, μία φυσικὴ φθορά, μὲ ἅλματα ὁδεύουμε συστηματικῶς στὴν καταστροφή.
Ἀπροκάλυπτα πλέον πληρώνουμε ἐμεῖς, ὅταν μποροῦμε καὶ δὲν τρέχουμε σὲ συσσίτια, τὴν δική τους προστασία ἀπὸ …ἐμᾶς!!!
Οὐσιαστικῶς πληρώνουμε καὶ ξαναπληρώνουμε καὶ ξαναπληρώνουμε τὶς δικές τους παρατάσεις… Παρατάσεις ποὺ ἀναβάλλουν γιὰ λίγο ἀκόμη κι ἄλλο λίγο καὶ ἀκόμη λιγότερο τὸν θάνατό τους!!!
Καὶ οἱ νεογενίτσαροι ἀπολαμβάνουν αὐτὴν τὴν ἐξουσία, τῆς «προστασίας» τῶν πολιτικῶν ἱεροδούλων, διότι… πῶς νά τό κάνουμε; Ὅλες οἱ κοινωνίες πάντα διαθέτουν στοὺς κόλπους τους καὶ τοὺς ἁγίους μὰ πρῶτα πρῶτα τὰ καθάρματα!!!

Μὲ τὴν (ἄς ποῦμε) δημιουργία τοῦ ἑλλαδικοῦ κράτους, τὸ πρῶτο ποὺ ἐφρόντισαν οἱ κρατοῦντες ἦταν εἴπαμε ἡ …προστασία τους.
Στρατὸς καὶ ἀστυνομία σὲ πρώτη ζήτησιν, ἀλλὰ μὲ λάθος ῥόλους!!!
Σιγὰ σιγά, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸν δημόσιο τομέα καὶ τὸν δικαστικό τους πυλώνα, φθάσαμε στὸ σήμερα, νὰ συζητᾶμε γιὰ τὶς γενιτσαρικὲς τακτικὲς τοῦ ἑλλαδοκαφριστᾶν, δίχως νὰ περάσουμε ἀπὸ τὴν περίοδο ἐκείνην τῆς ἀναπτύξεως…
(Ὄχι, ὄχι… Δὲν θεωρῶ, ἐδῶ καὶ καιρό, τὴν αὔξησιν τῶν ἐδαφῶν μας ἀνάπτυξιν. Ἐπιτελικὰ σχέδια ἐξυπηρετούσαμε, μὲ τὸ αἶμα μας, καὶ μὲ …κεφαλή μας τὸν φυτευτὸ κι ἀγαπημένο τῆς τάξεως τῶν …«περιουσίων» Βενιζέλο!!!)
Καὶ ἐννοεῖται πὼς εἶναι πολὺ λογικὸ αὐτὸ ποὺ σήμερα μᾶς συμβαίνει, ὅσο κι ἐὰν δὲν μᾶς ἀρέσῃ!!!

Ὁ νεογενίτσαρος μπᾶτσος λοιπόν….

 • Σήμερα εἶναι ἡ πιὸ τρομακτικὴ ἔκφρασις τῆς ἐξουσίας, γιὰ τοὺς ἁπλοῦς πολῖτες.
 • Πρὶν γίνῃ μπᾶτσος ἦταν …φυσιολογικὸς ἄνθρωπος. Ἡ συστηματικὴ ἐκπαίδευσίς του ὅμως τὸν μετέτρεψε σὲ μία μηχανὴ βίας, ἀφήνοντας πίσω του, διὰ παντός, τὶς μνῆμες, τὴν συνείδησιν καὶ τοὺς δεσμούς του μὲ τὴν κοινωνία.
 • Ἐλάχιστοι ἤθελαν νὰ στρατευθοῦν, ἀρχικῶς, μὰ ὅσο κυλᾷ ὁ καιρὸς καὶ ἐκπίπτουν οἱ μέθοδοι καὶ τὰ ὅρια  ἐκπαιδεύσεως, τόσο περισσότεροι …πρόθυμοι ἀναμένουν!!!
 • Οἱ ἡλικίες ποὺ ἐπιλέγονται ἀκριβῶς ἴδιες μὲ αὐτὲς τῶν γενιτσάρων. Ἔως τὰ εἴκοσί τους χρόνια ἔχει γίνει ἡ διαλογὴ καὶ ἔχουν περάσει στὴν συστηματικὴ ἐκπαίδευσιν τῆς …λοβοτομῆς. Ἡ ἐκπαίδευσίς τους εἶναι τέτοια, ποὺ μποροῦν πολὺ εὔκολα νὰ ἀνοίξουν ἀκόμη καὶ τὸ κεφάλι τοῦ πατέρα τους ἤ τοῦ παιδιοῦ τους, διότι ἐκείνην τὴν στιγμὴ ἐκπροσωποῦν τὸ κομμάτι τοῦ νεοσουλτάνου ποὺ ἀποκαλεῖται δημοκρατία. Παραλλήλως φυσικὰ εἶναι καὶ πολυεπίπεδος, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ ἐπανδρώσουν, ἐὰν ἀπαιτηθῇ, σημαντικὲς θέσεις τοῦ Δημοσίου τομέως.
 • Ὡς μονάδες εἶναι ἀνύπαρκτοι. Ὡς ὁμάδες ὅμως εἶναι …παντοδύναμοι
 • Γνωρίζουν ποιοὶ εἶναι καὶ  …διακωμῳδοῦν, στοὺς κύκλους τους, τὸν πραγματικό τους ῥόλο, προσπαθώντας νὰ ἀλλοιώσουν τὶς ἐντυπώσεις ἀλλὰ καὶ νὰ …λειάνουν τὴν εἰκόνα τους.
 • Οὐδέποτε θὰ ἀλλαζαν τὸν ῥόλο τους μὲ κάποιον ἄλλον. Ἀπολαμβάνουν τὸ …κῦρος τῆς θέσεως ἐξουσίας τους ἀπολύτως!!
 • Οὐδέποτε φυσικὰ ἀμφισβήτησαν τὴν ἐξουσία τοῦ κράτους. Ἐὰν κάποιες φορὲς ἀντέδρασαν γιὰ κάτι, ἦταν μόνον γιὰ τὴν …τσέπη τους!!!
 • Οὐδέποτε θὰ ἐπιθυμήσουν τὴν …ἔξοδό τους ἀπὸ τὸ Σῶμα. Μάλιστα ἀπολαμβάνουν τὸ δικαίωμα-ὑποχρέωσιν τῆς ἐξακολουθήσεως τῆς στρατεύσεώς τους, ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν …ἀποστράτευσίν τους!!!
 • Σὲ ἕναν μεγάλο βαθμό, ὅπως ἀκριβῶς καὶ μὲ τοὺς γενιτσάρους, τὸ …ἐπάγγελμα εἶναι πλέον κλειστὸ καὶ κληρονομικό!!!
 • Ὅσο αὐξάνεται στὴν χώρα ἡ δολιοφθορά, τόσο μειώνονται οἱ ἀρμοδιότητές τους καὶ τόσο ἐκτονώνουν τὴν αὐξανομένη τους βία σὲ ἀμάχους καὶ ἀδυνάμους! Καί…
 • Καὶ κενόν.

