Ξε-θάβοντας ἕνα μῖσος ποὺ «κουκουλώνεται» ἐδῶ κι αἰῶνες…

Κρίνοντας ἀπὸ τὰ ἐπεισόδια ποὺ συμβαίνουν αὐτὴν τὴν περίοδο στὴν Τουρκία, μποροῦμε νὰ ἐξαγάγουμε πολλὰ συμπεράσματα γιὰ τὸ ποιὸν οἱ λαοὶ (καὶ εἰδικῶς σήμερα οἱ Τοῦρκοι) θεωροῦν ὡς ὑπεύθυνο γιὰ τὰ δεινά τους.

Τὸ παραπάνω ἄρθρον θεωρεῖ ὡς ἐγκέφαλον τῆς ἐπιθέσεως τὸν Ἐρντογὰν (τὶ πρωτότυπον!!!) καὶ ἀναφέρεται σὲ μερικὲς ἀκόμη ἐπιθέσεις ποὺ ἐδέχθη ἡ κεντρικὴ συναγωγὴ τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὶς τελευταῖες δεκαετίες.

Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς εἰδικῶς αὐτὴν τὴν περίοδο ἡ Τουρκία στοχοποιεῖται ἐπισήμως, ἐφ΄ ὅσον τὰ συμφέροντά της συγκρούονται μὲ αὐτὰ τοῦ Ἰσραήλ…
Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς ἐπίσης τὰ συμφέροντα τῆς Τουρκίας σήμερα συγκρούονται μὲ αὐτὰ τῶν Η.Π.Α. καὶ τῆς Ῥωσσίας…
Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς ἀπὸ καιρὸ πλέον ἔχει ἀποφασισθῇ ἡ διάλυσις τῆς γείτονος…
…τότε εὐλόγως ἀντιλαμβανόμεθα πὼς τὸ φαινόμενον τῆς ἐπιθέσεως κατὰ ἰσραηλινῶν στόχων, ἐντὸς τῆς γείτονος, μόλις ξεκίνησε.

Τὸ παραπάνω περιστατικὸ ὅμως εἶναι ἁπλῶς μία …ἀμυχὴ στὰ ὅσα πραγματικὰ συμβαίνουν στὸν πλανήτη μας.
(Καθὼς ἐπίσης καὶ μία καλὴ …ἀφορμὴ γιὰ νὰ ἐξοντωθῇ ὁ …«δικτάτωρ» Ἐρντογάν!!!)

Στὴν Εὐρώπη, στὶς Η.Π.Α., στὶς χῶρες τῆς Ἀσίας ἀλλὰ κι ἀλλοῦ, ὑποβόσκει ἕνας διαρκῶς αὐξανόμενος (κατ’ ἐπίφασιν) ἀντισημιτισμός, ὄχι πάντα ξεκάθαρος, ἀλλὰ σαφὴς κι ἐπικίνδυνος, ποὺ στόχο ἔχει τοὺς Ἰσραηλίτες, ὁπουδήποτε στὸν πλανήτη, ἀλλὰ ὄχι αὐτοὺς ποὺ τοποθετοῦν τοὺς Ἰσραηλίτες στὸ στόχαστρον.
Τὸ καταγράφουν, τὸ καταγγέλουν καὶ τὸ διαφημίζουν ἀκόμη καὶ διεθνεῖς ἐκθέσεις.


Τὸ ἀποκαλοῦν ἀντισημιτισμό, ἂν καὶ κακῶς χαρακτηρίζεται ἔτσι, ἐφ΄ ὅσον τὰ σημιτικὰ φῦλα δὲν εὐθύνονται γιὰ τὴν σημερινὴ κατάντια τῆς ἀνθρωπότητος. Αὐτοὶ ποὺ εὐθύνονται εἶναι μόνον τοκογλῦφοι καὶ χρησιμοποιοῦν συχνὰ γιὰ τὶς βρωμοδουλειές τους καὶ τοὺς ἑβραίους, ἀλλά, κατὰ κύριον λόγο, καλύπτονται ἀπὸ στρατιὲς πραιτωριανῶν, κάθε φυλῆς καὶ χρώματος.
(Ὄχι, δὲν ἀθωῴνω τοὺς ἑβραίους φυσικά, γιὰ τὰ ὅποια τους ἐγκλήματα. Ἰσχυρίζομαι ὅμως πὼς κι αὐτοί, σὲ μεγάλον βαθμό, εἶναι θύματα τῆς ἰδίας ἐγκληματικῆς συμμορίας…!!!)

Οἱ ὑπόλοιποι λαοὶ φυσικὰ χρησιμοποιῶνται ἐπίσης καταλλήλως, γιὰ νὰ στοχοποιοῦν τοὺς ἑβραίους καὶ νὰ χρησιμοποιοῦνται αὐτὲς οἱ στοχοποιήσεις γιὰ περισσότερα μέτρα καταστολῆς κατὰ αὐτῶν τῶν λαῶν. Μᾶς δείχνουν μίαν ἀμυχὴ τοῦ προβλήματος, ἀλλὰ οὐδέποτε τὸ ποιὸς ἔστησε τὰ σκηνικὰ καταστροφῆς τῶν ζωῶν μας, τῶν κοινωνιῶν μας καὶ τῶν χωρῶν μας.

Συνοψίζοντας…
Οἱ ἑβραῖοι, παγκοσμίως, εἰδικῶς σήμερα, καθίστανται στόχος ὅλο καὶ περισσοτέρων πληθυσμῶν καὶ κοινωνικῶν ὁμάδων.
Ἐπισήμως αὐξάνεται ὁ «ἀντισημιτισμός», ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα αὐξάνονται τὰ μέτρα προστασίας τῶν τοκογλύφων καὶ τῶν πραιτωριανῶν τους.
Τὰ σχέδια ἐπικρατήσεως τῶν ἑβραίων, ὡς «περιουσίου» λαοῦ, εἶναι τὰ ἐπίσημα.
Τὰ ἀνεπίσημα περιλαμβάνουν καὶ τοὺς ἑβραίους, καθὼς ἐπίσης καὶ κάθε ἄλλον πρόθυμο, μόνον στὸν μηχανισμὸ δημιουργίας καὶ ἐπικρατήσεως τοῦ κράτους τῶν τοκογλύφων καὶ οὐδέποτε στὸν τομέα διοικήσεως αὐτοῦ τοῦ  κράτους.
Ἡ, μέσῳ νομομαγειρευμάτων, ἀπόλυτος δουλοποίησις τῶν λαῶν, εἶναι ἤδη ἐν ἐφαρμογῇ, ἀλλὰ οἱ κατὰ τόπους «ἐπιστάτες» μποροῦν εὔκολα νὰ …θυσιασθοῦν, πρὸ κειμένου νὰ ἀποκρυβῇ ἀπὸ τὸ βλέμμα τῶν ἀπολύτως ἐλεγχομένων μαζανθρώπων, ὁ κύριος ὑπεύθυνος τῆς κατάντιας τους.
Αὐξανομένου ὅμως τοῦ (ἐπισήμως πάντα) «ἀντισημιτισμοῦ» μποροῦμε εὔκολα νὰ συμπεράνουμε πὼς αὐτοὶ ποὺ πραγματικά, στὸ τέλος, θὰ πληρώσουν (πολὺ πολὺ πολὺ ἀκριβά) τὴν …«νύφη» εἶναι οἱ ἑβραῖοι καὶ μόνον οἱ ἑβραῖοι.
Ὅσους πολέμους κι ἐὰν στήσουν…
Ὅσες ταραχές…
Ὅσες «τρομοκρατικὲς ἐξάρσεις»…
…πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτά, οἱ μαζάνθρωποι ποὺ ἔχουν δημιουργήσῃ (κι ἀποκαλῶνται ἐπισήμως λαοί) θὰ ξεσπάσουν κάποιαν στιγμὴ σὲ αὐτοὺς ποὺ βλέπουν. Κι αὐτοὶ ποὺ βλέπουν δὲν εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἔστησαν τὴν μηχανή. Εἶναι μόνον οἱ ἑβραῖοι.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Θὰ σᾶς φέρω ἕνα παράδειγμα, γιὰ νὰ κατανοήσετε τὸ πόσο βρώμικο παιχνίδι ἔχει παιχθῇ καὶ εἰς βάρος τῶν ἑβραίων.
Ἂς θυμηθοῦμε τὸν Χίτλερ καὶ τὴν ναζιστικὴ Γερμανία λίγο πρὸ τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Σαφῶς καὶ οἱ περισσότεροι ἐξ ἡμῶν ἀγνοοῦμε μερικὲς οὐσιώδεις λεπτομέρειες, γιὰ τὸ πῶς ἐστήθη ὅλη αὐτὴ ἡ μηχανή, ποὺ κατέληξε στὸ γνωστὸ Ὁλοκαύτωμα ὅλων τῶν ἰθαγενῶν Εὐρωπαίων (κι ὄχι μόνον τῶν ἑβραίων, κατὰ πῶς διαφημίζεται ἀπὸ κάποιους!!!)
Πίσω λοιπὸν ἀπὸ τὴν ναζιστικὴ Γερμανία ἕνας ὁλόκληρος μηχανισμὸς χρηματοδοτήσεώς της, ἐξοπλισμοῦ της καὶ καλλιεργείας ὑπερεθνικιστικοῦ κλίματος (καὶ ἀντί-ἑβραϊσμοῦ) δὲν κρύβεται ὁ Χίτλερ, ἀλλὰ κρύβεται ὁ ἴδιος μηχανισμὸς τοκογλύφων, ποὺ σήμερα κρατᾶ ὅλον τὸν πλανήτη ὑπόδουλο μὲ τὰ γνωστὰ «χρέη» τῶν κρατῶν.

Χρηματοοικονομικὴ Ἐλὶτ τῶν Η.Π.Α. καὶ ἐξοπλισμὸς τῶν ναζί. (1)

Χρηματοοικονομικὴ Ἐλὶτ τῶν Η.Π.Α. καὶ ἐξοπλισμὸς τῶν ναζί. (2)

Χρηματοοικονομικὴ Ἐλὶτ τῶν Η.Π.Α. καὶ ἐξοπλισμὸς τῶν ναζί. (3)

Χρηματοοικονομικὴ Ἐλὶτ τῶν Η.Π.Α. καὶ ἐξοπλισμὸς τῶν ναζί. (4)

Πρὶν ὅμως ἀπὸ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο εἴχαμε κάτι ποὺ προεξοφλοῦσε αὐτὴν τὴν ἔξοδο τῶν ἑβραίων πρὸς τὴν Παλαιστίνη, πρὸ κειμένου νὰ δημιουργηθῇ τὸ σημερινὸ Ἰσραήλ:

Παλαιστίνη κατὰ Ἡνωμένου Βασιλείου γιὰ τὴν διακήρυξιν Μπάλφουρ

Ὅμως ὁ Μπάλφουρ …καθυστέρησε!!!
Πρῶτος ἕνας …«δικός» μας, ὁ Πολίτης, ὑπουργὸς τοῦ «ἐθνάρχου» Βενιζέλου, διεκήρυξε τὴν «ἀνάγκη δημιουργίας τοῦ Ἰσραῆλ» στὴν Παλαιστίνη, λίγους μῆνες πρὸ τοῦ Μπάλφουρ:

[…]…Γιὰ νὰ καταλάβετε τὰ περὶ προπαγάνδας πόσο παλαιὰ εἶναι, ἀρκεῖ μόνον νὰ σᾶς πῶ πὼς ὁ ὑπουργὸς ἐπὶ τῶν ἐξωτερικῶν τοῦἘλευθερίου Βενιζέλου, Νικόλαος Πολίτης, ἦταν αὐτὸς ποὺ πρῶτος, πέντε μνες πρν τν πίσημον νακοίνωσιν –ξίωσιν, πρὸ ἀνήγγειλε πὼς πρέπει ἐπὶ τέλους οἱ  Ἑβραῖοι νὰ ἀποκτήσουν δικό τους σπίτι, ξεσπιτώνοντας φυσικὰ κάποιους ἄλλους. Κι ὅλα αὐτὰ μόλις τὸ 1917!!!! Τόση μεθοδικότης παρακαλῶ!!!
(πηγὴ πληροφορίας τὸ βιβλίον τοῦ Δημητρίου Μιχαλοπούλου «Ἐθνικὸς Διχασμός, ἡ ἄλλη διάστασις», σελὶς 197, ἐκδόσεις Πελασγός, Ἀθῆναι 2012.)…[…]

Σήμερα καὶ τότε στὴν Παλαιστίνη….

Ἡ (κάθε) ἀθέατη κυβέρνησις τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸ ἔργο της.

Στὴν πραγματικότητα, μία χώρα ποὺ οὐδέποτε ἐξέτρεφε πραγματικὸ ἀντισημιτισμό, ὅπως ἡ Γερμανία (πλὴν ἀκραίων περιπτώσεων, ὅπως κι ὁπουδήποτε στὸν πλανήτη), κατήντησε ἐπισήμως σήμερα νὰ θεωρεῖται ὑπεύθυνη γιὰ ἕνα πραγματικὸ ὁλοκαύτωμα κατὰ ὅλων τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης, ποὺ …μετηλλάχθη σὲ «ὁλοκαύτωμα ἑβραίων».


Καί, φυσικά, ὁ Χίτλερ δὲν ἦταν ἐξ ἀρχῆς πολέμιος τῶν ἑβραίων ἀλλά, σταδιακῶς κατέληξε ἔτσι, ἐφ΄ ὅσον πολλῶν ἐπιπέδων συμφωνίες (φανερὲς καὶ κρυφές) ἔλαβαν χώρα πίσω ἀπὸ τὶς τὶς ἐπιχειρήσεις τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
(Γιὰ νὰ κατανοήσουμε καλλίτερα τὸ τὶ ἀκριβῶς μηχανισμὸ ἔστησαν οἱ γνωστοὶ τοκογλῦφοι, ἀρκεῖ νὰ μελετήσουμε μόνον τὸ πῶς χρηματοδοτοῦντο/ἐπιδοτοῦντο οἱ ἑβραῖοι ἀπὸ τὴν Γερμανία καὶ τοὺς τραπεζίτες, γιὰ νὰ μεταναστεύσουν, πρὸ τοῦ γνωστοῦ μας «ὁλοκαυτώματος», πρὸς τὴν Παλαιστίνη.)

