Γιὰ ἕνα εὐρωκΥνοβούλιον δουλεύουν ὅλοι τους!!!

Τί εἶναι τό εὐρωκυνοβούλιον; (Κι ὄχι, ὅπως, κακῶς, λέγεται, εὐρωκοινοβούλιον…!!!)

Εἶναι μία βιτρινούλα τῶν τοκογλύφων, ποὺ χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ ἐξυπηρετῶνται τὰ συμφέροντά τους, μὰ καὶ γιὰ νὰ ὑποδουλωθοῦν πλήρως, στὶς (ἐπισήμως) ὀρέξεις του, οἱ Εὐρωπαῖοι, ἰθαγενεῖς (καὶ μή).
Τὸ τί ἐμεῖς πιστεύουμε γιὰ αὐτὸ εἶναι μία ἄλλη ἱστορία, ποὺ οὐδόλως σχετίζεται μὲ τὴν μία πραγματικότητα τοῦ ἀληθοῦς του ῥόλου.

Τὸ ἐὰν φαίνεται, ἤ ὄχι, σὰν κύριος δυνάστης τοῦ εὐρωκυνοβουλίου ἡ Γερμανία, εἶναι ἐπίσης ἐπουσιῶδες, ἐφ΄ ὅσον ὁποιαδήποτε ἄλλη χώρα ἐπίσης τὰ ὅμοια θὰ ἔπραττε.
Τὸ ἐὰν ἐπὶ πλέον ἀρνούμεθα ἐμεῖς νὰ μελετήσουμε καὶ νὰ ἐρευνήσουμε τοὺς πραγματικοὺς σκοποὺς αὐτῆς τῆς βιτρινούλας, τὰ νομομαγειρεύματά του, ἔως ἀκόμη καὶ τὶς γενοκτονικὲς ἐπιχειρήσεις του, εἰς βάρος λαῶν καὶ λαῶν, δὲν ἀπομειώνει τὰ ἐγκλήματά του εἰς βάρος μας, ἀλλὰ μᾶλλον περισσότερο καταδεικνύει τὸ πόσο ἀρεσκόμεθα νὰ ἀπολαμβάνουμε τὸν ὕπνο μας δίχως παρενοχλήσεις.

Ἐπισήμως, λέει, πὼς τὸ εὐρωκυνοβούλιον, εἶναι ἕνας ὀργανισμός, ἀπὸ ὅπου διενεργεῖται καθημερινῶς μία μόνιμος διαβούλευσις γιὰ τὸ πῶς θὰ διαβιοῦν καλλίτερα, λέει, οἱ λαοὶ τῆς Εὐρώπης. Αὐτὸ μᾶς λέν, αὐτὸ πιστεύουμε καὶ αὐτὸ θέλουμε νὰ βλέπουμε.
Μά εἶναι πράγματι ἔτσι;

Ὅταν, γιὰ παράδειγμα, τὸ εὐρωκυνοβούλιον ἐνδιαφέρεται περισσότερο γιὰ τὸ πῶς θὰ διασωθῆ ἡ …πράσινη χλαπάτσα, ἀπὸ τὸ πῶς θὰ ἐπιβιώση ὁ μέσος Εὐρωπαῖος ἀξιοπρεπῶς, δὲν τὸ λὲς καὶ χρήσιμο, ὡς (ἂς ποῦμε) θεσμό.
Ὅταν τὸ ἴδιο αὐτὸ εὐρωκυνοβούλιον ἀναγνωρίζῃ περισσότερα ἀνθρώπινα δικαιώματα στὸν κάθε ἔποικο, ἐνᾦ ἐπιχειρεῖ διαρκῶς μὲ ὅλα του τὰ μέσα, ἐπισήμως κατὰ τῶν ἰθαγενῶν, δὲν τὸ λὲς καὶ φιλικὸ πρὸς τοὺς ἰθαγενεῖς.
Καὶ ὅταν, ἐπάνω καὶ πρῶτα ἀπὸ ὅλα, ἅπαντες οἱ μετέχοντες σὲ αὐτὸ τὸ εὐρωκυνοβούλιον, περιφρονοῦν τὶς ἀνάγκες μας, καταπατοῦν τὰ δικαιώματά μας καὶ μᾶς μοιράζουν καθημερινῶς ἐπώδυνο θάνατο, ἀγνοῶντας μας ὡς ἀνθρώπους καὶ ὡς πολῖτες, συστηματικῶς, στρεφόμενοι συνειδητῶς ἐναντίον μας, καθ’ ὅλην τὴν διάρκεια τῶν διαστημάτων μεταξὺ δύο (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) ἐκλογικῶν ἀναμετρήσεων, ἀλλὰ λίγο πρὸ τῶν ἐκλογῶν ἀπευθύνονται σὲ ἐμᾶς γιὰ νὰ μᾶς πείσουν νὰ ψηφίσουμε, δὲν τὸ λὲς καὶ ἀποτέλεσμα δικῶν μας ἐπιλογῶν (καὶ ψήφου) ὅλο αὐτὸ τὸ μόρφωμα, παρὰ μόνον βιτρινούλα κάποιας ἀγνώστου, στοὺς πολλούς, ἑταιρείας, ποὺ χρησιμοποιῶντας λογάκια παχουλά, δρᾶ ἀνοικτὰ κατὰ τῶν πολλῶν καὶ διαρκῶς μόνον ὑπὲρ τῶν δικῶν της συμφερόντων.

Γιατί μᾶς θέλει ψηφοφόρους ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη;

Καί ποία εἶναι τά ἀληθῆ συμφέροντα τοῦ εὐρωκυνοβουλίου τελικῶς;
Ἐκ πρώτης καὶ μόνον ὄψεως εἶναι τὸ νὰ διασφαλίζῃ τὰ εἰσοδήματά του, πρὸ κειμένου νὰ μπορῇ νὰ καλοπληρώνῃ ἀργομίσθους καὶ ὑποτακτικούς του, γιὰ νὰ μπορῇ νὰ προωθῇ καὶ νὰ διασφαλίζῃ, σὲ τοπικὰ ἐπίπεδα, τοὺς σκοπούς του. Ἐπεὶ δὴ ὄμως ἄλλο οἱ ἀληθεῖς σκοποὶ τοῦ εὐρωκυνοβουλίου καὶ ἄλλο οἱ ἐπίπλαστοι, ποὺ μᾶς παρουσιάζει, καλὸ εἶναι νὰ ξεκινήσουμε νὰ βλέπουμε πίσω ἀπὸ τὰ προσχήματα, γιὰ νὰ διακρίνουμε τὰ συμφέροντα τῆς κάθε πολυεθνικῆς, ποὺ προωθῶνται καὶ διασφαλίζονται μὲ ἀποφάσεις καὶ νόμους τοῦ εὐρωκυνοβουλίου. Στὴν οὐσία, τοὐλάχιστον ὅσον ἀφορᾶ στὴν σημερινή μας πραγματικ;ποτητα, τὸ εὐρωκυνοβούλιον, στρέφεται ἀνοικτὰ ἐναντίον μας, ἀλλὰ ἐναγωνίως διατηρεῖ τὰ προσχήματα, σὲ ἕνα παραπλανητικὸ παραμυθάκι ἀποκοιμίσεώς μας.

Ναί, τὸ εὐρωκυνοβούλιον ἀγαπητοί μου εἶναι τὸ μέγιστον ἔγκλημα κατὰ τῶν Εὐρωπαίων, ποὺ (ἐκ πρώτης ὄψεως) νομοτύπως ἐστήθη, μὲ ἐν τελῶς παραπλανητικὲς ἐξαγγελίες, ἀλλὰ ἐπὶ τῆς οὐσίας δρᾶ ἔτσι ὥστὲ νὰ ἀφανισθοῦν ὅλα ὅσα χαρεκτήριζαν τοὺς ἰθαγενεῖς λαούς. Πρὸς τοῦτον τὸ βλέπουμε νὰ ἐμπλέκεται κυρίως σὲ ζητήματα (ἀ)παιδείας, μὲ σκοπὸ νὰ …λειανθοῦν ὅλες ἐκεῖνες οἱ ἀπόψεις τῶν ἰθαγενῶν, πρὸ κειμένου νὰ γίνῃ εὐκόλως διαχειρήσιμον τὸ πλῆθος.

πηγὴ

Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα… Ἐλέγχοντας τὰ συστήματα (ἀ)παιδείας ἐλέγχονται καλλίτερα καὶ ἀποτελεσματικότερα οἱ μάζες.

Ἀνεξαρτήτως λοιπὸν τοῦ τὶ προπαγανδίζεται, μὰ καὶ κάθε εἴδους ἐξαγγελίας, ποὺ ἐκ τοῦ εὐρωκυνοβουλίου προέρχεται, ἡ πραγματικότης εἶναι ἀμείλικτος: ἀληθὴς σκοπός τους εἶναι τὸ νὰ ἀπομειωθοῦν ἢ καὶ νὰ καταργηθοῦν πλήρως τὰ δικαιώματα τῶν ἰθαγενῶν, νὰ λεηλατηθῇ κάθε περιουσιακό τους στοιχεῖο καὶ τὰ (φερόμενα ὡς) κράτη νὰ παραμένουν μονίμως κάτω ἀπὸ τὴν δημοκρατικὴ ὀμπρέλα τοῦ τοκογλυφικοῦ δανεισμοῦ.
Ἐμπράκτως τὰ κράτη καταργῶνται, οἱ λαοὶ ἀκυρώνονται, ἐνᾦ ὅλα αὐτὰ τὰ ὑποτιθέμενα ἀνθρώπινα δικαιώματα χρησιμοποιῶνται ὡς μοχλὸς ἀσκήσεως πιέσεων, ὡς μέσον ἐκβιασμοῦ καί, καταληκτικῶς, ὡς πρόσχημα, πρὸ  κειμένου νὰ ἐπιβληθῇ, ὅσο τὸ δυνατὸν ταχύτερα, ἕνα σκηνικὸ πλήρους ἀστυνομεύσεως, ἀκράτου φόβου καὶ σκληρῆς φιμώσεως κάθε ἀντιλόγου,

Γράφει ὁ Νῖκος Ῥούσσης:

Μετάφραση του ρεπορτάζ:
Το Ευρωκοινοβούλιο θέλει περισσότερα λεφτά, περισσότερη συνεργασία των μπάτσων για περισσότερο φακέλλωμα
Γιούργα όλοι στις ευρωκάλπες.

