Σχέσεις ἐξαρτήσεως.

Σχέσεις ἐξαρτήσεως.Ὅταν ἡ αὐτοεκτίμηση εἶναι χαμηλὴ οἱ ἄνθρωποι προσπαθοῦν νὰ ἀποζημιωθοῦν ἀκολουθώντας κάποια πρότυπα συμπεριφορᾶς ποὺ θὰ τοὺς δόσουν πλασματικὴ αὐτοεκτίμηση.
Γεμίζουν τὸ κενό ποὺ τοὺς δημιουργεῖ ἡ ἔλλειψη αὐταξίας μὲ σχέσεις ἐξαρτήσεως.

Οἱ σχέσεις ἐξαρτήσεως μπορεῖ νὰ εἶναι μὲ ἄλλους ἀνθρώπους, μὲ τὴν δουλειά, μὲ τὸ φαγητό, μὲ τὸ ἀλκοόλ, μὲ τὰ ναρκωτικὰ καὶ μὲ διαφόρους τρόπους συμπεριφορᾶς.

Οἱ ἄνθρωποι στρέφονται στὶς ἐξαρτήσεις γιὰ νὰ νοιώσουν καλλίτερα μὲ τὸν ἑαυτό τους.
Ὅταν ἡ ζωὴ εἶναι γεμάτη πρέπει καὶ εἶμαι ἀναγκασμένος νὰ ……….τότε ἡ προσπάθεια στρέφεται στὸ νὰ ἀνταποκριθῇ κάποιος σὲ ἐξωτερικὰ ὑψηλὰ πρότυπα καὶ αὐτὸ κάνει ἀδύνατο τὸ να ἔρθῃ σὲ ἐπαφὴ μὲ αὐτά που εἶναι καὶ θέλει ἀληθινά.

Ὑπάρχει ἔνα ἐσωτερικὸ χάσμα ἀνάμεσα σὲ αὐτά που θέλει ὁ ἴδιος καὶ σὲ ἐκείνα ποὺ πιστεύει ὅτι θέλουν οἱ ἄλλοι ἀπὸ ἐκεῖνον, προκειμένου νὰ πάρῃ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀποδοχή τους.
Ὅταν κάποιος ἀρχίζῃ νὰ τιμᾷ καὶ νὰ σέβεται τὸν ἑαυτό του τότε κτίζει ὅλο καὶ περισσότερο μέσα του γνήσια αὐτοεκτίμηση καὶ καταλαβαίνει ὅτι οἱ προτιμήσεις του, οἱ ἐπιλογές του καὶ οἱ στόχοι του εἶναι σημαντικοὶ καὶ ἀξίζουν, ὅπως ἀξίζουν καὶ τῶν ἄλλων.
Σταματᾶ νὰ προσποιεῖται τὸν τέλειο καὶ συνειδητοποιεῖ ὅτι εἶναι ἔνας ἄνθρωπος στὸν δρόμο τῆς ἐξελίξεως.
Μπορεῖ νὰ ἀναγνωρίζῃ τὰ λάθη του καὶ νὰ τὰ χρησιμοποιῇ γιὰ νὰ μάθῃ καὶ νὰ ἐνεργῇ καλλίτερα καὶ ὄχι γιὰ νὰ τιμωρεῇ τὸν ἑαυτό του.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

 

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply