Χρυσοθηρικὰ «βαμπὶρ» ποὺ (διαρκῶς) ὑποδουλώνουν τοὺς Ἕλληνες

Τὰ «βαμπὶρ» τοῦ χρυσοῦ τῶν Ἑλλήνων

Ἡ κυρία χρῆσις τοῦ χρυσοῦ στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα μας ἦταν γιὰ λόγους τιμῆς, στὸν στολισμὸ καὶ τὴν αἴγλη τῶν Ναῶν, τῶν Ἡρώων, τῶν Ἡμιθέων καὶ τῶν Θεῶν μας, καθὼς καὶ τῶν ἐκφραστῶν τους!

~~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~~

To 1941 «ὁ ἀγέλαστος Βασιλεὺς» Γεώργιος Β΄ συνῴδευσε τὸν χρυσὸ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος στὶς τράπεζες τῶν Rothschild στὴν Ἀγγλία, μὲ πρωτόκολλο παραδόσεως καὶ …μὴ ἐπιστροφῆς του!!!

Μετὰ ἐράντισαν μὲ τὸν δικό μας χρυσὸ-λίρες τοὺς Ῥωμιούς, τῶν ὁποίων γυαλίζοντας τὸ μάτι τους ἀπὸ τὸν κίτρινο πυρετὸ ἄρχισαν νὰ σφάζονται μεταξύ τους….

Μετὰ τὸν χρυσὸ ξανὰ ἐμάζευσαιν οἱ Ἄγγλοι Ἑβραῖοι…

Μετά… Μετὰ ὅσος χρυσὸς ἐμαζεύθη ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες, γιὰ χρυσὰ δόντια καὶ τὶς στοιχειώδεις ἀνάγκες τους, ἄρχισαν τὰ ἐντολοδόχα νὰ τοὺς τὸν χαρίζουν πάλι μὲ συμβάσεις καὶ μνημόνια ἀνεπιστρεψιμότητος….
Οἱ Σημίτηδες καί… μνημνονιακοί…
Γιατί τὰ Βαμπὶρ δὲν μποροῦν νὰ ζήσουν χωρὶς νὰ κολυμποῦν καὶ νὰ κάνουν γαργάρες μὲ τὸν ἀλχημικὸ Ἑλλήνων χρυσό!!!

«Νύκτα 19 πρὸς 20 Μαΐου 1943. Ῥίψις Ἐφοδίων, Ἄφιξις Ἀποστολῆς λοχαγοῦ Φρέϊζερ. Προσεγειώθησαν δύο ἀλεξιπτωτισταί. Ἦσαν ὁ Βρεταννὸς λοχαγὸς Φρέϊζερ ποὺ παρέμεινε ἐπ΄ ὀλίγον παρακολουθὼν τὰς ῥίψεις.

«…Μὲ παρεκάλεσεν νὰ ἀναζητήσω ἕναν κύλινδρον ἐρυθροῦ χρώματος καὶ νὰ τοῦ τὸν παραδώσω.
Δὲν ἐβράδυνα διὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς ὁμάδος μου, βοηθοῦντος καὶ τοῦ σεληνόφωτος, νὰ ἐντοπίσω καὶ νὰ παραδώσω εἰς τοῦτον τὸν ἐρυθρὸν κύλινδρον.
Εὐθὺς ὡς τὸν παρέλαβεν ἀνεχώρησε δι’ ἡμιόνων μὲ παραχωρηθέντας ὁδηγούς, διὰ τὸ Ἀρχηγεῖον.

Ἐγὼ μὲ τοὺς ἄνδρας μου, συνεκέντρωσα τὰ ῥιφθέντα διὰ μεγάλων κυλίνδρων ἐφόδια καὶ τὰ μετέφερα εἰς τὴν παρακειμένην καλύβην. Μεταξὺ τῶν κυλίνδρων ὑπῆρχε καὶ δεύτερος ἐρυθροῦ χρώματος. Ὄτε τὸν μετέφερα εἰς τὴν καλύβην τὸν ἤνοιξα. Περιεῖχεν 14 μικροὺς ὑφασματένιους σάκκους ἔξωθι τῶν ὁποίων ἀνεγράφετο «500 poundw», δηλαδὴ πεντακόσιαι χρυσαὶ λίραι εἰς ἕκαστον ὑφασμάτινον σάκκον καὶ 7.000 ἐν συνόλῳ εἰς τὸν ἐρυθρὸν κύλινδρον.

«Ἀναμνήσεις ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Ἀντίσταση καὶ τὴν καταστολὴ τῆς κομμουνιστικῆς ἀνταρσίας 1941-1949»,
Ἰωάννου Λαδᾶ, 2006 σελὶς 100

~~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~~

«Ἡ πρώτη ἀποστολὴ (5 .000) διαφόρων ὅπλων καὶ πυρομαχικῶν ἔφθασε στὸν ὁρμίσκο τοῦ Πόρτο Ῥάφτη τὸ δεύτερον δεκαπενθήμερον τοῦ Αὐγούστου 1944.

Στὴν συνέχεια ἐβάλαμε τὰ κιβώτια μέσα στὸ Ἰταλικὸ ἀμπρὶ γιὰ νὰ μὴν φαίνονται ἀπὸ κανέναν. Μαζὺ μὲ τὰ ὄπλα ἔφθασε καὶ ἕνας Ἄγγλος ἀξιωματικὸς μὲ ἀσύρματο καὶ πολλὰ σακκούλια μὲ χρυσὲς λίρες Ἀγγλίας.».

Βιβλίο Ἰωάννου Ἀνδρέου Κοσιώρη,
Συνταγματάρχου Ε.Α.
Τὸ χρονικὸ τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως Πελοποννήσου 1941-1945

Ῥιζόγιαννης Σωτήρης

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Χρυσοθηρικὰ «βαμπὶρ» ποὺ (διαρκῶς) ὑποδουλώνουν τοὺς Ἕλληνες

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Χρυσοθηρικὰ «βαμπὶρ» ποὺ (διαρκῶς) ὑποδουλώνουν τοὺς Ἕλληνες - EASTRUNNER

Leave a Reply