Ψευδεῖς καὶ παραποιημένες ἐκθέσεις πίσω ἀπὸ τὸ μεταναστευτικὸ

Οἱ Ἐκσυγχρονιστές (progressives, νὰ μὴν συγχέονται μὲ τοὺς ἀριστερούς), ἡ παγκοσμιοποίησις, οἱ τεχνοκράτες καὶ ἡ σχεδιασμένη μετανάστευση στὴν Εὐρώπη:

Στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, τὸ Νέο «Ἐργατικὸ κόμμα»τῶν Brown καὶ Blair, ἔστησαν τὸ μεταναστευτικὸ ἐπίτηδες, γιὰ νὰ πλήξουν τὴν ἐργατικὴ τάξη καὶ νὰ ῥίξουν τοὺς μισθοὺς κατ’ ἀπαίτηση τῶν μεγάλων ἐταιρειῶν. Αὐτὰ τελικῶς ἐπιβεβαιώθησαν τὸ 2013, ἂν καὶ ἀριστεροὶ -ψηφοφόροι τοῦ παλαιοῦ ἐργατικοῦ κόμματος ὅπως ὁ Ed West – εἶχαν ἤδη ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας ’00 ἀποκαλύψει μὲ στοιχεῖα ὅτι οἱ τεχνοκράτες εἶχαν στήση ψεύτικες ἐκθέσεις ὑπερδιογκώνοντας τὰ (ἀνύπαρκτα) οἰκονομικὰ ὀφέλη τοῦ μεταναστευτικοῦ καὶ ἀποσιωπώντας τὶς ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις (κοινωνικές, πολιτικὲς καὶ οἰκονομικές).

«Labour sent out ‘search parties’ for immigrants to get them to come to the UK, Lord Mandelson has admitted. n a stunning confirmation that the Blair and Brown governments deliberately engineered mass immigration, the former Cabinet Minister and spin doctor said New Labour sought out foreign workers. He also conceded that the influx of arrivals meant the party’s traditional supporters are now unable to find work.»

dailymail

Φρούριον

(Visited 83 times, 1 visits today)
Leave a Reply