Ὑπῆρχε ὑγρό πού ἐμαλάκωνε τίς πέτρες;

Ὑπῆρχε ὑγρό πού μποροῦσε νά μαλακώσῃ πέτρες καί νά τίς κάνῃ σάν πηλό;

Ὁ συνταγματάρχης Φῶσεττ (ἐξερευνητὴς τῆς νοτιοαμερικανικῆς ζούγκλας καὶ μελετητὴς προκολομβιανῶν πολιτισμῶν) ἀναφέρει ὅτι ὁμὰς Ἀμερικανῶν μηχανικῶν ὀρυχείων, ἐνῶ ἐξήταζαν τάφους κοντὰ στὸ Σέρρο ντὲλ Πάσκο, εὑρῆκαν σφραγισμένο ἀγγεῖο, ποὺ ὅταν ἔσπασε κατὰ λάθος, τὸ ὑγρό του ἐχύθη ἐπάνω σὲ βράχο, ὁ  ὁποῖος  ἐμαλάκωσε κι ἔγινε σὰν πηλός καὶ ἀργότερα, ποὺ ἐστέγνωσε τὸ ὑγρό, ξανὰ ἐσκλήρυνε.

Παρόμοιο ὑγρὸ λέγεται ὅτι μποροῦσε νὰ μαλακώσῃ ἀκόμη καὶ σίδηρο. Συνέχεια

Ἡ ἀνακάλυψις γονιδίων δέν ἰσοδυναμεῖ μέ ἐφεύρεσι;

Μά τί λέει τό δικαστήριον; Διότι δικαστήριον τὸ ἀπεφάσισε αὐτό!!!
Τί ἀπεφάσισε;
Ἀπεφάσισε πώς ἡ ἀνακάλυψις τῶν γονιδίων δέν εἶναι ἐφεύρεσις; Εἶναι ποτέ δυνατόν;
Εἶναι δυνατόν νά ἀποκλείῃ κάποιαν πολυεθνική ἀπό τό νά ἀσκῇ ἀπόλυτον ἔλεγχον στόν τρόπο διαβιώσεῶς μας ἤ ἀκόμη καί στό δικαίωμα ἐπιβιώσεῶς μας;
Μήπως κατάλαβαν κάτι λᾶθος οἱ δικαστές; Δέν ἔχουν συνειδητοποιήσῃ πώς ἐμεῖς δέν ἔχουμε λόγο στά τῆς Φύσεως ἔργα; Δέν ἔχουν συνειδητοποιήσῃ πώς ὅταν κάποια πολυεθνική ἀποκωδικοποιεῖ κάποιο γονίδιον αὐτό τό γονίδιον δέν μᾶς ἀνήκει;

Συνέχεια

Ὁ ἐφευρέτης τῆς θαυματουργῆς τροφῆς!

Εφευρέτης. Ο δημιουργός του Feed Back, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας.

Διάβαζα τὸ παρακάτω καὶ χαμογελοῦσα. 
Ἡ χημεία στὴν ὑπηρεσία τοῦ ἀνθρώπου, σκεπτόμουν.
Οἱ γνώσεις μας πλέον θὰ μποροῦσαν νὰ μᾶς ὀδηγήσουν στὴν ἀπελευθέρωσι ἀπὸ πάρα πολλὲς ἐλεγχόμενες προσπάθειες ποδηγετήσεως τοῦ ἀνθρωπίνου πληθυσμοῦ!
Καὶ φυσικὰ θὰ μπορούσαμε πράγματι νὰ καταφέρουμε νὰ διαβιώσουμε ἐπὶ τοῦ πλανήτου μὲ λιγοστά, ἀφήνοντας πίσω μας διὰ παντὸς τὴν ἄνευ αἰδοῦς κατάχρησιν τῶν Συνέχεια