Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός μας!

Τὸ μεγαλύτερο ὅπλο του ἐχθροῦ εἶναι νὰ σὲ πείσῃ ὅτι δὲν ὑπάρχει…

Ἕνας ἀόρατος ἐχθρὸς οὐδέποτε θὰ νικηθῇ.

Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός μας εἶναι ἡ ἄγνοια καὶ ἡ ἡμιμάθεια!

Φιλίτσα Ἀθηναΐς Ἀναπνιώτου.

Ἀλήθεια, ξέρουμε μέ ποιόν παλεύουμε;
Οἱ τράπεζες, τὸ σύστημα, ἡ νέα (καὶ παλαιά) τάξις…
Ἀόρατα πράγματα!
Ἀνίκητα!
Ἀδιαπέραστα!

Κι ὅμως! 
Ἐὰν ἀντιμετωπίζουμε ἔτσι τὸν ἐχθρό, τότε ποτὲ δὲν θὰ καταφέρουμε νὰ τὸν δοῦμε!
Κι ὅταν δὲν τὸν βλέπῃς τὸν ἐχθρό, ὁ τρόμος ποὺ σοῦ δημιουργεῖ ἡ ἄγνοια εἶναι μεγαλύτερος ἀπὸ αὐτὸν ποὺ θὰ σοῦ δημιουργοῦσε ὁ ἴδιος ὀ ἐχθρός!
Εἶναι σὰν νὰ εἶσαι στρατιώτης, σὲ ἕνα ἀπέραντο δᾶσος ἀφημένος, νύκτα, μὲ ἀπόλυτη σιωπὴ γύρω σου, μὲ πανύψηλα δέντρα, δίχως ὅμως τοὺς γνωστούς του ἤχους, καὶ πάνοπλος…
Κι ὅμως, ἡ διαίσθησις σοῦ ὑπαγορεύει πὼς ὁ ἐχθρὸς εἶναι ἐκεῖ…
Οἱ αἰσθήσεις σὲ ἐγρήγορσιν… Τὰ νεῦρα τεντωμένα… Ἀλλὰ καμμία πληροφορία δὲν φθάνει…
Πῶς ἀντιμετωπίζεται αὐτός ὁ ἐχθρός; Ποῦ θά στραφοῦν τά ὅπλα;
Ποιόν πολεμᾶς; 
Τό τίποτα καί τόν κανέναν;
Κι ὅμως, ὁ ἐχθρὸς εἶναι ἐκεῖ… Τὸ ξέρεις… Κι ὁ ἐχθρὸς τὸ ξέρει.. Σὲ βλέπει…

Τὸ ἁπλούστερον ποὺ ἔχει νὰ κάνῃ ὁ ἐχθρός, δίχως νὰ χρησιμοποιήσῃ κανένα ὅπλο καὶ κανένα τμῆμα τῆς δυνάμεώς του, εἶναι νὰ περιμένῃ!
Σὲ μία ὤρα, σὲ δύο, σὲ τρεῖς  ὁ στρατιώτης θὰ ἔχῃ  καταπέσει κάθιδρος στὴν γῆ, δίχως ὁ ἐχθρὸς νὰ κάνῃ τὸ ὁ,τιδήποτε!
Θὰ ἔχῃ ἀφανισθεῖ ἀπὸ τὴν ἴδιαν τὴν ἀγωνία ποὺ θὰ τὸν πνίγῃ!
Τόσο ἁπλᾶ!
Κι ὁ ἐχθρὸς θὰ ἔχῃ μείνει ἀπείρακτος, ἄκαπνος, ἀνέγγιχτος… 
Ἀλλὰ ὁ στρατιώτης νεκρός!

Πῶς ἀλλάζει αὐτό;
Μὲ τὴν γνώσιν! 
Πρωτίστως μὲ τὴν γνώσιν τοῦ ἐαυτοῦ μας!
Αὐτὸ  εἶναι ἡ ἀρχὴ καὶ ἡ βάσις!
Ἕνας στρατιώτης, ἕνας πολεμιστὴς ποὺ γνωρίζει τὸν ἑαυτόν του, ποὺ γνωρίζει τὴν Φύσιν του, ποὺ ξέρει τὸν στόχον του, δὲν ὑπάρχει περίπτωσις νὰ μὴν μπορῇ νὰ ἀναγνωρίσῃ ἀνᾲ πάσᾳ στιγμῇ τὸν ἐχθρόν του. Νὰ μὴν δύναται ἀνᾲ πάσᾳ στιγμῇ νὰ τὸν δῇ στὰ μάτια καὶ τελικῶς νὰ τὸν ἀντιμετωπίσῃ καὶ νὰ τὸν νικήσῃ!

Ἐὰν ὁ πολίτης δὲν γίνῃ πολεμιστής, τότε θὰ παραμείνῃ καὶ ὑποχείριον… Νικημένος καὶ παραπεταμένος…

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός μας εἶναι ὁ ἑαυτός μας! Αὐτὸς ποὺ μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ζοῦμε μέσα σὲ ψευδαισθήσεις καὶ γιὰ τὸ εἶδος μας ἀλλὰ ἰδίως γιὰ τὸ εἶδος τοῦ ἐχθροῦ. Πρῶτα μαθαίνουμε τὸν ἑαυτόν μας, τὸν ἀναγνωρίζουμε καὶ κατόπιν τούτου, ὅταν θὰ ἔχουμε ἀπόλυτον ἐπίγνωσιν τῶν πάντων ποὺ μᾶς ἀφοροῦν, ναί, τότε καὶ μόνον μποροῦμε νὰ τὰ βάλουμε μὲ τὸν ὁποιονδήποτε ἐχθρὸ καὶ νὰ τὸν ἀφανίσουμε!

φωτογραφία

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply