Χρειαζόμεθα λοιπόν (καί) μακεδονικό κόμμα;

Ἀπό ποῦ κι ὡς ποῦ; Σέ τί χρειάζεται καί ποιόν ἐξυπηρετεῖ κάτι τέτοιο;
Στό νά συσταθῇ ἕνα κόμμα πού θά ὑπερασπίζεται ἀποκλειστικῶς καί μόνον τά συμφέροντα τῆς Μακεδονίας ἤ στό νά παγιώσῃ τίς νεοταξίτικες ἀξιώσεις περί διαχωρισμοῦ κι ἀποκοπῆς τῆς Μακεδονίας μας ἀπό τόν Ἐθνικό κορμό;

Μήπως τελικῶς οἱ …ὑποψίες κάποιων δέν ἦσαν καί τόσο ἀόριστες κι ἀβάσιμες; Μήπως πίσω ἀπό αὐτές τίς ὑποψίες κρύβονται νέες εἰς βάρος μας μεθοδεύσεις;
Καί ποιός θά ἀπαντήση ὑπευθύνως;

Ψάχνουμε γιά …Μακεδονάρχη;

Μήπως τελικῶς κάποιοι ἀνοίγουν (ἀκόμη κι ἐν ἀγνοίᾳ τους) τούς «ἀσκούς τοῦ Αἰόλου» γιά νά ἐμφανισθοῦν ἀργότερα κόμματα Κρήτης, Ἑπτανήσων, Αἰγαίου, Θεσσαλίας, Ἠπείρου καί Θράκης; Λέω τώρα…
Διότι αὐτὰ τὰ παιχνίδια δὲν εἶναι καὶ τόσο …ἀσφαλῆ.
Ἀφῆστε δὲ ποὺ ἐξακολουθοῦμε νὰ παίζουμε στοὺς ῥυθμοὺς ποὺ ἄλλοι μᾶς ὁρίζουν, διαιωνίζοντας τὴν κομματοκρατία.

Καί, μήπως τελικῶς, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἐγκαθέτους ἀνθέλληνες, ποὺ ὁπωσδήποτε κάπου ἐκεῖ γύρω θὰ κυκλοφοροῦν, ἀρκετοί πλανεμένοι, ἀλλὰ καὶ ἀκόμη περισσότεροι ἀφελεῖς, συμπατριῶτες μας, θά σπεύσουν νά ὑποστηρίξουν κι αὐτό τό νέο σχέδιον διαλύσεώς μας;

Χρειάζομαι ἐπίσημες ἀπαντήσεις καὶ διευκρινήσεις. Ἐπίσημες κι ὄχι ἀοριστολογίες καὶ κορῶνες.
Τὰ ὅσα ἀναφέρονται μέσα στὸ ἐν λόγῳ κείμενον ἴσως, ἐκ πρώτης ὄψεως, νὰ φαίνονται πολὺ καλά.
Καλλίτερον ὅλων ὅμως εἶναι νὰ ἀρχίσουμε νὰ βλέπουμε πίσω ἀπὸ τὶς βιτρίνες καὶ νὰ ἐντοπίζουμε τὶς …μπανανανόφλουδες.
Μά, κυρίως, καλὸ εἶναι νὰ ἀναρωτηθοῦμε γιὰ τὸ ἐὰν χρειαζόμεθα, ἤ ὄχι, ἕνα (ἀκόμη) κόμμα, καθαρὰ τοπικοῦ χαρακτῆρος, ποὺ ἐμμέσως πλὴν σαφῶς περιορίζεται στὰ μακεδονικὰ ὅρια καὶ μόνον.

Φιλονόη

(Visited 166 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Χρειαζόμεθα λοιπόν (καί) μακεδονικό κόμμα;

  1. Ο,τι -κατά τη γνώμη μου- χρειάζεται εδώ και δεκαετίες η Ελλάδα είναι εκείνο που ο Χριστός εξέφρασε με μία και μόνη λέξη Του: Εκδίκησιν, δηλαδή πλήρη, ολοσχερή απότιση Δικαιοσύνης. Όλα τα άλλα δεν είναι παρά ό,τι ο Παπαρρηγόπουλος χαρακτήρισε ως: αερολογίες.

    • Πολὺ φοβᾶμαι πὼς ἀδυνατῶ νὰ τοποθετηθῶ…
      …(διότι ἀντιλαμβάνομαι πὼς ἐπὶ αὐτῆς τῆς θέσεως περὶ δικαίου τὰ σχόλια εἶναι περιττά!!!)

Leave a Reply