Ταξειδεύοντας στὸν κόσμο…

Ταξειδεύοντας στὸν κόσμο, εἰσπράττεις τὴν βεβαιότητα τῆς αὐθυπαρξίας σου, ἐνισχύεις τὴν αὐτάρκειά σου, οὐδετεροποιεῖς τὶς ἐξαρτήσεις σου, ἐπιτυγχάνεις τὴν ἀποδοχή σου, ἀλλάζεις ῥότα στὸ μυαλό, γιατὶ ὁ κόσμος εἶναι ἐκεῖ…..ἔξω καὶ περιμένει…..
Ταξειδεύοντας στὸν κόσμο...3 Συνέχεια

Οἱ ὀξυὲς ἑτοιμάζονται γιὰ τὸν χειμῶνα..

Πρώτη Νοεμβρίου σήμερα καὶ οἱ ὀξυὲς στὸν ἐγκαταλειμμένο οἰκισμὸ τοῦ Γλυκονερίου ἑτοιμάζονται, σιγὰ σιγά, νὰ ὑποδεχθοῦν τὸν Χειμῶνα…

Συνέχεια

Βασιλεύουν τὰ βασίλεια ἀλλὰ σβήνουν ἀπὸ τοὺς χάρτες

Τὸ γήρασμα τοῦ σώματος καὶ τῆς μορφῆς μου εἶναι πληγὴ ἀπὸ φρικτὸ μαχαίρι…
δὲν ἔχω ἐγκαρτέρηση καμμιά…
Σὲ σὲ προστρέχω τέχνη τῆς ποιήσεως …

Μελαγχολία τοῦ Ἰάσονος Κλεάνδρου, ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ, 595 μ.Χ. (τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ}.

Τὸ ἀναφέρει καὶ σὲ ἄλλο ποιῆμα του τὸ μέρος ὁ Ποιητής, στὸ «Τέμεθος, Ἀντιοχεύς, 400 μ.Χ.», ὅπου μιλᾷ γιὰ τὸν περικαλλῆ νέο ἐκ Σαμοσάτων, ὅπου Σαμόσατα ἡ πρωτεύουσα τοῦ βραχυβίου αὐτοῦ Βασιλείου τῆς Κομμαγηνῆς, τῆς Ἑλληνιστικῆς Περιόδου. Συνέχεια