Ἡ μεγάλη σφαγὴ τῶν γενιτσάρων συνέβη. Ἡ μεγάλη σφαγὴ τῶν κρατικῶν λειτουργῶν-νεογενιτσάρων ἕπεται. Τὸ πότε, τὸ ποῦ καὶ τὸ πῶς δὲν τὸ γνωρίζω. Ὅμως καλλίτερος σύμβουλος ἀπὸ τὴν ἱστορία, γιὰ ὅσα ἔρχονται, δὲν ὑπάρχει.
Κατ’ ἐπέκτασιν μᾶς λείπει ἡ γνῶσις τῆς ἀκριβοῦς ἡμερομηνίας μέν, ἀλλὰ τὸ τέλος τους εἶναι βέβαιον…

Γιατί ἰσχυρίζομαι πώς αὐτές οἱ συμπεριφορές τῶν νεογενιτσάρων ἀποδεικνύουν τό τέλος τους;
Μὰ διότι τὸ ἴδιο τὸ ἑλλαδοκαφριστὰν ποὺ τοὺς ὀργάνωσε καὶ τοὺς συντηρεῖ τελειώνει, ὅπως μαζύ του τελειώνει καὶ κάθε τὶ ποὺ καταστρέφει τὸν Ἄνθρωπο καὶ τὰ ἔργα του. Ὅπως φυσικὰ τελειώνει καὶ ὅλη αὐτὴ ἡ εἰκόνα τῆς ἀνομίας, τῆς ἀδικίας, τῆς βρωμιᾶς…
Ἦταν ἕνα λάθος πείραμα ποὺ φθάνει στὴν λήξιν του…

Τὸ θηρίον ὅταν ξεψυχᾷ σκοτώνει…
Ἀκριβῶς αὐτὸ ἔχουμε κι ἐμεῖς σήμερα…
Τὸ θηρίον ποὺ ξεψυχᾶ σκοτώνει ὅ,τι κι ὅποιον μπορεῖ…
Μὰ ξεψυχᾶ… Αὐτὸ ἔχει σημασία.

Φιλονόη

Υ.Γ. Ὄχι, η Ἑλλὰς ΔΕΝ πεθαίνει… Η σαπίλα μᾶς τελειώνει… Πολὺς πόνος, αἷμα, ἀγῶνες, θρῆνος, κόπος, ἀγωνίες… Μὰ ὅταν γνωρίζουμε πὼς στὸ πέρας αὐτῆς τῆς φρικτῆς διαδρομῆς, ὑπάρχει κάτι γιὰ νὰ πατήσουμε ἐπάνω του, τότε εἶναι ἄλλη ἡ στάσις μας. Συνεχίζουμε. Τώρα εἰδικῶς, ποὺ ὅλα τελειώνουν, συνεχίζουμε μὲ μεγαλυτέρα ὁρμή!!!

εἰκόνα
καὶ συγκριτικὴ εἰκόνα
:

Λίγο πρὶν τὸ τέλος τῶν νεο-γενιτσάρων!!!3

Τί ἀκριβῶς εἶναι ὁ «μπᾶτσος»;

 

 

 

(Visited 278 times, 1 visits today)
Leave a Reply