Ἡ Ἅλωσις ὁλοκληρώνεται…;;;

Ἡ Ἅλωσις ὁλοκληρώνεται...;;;2Κυττῶντας μὲ προσοχὴ τὰ γεγονότα τῆς πτώσεως τῆς ὀθωμανικῆς καὶ τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας τὸ πρῶτο (κι ἀσφαλέστατον) συμπέρασμα εἶναι πὼς ἡ ἡμερομηνία λήξεως τοῦ ἑλλαδοκαφριστὰν πλησιάζει πολὺ ἐπικίνδυνα.
Μὲ τὴν ἰδία λογικὴ πλησιάζει καὶ τὸ τέλος τῆς «ἀμερικανικῆς αὐτοκρατορίας», καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ τέλος τῆς «εὐρωπαϊκῆς αὐτοκρατορίας», ἀλλὰ καὶ κάθε ἄλλης, ὀρατῆς κι …ἀοράτου αὐτοκρατορίας!!!
Καὶ ὅταν συμβαίνουν στὴν ἱστορία τέτοιου εἴδους ἀνατροπὲς εἶναι δεδομένον πὼς συνοδεύονται κι ἀπὸ πολὺ αἷμα.
Ὅπως τώρα…

Πολλοὶ ἴσως, μὲ αὐτὴν τὴν ἀναφορά μου, θὰ ἀνατρέξουν στὶς ἱστορικὲς ἐκεῖνες πηγὲς ποὺ περιγράφουν τὸ τέλος τῶν ἐν λόγῳ αὐτοκρατοριῶν.
(Τὸ τέλος τῶν αὐτοκρατοριῶν ἀνᾲ τοὺς αἰῶνες εἶναι πανομοιότυπον!!!)
Γιὰ νὰ σᾶς ἀπαλλάξω ἀπὸ τὸν μεγάλο κόπο θὰ σημειώσω μερικὲς ἐνδιαφέρουσες λεπτομέρειες, ὑπὸ τὴν μορφὴ συγκρίσεως.
(Μὲ τὸν ὅρο «Α» θὰ ὁρίζω τὶς προηγούμενες αὐτοκρατορίες καὶ μὲ τὸν ὅρο «Β» ἐμᾶς, σήμερα.):

