Φανερὲς καὶ …ἀόρατες αὐτοκρατορίες!!! (β)

Ἂς μιλήσουμε γιὰ τὶς σύγχρονες αὐτοκρατορίες λοιπόν…

Φανερὲς καὶ …ἀόρατες αὐτοκρατορίες!!!

Αὐτὲς τέλος πάντων, ποὺ ἀκόμη ὑπάρχουν, φανερῶς ἢ κρυφίως, καθορίζοντας τὸ μέλον τῆς ἀνθρωπότητος καὶ φορτώνοντάς την μὲ αἱματηρὲς γενοκτονίες διαρκῶς καὶ μὲ κάθε δυνατὸ πρόσχημα…

Θυσιασμένοι λαοί στά πετρελαϊκά συμφέροντα;

Ἡ πλέον βαρβαρικὴ καὶ κτηνώδης, ὅλων αὐτῶν τῶν αὐτοκρατοριῶν, ἐπισήμως πάντα (διότι, κακὰ τὰ ψέμματα… ἄλλοι ἔχουν τὸ ὄνομα κι ἄλλοι τὴν χάριν…!!!), ἦταν ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία.
Ἐμεῖς σὰν λαὸς γιὰ ἑκατοντάδες χρόνια γευθήκαμε τὴν ὑψηλὴ …«φροντίδα» της!!! Τὸ ὅ,τι σήμερα θεωροῦμε ἑαυτοὺς ἀπελευθερωμένους (κάτι ποὺ θὰ πρέπη νὰ τὸ κυττάξουμε), σὲ ἕναν σημαντικὸ βαθμὸ ὀφείλεται στὸ μῖσος ποὺ ἄφησε πίσω του ὁ αἱμοσταγὴς σουλτανικὸς τρόπος διακυβερνήσεως.

Ἡ Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία ἐπισήμως κατέῤῥευσε, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα μερικὰ ἐδάφη της, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν λαῶν ποὺ τὰ κατοικοῦσαν, ἐπέρασαν στὴν σφαίρα ἐλέγχου ἄλλων αὐτοκρατοριῶν, πιὸ …«πεπολιτισμένων». Ἐντούτοις καλὸ εἶναι νὰ παρατηρήσουμε πὼς ἡ πορεία τῆς πάλαι ποτὲ κραταιᾶς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ἀπὸ τὴν κεμαλικὴ περίοδο καὶ μετά, ἦταν μία πορεία πρὸς τὸν ἐθνικό-κομμουνιστικο-σοσιαλισμό της, ἢ ἄλλως πρὸς τὸν κεμαλικὸ (ναζιστικοῦ τύπου) σοσιαλισμό. Πρὸς τοῦτον καὶ ὁ Κεμὰλ ἐπέτυχε τοὺς πλέον πιστούς του συμμάχους στὸ ἄρτι δημιουργηθὲν τοκογλυφικὸ μόρφωμα τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, προεξάρχοντος μάλιστα τοῦ Λένιν. 

Φανερὴ ἦταν ἡ ὑποστήριξις τῶν Σοβιετικῶν στὸν Κεμάλ…

Ὅταν ἀκόμη ὅμως ξεκινοῦσαν νὰ ἐνεργοποιῶνται οἱ ἐπαναστατικὲς ἀποσκιστικὲς κινήσεις τῶν λαῶν τῆς Χερσονήσου τοῦ Αἵμου, ἀφ΄ ἑνὸς ὁ σουλτάνος διέταζε σφαγὲς πρὸς παραδειγματισμόν, ἀφ΄ ἑτέρου οἱ Δυτικοὶ (καὶ σημερινοί μας …«σύμμαχοι»), παρὰ τὶς ἐπίσημες ἀντιῤῥήσεις τους, ἐν τούτοις ὑπεστήριζαν τοὺς ἐπαναστατημένους λαούς, μὲ σκοπὸ νὰ καρπωθοῦν τὰ χαμένα σουλτανικὰ ἐδάφη, μὰ κυρίως γιὰ νὰ μετατρέψουν τοὺς λαούς τους ἀπὸ «διὰ τῆς βίας» δούλους σὲ «αὐτοβούλους δούλους». Κι ἔτσι, παρὰ τὸν (κάθε) Μέτερνιχη, ἐν τούτοις ἐπέτυχαν καὶ οἱ Σέρβοι, ἀλλὰ κι ἐμεῖς, καθὼς φυσικὰ κι ἄλλες ἐθνότητες, νὰ ἀποκτήσουμε (λέει) τὴν ἀνεξαρτησία μας ἀπὸ τοὺς Τούρκους καὶ νὰ τὴν παραδόσουμε οἰκειοθελῶς (ποιός ἦλθε;) στοὺς γνωστούς μας τοκογλύφους.

Καλὸ εἶναι φυσικὰ νὰ γνωρίζουμε πὼς αὐτὴ ἡ μερικὴ διάλυσις τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας ὄχι μόνον δὲν προέκυψε ἔτσι, ξαφνικά, ἀλλὰ κρύβει τὶς ῥίζες της ἀρκετὰ πίσω καί, μεγάλο μέρος τῶν αἰτίων διαλύσεώς της, ἦσαν ἐπισήμως οἱ ῥωσσοτουρκικοὶ πόλεμοι, μὰ στὴν πραγματικότητα ἡ διάλυσίς της προῆλθε ἀπὸ τὴν κοινὴ ἀπόφασιν τῶν τότε (φερομένων ὡς) βασιλέων τῆς Εὐρώπης, νὰ τελειώνουν μὲ τὸν «Μεγάλο Ἀσθενή». Αὐτὴ λοιπὸν ἡ ἀπόφασις, τοὐλάχιστον ἀπὸ πλευρᾶς Ῥωσσίας (Αἰκατερίνη ἡ Μεγάλη) ἐπισήμως ξεκίνησε λίγο πρὶν ἀπὸ τὰ Ὀρλωφικά, μὲ τὴν εἴσοδο τοῦ Λάμπρου Κατσώνη στὸ Αἰγαῖον Πέλαγος καὶ μὲ τὴν ἐπικράτησίν του, ποὺ πίσω της ὅμως, φανερὰ καὶ ἀπροκάλυπτα, διεκρίνετο τὸ μακρὺ χέρι τῆς Αἰκατερίνης.

Ὁ «Μεγάλος Ἀσθενής» ὅμως δὲν ἐτελεύτησε τότε, ὅπως δὲν ἐτελεύτησε πλήρως καὶ στοὺς Βαλκανικοὺς Πολέμους, ἂν καὶ κάτι τέτοιο εἶχε ξεκινήση νὰ ἀχνοφαίνεται. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ἐδόθη παράτασις τῆς ζωῆς της, μὲ τὰ γνωστά, εἰς βάρος μας, γενοκτονικὰ ἐγκλήματα, ποὺ ἐπίσης κάποια πετρέλαια (ἐπισήμως) ἔπρεπε νὰ ἀλλάξουν ἰδιοκτῆτες.
Σήμερα ὁ «Μεγάλος Ἀσθενής» κινδυνεύει μὲ ξαφνικὸ θάνατο, ὄχι φυσικὰ διότι μᾶς τελείωσαν οἱ αὐτοκρατορίες… Οὔτε βεβαίως διότι μᾶς τελείωσαν τὰ πετρέλαια καὶ τὰ φυσικὰ ἀέρια…
…ἀλλὰ διότι ὁ ῥόλος κι αὐτοῦ τοῦ μορφώματος ἔληξε καὶ ὁδεύουμε γιὰ μίαν νέα μορφὴ πολιτευμάτων, ποὺ πλέον, ὅταν θὰ ὁλοκληρωθῆ, θὰ βλέπουμε (ἐὰν ζήσουμε) μόνον τοπικούς, μικροὺς πολέμους ἀλλὰ καὶ μεγάλες συμμαχίες (Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις, ΝΑΤΟ) νὰ κινοῦν τὰ πιόνια τους, κατὰ πῶς τὴν ἑκάστοτε στιγμὴ θὰ ὀρέγονται.
(Εἴπαμε καὶ ξανὰ λέμε: τὰ ἐπίσημα προσχήματα παραμένουν ὡς βιτρίνες γιὰ νὰ ἀποκρύπτουν τὸν ἴδιον τὸν μηχανισμὸ τῆς ἐξουσίας!!!)

Ἡ λυκόφιλος σύμμαχος τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας λοιπὸν ἦταν πάντα ἡ Ῥωσσικὴ Αὐτοκρατορία.
Ἡ Ῥωσσικὴ αὐτοκρατορία, ὡς ἀπολύτως ἀσιατική, στὶς βάσεις της, ἄργησε κάπως νὰ εἰσέλθῃ στὸ παγκόσμιο παιχνίδι. Κι αὐτὴ ὅμως, ὡς αὐτοκρατορία ποὺ ἐσέβετο τὸν ἑαυτόν της, ἐπέλεξε νὰ παίξῃ ἀκριβῶς τὸν ἴδιον ῥόλο τοῦ ἐπεκτατισμοῦ, λειτουργώντας ὅμως πλέον κυρίως σὰν …ἀντίπαλον δέος σὲ ὅλες τὶς ἄλλες τότε ὑπάρχουσες αὐτοκρατορίες.
Σήμερα, ἐπίσης κραταιά, ὑπάρχει γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσῃ τὰ σκοτεινότερα σχέδια τῶν σαπροφύτων τοῦ πλανήτου μας, μὲ κυριότερόν της θῦμα τὸν ἴδιον τὸν ῥωσσικὸ λαό.
Γιατί;  Ἔ, σιγά… Θὰ τὸ ζήσουμε κι αὐτό…
Ἄλλως τὲ πρέπει νὰ ἔχῃ κι ἐνδιαφέρον ὁ κόσμος μας. Ἐάν δέν ἔχουμε κάποιον περισσότερο «κακό» νά ἀπειλῇ τόν λιγότερο (;;;) «κακό», πῶς θά ἀπασχολούμεθα ὡς λαοί, δίχως νά ἔχουμε πληγές νά γλείψουμε, τήν ὥρα πού θά μᾶς ἐλέγχουν μέ ἄλλον πολιτειακό μηχανισμό;

Ὁ ἄλλος ἀγαπημένος σύμμαχος τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ἦταν ἡ Γερμανική.
Αὐτὴ μάλιστα ἀνέλαβε, ἀκόμη καὶ μετὰ ἀπὸ τὸν διαμοιρασμὸ σημαντικῶν ἐδαφῶν τῆς ἀσπόνδου φίλης της σουλτανικῆς αὐτοκρατορίας, νὰ ἐκπαιδεύσῃ καταλλήλως τοὺς κεμαλικοὺς ὀθωμανούς, πρὸ κειμένου νὰ βεβαιωθῇ πὼς ὁ πλοῦτος τῶν σφαγιασθέντων κι ἐκτοπισθέντων πληθυσμῶν ἐπέρασε ὁριστικῶς στὰ χέρια τῶν γερμανικῶν σαπροφυτικῶν τοκογλύφων.
(Οἱ ἴδιοι ἦσαν, εἶναι καὶ παραμένουν… Ἁπλῶς ἀλλάζουν …ὀνόματα!!!)

Δῆλα δή οἱ Γερμανοί ἀνεγνώρισαν τήν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων;

Ἡ γενοκτονία τῶν Ἁρμενίων καὶ οἱ Γερμανοὶ συνεργοί.

Ἄφησα γιὰ τὸ τέλος τὴν πλέον ἀγαπημένη τῶν ὀθωμανῶν αὐτοκρατορία: τὴν Βρεταννική.
Ἡ Βρεταννικὴ αὐτοκρατορία δὲν ἔγινε διότι ἦσαν ἐκ φύσεως κοσμοκράτορες οἱ Ἄγγλοι, ἀλλὰ διότι, σὰν καλὰ καὶ ὑπάκουα στρατιωτάκια, ἐκτελοῦσαν βασιλικὲς ἐντολές, βάσει τῶν σχεδιασμῶν τῶν σαπροφυτικῶν τοκογλύφων, θυσιάζοντας ἀφειδῶς καὶ τοὺς Ἄγγλους, στὸν βωμὸ τῶν συμφερόντων τους.

Ξεχασμένες ἱστορίες τῆς Ἀνατολῆς α΄!

Οἱ ἐντολὲς αὐτὲς ἦσαν πάντα (τὶ …τυχαία …«σύμπτωσις»!!!) ἀπολύτως ἐξυπηρετικὲς καὶ συμφέρουσες γιὰ τὶς ἐπενδύσεις καὶ τὶς βλέψεις τῶν γνωστῶν σαπροφυτικῶν τοκογλύφων τοῦ πλανήτου μας, ποὺ γιὰ πολλὰ πολλὰ χρόνια προτιμοῦσαν νὰ ἑδρεύουν κάπου μεταξὺ Λονδίνου καὶ Παρισίων, ἢ ἀκόμη καὶ Βερολίνου, νὰ ἐπεκτείνουν τὶς δραστηριότητές τους διαρκῶς καὶ νὰ χρησιμοποιοῦν τοὺς προθύμους Ἄγγλους, Γάλλους ἢ καί, κατὰ περίπτωσιν, τοὺς Γερμανούς, πρὸ κειμένου νὰ λυμαίνονται τὴν ἐξουσία, ἀποστραγγίζοντας παραλλήλως τοὺς φυσικοὺς πόρους τῶν φτωχῶν λαῶν τοῦ πλανήτου μας.
Ὅταν βεβαίως καὶ τὰ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη, λίγο πρὸ τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, θὰ βίωναν βία καὶ καταστροφές, πάλι ἐν τελῶς …«συμπτωματικῶς» τὸ παγκόσμιο ἰσραηλινὸ συμβούλιον μετεκόμισε εἰς τὴν πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ πλευρά, πρὸ κειμένου νὰ εἶναι ἀσφαλές. Μὰ κι ἀπὸ ἐκεῖ μίαν χαρὰ μᾶς ἐπεξεργάζεται…

[…]…Γιὰ νὰ καταλάβετε τὰ περὶ προπαγάνδας πόσο παλαιὰ εἶναι, ἀρκεῖ μόνον νὰ σᾶς πῶ πὼς ὁ ὑπουργὸς ἐπὶ τῶν ἐξωτερικῶν τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου, Νικόλαος Πολίτης, ἦταν αὐτὸς ποὺ πρῶτος, πέντε μνες πρν τν πίσημον νακοίνωσιν –ξίωσιν, πρὸ ἀνήγγειλε πὼς πρέπει ἐπὶ τέλους οἱ  Ἑβραῖοι νὰ ἀποκτήσουν δικό τους σπίτι, ξεσπιτώνοντας φυσικὰ κάποιους ἄλλους. Κι ὅλα αὐτὰ μόλις τὸ 1917!!!! Τόση μεθοδικότης παρακαλῶ!!!
(πηγὴ πληροφορίας τὸ βιβλίον τοῦ Δημητρίου Μιχαλοπούλου «Ἐθνικὸς Διχασμός, ἡ ἄλλη διάστασις», σελὶς 197, ἐκδόσεις Πελασγός, Ἀθῆναι 2012.)…[…]

Σήμερα καὶ τότε στὴν Παλαιστίνη….

Ποιός ἔφερε τήν χούντα τό 1967;

Κατ’ ἐπέκτασιν ἡ παγκόσμιος φτώχεια, τὴν ὁποίαν καὶ μᾶς προπαγανδίζουν παντοιοτρόπως, δὲν προέκυψε διότι οἱ διάφοροι λαοὶ τοῦ πλανήτου ξημέρωσαν ἀνεπίδεκτοι μαθήσεως, ἀντιλήψεως καὶ ἱκανοτήτων, ἀλλὰ διότι κάποιοι πραιτωριανοί, σὰν τοὺς προ-ἀναφερομένους, ἔσπευσαν, πολλὰ χρόνια πρίν, νὰ τοὺς ἁλυσοδέσουν αὐτοὺς τοὺς λαούς, πρὸς ὄφελος τῶν ἀφεντικῶν τους, μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ σήμερα νὰ ἀδυνατοῦν νὰ διαφύγουν τῶν γενοκτονιῶν, ποὺ ὅλο καὶ πιὸ πιεστικῶς τοὺς ἐπιβάλλονται. 

Ποῦ εἶναι σήμερα αὐτές οἱ αὐτοκρατορίες;
Θὰ σᾶς ἀπαντοῦσε λεπτομερῶς, ἀλλὰ καλὸ θὰ ἦταν νὰ παίξουμε ἕνα …παιχνίδι!!! Τὸ RISK.

εἰκόνα

Τὸ ἐν λόγῳ παιχνίδι λοιπὸν μᾶς ἀποδεικνύει πὼς τὰ ἐδάφη, καθὼς φυσικὰ καὶ οἱ λαοί, ὅπως ἐπίσης καὶ οἱ στρατοί, εἶναι ἀπολύτως καθορισμένοι καὶ σαφεῖς. Οἱ κατακτήσεις ἐπισήμως ἀλλάζουν διαρκῶς, ὅσο ἐξελίσσεται τὸ παιχνίδι, μὰ οὔτε μετακινεῖται ἡ Εὐρώπη, ἡ Ἀσία ἢ Ἀφρική. Ἐκεῖ παραμένουν διαρκῶς. Τὸ μόνον ποὺ παράγουν αὐτοὶ ὅλοι οἱ τόποι εἶναι στρατοί, ποὺ χρησμιοποιῶνται ἀπὸ τοὺς παῖκτες γιὰ νὰ ἐξολοθρεύσουν ἄλλους ἡ στρατούς, ἄλλων ἐδαφῶν.
Κι ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ βλέπουμε νὰ συμβαίνῃ σὲ αὐτὸ τὸ παιχνίδι, συμβαίνει καὶ στὴν πραγματικὴ ζωή. Ἡ δύναμις, ἡ ἐξουσία, ἡ ἀρχομανία αὐτῶν  ποὺ ἐλέγχουν τοὺς λαούς, εἶναι αὐτὰ ποὺ κινοῦν τοὺς στρατούς. Ὄχι οἱ πραγματικὲς ἀνάγκες τῶν λαῶν.
Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι ψιλὰ γράμματα…

Συνεπῶς;
Συνεπῶς ἀγαπητοί μου οὐδέποτε κατέῤῥευσαν οἱ αὐτοκρατορίες. Ἁπλῶς ἀλλάζουν ὀνόματα καὶ στόχους, μετακινώντας στρατοὺς καὶ ἀπασχολώντας λαοὺς μὲ τὰ φρικτότερα γεγονότα.
Οἱ ὑδρογονάνθρακες γενικότερα σήμερα, ἀλλὰ καὶ τὰ πετρέλαια εἰδικῶς παλαιότερα, ἦσαν καὶ παραμένουν προσχήματα.
Ἡ ἐξουσία ἦταν πάντα στὰ χέρια αὐτῶν ποὺ δὲν διακρίνονται εὔκολα.
Σήμερα βλέπουμε πολυεθνικές, ἐχθὲς βλέπαμε διάφορες αὐτοκρατορίες καὶ αὔριο θὰ βλέπουμε κάτι ἀόρατο.
Τὸ μέσον ἐλέγχου τῶν αὐτοκρατοριῶν εἶναι τὸ χρῆμα. Αὐτὸς ποὺ ἐκδίδει καὶ διανέμει τὸ χρῆμα εἶναι κι αὐτὸς ποὺ στήνει τοὺς στρατοὺς ὅπου ἀρέσκεται. Ὄχι βεβαίως γιὰ νὰ ἀσκήσῃ ἔλεγχο ἐκεῖ ποὺ ἤδη τὸν ἀσκεῖ, ἀλλὰ γιὰ νὰ θολώσῃ τὰ ἴχνη του καὶ νὰ ἀλλάζῃ, ἐπισήμως καὶ γιὰ τοὺς πολλούς, τὸ σκηνικό. Ἔως ἐμεῖς νὰ γλείψουμε τὶς πληγές μας, κατόπιν κάθε μεγάλης συμφορᾶς ποὺ οἱ ἐν λόγῳ σκηνοθέτες μᾶς φοροῦν, ἔχουμε ξεχάση ἤδη τὰ περισσότερα ἀπὸ ὅσα βιώσαμε καὶ ἀν τὶ νὰ κυττᾶμε στὸ κέντρο τῆς ἐχθρικῆς παρατάξεως, χαζεύουμε τὸ ἐὰν ἡ κατσίκα τοῦ γείτονος εἶναι πιὸ παραγωγικὴ ἀπὸ τὴν δική μας.

Φιλονόη

(Visited 153 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Φανερὲς καὶ …ἀόρατες αὐτοκρατορίες!!! (β)

 1. ΚΑΛΗΜΕΡΑ
  .
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ .
  .
  ΤΟ ΕΧΩ ΑΛΛΑ ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΜΑΙ ΝΑ ΤΟ ΒΡΩ ΣΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΜΟΥ ……….
  .
  ΕΧΩ ΞΕΧΑΣΕΙ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ
  .
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ …….
  .
  .
  ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ
  .
  .

Leave a Reply