Φάκελλος Κύπρου καὶ ἄλλες …παραμυθολογίες!!!

Λοιπὸν φίλοι μου… Θὰ σᾶς πῶ δύο-τρία πράγματα -ποὺ μπορῶ νὰ σᾶς πῶ- γιὰ νὰ ξέρετε…

Ὁ φάκελλος τῆς Κύπρου στὴν οὐσία …δὲν ὑπάρχει!!!

  • Ὑπῆρχαν κενά, ποὺ χρειάζονταν κατ’ ἀντιπαράσταση καταθέσεις, ποὺ ὅμως οὐδέποτε ἔγιναν. Καί, πλέον, δὲν μποροῦν νὰ γίνουν, διότι βασικοὶ μάρτυρες δὲν εἶναι πλέον στὴν ζωή.
  • Οἱ ἀξιωματικοὶ ὑπεχρεώθησαν, μὲ ἐντολὴ Ἀβέρωφ, νὰ καταστρέψουν τὶς ἐκθέσεις-ἀναφορές τους, τὸν Νοέμβριο τοῦ 1974 καὶ στὴν θέση τους ἐκλήθησαν νὰ κάνουν ἐκθέσεις-ἀναφορὲς αὐτοὶποὺ τοὺς ἀντικατέστησαν μετὰ τὸν πόλεμο, μὲ βάση …φῆμες!!! (Ἐφ΄ ὅσον δὲν τὰ ἔζησαν!!!)
  • Οἱ  σελίδες τοῦ ἡμερολογίου τῆς Αἰθούσης Ἐπιχειρήσεων τοῦ Α/Εδ (νῦν ΓΕΕΘΑ) εἶναι σκισμένες ἀπὸ τὴν 15η Ἰουλίου 1974 ἔως καὶ τὴν 20η Αὐγούστου 1974, χωρὶς ἡ Ε.Δ.Ε. ποὺ ἔγινε, νὰ καταφέρῃ νὰ ἀποκαλύψῃ τὸν ἔνοχο.
  • Πολλὲς ἡμερήσιες διαταγὲς μονάδων Ε.Φ. ἐστάλησαν στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ οὐδέποτε παρελήφθησαν.
  • Ἀναφορὲς ἀνωτέρων ἀξιωματικῶν εἶναι ἐλλιπεῖς. Γιὰ παράδειγμα: ὁ Ποῦλος ἔκανε ἀναφορὰ γιὰ τὸν Ταραντίλη, τὸν διοικητὴ τῆς 187 ΜΠΠ, ἐπαινετικὴ γιὰ τὴν 14η καὶ 15η Αὐγούστου τοῦ 1974, στὴν ὑποστήριξη τῆς ΕΛΔΥΚ. Δὲν ἀναφέρει κάτι γιὰ τὴν κρίσιμο καὶ προδοτικὴ 16η Αὐγούστου,  ποὺ ἡ Μοίρα, δῆθεν, δὲν εἶχε πυρομαχικὰ καὶ δὲν τὰ ἔριξε.
  • Δὲν ἔχουν καταθέση ἀξιωματικοὶ ποὺ ἔπρεπε νὰ καταθέσουν, ὅπως γιὰ παράδειγμα ὁ Σταυρουλόπουλος.
  • Δὲν ἔψαξαν σοβαρὰ θέματα. Γιὰ παράδειγμα δὲν ἐρευνήθη τὸ ποιὸς διέταξε τὴν παράδοση τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Λευκωσίας στὸν Ο.Η.Ε., ἐνᾦ ἦταν στὰ χέρια μας, ἢ τὸ ποιὸς διέταξε τὴν ἀπόδοσή τοῦ, ἀπὸ 20 Ἰουλίου 1974, κατειλημμένου στρατοπέδου τῆς ΤΟΥΡ.ΔΥ.Κ. πίσω στοὺς Τούρκους, τὴν 27η Ἰουλίου 1974, ἤ τὸ  ποιὸς διέταξε τὴν ἐγκατάλειψη τοῦ στρατοπέδου τοῦ 11ου Τ. Σ. κατὰ τὴν ἐκεχειρία.
  • Δὲν ἐρευνήθη τὸ ποιὸς διέταξε τὸν συνταγματάρχη Ζαρκαδᾶ νὰ φύγῃ καὶ νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν Ι ΑΤΔ…
  • Καί, φυσικά, πάρα πολλὰ ἀκόμη…

Καὶ σᾶς περιγράφω τὸν πλήρη φάκελλο.
Στὴν Κύπρο, ἀπὸ αὐτὸν τὸν φάκελλο, ἔστειλαν ἀποσπάσματα ἀκόμη καὶ ἀπὸ αὐτόν, μὲ τὶς τόσες ἐλλείψεις!!!

Μὴν ψάχνετε λοιπόν… Τὰ ἔκοψαν καὶ τὰ ἔῤῥαψαν στὰ μέτρα τους.

Ὅσο γιά τίς εὐθῦνες πολιτικῶν; Τσιμουδιά…
Πάλι μόνον γιὰ τὸν Γρίβα θὰ ἀκοῦτε…

Στὴν πραγματικότητα κοροϊδεύουν τὸν κόσμο…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 310 times, 1 visits today)
Leave a Reply