  1. Εἰσβολὲς ἐχθρικῶν στρατῶν, παραβίασις συνόρων «Α». – Ἀκύρωσις συνόρων, εἰσβολὲς ὅλων τῶν φυλῶν τοῦ πλανήτου ἐντὸς τῶν συνόρων «Β».
  2. Μείωσις ἐδαφῶν «Α» [Ἀκριτικὲς περιοχές, ἀποσκίσεις…] – Μείωσις ἐδαφῶν [Μικρὰ Ἀσία, Κύπρος…] «Β».
  3. Αὔξησις βίας μὲ διαρκεῖς (ἐσωτερικούς) πολέμους «Α» [θρησκευτικὲς αἱρέσεις, ἐπαναστάσεις, κινήματα, ἀνεξαρτησία ἐδαφῶν, νεότουρκοι…]. – Αὔξησις βίας μὲ διαρκεῖς (ἐσωτερικούς) πολέμους «Β» [Σκουριές, Κερατέα, Σύνταγμα…]
  4. Αὔξησις φόρων καὶ ἀνισοκατανομὴ αὐτῶν «Α» – Αὔξησις φόρων καὶ ἀνισοκατανομὴ αὐτῶν «Β».
  5. Φοροαπαλλαγὲς καὶ εἰδικὰ προνόμια σὲ «ξένους ἐπενδυτές» [Βενετία, Γαλλία…] «Α». – Φοροαπαλλαγὲς καὶ εἰδικὰ προνόμια σὲ «ξένους ἐπενδυτές» «Β» [Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις, Η.Π.Α., Ἰσραήλ..].
  6. Συγκέντρωσις ἐξουσίας καὶ χρήματος σὲ μεγαλοτσιφλικάδες «Α» – Συγκέντρωσις ἐξουσίας καὶ χρήματος σὲ «μεγαλοεπενδυτές», «Β».
  7. Ἐκχώρησις εἰσπράξεως φόρων σὲ ἰδιῶτες «Α» – Ἐκχώρησις εἰσπράξεως φόρων σὲ ἰδιῶτες [Γενικὴ Γραμματεία Ἐσόδων, τράπεζες, «Ἡνωμένη Εὐρώπη] «Β».
  8. Μείωσις ἐσόδων Δημοσίων Ταμείων «Α» – Μείωσις ἐσόδων Δημοσίων Ταμείων «Β».
  9. Αὔξησις δωροδοκιῶν, ἀνομίας καὶ χρηματισμοῦ «Α». – Αὔξησις δωροδοκιῶν, ἀνομίας καὶ χρηματισμοῦ «Β».
  10. Δημιουργία ζωνῶν, ἐλευθέρων φορολογίας, πλήρους ἐκμεταλλεύσεως ἀπὸ τρίτους καὶ ἐχθρικοὺς πρὸς τὶς αὐτοκρατορίες «Α». – Δημιουργία Ε.Ο.Ζ. γιὰ …τρίτους καὶ ἀπολύτως ἐχθρικοὺς γιὰ τοὺς Ἕλληνες, «Β».
  11. Αὔξησις μισθοφορικῶν ταγμάτων Ἀσφαλείας [ἕνωσις ἐκκλησιῶν, Φράγκοι, Γότθοι, Σλαῦοι, Χαζάροι, Ἕλληνες, Ἀφρικανοί, Ἀσιᾶτες…] «Α». – Αὔξησις μισθοφορικῶν ταγμάτων Ἀσφαλείας [Frontex, εὐρωπαϊκὴ ἀστυνομία, ξένες μυστικὲς ὑπηρεσίες…] «Β».
  12. Διαρκῶς μειουμένη ἱκανότης ἡγετῶν [αὐτοκράτορες τρυφηλοί, σουλτᾶνοι ποὺ …ἀνοήτευαν ὅλο καὶ περισσότερο, διαβρωμένος κρατικὸς μηχανισμός, διαβρωμένες δικαστικὲς ἐξουσίες…] καὶ στρατευμάτων [λάθη στὴν διοίκησιν, στὶς συμμαχίες, στὶς ἐπιλογές, στοὺς ἑταίρους, στὶς ἐπιγαμίες…] «Α». – Διαρκῶς μειουμένη ἱκανότης ἡγετῶν [κουδουνισμένα μέσα στὴν μπόχα καὶ τὴν διάβρωσιν] καὶ στρατευμάτων [λάθη στὴν διοίκησιν, στὰ ἐξοπλιστικά, στὶς ὀργανωτικὲς δομές, στοὺς συμμάχους…] «Β».
  13. Αὐξημένη μετανάστευσις [Εὐρώπη, Ῥωσσία…] «Α». – Αὐξημένη μετανάστευσις [Εὐρώπη, Η.Π.Α., Ἀσία, Ἀφρική, Ὠκεανία…] «Β».
  14. Αὐξημένη λεηλασία πλούτου «Α». – Αὐξημένη λεηλασία πλούτου «Β».
  15. Αὐξημένη ἀπελπισία πληθυσμῶν [καταφυγὴ σὲ ὀρεινὲς περιοχές ἤ ἀναχώρησις ἐκτὸς ὁρίων αὐτοκρατορίας] καὶ διάσπασις κοινωνικῶν δομῶν, ἀποκοπὴ τμημάτων τῶν πληθυσμῶν μὲ στόχο συγκρότησιν νέων ὁμάδων ποὺ θὰ τοὺς προστάτευαν περισσότερο «Α». – Αὐξημένη ἀπελπισία πληθυσμῶν [αὐτοκτονίες, ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτερικὴ μετανάστευσις, ἐγκατάλειψις οἰκογενειῶν, ἄστεγοι…] καὶ διάσπασις κοινωνικοῦ ἱστοῦ,  ἀλλὰ καὶ ἀναγενώμενες νέες ὁμάδες ποὺ στόχο ἔχουν τὴν προστασία τῶν πολιτῶν καὶ τὴν αὐτοάμυνα «Β».
  16. Αὔξησις τοῦ μίσους τῶν πληθυσμῶν κατὰ τῶν κεντρικῶν διοικήσεων «Α». – Αὔξησις τοῦ μίσους τοῦ πληθυσμοῦ κατὰ τῆς κεντρικῆς διοικήσεως «Β».
  17. Ἡ ἀρχὴ τοῦ τέλους ἦταν μία μάχη!!! [Ματζικέρτ, Βιέννη] «Α». – Ἡ ἀρχὴ τοῦ τέλους ἦταν μία μάχη… [Ἀλήθεια, ποιά;]  «Β».
  18. Ἀνεξαρτοποίησις ἐδαφῶν «Α» – ………… «Β»

Ποῦ εἶναι ἡ «ἀνεξαρτοποίησις ἐδαφῶν» τοῦ ἑλλαδοκαφριστάν;
Μᾶς ἔρχεται… Δυστυχῶς…
Κι ὄχι ἐπεὶ δὴ μᾶς ῥώτησαν…

Τὸ ἐπόμενον στάδιον λέγεται Μικροκρατίδια!!!

Καὶ φυσικά… Κάθε δομὴ τοῦ ἑλλαδοκαφριστᾶν καταῤῥέει.
Τὸ κράτος τρομοκράτης πλέον, κι ἐπισήμως, μὴ ἔχοντας ἄλλες πηγὲς γιὰ νὰ συντηρηθῇ, τρώει τὶς …σάρκες του!
Δῆλα δὴ …ἐμᾶς!!!

Λίγο πρὶν τὸ τέλος τῶν νεο-γενιτσάρων!!!

Τὰ σώματα ἀσφαλείας ἀποκτεινώνονται (σὰν σύνολον κι ὄχι σὰν ἄτομα ἀπαραιτήτως).
Οἱ ὑπηρεσίες τοῦ Δημοσίου λειτουργοῦν ἐπίσης σὰν τέρατα, ποὺ προσπαθοῦν νὰ βοηθήσουν τοὺς τοκογλύφους νὰ μᾶς πιοῦν τὸ αἷμα…
Ἡ χώρα καταλαμβάνεται ἀπὸ ξένα στοιχεῖα καὶ ταὐτοχρόνως ἐρημώνεται…
Τὸ πλιάτσικο δίνει καὶ παίρνει…
Ἡ ἐγκληματικότης στὰ ὕψη…
Ἡ ἀτιμωρησία δεδομένη γιὰ τοὺς συνεργοὺς τῶν μεγάλων ἐγκλημάτων…
Κάτι φουκαράδες πληρώνουν τὴν νύφη γιὰ …«παραδειγματισμό»!!!
Καὶ οἱ ὑπόλοιποι σπεύδουν νὰ …συμμορφωθοῦν ἔντρομοι!!!
Μὰ ὅλα αὐτὰ εἶναι ἁπλῶς μία βιτρίνα, μία προκάληψις αὐτῶν ποὺ δὲν θέλουν κάποιοι νὰ δοῦμε…
Καὶ ἡ ἀλήθεια, αὐτὴ ἡ σκληρὴ ἀλήθεια, ὑπαγορεύει τὴν πραγματικότητα: ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ!!!

Τί τελειώνει;
Ἡ χώρα; Ἐμεῖς; Ἤ κάτι πολύ μεγαλύτερον;

Ἡ παραπάνω σύγκρισις ποὺ ἔκανα εἶχε ἄλλον στόχο.
Δὲν ἤθελα νὰ τρομάξουμε, ἀλλὰ νὰ κατανοήσουμε.
Διότι ἄν καὶ συνέκρινα τὴν πτῶσιν δύο αὐτοκρατοριῶν μὲ τὸ ἑλλαδοκαφριστάν, ἐν τούτοις, στὴν πραγματικότητα, ἐφ΄ ὅσον τὸ ἑλλαδοκαφριστάν, ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεώς του ὑπῆρξε ἁπλῶς μία ἀκόμη ἐπαρχία, ἀπὸ τὶ πολλές, τῆς τωρινῆς αὐτοκρατορίας, αὐτὸ ποὺ διακρίνουμε ἐπάνω του δὲν εἶναι κάτι λιγότερον ἤ περισσότερον ἀπὸ τὸ σύμπτωμα τῆς πτώσεως τῆς ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ τωρινῆς αὐτοκρατορίας.

Ποιᾶς αὐτοκρατορίας;
Πῶς θέλετε νά τήν ὀνομάσουμε; Σιωνιστική; Ἑβραϊκή; Παλαιονεοταξίτικη;
Ὅπως ἐσεῖς θέλετε… Δὲν ἔχει σημασία τὸ ὄνομα. (Ἄλλως τὲ καὶ τὸ βυζάντιον δὲν ἐλέγετο ἔτσι καθ’ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς ὑπάρξεώς του!!!)
Σημασία ἔχει ἡ πτῶσις της. Καὶ μάλιστα ἡ πτῶσις αὐτὴ συμβαίνει μὲ ὅλο καὶ μεγαλυτέρα ὁρμή.

