Φανερὲς καὶ …ἀόρατες αὐτοκρατορίες!!! (β)

Ἂς μιλήσουμε γιὰ τὶς σύγχρονες αὐτοκρατορίες λοιπόν…

Φανερὲς καὶ …ἀόρατες αὐτοκρατορίες!!!

Αὐτὲς τέλος πάντων, ποὺ ἀκόμη ὑπάρχουν, φανερῶς ἢ κρυφίως, καθορίζοντας τὸ μέλον τῆς ἀνθρωπότητος καὶ φορτώνοντάς την μὲ αἱματηρὲς γενοκτονίες διαρκῶς καὶ μὲ κάθε δυνατὸ πρόσχημα…

Θυσιασμένοι λαοί στά πετρελαϊκά συμφέροντα;

Ἡ πλέον βαρβαρικὴ καὶ κτηνώδης, ὅλων αὐτῶν τῶν αὐτοκρατοριῶν, ἐπισήμως πάντα (διότι, κακὰ τὰ ψέμματα… ἄλλοι ἔχουν τὸ ὄνομα κι ἄλλοι τὴν χάριν…!!!), ἦταν ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία.
Ἐμεῖς σὰν λαὸς γιὰ ἑκατοντάδες χρόνια γευθήκαμε τὴν ὑψηλὴ …«φροντίδα» της!!! Τὸ ὅ,τι σήμερα θεωροῦμε ἑαυτοὺς ἀπελευθερωμένους (κάτι ποὺ θὰ πρέπη νὰ τὸ κυττάξουμε), σὲ ἕναν σημαντικὸ βαθμὸ ὀφείλεται στὸ μῖσος ποὺ ἄφησε πίσω του ὁ αἱμοσταγὴς σουλτανικὸς τρόπος διακυβερνήσεως.

Ἡ Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία ἐπισήμως κατέῤῥευσε, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα μερικὰ ἐδάφη της, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν λαῶν ποὺ τὰ κατοικοῦσαν, ἐπέρασαν στὴν σφαίρα ἐλέγχου ἄλλων αὐτοκρατοριῶν, πιὸ …«πεπολιτισμένων». Ἐντούτοις καλὸ εἶναι νὰ παρατηρήσουμε πὼς ἡ πορεία τῆς πάλαι ποτὲ κραταιᾶς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ἀπὸ τὴν κεμαλικὴ περίοδο καὶ μετά, ἦταν μία πορεία πρὸς τὸν ἐθνικό-κομμουνιστικο-σοσιαλισμό της, ἢ ἄλλως πρὸς τὸν κεμαλικὸ (ναζιστικοῦ τύπου) σοσιαλισμό. Πρὸς τοῦτον καὶ ὁ Κεμὰλ ἐπέτυχε τοὺς πλέον πιστούς του συμμάχους στὸ ἄρτι δημιουργηθὲν τοκογλυφικὸ μόρφωμα τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, προεξάρχοντος μάλιστα τοῦ Λένιν. 

Συνέχεια

Ὕμνος τοῦ ῥαγιᾶ

Ὁ Ὕμνος τοῦ Ῥαγιᾶ!

«Ὁ Τουρκαντένα τῶν προσκυνημένων θεατῶν»
Δεῖγμα Ἕλληνος Ῥαγιᾶ, εἶναι αὐτός,
ποῦ εἴν΄στὸν σουλτάνο του πιστός,
τοῦ ὀθωμανικοὺ δικαίου, εἶναι φίλος
καὶ τοῦ Νοστραδὶν Χότζα ὁπαδός. Συνέχεια

Ὁ ἐκτοπισμὸς τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν Θρᾴκη τὸ 1917 καὶ ἡ μετέπειτα τυραννία τους.

Ὁ ἐκτοπισμὸς τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν Θρᾴκη τὸ 1917 καὶ ἡ μετέπειτα τυραννία τους.Σὰν σήμερα τὸ 1917, βούλγαροι καὶ τοῦρκοι, ἐκτοπίζουν τοὺς ὁμοεθνεῖς μας ἀπό τὴν Θρᾲκη καὶ ὁλόκληρη τὴν Μικρασιατικὴ ἀκτή.

Οἱ μόνοι ποὺ παραμένουν, μὲ χίλια βάσανα στὸν τόπο τους, εἶναι οἱ Ἕλληνες τῆς Σμύρνης. Ὁ Βενιζέλος γιὰ ὅλα αὐτά… ἀπέστειλε διάβημα. Συνέχεια

Δῆλα δή οἱ Γερμανοί ἀνεγνώρισαν τήν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων;

Οἱ Γερμανοί; Σοβαρολογοῦμε;
Δῆλα δή τήν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων καί τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ κάθε χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τήν διέπραξαν οἱ Τοῦρκοι; Μόνοι τους; Ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ …«περιουσίου» Κεμᾶλ καί τῶν …«περιουσίων» νεοτούρκων;
Δίχως ἐντολές;

Ἐδῶ, στὸ filonoi.gr, πολλάκις ἔχουμε καταθέσει τὶς «ἄκρες» καὶ τοὺς ἱστοὺς ποὺ δένουν αὐτὰ τὰ καθάρματα ἀπὸ παλαιοτάτων ἐτῶν, δίχως αὐτὸ νὰ σημαίνῃ πὼς ἔχουμε βρεῖ ὅλες αὐτὲς τὶς ἄκρες.
Μὰ σίγουρα εἶναι πολὺ πιὸ …γελοῖα, ἀπὸ ὅσο φαίνονται, τὰ πραγματικὰ γεγονότα καὶ οἱ προσπάθειες συγκαλύψεώς τους.
Συνέχεια

Ἡ Ἑλλὰς μετὰ ἀπὸ τὴν συνθήκη τοῦ Λονδίνου

Αφίσα εποχής

«…Το όραμα της Μεγάλης Βουλγαρίας πήρε σάρκα και οστά το 1878, με την Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, μετά την λήξη του ρωσσοτουρκικού Πολέμου. Με βάση την Συνθήκη αυτή, η Βουλγαρία πήρε όλη την Μακεδονία, πλην της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, και τμήμα της Ανατολικής Θράκης. Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκε στην Ρωσσία το κίνημα του Πανσλαυισμού, σύμφωνα με το οποίο η Ρωσσία έπρεπε να είναι η προστάτιδα χώρα όλων των σλαυοφώνων πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας…» Συνέχεια

Γιατί ΔΕΝ θά μᾶς σώση τό …ξανθό γένος;

Διότι, ἀρχικῶς, ἐὰν ΔΕΝ μποροῦμε νὰ σωθοῦμε ΜΟΝΟΙ μας, ΔΕΝ ἀξίζουμε καὶ σωτηρία.
Ἀλλὰ πέραν αὐτῆς τῆς ἀναγκαίας ἀρχῆς, ἄς ἐρευνήσουμε καὶ μερικὲς ἀκόμη πολὺ σημαντικὲς λεπτομέρειες.

Οἱ Ῥῶσσοι εἶναι χριστιανοί. Ἄρα καὶ φίλοι μας… Ἀδέλφια μας… Παραδοσιακῶς λέμε… (Θὰ θέλαμε, ἀλλὰ …ΔΕΝ!!! Ξεχνᾶμε τὰ ὀρλωφικά, ἀλλὰ καὶ πολλὰ ἄλλα, παρόμοια!!!)
Μὲ τοὺς Τούρκους ἔχουμε ἕνα θεματάκι, ἀλλὰ ἐφ΄ ὅσον εἶναι οἱ Ῥῶσσοι στὴν μέση, ὅλα καλῶς ἔχουν.
Συνέχεια