Ευρωκοινοβούλιο: Θέλει περαιτέρω ενίσχυση της αστυνομικής συνεργασίας στην ΕΕ!

Ευρωκοινοβούλιο: Θέλει περαιτέρω ενίσχυση της αστυνομικής συνεργασίας στην ΕΕ!

Με ενημερωτικό του δελτίο, που διανεμήθηκε σήμερα σε επιλεγμένους παραλήπτες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τάσσεται αναφανδόν υπέρ της περαιτέρω ενισχύσεως των μέσων αστυνομικής συνεργασίας ιδίως όσον αφορά στην ανταλλαγή δεδομένων και αποδεικτικών στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών Αρχές επιβολής του νόμου και μεταξύ αυτών και των οργανισμών της ΕΕ.

Ζητεί, μάλιστα, περισσότερους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, προκειμένου αυτό το ιδιότυπο «φακέλλωμα», να συμβάλει στην περαιτέρω ασφάλεια των πολιτών καθ’ άπασα την ευρωπαϊκή επικράτεια.

Στα συμπεράσματα του ενημερωτικού αυτού εγγράφου, τονίζεται ότι το Ευρωκοινοβούλιο διεδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας καθιστώντας την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών πολιτική προτεραιότητα.

Επιπλέον, με την συνήθη νομοθετική διαδικασία, εργάζεται για την βελτίωση της αστυνομικής συνεργασίας επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο.

Όπως τονίζεται, το κύριο μέσο για την αστυνομική συνεργασία είναι η Ευρωπόλ, η οποία αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ευρύτερης υποδομής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ.

Το έγγραφο υπογραμμίζει ότι, η αστυνομική συνεργασία και οι πολιτικές εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη, με ιδιαίτερη προσοχή στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των απειλών και εγκλημάτων πανευρωπαϊκής εμβέλειας, σύμφωνα με τους κανόνες για τα θεμελιώδη δικαιώματα και την προστασία των δεδομένων.

Τονίζει, όμως, ότι «παρόλο που έχει ολοκληρωθεί η αναθεώρηση των κανόνων που ισχύουν για τους οργανισμούς αστυνομικής συνεργασίας της ΕΕ κατά την διάρκεια της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου, θα χρειασθούν συντονισμένες προσπάθειες κατά την επομένη περίοδο για την περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων αστυνομικής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά στην ανταλλαγή δεδομένων και αποδεικτικών στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών Αρχές επιβολής του νόμου και μεταξύ αυτών και των οργανισμών της ΕΕ.»

Σημειώνοντας ότι, ο νέος Κανονισμός της Γιουροπόλ άρχισε να ισχύει το 2017, διευκρινίζει ότι, το Κοινοβούλιο έχει ήδη προτρέψει τα κράτη μέλη της ΕΕ, να προβούν στις απαραίτητες βελτιώσεις, όσον αφορά στην ποιότητα των δεδομένων και να δημιουργήσουν ένα νομικό πλαίσιο για μια μελλοντική προσέγγιση της «αθέμιτης ανταλλαγής πληροφοριών».

Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των καθηκόντων και αυξάνονται οι προσδοκίες, πρέπει να εξασφαλισθούν επαρκείς οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι για τους οργανισμούς της ΕΕ, καταλήγει το ενημερωτικό έγγραφο.

Και για να μην μείνει καμμία αμφιβολία για τον ρόλο που «ευαγγελίζεται» να παίξει προσεχώς το Ευρωκοινοβούλιο, στο έγγραφο διευκρινίζεται ότι, το Κοινοβούλιο είναι πλέον ένας πλήρης θεσμικός παράγοντας στον τομέα των πολιτικών ασφαλείας και πρέπει να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αξιολόγηση και τον καθορισμό των πολιτικών εσωτερικής ασφαλείας. Έχει ήδη αφήσει ένα ανεξίτηλο σημάδι στην πολιτική εσωτερικής ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών αστυνομικής συνεργασίας.

*Ολο το 12σέλιδο ενημερωτικό έγγραφο του Ευρωκοινοβουλίου στα αγγλικά εδώ.