Ἄς δοῦμε ὅμως καὶ κάποιες ἄλλες λεπτομέρειες, ποὺ ἀφοροῦν στὴν σημερινή μας πραγματικότητα.
Δύο ἐνδιαφέρουσες λεπτομέρειες, πάντα ἐκ τῆς ἀσφαλοῦς θέσεως τῶν χρονικῶν ἀποστάσεων.

Ἡ βυζαντινὴ αὐτοκρατορία ἦλθε ἀντιμέτωπη μὲ τὴν πτῶσιν της μετὰ τὴν μάχη τοῦ Ματζικέρτ. (26 Αὐγούστου 1071)
Χρειάστηκαν 133 χρόνια ἔως τὴν πρώτη ἅλωσιν (8-13 Ἀπριλίου 1204) καὶ μετὰ ἀπὸ μία (μικρή) ἀναλαμπὴ (ἀπὸ τὸ 1261 καὶ γιὰ 192 χρόνια, μὲ διαρκῶς μειούμενα ἐδάφη) ὁλοκληρώνεται τὸ «κλείσιμο» αὐτοῦ τοῦ …«κεφαλαίου» στὶς 21 Μαΐου 1453. (Συνολικῶς 382 ἔτη, ἀπὸ τὸ πραγματικὰ τελεσίδικο κτύπημα στὰ θεμέλια της, στὸ Ματζικέρτ.)

Ἡ ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία, σαφῶς πιὸ κραταιὰ ἀπὸ τὴν βυζαντινή, ἀλλὰ ὄχι τόσο καλὰ …στημένη, ξεκίνησε τὴν πτῶσιν της τὸ 1529, μὲ τὴν Α΄ πολιορκία τῆς Βιέννης ἀπὸ τὸν Σουλεϊμάν.
292 χρόνια ἀργότερα, μὲ τὴν δική μας …ἐπανάστασιν, ἀλλὰ καὶ τοὺς Σέρβους, ξεκίνησε ἡ ὁριστικὴ ἀποκοπὴ ἐδαφῶν της, μὲ ἀποκορύφωμα τοὺς Βαλκανικοὺς πολέμους. Οὐσιαστικῶς ὅμως, ἐκτὸς τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης, ἡ ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία ἔπαψε νὰ πατᾶ στὴν Χερσόνησον τοῦ Αἵμου. (383 ἔτη συνολικῆς κατοχῆς.)
Ἡ …μικρή της ἀναλαμπὴ («ἐπανάστασις» νεοτούρκων, κεμαλικὸ κράτος) ἀπὸ τὸ 1912 ἔως σήμερα, τῆς ἔδωσε μίαν …πίστωσιν χρόνου περίπου ἑνὸς αἰῶνος καὶ κάτι…
Ἀλλὰ κι αὐτὴ ὁσονούπω λήγει…

Συμπτώσεις;
Ἴσως ναί… Ἴσως κι ὄχι…
Ὁ τρόπος πάντως, μὲ τὸν ὁποῖον κατακρημνίζονται οἱ αὐτοκρατορίες, εἶναι πανομοιότυπος.
(Παραμένω στὶς δύο πρόσφατες γιὰ οἰκονομία χρόνου!)

Ἡ σημερινὴ αὐτοκρατορία ἐπισήμως ξεκίνησε τὸ 1492, μὲ τὴν …ἐπαν-ἀνακάλυψιν τῆς Ἀμερικῆς ἀπὸ τὸν Κολόμβο.
Δὲν εἶναι ὅμως ἔτσι ἀκριβῶς, διότι ἡ πραγματική της ἔναρξις ξεκίνησε πολὺ παλαιότερα… Ἀπὸ τότε ποὺ κάποιοι τραπεζίτες ἄρχισαν νὰ ἐλέγχουν λαοὺς καὶ κυβερνήσεις κι ἁπλῶς τὸ 1776 (Διακήρυξις Ἀνεξαρτησίας) ξεκίνησε ἡ …μεταφορὰ τῆς ἕδρας τους ἀπὸ τὴν Εὐρώπη πρὸς τὴν ἄλλην πλευρὰ τοῦ Ἀτλαντικοῦ!!!  (Ἡ ὁποία καὶ ὁλῳκληρώθη λίγο πρὶν τὸν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο-!!!- ἐφ΄ ὅσον ἡ Εὐρώπη θὰ γινόταν …παρανάλωμα πυρός!!!)…

