Ἴχνη τῆς βρέας τοῦ Περικλέους

Ἡ εὐρυτέρα περιοχὴ τῆς Ἀμφιπόλεως, ὑπῆρξε χῶρος τῆς Ῥέας. Ὄχι χωρὶς λόγο, γιατὶ ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ἤἦταν τὰ εὔφορα ἐδάφη ἐκεῖ. Σὰν κόρη τῆς Γαίας, σιγὰ – σιγὰ ταυτίσθηκε μὲ αὐτὴν καὶ ἐθεωρεῖτο δύναμις ἀστείρευτης γονιμότητος.

Σύμβολα τῆς Μητέρας τῶν Θεῶν, ὅπως ἀποκαλοῦσαν τὴν Ῥέα οἱ Θρᾷκες, ἦταν ὁ Ἥλιος καὶ ἡ Σελήνη μαζύ, χωρὶς ἡ Ῥέα νὰ ἦταν οὔτε ἥλιος οὔτε σελήνη. Κατὰ συνέπειᾳ, τὸ κατ ἐξοχὴν σύμβολο τῆς μητρῴας (Ῥέας) λατρείας, ἀποτελεῖ ὁ ἥλιος μὲ τὴν σελήνη, ποὺ παραπέμπουν στὰ Ἐλευσίνια καὶ Καβείρια Μυστήρια. Μόνη της ἡ Σελήνη, ὅπως ἀποκαλύπτει τὸ λυχνάρι (2), τὸν ἴδιο ῥόλο ἐξυπηρετεί.

Τὸν ἴδιο χῶρο, ὅπως ἀποδείξαμε σὲ παλαιοτέρα δημοσίευση, προσδιορίζει καὶ ὁ λέων τῆς Ἀμφιπόλεως ποὺ ἀνῆκε στὴν Ῥέα. Τὸ ἴδιο προσδιορίζουν καὶ οἱ ἁπανταχοῦ γιγάντιοι λέοντες.

Συνέχεια

Θεσσαλονίκη τῆς Ὀλυμπιάδος καὶ τῶν Καβείρων

Αἰῶνες μετὰ τὸν θάνατό της, αὐτὴ ποὺ παραδοσιακὰ ἐφρόντιζε τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα (Νεωκόρος) τῶν Θεσσαλονικέων, ἦταν ἡ Ὀλυμπιάς.

Ἀδιάψευστος μάρτυς, εἶναι τὰ νομίσματα τῆς Θεσσαλονίκης, μὲ μεγάλη ποικιλία πορτρέτων της καὶ ὅπου σὲ κάποια ἀπὸ αὐτὰ (1,2) ἀναγράφεται αὐτή της ἡ ἰδιότης (ΘΕCCΑΛΟΝΙΚΗ ΝΕΩΚΟΡΟC). Ποιὰ θρησκεία ἐπρέσβευε ἐκεῖ, μᾶς ἀποκαλύπτει ἄλλο νόμισμα Θεσσαλονικέων μὲ τὴν ἐπιγραφὴ ΚΑΒΙΡΕΙΑ (4). Συνέχεια

Διαστρεβλώσεις γύρω ἀπὸ τὸν τάφο τῆς Βεργίνας

Ὁ τάφος τῆς Βεργίνας

Κάθησα καὶ μέτρησα τὶς λέξεις. Μόνον δεκαέξι εἶναι, μαζὺ μὲ δύο εἰκόνες καὶ οὐδεὶς θὰ τολμήση νὰ ξαναμιλήσῃ οὐδέποτε γιὰ τάφο τοῦ Φιλίππου στὴν Βεργίνα. Καταλαβαίνω ὅτι τὰ νομίσματα ποὺ ἀποδεικνύουν τὸ ἴδιο πρᾶγμα, δημιουργοῦν πρωτόγνωρα συναισθήματα. Τώρα ὅμως τὸ πεδίο εἶναι ἄλλο. Συνέχεια

Βεργίνας ἀποσυμβολισμὸς

Ἀποσυμβολισμὸς τῆς Βεργίνας

Εἶναι πολὺ δυσάρεστο, σὲ ἐμέναν, νὰ ὑποδεικνύω τὴν δουλειὰ τῶν ἀρχαιολόγων. Τὸν τρόπο ποὺ πρέπει νὰ ἐνεργοῦν καὶ ἔτσι ἐν τέλει νὰ φθάνουν στὰ σωστὰ συμπεράσματα. Ἁπλᾶ δὲν εἶναι δική μου δουλειὰ αὐτή. Θὰ μπῶ ὅμως σὲ αὐτὴν τὴν διαδικασία, γιατὶ τὰ πράγματα ἔφθασαν στὸ ἀπροχώρητο. Μοιάζει ὁ ἀρχαῖος πολιτισμός μας, παιχνίδι σὲ χέρια παιδιῶν, ποὺ δεκάρα δὲν δίδουν γιὰ τὸ ἐὰν αὐτὸ καταστραφῇ. Τὸ ἄκρον ἄωτον αὐτῶν, εἶναι ἡ τερατώδης βεβαιότης ὅτι στὴν Βεργίνα ἀπεκαλύφθη τὸ ἀνάκτορο τοῦ Φιλίππου!!!

Ἐγχειρίδιο τοῦ σωστοῦ ἀρχαιολόγου λοιπόν.

Ἄκρη τοῦ νήματος, ἡ τεραστία νεκρόπολις τῆς Βεργίνας.
Συνέχεια

Χάσαμε τίς πραγματικές Αἰγές;

Ὁ τάφος τῆς Βεργίνας

Κάθησα καὶ μέτρησα τὶς λέξεις. Μόνον δεκαέξι εἶναι, μαζὺ μὲ δύο εἰκόνες καί, οὐδέποτε κάποιος θὰ ξανά-μιλήσῃ γιὰ τάφο τοῦ Φιλίππου στὴν Βεργίνα. Καταλαβαίνω ὅτι τὰ νομίσματα ποὺ ἀποδεικνύουν τὸ ἴδιο πρᾶγμα, δημιουργοῦν πρωτόγνωρα συναισθήματα. Τώρα ὅμως τὸ πεδίον εἶναι ἄλλο.

Ὑπάρχουν δύο ἀποδείξεις στὰ εὐρήματα ἐντὸς τοῦ τάφου, ποὺ τὸν τοποθετοῦν ἀνάμεσα στὸ 305 μὲ 280 π. Χ..
Ὅπως καταλαβαίνετε, γιὰ νὰ εἶναι τοῦ Φιλίππου, αὐτὸς θὰ ἔπρεπε νὰ ἔμεινε ἄταφος περίπου γιὰ σαράντα (40) χρόνια. Αὐτὸ οὐδεὶς θὰ τολμήση νὰ τὸ ἰσχυρισθῇ.

Συνέχεια

Ἱστορικὴ παραχάραξις στὴν Βεργίνα

Ἀλήθειες, ψέμματα καὶ γιατὶ στὴν Βεργίνα

  • Τάφος Φιλίππου – ψέμματα!
  • Βασιλικὸ νεκροταφεῖο – Ἀλήθεια!!! Γιατί ὅμως ἐκεῖ;
  • Ἀνάκτορο – ψέμματα!!!
  • Θέατρο – ψέμματα!!!
  • Αἰγὲς στὴν Βεργίνα – ψέμματα!!! Συνέχεια