Ὑπάρχει ἑλληνική κυβέρνησις γιά νά σώσῃ τήν Θρᾴκη;

Μία πραγματικὰ ἑλληνικὴ κυβέρνηση, ποὺ ἀνησυχεῖ γιὰ τὸ θέμα τῆς Θράκης θὰ ἔκανε κάτι ἁπλό.

Μὲ τὸ ἕνα δισεκατομμύριο τοῦ πλεονάσματος θὰ ἔκτιζε σὲ κοινοτικὲς ἐκτάσεις, ἀφοῦ τὶς ἐνέτασσε φᾶστ Τρὰκ σὲ σχέδιο πόλεως, δίπλα στὶς πόλεις καὶ τὶς κωμοπόλεις τῶν νομῶν Ῥοδόπης καὶ Ξάνθης, 15.000 σπίτια τὰ ὁποῖα θὰ ἔδινε ἐντελῶς δωρεὰν σὲ 15.000 νέα ζευγάρια τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῆς Θεσσαλονίκης μὲ ἐπὶ πλέον ἐπίδομα μετεγκαταστάσεως 12000 εὐρῶ ἐτησίως γιὰ δέκα χρόνια, κόστους 180 ἑκατομυρίων ἐτησίως καὶ φοροαπαλλαγὴ γιὰ εἴκοσι χρόνια μέχρι τοῦ ποσοῦ τῶν 40.000 εὐρῶ.

Αὐτὸ θὰ ἀλλοίωνε γιὰ πάντα τὴν πληθυσμιακὴ σύνθεση αὐτῶν τῶν περιφερειῶν.

Θὰ διπλασίαζε τὸν ἀριθμὸ τῶν εἰσακτέων φοιτητῶν στὸ Δημοκρίτειο κόβοντας ἰσόποσα ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα ἀνώτατα ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα σὲ βάθος τετραετίας (γιὰ νὰ δημιουργηθοῦν οἱ κατάλληλες ὑποδομὲς) μὲ πλεονεκτήματα ἐνοικίου, σιττίσεως ἀκόμη καὶ χαρτζιλικίου, μὲ μοναδικὴ ὑποχρέωση νὰ ἐγγραφοῦν στὰ κατὰ τόπους δημοτολόγια καὶ νὰ λαμβάνουν αὐτὸ τὸ ἐπίδομα τῆς τάξεως τῶν 1000 εὐρῶ μηνιαίως, ἤτοι 250 ἑκατομμύρια ἐτησίως, μόνον ἐὰν ψηφίζουν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς φοιτήσεως τους.

Τέλος γιὰ τοὺς 10.000 περίπου ἄρρενες φοιτητὲς θὰ προχωροῦσε σὲ θέσπιση προγράμματος ἀνάλογο τῶν ἀμερικανικῶν πανεπιστημίων ROTC μὲ ἐκπαίδευση καὶ στελέχωση τῶν μονάδων κατὰ τὴν διάρκεια τῆς φοιτήσεώς τους.

Στὴν ἐποχὴ ποὺ ζοῦμε θὰ ἐκτινάσσετο ἡ ζήτησις τῶν σχολῶν τοῦ Δημοκριτείου καὶ θὰ ἀνέβαζε κατακόρυφα τήν, οὕτως ἢ ἄλλως, ἐξαιρετικὴ ποιότητα τῶν φοιτούντων.

Μὲ 500 ἑκατομμύρια τὸν χρόνο σὲ ἕναν προϋπολογισμὸ 80 δισεακοτομμυρία ( ἤτοι κάτι κοντὰ στὸ 0,7% τοῦ προϋπολογισμοῦ θὰ εἶχε ἐξαιρετικὰ ἀποτελέσματα.

Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι ψιλὰ γράμματα γιὰ τοὺς κυβερνῆτες τῶν Ἀθηνῶν.

Αὐτὸ εἶναι ἕνα κοστολογημένο πρόγραμμα.
Τὸ πρόγραμμα αὐτὸ δὲν ἔχει ἰδεολογικὸ πρόσημο, ἐὰν κάποιος ὅμως τὸ κυττάξῃ μακροπρόθεσμα θὰ ζωντάνευε καὶ θὰ ἀνέπτυσσε μία περιοχὴ μὲ ἀπίστευτα εὐεργετικὲς συνέπειες στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία.

Τὰ τύμπανα ἠχοῦν καὶ τὰ σύννεφα τοῦ ἀκρωτηριασμοῦ μαζεύονται ἀλλὰ οἱ ἑλληνικὲς πολιτικὲς ἐλὶτ καὶ ὁ ἀποχαυνωμένος ἑλληνικὸς λαὸς παίζει τὰ ὄργανά του ἀμέριμνος.

«Ἕνας»

 

(Visited 498 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὑπάρχει ἑλληνική κυβέρνησις γιά νά σώσῃ τήν Θρᾴκη;

  1. Μπράβο φίλτατε για το πρόγραμμά σου. Αλλά αυτό είναι ψιλά γράμματα (όπως αναφέρεις) για τις ανθελληνικές (θα έλεγα εγώ) κυβερνήσεις των Αθηνών.

Leave a Reply