Ναί, θὰ μοῦ πεῖτε… ἀλλά… Ἐμεῖς βλέπουμε νὰ αὐξάνεται ἡ δύναμίς της, νὰ ἐξαπλώνονται οἱ κατακτήσεις της, νὰ αὐξάνονται οἱ γενοκτονίες, νὰ κορυφώνονται οἱ δουλοποιήσεις, νὰ μεγιστοποιοῦνται οἱ πολτοποιήσεις, νὰ ἀφανίζονται τὰ ἀτομικὰ δικαιώματα…
Ἔτσι εἶναι πράγματι. Ὅπως ἀκριβῶς συνέβη καὶ μὲ τὶς δυό προαναφερόμενες αὐτοκρατορίες.
Τὰ ἴδια ἀκριβῶς ἐπαναλαμβάνονται καὶ σήμερα κι ἀν τὶ νὰ μᾶς ἀπειλοῦν μὲ …κρεμάλες καὶ παλουκώματα, μᾶς ἀπειλοῦν μὲ «κάρτες», «τσιπάκια» καὶ …«ἐκδημοκρατισμούς».
Τότε ἔστελναν τὸν Σκύθη νὰ σφάξῃ μερικοὺς χωριᾶτες, πρὸ κειμένου νὰ τρομοκρατηθοῦν καὶ νὰ συστρατευθοῦν μὲ τὴν κεντρικὴ διοίκησιν οἱ ὑπόλοιποι καὶ νὰ συγκεντρωθοῦν γύρω της, ἀλλὰ τώρα στέλνουν τὸν Πακιστανὸ  ἤ τὸν Μαροκινὸ γιὰ νὰ ἐπαναλάβῃ τὸ ἴδιο καὶ νὰ μᾶς ὠθήσῃ γύρω ἀπὸ τὰ ἀστικὰ κέντρα.
Τότε ἔστελναν τὸν γενίτσαρο γιὰ νὰ ἀπειλήσῃ καὶ τώρα στέλνουν τὸν νεογενίτσαρο γιὰ νὰ κόψῃ πρόστιμα τῶν πέντε χιλιάδων, πρὸ κειμένου νὰ τρομάξουν οἱ ὑπόλοιποι καὶ νὰ πληρώσουν τὰ χαράτσια…
Τότε ἔστελναν τὸν Κοῦρδο γιὰ νὰ μᾶς κομματιάσῃ καὶ τώρα στέλνουν τὸν μισθοφόρο τῆς ISIS  νὰ ἀποκεφαλίσῃ.
Ἄλλαξαν τὰ ὀνόματα μὰ οἱ ῥόλοι εἶναι ἴδιοι καὶ οἱ παῖκτες, ποὺ κινοῦν τὰ πιόνια στὴν σκακιέρα, ἐπίσης ἴδιοι.
Πτῶσις τότε, πτῶσις καὶ τώρα.
Διάλυσις τῶν πάντων τότε, διάλυσις τῶν πάντων τώρα…
Αὐτο-κυτταροφάγωσις, κυριολεκτικῶς…
Ἤ, μία βαθυτάτη …Σοφία!!!

Ἡ Ἅλωσις ὁλοκληρώνεται...;;;

Σοφία νικᾶ Δύναμιν!

Ἡ λεπτομέρεια, ποὺ ἀδυνατοῦμε νὰ ἀντιληφθοῦμε ἀκόμη, εἶναι πὼς εἴμαστε μέσα στὸν …χορό.
Ὅποιος εἶναι μέσα ἀδυνατεῖ νὰ δῇ τὸ σύνολον τοῦ σκηνικοῦ. Ἁπλῶς πονᾶ, ὅπως ἐμεῖς.
Ἀλλὰ πονᾶμε γιατὶ κάτι πεθαίνει. Κι αὐτὸ ποὺ πεθαίνει δὲν εἴμαστε ἐμεῖς, ἀλλὰ μία ἀκόμη αὐτοκρατορία, μὲ πρῶτο καὶ καλλίτερο δεῖγμα τὸ ἐδῶ μαγαζάκι τους: τὸ ἑλλαδοκαφριστάν!!!

Φιλονόη

εἰκόνα

(Visited 237 times, 1 visits today)
Leave a Reply