Φίλιππος κι Ἀντίπατρος

Ὑπάρχει μία ὀγκώδης ἐργασία ποὺ ἐπιμελήθη ἡ σύζυγός μου Βασιλικὴ καὶ ἀφορᾶ στοὺς τόπους ταφῆς τοῦ Φιλίππου Β΄ καὶ τοῦ Ἀντιπάτρου. Μέσα σὲ αὐτὴν ἀναπτύσσονται δεκαπέντε (15) λόγοι, ποὺ θέλουν, σὲ συνδυασμό, τὸν τάφο τοῦ Ἀντιπάτρου νὰ εἶναι στὴν θέση αὐτὴν ποὺ παρουσιάζουν ὡς τάφο τοῦ Φιλίππου στὴν Βεργίνα, ἀλλὰ καὶ τὸν τάφο-προσκύνημα τοῦ Φιλίππου στὴν Ἀμφίπολη.

Ὑπάρχει στόν ἀντίποδα κάτι πού νά θέλῃ τόν Φίλιππο στήν Βεργίνα;
Μόνον διάτρητα ἐπιχειρήματα, ποὺ δὲν ἀντέχουν σὲ κριτική.
Περὶ Ἀντιπάτρου οὐδεὶς λόγος.

Μπορεῖ κάποιος νά ἀποκρούσῃ, μὲ ἐπιχειρήματα, τήν ἁπλῆ ὑπόθεση ἐργασίας πού τοποθετεῖ τόν Ἀντίπατρο στήν Βεργίνα;
Νομίζετε ὅτι μία Μακεδονική ἐπαρχία χρειάζεται νά κλέβῃ ἀπό κάποιαν ἄλλην;
Κάθε ἐπαρχία ἔχει τὴν δική της Μακεδονικὴ Ἱστορία.
Ὄχι πολὺ μακρυὰ ἀπὸ τώρα, κυρία Κοτταρίδου, θὰ χρειασθῆ νὰ ἀντιμετωπίσετε καὶ τοὺς δεκαπέντε (15) αὐτοὺς λόγους.

Τσίντσιφος Ἀστέριος

ΥΓ. Γιὰ τὸ νόμισμα τοῦ 470 π. Χ. καὶ τὰ χρόνια τοῦ Ἀλεξάνδρου Α΄, ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς μετέπειτα Ἀμφιπόλες, οὐδὲν σχόλιον τώρα.

(Visited 403 times, 1 visits today)
Leave a Reply