Σκυθόπολις, τὸ ὄνειδος τοῦ χριστιανισμοῦ

Ἡ Σκυθόπολις, ἢ Μπετσηᾶν, πόλις τοῦ Ἰσραῆλ, ἄγνωστος στοὺς περισσοτέρους ἀπὸ ἐμᾶς.
Εὑρίσκεται ὀκτὼ (8) χιλιόμετρα δυτικῶς του Ἰορδάνου ποταμοῦ καὶ 28 χιλιόμετρα νοτίως της λίμνης Τιβεριάδος.

Ὁ Ἡρόδοτος μᾶς λέει ὅτι οἱ Ἕλληνες τὴν ἀποκαλοῦσαν Σκυθόπολι λόγῳ τῆς καταλήψεώς της ἀπὸ τοὺς Σκύθες τὸ 631 π.χ.. Συνέχεια

Λογικὰ ἐρωτήματα περὶ τακτικῶν προσηλυτισμοῦ

Ῥητορικὸ τὸ ἐρώτημα: γιατί ἡ ἀνατολική ὀρθόδοξη ἐκκλησία δέν ἀσκεῖ προσηλυτισμό στούς μωαμεθανούς ἐντός Ἑλλάδος καί, εἰδικότερα, σέ ἐκείνους πού ἔχουν Ἑλληνική φυλετική καταγωγή (Πομάκοι) ἀλλά ἐξαντλεῖ τούς πόρους της σέ προσηλυτιστικό ἔργο στίς ἐσχατιές τῆς Ἀφρικῆς καί τῆς Ἀσίας;

Συνέχεια

«Ἅγιες» ἀπάτες.

Αν και διανύουμε τα Χριστούγεννα…
Ένα …Πασχαλινό Θέμα, που πρέπει να δούμε με άλλο μάτι. Συνέχεια

Θρησκεῖες …ἀγάπης!!!

Καὶ νὰ σᾶς πῷ…
Δὲν ἔχω κάτι μὲ τὶς θρησκεῖες… Ἔχω πολλὰ ὅμως μὲ αὐτοὺς ποὺ χρησιμοποιοῦν τὶς θρησκεῖες καὶ γιὰ νὰ υἱλοποιοῦν τὰ ὅποια βρωμερά τους σχέδια δουλοποιήσεως τῶν λαῶν, ἀλλὰ κυρίως, κι αὐτὸ νὰ τὸ προσέξουμε, γιὰ νὰ διατηροῦν τοὺς λαοὺς σὲ κατάστασιν σκοταδισμοῦ…
Ποιός θεός; Γιατί δέν ἀπαντοῦν ἀναφορικῶς μέ τούς ῥόλους πού παίζουν οἱ …ἐργολάβοι τῶν θεῶν, πρό κειμενου νά μᾶς συσκοτίζουν τήν σκέψιν; Συνέχεια

Θρησκευτικὴ ἀστυνομία!!!

Θρησκευτικὴ ἀστυνομία ἐν δράσει… Νόμος τῆς σαρία…

Συνέχεια

Ἡ …«σοβαρότης» ἰσχύος τῶν βακουφίων.

Τὰ βακούφια, ἐπὶ τουρκοκρατίας, ἦσαν ἰδιοκτησιακὰ καθεστῶτα, κατὰ μίαν ἔννοιαν, ποὺ ὅριζαν καὶ καθόριζαν ἐκκλησιαστικὲς περιουσίες ἀλλὰ καὶ γενικότερα δημόσιες περιουσίες. Βέβαια ὅλο αὐτὸ εἶναι κάπως …ἀσαφές, ἐφ΄ ὅσον κάθε ἔκτασις Γῆς, κάθε ἀνθρώπινος ὕπαρξις καὶ κάθε ὀρατό, καὶ μή, περιουσιακὸς στοιχεῖον, ἐλέῳ Ἀλλᾶχ, ἀνῆκε στὸν σουλτάνο καὶ μόνον μὲ δική του …ἀνοχή, μποροῦσε νὰ τὴν ἐκμεταλλευθῇ κάποιος ἀπὸ τοὺς …ἐκλεκτούς του. Συνέχεια