Νίκος Ρούσσης – Στρασβούργο

Κι ἔτσι καταλήξαμε σήμερα νὰ βλέπουμε τοὺς «εὐρωπατέρες» νὰ ἐγκρίνουν καταστροφικὲς γιὰ τὴν ὑγεία καὶ τὴν οἰκονομία τῶν Εὐρωπαίων, συμφωνίες (βλέπε TTIP, CETA) ἢ νὰ …παρατείνουν τὴν παραμονὴ τῆς ΜΟΝΣΑΝΤΟ (ποὺ ἐξηγοράσθη ἀπὸ τὴν BAYER, ἡ ὁποία ἐξηγόρασε καὶ τὴν Greenpeace), εἰς τὰς Εὐρώπας μας, ἂν καὶ γνωρίζουν ἅπαντες τὸ ἐὰν καὶ κατὰ πόσον ὅλα αὐτὰ στρέφονται κατὰ τῶν ψηφοφόρων τους. Ἐν ὀλίγοις βλέπουμε μίαν πολυεθνικὴ (ἤ, κατὰ περίπτωσιν, πολλὲς πολυεθνικές) νὰ ὁρίζῃ καὶ νὰ καθορίζῃ, μέσῳ καλὰ ἐλεγχομένων …«ψηφοφοριῶν» τὸ ἐὰν τὰ δηλητηριώδη (ἔως καὶ γενοκτονικὰ) προϊόντα της (βλέπε καὶ Roundup ἢ οἱ μετηλλαγμένες σόγιες, καθὼς καὶ κάθε ἄλλο γενετικῶς τροποποιημένον τρόφιμο) θὰ διακινῶνται ἐλευθέρως, δίχως περιορισμοὺς καὶ σημάνσεις ἐπικινδυνότητος. Βλέπουμε ἀκόμη, πάντα μέσῳ τῶν ἰδίων καλὰ ἐλεγχομένων …«ψηφοφοριῶν» νὰ ἐγκρίνονται νόμοι φιμώσεως τοῦ διαδικτύου ἢ νὰ καταστρέφεται ἡ ἐπιχειρηματικότης, στὰ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη, πρὸ κειμένου νὰ δράσουν μονοπωλιακὰ οἱ διάφορες πολυεθνικές.
Στὴν πραγματικότητα ὅλο τὸ εὐρωκυνοβούλιον στρέφεται ἀνοικτὰ εἰς βάρος κάθε ἐλευθερίας μας, εἰς βάρος τῆς ἀσφαλείας μας, εἰς βάρος τῆς παιδείας μας, εἰς βάρος τῆς ἐνημερώσεώς μας, εἰς βάρος τῆς ὐγείας μας καὶ εἰς βάρος τοῦ μέλλοντος τῶν παιδιῶν μας.

Ὀνοματάκια (ἁλιευμένα).
Σχεδὸν οἱ ἴδιοι ποὺ ἐψήφισαν ὑπὲρ τῆς CETA:

 • Giorgos GRAMMATIKAKIS Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament S&D Greece
  Δὲν ἐψήφισε
 • Manolis KEFALOGIANNIS Group of the European People s Party (Christian Democrats) EPP Greece
  Ἐψήφισε ὑπὲρ τῆς Monsanto!
 • Miltiadis KYRKOS Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European ParliamentS&D Greece
  Ἐψήφισε ὑπὲρ τῆς Monsanto!
 • Georgios KYRTSOS Group of the European People s Party (Christian Democrats)EPP Greece
  Ἐψήφισε ὑπὲρ τῆς Monsanto κι αὐτὸς!
 • Konstantinos PAPADAKIS NI Greece
  Ἐψήφισε ὑπὲρ τῆς Monsanto!
 • Maria SPYRAKI (Christian Democrats)EPP Greece
  Ἐψήφισε ὑπὲρ τῆς Monsanto!
 • Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI (Christian Democrats)EPP Greece
  Ἐψήφισε ὑπὲρ τῆς Monsanto!
 • Sotirios ZARIANOPOULOS NI Greece
  Ἐψήφισε ὑπὲρ τῆς Monsanto!

Ψηφίζοντας ὑπὲρ τῆς …Monsanto!!!

Φιμώνεται τὸ διαδίκτυον στὴν Εὐρώπη λόγῳ κυρίως …«Ἑλλήνων» εὐρωβουλευτῶν!!!

Αὐτὸ εἶναι τὸ εὐρωκυνοβούλιον. Κι ὅλοι αὐτοὶ πού, τάχα μου τάχα μου, καταφέρονται ἐναντίον του, μὴν σκᾶτε… Τῆς αὐτῆς κλίκας εἶναι… Τὰ εὐρᾶ νὰ πέφτουν καὶ ὅλα καλά…

Τί νά λέμε λοιπόν τώρα; Αὐτά πού ἤδη γνωρίζουμε;
Μήπως νά ἀρχίσουμε, ἐπὶ τέλους, νά ἀσχολούμεθα μέ τά πραγματικά μας προβλήματα καί νά παύσουμε νά καταπιανόμεθα μέ τά …ἐπίκτητα προβλήματα τοῦ (καθαρὰ ἐκ τῶν τοκογλύφων ἐλεγχομένου) πολυκομματισμοῦ, τῆς ἀρλουμπολογίας καί τῶν δηθενατζήδων; Μήπως νά παύσουμε νά ἑστιάζουμε στό παρά Φύσιν, πού ὅλοι αὐτοί ἐκπροσωποῦν, γιά νά ἐνεργοποιήσουμε τό κατά Φύσιν, πού ὅλοι ἐμεῖς χρειαζόμεθα; Μήπως νά ἀγνοήσουμε τίς τακτικές τους, τίς προπαγάνδες τους καί τούς ἐκβιασμούς τους, γιά νά συνειδητοποιήσουμε πώς ἡ δική μας δύναμις ὑφίσταται ἀλλά μόνοι μας ἀποφεύγουμε νά τήν ἐνεργοποιήσουμε;

Κυττᾶξτε μὲ προσοχὴ τὰ θέματα ποὺ τοὺς ἀπασχολοῦν καὶ ποὺ μᾶς προβάλλουν, γιὰ νὰ κρίνετε μόνοι σας.

 • Μᾶς λέν, γιὰ παράδειγμα, πὼς πρέπει ἅπαντες νὰ ψηφίσουμε. Ἀναρωτήθηκε κάποιος γιατί κόβονται γιά τήν δική μας ψῆφο; Ἤ μήπως δέν ἔχουν πρό πολλοῦ μεριμνήση νά «νομιμοποιοῦν» ἐκλογικά ἀποτελέσματα, ἀκόμη κι ὅταν καταφανῶς εἶναι ἄκυρα, λόγῳ ἀκραίας ἀποχῆς;
 • Μᾶς λέν, γιὰ παράδειγμα, πὼς ἔχουμε νὰ ἐπιλέξουμε ἀνάμεσα σὲ τόσους ὑποψηφίους, τῶν τόσων κομμάτων. Ποιός ὄμως τούς ἐγκρίνει αὐτούς; Μέ ποῖες διαδικασίες ἀποφασίζεται νά ἐμφανισθοῦν ὡς ὑποψήφιοι; Τούς ἐπιλέγουμε ἐμεῖς ἤ μᾶς τούς φορτώνουν ἐτσιθελικά;
 • Μᾶς λέν, ἐπίσης γιὰ παράδειγμα, πὼς ἡ ἀσυλία στὴν χώρα μας, ποὺ σαφῶς εἶναι παράνομος καὶ ἀντισυνταγματική, δὲν ἐγκρίνεται καὶ καταδικάζεται ἀπὸ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη τους. Ὠραία… Τότε γιατί κάτι κεφαλογιάννηδες, παραδείγματος χάριν, ποὺ ἐνᾦ ἀπεδείχθησαν ὀλίγον …τρωκτικά, ἐξακολουθοῦν νά τίθενται ἐπί κεφαλῆς ψηφοδελτίων; Γιατί δέν ἐξαιρῶνται ἀπό τό εὐρωκυνοβούλιόν τους; Πόσο χρήσιμοι εἶναι πιά πού δέν ἐγγίζονται; Πόσο ἀπόλυτως καί ἀδιαπραγμάτευτος εἶναι γενικῶς (καὶ οὐδόλως εἰδικῶς) ἠ πλήρης ἀσυλία γιά τούς χρησίμους καί γιά τούς «ἐκλεκτούς»;
 • Μᾶς λὲν πὼς ὅλοι αὐτοὶ διαβουλεύονται γιὰ τὸ καλό μας. Πόσοι νόμοι ὅμως ἔχουν πράγματι ψηφισθῆ πού νά δισφαλίζουν ἀξιοπρεπεῖς καί δικαίους κανόνες ἐπιβιώσεώς μας;
 • Μᾶς λὲν πὼς ἡ διαφάνεια εἶναι ὁ σκοπός τους. Τότε γιατί ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη τους ἐλέγχεται ἀπό πρόσωπα πού «φυτεύονται» μέ ἄγνωστες διαδικασίες;
 • Μᾶς λὲν πὼς μεριμνοῦν γιὰ τὰ δίκαια τῶν λαῶν. Τότε γιατί σύσσωμος ἡ Ἡνωμένη τους Εὐρώπη κατεπάτησε τά δίκαια τῶν Οὐκρανῶν καί τῶν Σέρβων καί τῶν Λιβύων, μά καί κάθε ἰθαγενοῦς, ἰδίως τῶν χωρῶν τοῦ Νότου, καθώς φυσικά καί τόσων ἄλλων λαῶν ἀνά τῷ πλανήτῃ;
 • Μᾶς λὲν πὼς φροντίζουν γιὰ τὴν ὑγεία μας καὶ γιὰ τὴν ἀσφάλειά μας. Τότε γιατί στά διατροφικά μας προϊόντα βασιλεύουν ἑταιρείες τύπου ΜΟΝΣΑΝΤΟ;
 • Μᾶς λὲν πὼς νομοθετοῦν γιὰ τὰ συμφέροντά μας. Τότε γιατί οὐδείς ἐκ τῶν εὐρωβο(υ)λευτῶν οὐδέποτε ἐγγίζει τίς τοκογλυφικές ὑπέρ-χρεώσεις τῶν διεθνῶν τοκογλύφων καί τούς παρανόμους καί παραλόγους ὑποχρεωτικούς ὑπέρ-δανεισμούς τῶν κρατῶν;
 • Μᾶς λὲν πὼς ἠ Ἠνωμένη τους Εὐρώπη μεριμνᾶ γιὰ τὴν αὐτάρκεια τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης. Τότε γιατί ἐπιβάλλονται ποσοστώσεις στά ἀγροτικά προϊόντα καί πέφτουν ἀδιακρίτως τά πρόστιμα σέ κάθε εἴδους …παραβάσεις;
 • Μᾶς λὲν πὼς παράγουν ἔργο μέσα στὸ εὐρωκυνοβούλιόν τους. Τότε γιατί ὅλο αὐτό τό ἔργο περιορίζεται στό πῶς θά διασωθῆ ἡ …πράσινη τσιπούρα ἐνᾦ ὁ κάθε ἀνθρωπάκος πνίγεται στούς φόρους καί στίς ἀπαγορεύσεις;
 • Μᾶς λὲν πὼς ἡ Ἠνωμένη Εὐρώπη τους εἶναι μονόδρομος. Μονόδρομος ποίου ὅμως; Τῶν λαῶν ἤ ὅλων αὐτῶν πού ἐπιβουλεύονται τίς Ἐλευθερίες τῶν λαῶν;
 • Μᾶς λὲν πὼς προστατεύουν τὸ ἐμπόριον, τὴν ἐλευθέρα διακίνησιν ἀγαθῶν καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἐνᾦ ἐπὶ τῆς οὐσίας καταργοῦν τὴν ἰδιοκτησία, ἔναν πρὸς ἔναν ὅλους τοὺς βαθμοὺς ἐλευθερίας καὶ ἐμποδίζουν ἀπὸ τήν ἐλευθέρα ἀγορά κάθε πικραμένο κάτοικο τῆς ἠπείρου, δίδοντας ἄπειρες ἐλευθερίες, ἀκραῖες φοροαπαλλαγὲς καὶ ἀπόλυτες ἀσυλίες, σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἐπιβάλλουν «νόμους φωτογραφικοὺς» στὸ εὐρωκυνοβούλιόν τους, ἀναλόγως τῶν συμφερόντων τους.
 • Μᾶς λὲν κάτι γιὰ τὴν Εὐρώπη καὶ τὰ Ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ γιὰ τὶς δημοκρατίες. Τότε γιατί ὁ εὐρωστρατός τους καί ἠ εὐρωαστυνομία τους ἐξοπλίζονται μέ ὑπέρ-ἐξουσίες, πού καταπατοῦν τά ἀνθρώπινα δικαιώματα;
 • Μᾶς μιλοῦν γιὰ ἐλευθερίες τοῦ ἀτόμου καὶ γιὰ δημοκρατικὲς καὶ διαφανεῖς διαδικασίες. Τότε γιατί χρησιμοποιοῦν δύο μέτρα καί δύο σταθμά γιά τούς πολῖτες ἐνᾦ πατῶντας ἐπάνω σέ «ἀντιτρομοκρατικούς νόμους» ἐπιδιώκουν σαφῶς νά φυλακίσουν ἑκατομμύρια ἀνθρώπους σέ ἔνα τεράστιο γκέτο;
 • Μᾶς λὲν κάτι γιὰ δικαίωμα στὴν ἐλευθέρα ἐνημέρωσιν. Τότε ποῖος ὀ λόγος φιμώσεως τοῦ ἀντιλόγου καί ἐξαφανίσεως τῶν ἀρνητικῶν κριτικῶν;

Ἐάν, τελικῶς, μελετήσουμε προσεκτικῶς ὅλο αὐτὸ ποὺ σήμερα κατέληξε (οὐδόλως τυχαίως) νὰ εἶναι ἡ Ἡνωμένη τους Εὐρώπη, θὰ διαπιστώσουμε πὼς πρόκειται γιὰ ἕνα σοβιετικοῦ τύπου ἀστυνομοκρατούμενο (ἔως καὶ στρατοκρατούμενον) καθεστώς, ποὺ ὅμως ἀρνεῖται νὰ ὁμολογήσῃ δημοσίως τὸν χαρακτῆρα του.

Ὑποζύγια (ἀνθρώπινα), αὐτολογοκρισία καὶ ἀκραία ἀστυνόμευσις!!!

Διατὶ ἕνας …«εὐρωστρατὸς» εἶναι ἀπαραίτητος!!!

Ἡ κομμουνιστικοποίησις τῆς Εὐρώπης εἶναι γεγονός.
Πῶς τό ἀντιλαμβανόμεθα αὐτό; Εὔκολα… Πολὺ εὔκολα… Διότι, ὡς γνωστόν, ἡ ἀρχὴ τοῦ κομμουνισμοῦ πατᾶ ἐπάνω στὴν κοινωνικὴ ἰσότητα γιὰ τοὺς …πολλούς.
(Οἱ ὀλίγοι πάντα ἀπελάμβαναν καὶ ἀπολαμβάνουν εἰδικῶν προνομίων!!!)


Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!! (ε) [Κι ἐσὺ κυττᾶς τὸ …«δάκτυλο»!!!]

Ἡ ἀπόλυτος πτωχοποίησις τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν, συνδυαστικὰ μὲ νόμους τέτοιους ποὺ ἀκυρώνουν, ἐμπράκτως, ἕναν πρὸς ἔνα κάθε βαθμὸ καὶ δικαίωμα ἐλευθερίας, συνιστοῦν μίαν ἀλήθεια ποὺ δὲν ἀμφισβητεῖται. Ἐν τούτοις ἐλάχιστοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ θέλουν πράγματι νὰ διακρίνουν καὶ τελικῶς νὰ ἀντισταθοῦν σὲ αὐτὰ τὰ μορφώματα, ἐνᾦ εἴθισται νὰ χαρακτηρίζονται ἀπὸ γραφικοὶ ἔως κι …«ἐχθροὶ τοῦ λαοῦ». Ὅσο ὅμως ἐξαπλώνεται ὁ ὁμοιομορφία, τόσο λιγότεροι εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἀντέχουν, στοιχειωδῶς, νὰ κρίνουν καὶ νὰ σκέπτονται. Ἐν ὀλίγοις τὸ μόνον ποὺ ἀκόμη δὲν ἔχουμε βιώση εἶναι τὰ Γκουλάγκ, ἀλλὰ ὁσονούπω ἔρχονται κι αὐτά, ἰδίως τώρα ποὺ οἱ ΕΟΖ ἔχουν θεσμοθετηθῆ.

Ἡ ἀπαιδεία ἐπικρατεῖ ὁπουδήποτε πλέον, διότι σαφῶς ἐλέγχονται ὅλα τὰ κρατικὰ συστήματα παιδείας ἀπὸ ἔναν καὶ μόνον κεντρικὸ ἐγκέφαλο. Αὐτὸ ἔχει ὅμως ἀποτελέσματα ἐμφανῆ πλέον, ἐνὦ μετουσιωνόμεθα, ἀπὸ λαοὶ μὲ κάποιον χαρακτῆρα, σὲ ὁμοιόμορφες μάζες, ἀπολύτως πανομοιότυπες μεταξύ τους. 

Ἡ ἐπιταχυνομένη μείωσις τῆς εὐφυΐας τῶν Εὐρωπαίων ἔχει αἴτια…

Ἡ δημοκρατία καὶ δῆ ἡ ἄμεσος δημοκρατία, ποὺ προωθεῖ (ἐπισήμως) ὁ μπάρμπας τους ὀ γιώργης ψῶρος, εἶναι τὸ κερασάκι τῶν πάντων. Ὅλα δημοκρατικὰ συμβαίνουν. Ὁπωσδήποτε γιὰ τὸ καλὸ κάποιων, ἀλλά, κατὰ πῶς φαίνεται, ὄχι γιὰ τὸ δικό μας.

Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεσο δημοκρατία».

Οὐδόλως λοιπὸν ὀξύμωρον εἶναι τὸ γεγονὸς τῶν διαρκῶς πιὸ γελοίων «ὑποψηφίων» ποὺ μᾶς «προτείνονται», ἐφ΄ ὅσον οὐδέποτε θὰ ἐπιλέξουμε ἐμεῖς κάποιον ἐκπρόσωπό μας, ποὺ θὰ δύναται καὶ θὰ θέλη νὰ μᾶς ἐκπροσωπήσῃ.
Οὐδόλως τυχαῖον εἶναι πὼς ἐνᾦ καταῤῥέει σύσσωμος ἡ Εὐρώπη, ἡ Ἕνωσίς τους ζητᾶ περισσότερο χρῆμα, γιὰ νὰ μπορῇ νὰ ἐξαγοράζῃ περισσότερα στόματα καὶ χειραγωγῇ περισσότερα μυαλά.
Οὐδόλως μᾶς …«ἔτυχε» αὐτὴ ἡ σημερινὴ κατάντια, ἐφ΄ ὄσον ἡ δικαιοσύνη, οἱ νόμοι, οἱ οἰκονομίες ἐλέγχονται καὶ χειραγωγῶνται ἀπὸ ἕνα δίκτυο ἀλληλο-διαπλοκῆς, ποὺ οὐδέποτε στοχοποεῖται καὶ οὐδέποτε ἐλέγχεται ἢ κρίνεται.

Συνεπῶς, σήμερα, λίγες ἡμέρες πρὸ τῶν εὐρωεκλογῶν τους, σκοτώνονται ἅπαντα τὰ μέλη αὐτοῦ τοῦ μηχανισμοῦ, «ἐκλεκτοὶ» καὶ παρατρεχάμενοι, νὰ μᾶς πείσουν νὰ ψηφίσουμε, ἐπιλέγοντας, λέει, κάποιο σαπρόφυτο ἀπὸ τὰ τόσα καὶ τόσα ποὺ μᾶς «προτείνονται», ἀλλὰ ποὺ δὲν ἐπιλέξαμε ἐμεῖς. Μὲ σημαδεμένα χαρτιὰ μᾶς καλοῦν νὰ λάβουμε μέρος στὰ παιχνίδια τους, πρὸ κειμένου νὰ τοὺς «νομιμοποιήσουμε», γιὰ νὰ μποροῦν ἀνενόχλητοι, ἔως τὶς ἐπόμενες ἐκλογές τους, νὰ μᾶς μεταχειρίζονται ὡς ἄμορφες μάζες, παίζοντας τὶς ζωές μας καὶ τὶς ζωὲς τῶν παιδιῶν μας στὰ ζάρια, βάσει τῶν ἐκάστοτε ἐντολῶν καὶ γραμμῶν ποὺ θὰ τοὺς δίδονται.
Τὰ ἀτομικά τους συμφέροντα οὐδέποτε θὰ θιγοῦν, ἐφ’ ὄσον θὰ παραμένουν ὑπάκουα καὶ πειθήνια ὄργανα αὐτοῦ τοῦ μηχανισμοῦ. Ἁπλῶς ἐμεῖς κάθε φορὰ θὰ βγαίνουμε ἀπὸ αὐτὲς τὶς διαδικασίες περισσότερο φτωχοί, περισσότερο ἀνελεύθεροι καὶ περισσότερο ἀπελπισμένοι.

Αὐτὸ ποὺ τελικῶς ἐπιδιώκεται καί, σὲ ἕναν βαθμὸ ἔως τώρα ἐπιτυγχάνεται, εἶναι τὸ νὰ πεισθοῦμε, ἐμεῖς, οἱ χαχόλοι, οἱ μαζάνθρωποι, νὰ παραμένουμε ἥσυχοι καὶ ἐν ὑπνώσει, βαυκαλιζόμενοι γιὰ τὴν δημοκρατία μας, ἐφ΄ ὅσον ἐμεῖς, λέει, ψηφίζουμε (καὶ κατ’ ἐπέκτασιν ἐπιλέγουμε), πάντα μὲ δημοκρατικὲς διαδικασίες, τοὺς «ἐκπροσώπους» μας.

Κατ’ ἐμὲ λοιπὸν εἶναι σαφὴς ἡ παγίδευσις. Ἐὰν ψηφίσω θὰ συνεργήσω σὲ κάθε εἰς βάρος μου ἔγκλημα, ἐφ΄ ὄσον ἐμμέσως μὰ σαφῶς, συμμετέχοντας στὴν διαδικασία, θὰ ἀποδεχθῶ ἀτύπως καὶ τὴν νομιμότητα τῆς διαδικασίας. Ἀνεξαρτήτως δὲ τοῦ ἐκλογικοῦ ἀποτελέσματος, ἐφ΄ ὅσον θὰ ἔχω ἀποδεχθῆ τὸν μηχανισμό, θὰ τὸν ἔχω καὶ ἐξουσιοδοτήση νὰ μὲ μεταχειρίζεται ὅπως ἐκεῖνος ὀρέγεται.
Κι αὐτὸ δὲν μοῦ ἀρέσει, διότι κάθε δική μου ἀνοχή, πολλῷ δὲ μᾶλλον συνεργασία ἢ συμμετοχή, σὲ κάτι παράνομο καὶ καταχρηστικό, συνιστᾶ τελικῶς ἐκ μέρους μου νομιμοποίησιν παρανόμων διαδικασιῶν καὶ ἀθώωσιν ἐγκλημάτων κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος.

Φιλονόη

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Γιὰ ἕνα εὐρωκΥνοβούλιον δουλεύουν ὅλοι τους!!!

 1. Ἄψογη τοποθέτηση μὲ τὴν ὁποία κανεὶς λογικὸς ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ διαφωνήση. Τὸ ἀκόμα πιὸ περίεργο εἶναι ὅτι ὑπῆρξε συγγραφέας ἐπιστημονικῆς φαντασίας, ὁ Isaac Asimov, ποὺ ἤδη ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1960 εἶχε ἐπισημάνει τὴ μοιραία κατάληξη αὐτῆς τῆς κατάστασης, δηλαδὴ καταστροφὴ καὶ ὁμαδικὴ θανάτωση τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ κανεὶς δὲν τὸν ἄκουσε.

  • Τὸ ἀκόμη πιὸ περίεργο ὅμως εἶναι πὼς ἂν καὶ ὅλοι αὐτοὶ ποὺ δίπλα μας διαβιοῦν τὰ γνωρίζουν αὐτά, ἐν τούτοις σὲ λίγες ἡμέρες θὰ σπεύσουν νὰ ψηφίσουν, συμμετέχοντας καὶ συνεργῶντας σὲ κάθε εἰς βάρος (ὅλων) μας ἔγκλημα.

Leave a Reply