Θέλει (νέους) συνοριακοὺς κανόνες τὸ κούλλλιιι…!!!

Τὸ ἐξαιρετικότατον σχόλιον τῶν ἡμερῶν ἦταν αὐτὸ τοῦ κούλλλιιι, ἐντὸς τῆς β(υ)λῆς τους, ποὺ ἰσχυρίσθη πὼς δὲν χρειάζονται φράκτες καὶ τείχη, παρὰ μόνον κανόνες.

εἰκόνα

Καὶ πιὸ συγκεκριμένα:

«…Ὁ Πρωθυπουργός ἐξήγγειλε τὸ «μπόλιασμα» τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας μὲ ἕνα μεγάλο ἀριθμὸ προσφύγων (ὄχι μεταναστῶν), ἀφοῦ «τὸ ἀνθρώπινο δυναμικὸ τῆς χώρας γερνᾶ». Βεβαίως ἡ ἐνσωμάτωσις χιλιάδων ξένων ἀνθρώπων στὴν παραγωγή, συνέχισε ὁ Πρωθυπουργός, θὰ γίνη μὲ κανόνες καὶ διαδικασίες, ἐνῶ μέσῳ τοῦ διαλόγου θὰ ἀποφασισθοῦν «σὲ ποιὲς τοπικὲς κοινωνίες θὰ ἐνσωματωθοῦν». Ἀπαντῶντας στὴν παρατήρηση τοῦ κ. Βαρουφάκη ὅτι ἡ χώρα μας πρέπει νὰ ὑποδεχθῇ ὅλους ὅσοι ἔρχονται ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει διαφορὰ μεταξύ πρόσφυγος καί μετανάστου, ὁ Πρωθυπουργός ἐπεσήμανε μὲ ἔμφαση ὅτι ἡ Ἑλλάς «δέν θέλει οὔτε φράκτες οὔτε τείχη, ἀλλὰ κανόνες». Ὡς γνωστόν ὁ μοναδικός φράκτης ποὺ ὑπάρχει στὴν Ἑλλάδα εἶναι σὲ ἕνα μικρὸ σημεῖο στὸν Ἕβρο, ποὺ ὅμως ἔχει συμβάλη καθοριστικὰ στὴν μείωση τῶν μεταναστευτικῶν ῥοῶν ἀπὸ τὴν Ἀνατολικὴ Θρᾴκη….»

περισσότερα ἐδῶ

Τὸ ἐὰν αὐτὸ εἶναι ἀπόφασις τοῦ κούλλλι ἢ τῶν ἀφεντικῶν του,  ὅλο αὐτό, εἶναι μία ἄλλη ἱστορία… Ἄλλως τὲ δὲν ἔτρεχε τζᾶμπα στὰ μπιλντερμπεράδικα… Δὲν νοεῖται νὰ ἀναλάβῃ κάποιος (ὁπουδήποτε παγκοσμίως) ἐπισήμως ὡς (φερόμενος) πρωθυπουργός, προηγουμένως, νὰ ἔχῃ λάβη σαφεῖς καὶ λεπτομερεῖς …«ὁδηγίες χρήσεως».

Ὁ Κυριαλέξης Τσιπροτάκης (κατὰ τὸν ἀγαπητὸ Μανώλη Καλογεράκη) δὲν ἔφθασε στὸ σημεῖον νὰ δίδῃ …«ἐξηγήσεις» στὸ βαρουφάκιους τυχαίως. Στὴν αὐτὴν γραμμὴ συμφερόντων ὑπακούουν, τὰ ἴδια ἀφεντικὰ ἔχουν καὶ ἀκριβῶς τοὺς ἰδίους κανόνες ὑποχρεοῦνται νὰ ἐφαρμόσουν, βάσει τοῦ ἀρχικοῦ σχεδιασμοῦ τῶν σαπροφύτων τοῦ κόσμου μας. Ἡ λεπτομέρεια ὅμως τῶν «κανόνων» κρύβει μίαν ἀλήθεια, ποὺ τέτοια νούμερα ἀδυνατοῦννὰ τὴν ἀντιληφθοῦν. Κι αὐτὴ ἡ ἀλήθεια λέγεται Φυσικὴ Ἐπιλογή.

Πράγματι, ὀφείλω νὰ ὁμολογήσω, πὼς ἡ ἰδία ἡ Γῆ δὲν θέτει σύνορα. Ὑπακούει ὅμως σὲ συμπαντικοὺς νόμους κι ἀρχές. Αὐτὸ σημαίνει πὼς μόνον μία συγκεκριμένη τροχιὰ καταλαμβάνει στὸ Ἡλιακό μας σύστημα, διότι ἐὰν …πηγαινοερχόταν, ἐμεῖς δὲν θὰ ὑπήρχαμε. Συνεπῶς σαφῶς καὶ δὲν μποροῦν, γενικῶς, νὰ νοηθοῦν σύνορα ἐπὶ τῆς Γαίας, ἀλλὰ τὰ Ὅρια καὶ οἱ Ἀρχὲς εἶναι ὑποχρεωτικῶς ἀποδεκτά, διότι ἐὰν δὲν γίνουν σεβαστά, ἂς ἀποχειρετήσουμε τὴν τροχιά, ποὺ μᾶς ἐπιτρέπει νὰ διαβιοῦμε.

Ἐφ’ ὅσον λοιπὸν στὸ «σπίτι» μας, στὴν Γῆ μας δῆλα δή, ἐκτὸς ὑφίστανται Νόμοι κι Ἀρχὲς κι Ὅρια, τότε γιατί ἐντός της δέν συμβαίνει τό αὐτόν;
Ποῖος μᾶς εἶπε πώς δέν συμβαίνει. Ὁ λόγος ποὺ καταλαμβάνει ἡ Γαία αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν τροχιὰ (κι ὄχι κάποιαν ἄλλην), εἶναι ὁ ὄγκος της (συνδυαστικά, σαφῶς, μὲ τὸν ὄγκο τῆς Σελήνης). Τὸ «ἐκτόπισμα»
λοιπὸν τῆς Γαίας (ἤ, ἄλλως, ὁ «ὄγκος» της) εἶναι αὐτὸ ποὺ εἶναι καὶ τῆς ἐπιτρέπει, ἐδῶ καὶ ἑκατομμύρια χρόνια, νὰ παραμένῃ, σὲ γενικὲς γραμμές, στὴν αὐτὴν τροχιά.

Ὅταν ὅμως λέμε «ὄγκος» τί ἐννοοῦμε; Μήπως ζωτικό χῶρο ἤ, (σκέτο) …ἐκτόπισμα;
Σὲ ἐσωτερικὰ (γιὰ νὰ μὴν παρεξηγοῦμε, ἐντὸς τῆς ἀτμοσφαίρης κι ἐπὶ τῆς Γαίας) ἐπίπεδα τὰ ὅμοια συμβαίνουν. Ὁ «ὄγκος» μίας ἀγέλης (ὅπου ἀγέλη νὰ ἐνθυμούμεθα πὼς συζητᾶμε γιὰ ὁμάδα ἐμβίων ὄντων) καταλαμβάνει κάποιον χῶρο καὶ αὐτὸν τὸ χῶρο, γιὰ λόγους ἐπιβιώσεως, ὀφείλει νὰ τὸν ὑπερασπίζεται μὲ ὅλους τοὺς τρόπους. Ἐὰν ἀρνηθῇ ἢ ἐὰν ἀδυνατῇ νὰ τὸν ὑπερασπισθῇ, τότε, πολὺ ἁπλᾶ, θὰ ὑποχρεωθῆ (γρήγορα ἢ ἀργὰ) σὲ ἀφανισμό.

Ἄλλως τέ, γνωρίζουμε ἤδη πὼς ἀμέτρητα εἴδη ἔχουν ἐξαφανισθῆ ἀπὸ τὸν πλανήτη μας. Πῶς συνετελέσθη αὐτή ἡ ἐξαφάνισις; Πολὺ ἁπλᾶ διότι ἔπαυσαν νὰ ἔχουν ἀναγκαίο ζωτικὸ χῶρο, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιβιώσουν. Ἤ, ἄλλως, διότι ὁ «ὄγκος» τους ἔπαυσε νὰ τὰ προστατεύῃ. (Ἐκτός, ἀπὸ εἰδικὲς καὶ μόνον περιπτώσεις, ποὺ κάποιος γήινος παράγων -ὅπως ἀσθένειες ἢ φυσικὲς καταστροφὲ – ἐπέφερε τὸν πλήρη ἀφανισμό τους.)

Θέλετε μήπως τώρα νά τό ἀναγάγουμε ὅλο αὐτό σέ ἐπίπεδον λαῶν ἤ συνόρων ἤ ἐθνῶν ἤ μήπως ἔγινα σαφής;

Γιὰ νὰ μὴν πολυλογοῦμε.
Θέλει κανόνες τὸ κούλλλιιι… Ἤ, σὰ ἁπλᾶ ἑλληνικά, θέλει νὰ ἐφαρμόσῃ, κυριολεκτικῶς, ὡς ἄλλος ἐκπρόσωπος τοῦ πSoros, τὰ αὐτὰ ποὺ οἱ προκάτοχοί του μᾶς ἐπέβαλαν καὶ ποὺ οἱ κατόπιν αὐτοῦ θὰ ἐξακολουθήσουν. Κοινῶς; Ἀνοικτά, εὐθαρσῶς, πρόστυχα μᾶς ὁμολογεῖ πὼς ἀνέλαβε, ἐλέῳ τοκογλύφων, αὐτὸν τὸν ῥόλο, γιὰ νὰ καταργήσῃ ἐν τελῶς ὅλους τοὺς παλαιοὺς κανόνες ποὺ προστάτευαν τὸν «ὄγκο» μας, ὡς χώρας καὶ ὡς λαοῦ, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιβάλῃ νέους.

Ἀλλά τί νέους κανόνες θέλει (καὶ) τό κούλλλιιι νά μᾶς ἐπιβάλη;
Μὴν σκιάζεσθε βρὲ κουτά… Τῆς αὐτῆς Ὕβρεως τσογλαναρία εἶναι. Τὸ νέον ἀνθρώπινον εἶδος θέλει νὰ ἐπισπεύση…

Τὰ παιδιὰ τοῦ Kalergi

Γενοκτονία Εὐρωπαίων ὑπὸ τὴν σκιὰ τοῦ …«κληροδοτήματος» Goudenhove-Kalergi

Τί εἶναι αὐτό;;  Μά, ἡ ἀπόλυτος μιγαδοποίησις πληθυσμῶν ποὺ θὰ «γεννήση» τὸ πλῆρες μαζανθρωποιημένον νέον ἀνθρώπινον εἶδος. Τὸ βολικό… Τὸ τίποτα… Τὸ ἀπολύτως ἀκίνδυνο γιὰ τὰ σαπρόφυτα… Αὐτὸ εἶναι…

Μά, τελικῶς, μᾶλλον δὲν τὰ ἔχουν καλό-ὑπολογίση τὰ πράγματα. Διότι ὅπως ἀκριβῶς ὁ πλανήτης μας ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὸν «ζωτικὸ χῶρο» του, ἔτσι ἀκριβῶς κι ὁ Ἄνθρωπος (κι ὄχι τὰ μαϊμουδάκια) ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὸν δικό του χῶρο. Καί, ναί, τὰ σύνορα εἶναι κάτι ποὺ μπορεῖ νὰ ἀλλάξῃ, ἀλλὰ μπορεῖ καὶ ὄχι. Πάντως, γενικῶς, ἐφ’ ὅσον συζητᾶμε γιὰ τὴν Ἀνθρωπότητα, παραμένουν δευτερεύοντα. Αὐτὸ ποὺ προέχει, πέραν κάθε ἄλλου, εἶναι τὸ νὰ παραμείνουν οἱ Φυσικοὶ Νόμοι, οἱ Φυσικὲς Ἀρχὲς καὶ τὰ Φυσικὰ Ὅρια μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ οὔτε ἡ Γῆ νὰ …«ἐνοχληθῇ» ἀπὸ τὴν τροχιά της, μὰ οὔτε καὶ ὁ πλανήτης ἀπὸ τὶς Ὕβρεις.

Τί λέτε λοιπόν; Ποιός θά καταφέρη, τελικῶς καὶ μακροπρόθεσμα, νά ἐπιβάλῃ ποιούς κανόνες; Τό (κάθε) κούλλλιιι καί τά ἀφεντικά του ἤ κάτι ἄλλο;
Καλῶς ἐχόντων τῶν πραγμάτων κάπου ἐδῶ γύρω θὰ εἴμαστε καὶ θὰ καταλάβουμε.

Φιλονόη

Σημείωσις

Βρέ, βρέ, βρέ… Κάτι πάλι ποὺ μοῦ διέφυγε, ἀρκετὰ σημαντικό, μὰ ὄχι καὶ τόσο γνωστό…

Γιά ποίους ὑδρογονάνθρακες συζητᾶμε;

Ὥρα εἶναι τώρα νὰ μάθουμε πὼς ὅλες αὐτὲς οἱ μετακινήσεις/μιγαδοποιήσεις/ἀντικαταστάσεις πληθυσμῶν σχετίζονται μέ κάποιες ὁμάδες, μὲ συγκεκριμένο «ὄγκο», πού ἀναζητοῦν τρόπο νά ἀποκτήσουν «ζωτικό χῶρο», κάπου ἐκεῖ πού θά τούς ἐπιτρέψη νά ἐπιβιώσουν; Λέτε; Ἤ μήπως ὄχι;

Τὸν (ζωτικὸ) χῶρο πολὺ πιθανὸν νὰ τὸν ἀποκτήσουν. Γιὰ τὰ ἄλλα δὲν ξέρω…

(Visited 155 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Θέλει (νέους) συνοριακοὺς κανόνες τὸ κούλλλιιι…!!!

Leave a Reply