Διαφαινόμενον τέλος τῆς κομμουνιστικῆς προδοσίας

Αὔγουστος 1949. Γράφεται τὸ τέλος τῆς Κομμουνιστικῆς Ἀνταρσίας.

17 Αὐγούστου, καταλαμβάνεται τὸ Βίτσι. Ἀπομένει ὁ Γράμμος

Τρία γεγονότα ξεχωρίζουν σὲ ὁλόκληρο τὸ 1949.

Πρῶτον, ἡ συντριβὴ τῶν ἀνταρτῶν τῆς Πελοποννήσου ἀπὸ τὸν στρατηγὸ Θρασύβουλο Τσακαλῶτο (φωτογραφία), πρὶν τὸ τέλος Ἰανουαρίου τοῦ 1949.
Δεύτερον, ἡ ἀνάθεσις τῆς ἀρχιστρατηγίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ στὸν Ἀλέξανδρο Παπάγο (φωτογραφία) μὲ ἀπεριόριστες ἐξουσίες  καί,
τρίτον, ἡ ἀπόφασις τοῦ Ζαχαριάδου (φωτογραφία) νὰ συγκεντρώσῃ στὸν Γράμμο καὶ στὸ Βίτσι τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς δυνάμεως τοῦ λεγομένου ΔΣΕ, ποὺ ἤδη στὴν πλειοψηφία τοῦ ἀποτελεῖτο ἀπὸ βιαίως στρατολογημένους καὶ Σλαυόφρονες.

Αὐτὴ ἡ λανθασμένη ἀπόφασις τοῦ Ζαχαριάδου, παρμένη ἀπὸ τὸν ἴδιο ἢ σὲ συνεργασία μὲ τοὺς «στρατηγούς» του, ἴσως καὶ ἐκ τῆς ἀνάγκης γιὰ στήριξη ἀπὸ τοὺς γείτονες, ἐξυπηρετοῦσε ἄριστα τὶς ἐπιχειρήσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ καὶ ἔφερε πιὸ γρήγορα τὸ τέλος τῆς ἀνταρσίας.

Παραθέτω συνοπτικὸ κείμενο ἀπὸ παλαιότερο ἔργο μου για τὸ Παιδομάζωμα:

«..Ἡ ἐπίθεσις τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ἐξεδηλώθη στὸ τέλος Ἰουλίου 1949 μὲ ἀντικειμενικὸ σκοπὸ τὴν ἐξολόθρευση ἢ αἰχμαλωσία τῶν μαχητῶν τοῦ λεγομένου ΔΣΕ ποὺ ἦταν πιὰ συγκεντρωμένοι στοὺς δέ ὀρεινοὺς ὄγκους τοῦ Γράμμου καὶ τοῦ Βιτσίου. Οἱ δυνάμεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ποὺ ἔλαβαν μέρος στὴν τελικὴ πάλη ἀνήρχοντο σὲ 60,000 ἄνδρες περίπου, καὶ εἶχαν νὰ ἀντιμετωπίσουν γύρω στὶς 10,000 ἀντάρτες καλὰ ὀχειρωμένους καὶ ἑτοίμους νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσουν σὲ ἀγῶνα μέχρι τελικῆς πτώσεως. Ἡ ἐπιχείρησις ἐξετελέσθη σὲ τρεῖς διαδοχικὲς φάσεις μὲ τὶς κωδικὲς ὀνομασίες ΠΥΡΣΟΣ Α’, ΠΥΡΣΟΣ Β’, καὶ ΠΥΡΣΟΣ Γ’.

Ὁ ΠΥΡΣΟΣ Ἀ’ ἦταν περιορισμένης ἐμβελείας, ἐξεδηλώθη τὴν 1ην Αὐγούστου στὸν Γράμμο, καὶ εἶχε σκοπὸ νὰ πείσῃ τὴν ἡγεσία τοῦ ΔΣΕ ὅτι ἦταν ἡ κυρία ἐπίθεσις, ὥστε νὰ προετοιμασθῇ ὁ ΠΥΡΣΟΣ Β’, ποὺ εἶχε σκοπὸ νὰ καταλάβῃ τὸ Βίτσι.

Ὁ ΠΥΡΣΟΣ Β’ ἄρχισε στὶς 10 Αὐγούστου καὶ μετὰ ἀπὸ ἀμφίῤῥοπες, θανατηφόρες μάχες, στὶς 15 Αὐγούστου εἶχε ἐπιτύχῃ ὅλους τοὺς ἀντικειμενικούς του σκοπούς.
Στὶς 17 Αὐγούστου τὸ Βίτσι εἶχε ἐκκαθαρισθῇ τελείως ἀπὸ τοὺς ἀντάρτες τοῦ λεγομένου ΔΣΕ. Γύρω στὶς 5-6,000 ἀντάρτες διέφυγαν στὴν Ἀλβανία. Ἀπὸ ἐκεῖ οἱ πλέον ἐπίλεκτοι 2,500 πέρασαν στὸν Γράμμο γιὰ νὰ συνεχίσουν τὸν ἀγῶνα.».

Θὰ ἀκολουθήσῃ ὁ ΠΥΡΣΟΣ Γ’ στὶς 25 Αὐγούστου, καὶ θὰ φέρῃ τὸ τέλος ἐντὸς 4 ἡμερῶν!

Μπουγᾶς Ἰωάννης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply