Ῥέα ἡ πολύμορφος μήτηρ πάντων

Ἡ μητέρα τῆς Ἀμφιπόλεως 

Οἱ σφίγγες τῆς Ἀμφιπόλεως ἔχουν τὸ πρόσωπο τῆς μητρὸς κυρᾶς τους. Ἕνα πρόσωπο ποὺ ξεπροβάλλει παντοῦ στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ τὴν λὲν ΡΕΑ πολύμορφο. Πότε θὰ μάθετε ἐπί τέλους νά τό ὁμολογεῖτε; 

Συνέχεια

Ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος συνετελέσθη στὴν Ἀμφίπολιν

Χειμερινὸν Ἡλιοστάσιον, Ἀμφίπολις καὶ Διόνυσος-Ζαγρεὺς

Συνέχεια

Τὸ κότσι τῆς εὐδαιμονίας

Τὰ ἀποτελέσματα ὅλων τῶν πράξεων τῆς ζωῆς μας, ἐφόσον ἀκολουθοῦν τοὺς κανόνες, συγκλίνουν καὶ ὁδηγοῦν στὸν ἕνα καὶ μοναδικὸ στόχο, τὴν εὐδαιμονία. Αὐτὴ ἦταν τὸ «ἔπαθλο», στὸ ὁποῖο προσανατολίζοντο οἱ ἀρχαῖοι μετὰ ἀπὸ τὴν μύηση στὰ μυστήρια. Μέρος τοῦ ὅρκου ἦταν, ἡ συνεχὴς προσπάθεια ἐκπληρώσεως τῶν ἐπιταγῶν τῆς μυήσεως, ποὺ σκοπὸ εἶχαν τὴν κατάκτηση τοῦ τελείου (εὐδαιμονία).
Μεγάλη Ἱστορία…

Συνέχεια

Ἡ «Μαγικὴ» σφαίρα

Ἡ θέσις τῆς λιθίνου σφαίρης, ποὺ εὑρέθη σὲ χῶρο τοῦ Διονύσου καὶ φυλάσσεται στὸ μουσεῖο Ἀθηνῶν, ἦταν ἐπάνω σὲ τρίποδα. Τὰ σχετικὰ νομίσματα, τὸ βεβαιώνουν αὐτό. Δὲν ἦταν τρίποδας μὲ τὴν χρήση ποὺ γνωρίζουμε, ἀλλὰ ἦταν αὐτὸς ποὺ κουβαλοῦσε τὴν μαντικὴ σφαίρα. Ὑπῆρχε ἐξασφαλισμένο ἕνα γυροσκοπικὸ σύστημα ἐπάνω στὸν τρίποδα, γιὰ νὰ περιστρέφεται καὶ νὰ ἀλλάζῃ θέσεις ἡ σφαίρα. Ἀναλόγως τῆς θέσεως ποὺ ἔπαιρνε ἡ σφαίρα, προέκυπτε ἡ μαντεῖα.

Συνέχεια

Μεγάλη Ἱστορία σὲ μικρὰ πραγματάκια

Οὐδὲν εὔρημα τῆς ἀρχαιότητος, ἀκόμη καὶ ὁμάδα εὐρημάτων, δύνανται νὰ ὑποκαταστήσουν σὲ ὄγκο πληροφοριῶν ἕνα τόσο δὰ νόμισμα.

Συνέχεια

Ἱερὲς διαστάσεις

Γιατί ὁ ἐσώτατος θάλαμος εἶναι 4,5 Χ 4,5 μέτρα; Γιατί αὐτὸς εἶναι τὸ 1/3 ἀκριβῶς τοῦ συνολικοῦ μνημείου ἀπὸ τὶς σφίγγες ἕως πίσω; Γιατί ὁ πρῶτος θάλαμος εἶναι 6 μέτρα καὶ ὁ δεύτερός του ψηφιδωτοῦ 3 μέτρα, σύνολο 9; Γιατί τὸ μέγιστο ὕψος στὸ κέντρο τοῦ θόλου εἶναι 6 μέτρα καὶ στὸν ἐσώτατο ἀπὸ τὸν κιβωτιόσχημο χαμηλὰ 9 μέτρα; Συνέχεια