Τί ἀκριβῶς λοιπόν συνέβη τίς τελευταῖες δεκαετίες;
Μὰ ὁ ἔλεγχος τῆς Μέσης Ἀνατολῆς στὴν πραγματικότητα ἦταν ὁ στόχος.
Τὸ κράτος τοῦ Ἰσραῆλ ἐδημιουργήθη γιὰ νὰ κάνῃ τὸν …μπαμπούλα στὴν περιοχή, νὰ ὑπάρχῃ μία βάσις τῶν τοκογλύφων ἐκεῖ καὶ νὰ μποροῦν, σταδιακῶς, νὰ ἐλέγχουν κάθε τὶ ποὺ συμβαίνει στὴν Μεσόγειο.
Ἔως προσφάτως εἶχαν γιὰ αὐτὸν τὸν ῥόλο τὴν Τουρκία, ποὺ τώρα πιὰ δὲν χρειάζεται καὶ τὴν τελειώνουν.
Τώρα πατοῦν ἐπάνω στοὺς Κούρδους (ποὺ πάντα ἐξόπλιζαν καὶ χρηματοδοτοῦσαν), ἐπάνω στὸ ἰσοπεδωμένο Ἰράκ, ἐπάνω στὸ διαλυμένο Ἀφγανιστὰν (ποὺ ἐπὶ πλέον κατήντησε κεντρικὸς τόπος καλλιεργείας τῶν ναρκωτικῶν παγκοσμίως) κι ἐπάνω στὴν Συρία, ποὺ ἤδη διέλευσαν. Παραλλήλως ἡ Λιβύη καὶ ἡ Σερβία, μετὰ ἀπὸ τὶς γνωστὲς «δημοκρατικὲς παρεμβάσεις» τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῶν Η.Π.Α., κατήντησαν ἐπίσης βάσεις τῶν Δυτικῶν στρατευμάτων, γιὰ νὰ ὑποστηρίζεται, κάθε στιγμή, ὁποιαδήποτε …«συμμόρφωσις» ἐπιδόξου «δικτάτορος».
Κι ἔτσι, θέλοντας καὶ μή, ἀν τὶ νὰ βλέπουν οἱ λαοὶ τοὺς πραγματικοὺς ἐμπνευστὲς αὐτῶν τῶν ἐγκλημάτων, βλέπουν μόνον τὰ ὄργανα τῶν τοκογλύφων, ποὺ εἶναι διαρκῶς καὶ μονίμως οἱ προθυμότατοι ἑβραῖοι.
(Ναί, πρόκειται γιὰ ἕναν ἀπὸ τοὺς πλέον ἐξαπατημένους λαοὺς παγκοσμίως…!!!)

Ἂς μὴν βλέπουμε λοιπὸν τὸ πῶς καὶ οἱ ἑβραῖοι ἐμβανίζονται στὴν (γνωστή μας) Ἱστορία…
Ἂς δοῦμε τὸ πῶς κι αὐτοί, μέσα ἀπὸ μεγαλοϊδετισμούς, μεγαλοστομίες καὶ …«περιούσιες» καταγωγές, ἔπαιξαν ὑπὲρ τῆς ἐπικρατήσεως τῶν τοκογλύφων ἐν ἀγνοίᾳ τους.
Ῥόλο ἔπαιξαν καὶ παίζουν… Ὄχι τοῦ ἡγέτου, ἀλλὰ τοῦ προθύπου ὑπηρέτου.
Ἱερατεῖα ἐξυπηρετοῦσαν καὶ ἐξυπηρετήθησαν ἀπὸ τὴν τοκογλυφία…
Δὲν τὴν ἐδημιούργησαν μόνοι τους…

Ξεθάβεται λοιπὸν ἕνα ἀπύθμενον μῖσος.
Ἕνα μῖσος ποὺ ἐδῶ κι αἰῶνες κουκουλώνεται.
Ἕνα μῖσος πρὸς τὸν πραγματικὸ δυνάστη, ποὺ παραμένει διαρκῶς …«ἀόρατος»!!!
Ἕνα μῖσος ποὺ στρέφεται κατὰ αὐτῶν ποὺ ὁ πραγματικὸς δυνάστης χρησιμοποιεῖ ὡς …βιτρίνα του!!!
Τοὺς ἑβραίους!!!

Λυπᾶμαι γιά αὐτό;
Ὄχι, δὲν λυπᾶμαι.
Ὅπως ἐπίσης δὲν λυπᾶμαι τὸν ὁποιονδήποτε, ἑβραῖο ἢ μή, ποὺ προθύμως ξεπούλησε συμπατριῶτες του (κι ὄχι μόνον), μὲ πρόσκαιρα ἀνταλλάγματα, γιὰ νὰ ἐξυπηρετηθοῦν τὰ ἀφεντικά του.

Ἡ Νέμεσις εἶναι ἤδη ἐδῶ…
Αὐτὸ δὲν εἶναι ὑπόσχεσις, εἶναι διαπίστωσις.

 

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply