Γιατὶ ΠΡΕΠΕΙ (ἐπὶ τέλους) νὰ σταθῶ στὰ ΔΙΚΑ μου πόδια!!!

Ὅ,τι κι ἐὰν ἔλθῃ…
Ὅσα δύσκολα ἤ πολὺ δύσκολα…
Ὅσα μικρὰ ἤ μικρότερα…
Ὅσοι προοδότες ἤ ἀκόμη μεγαλύτεροι προδότες…
Ἐγὼ πρέπει νὰ εὕρω τὸν τρόπο καὶ νὰ σταθῶ στὰ δικά μου πόδια!!!

Ἀδέλφια…
Ἡ  Ἐλευθερία ξυπνᾶ μέσα μας….
Ζητᾶ νὰ ἐκφρασθῇ!!!
Καὶ  θὰ ἐκφρασθῇ… Εἶναι ἡ Ἀνάγκη μας τώρα πιά!!

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply