Ἡ …φαγοκυττάρωσις τῶν Ἀθηνῶν!!!

Ἡ φαγοκυττάρωσις εἶναι μία διαδικασία κατὰ τὴν ὁποία τὰ κύτταρα ποὺ ἐπιβαρύνουν ἕναν ὀργανισμὸ κατασπαράσσονται ἀπὸ τὰ διπλανά τους ἤ ἀπὸ ἄλλα, ἀπολύτως ἐξειδικευμένα γιὰ αὐτὴν τὴν διαδικασία.
Γιὰ παράδειγμα, εἰς τὴν περίπτωσιν ποὺ κάποιο βακτήριο  ἤ ἰὸς εἰσέλθῃ στὸ ἀνθρώπινον σῶμα, τότε τὰ φαγοκύτταρα, ποὺ καλῶνται μακροφάγα,  ἀναλαμβάνουν 
νὰ ἐξοντώσουν τὸν εἰσβολέα καὶ τελικῶς νὰ τὸν κατασπαράξουν.

Μετὰ βέβαια, συνηθίζουν νὰ …αὐτοκαταστρέφονται, τρώγοντας τὸν ἑαυτόν τους.
Μπορεῖτε νὰ δεῖτε θαυμάσια στὸ παρακάτω ταινιάκι ἕναν τύπο φαγοκυτταρώσεως ἀπὸ μακροφάγα…

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=o-4KN-Kp-38]

Γιατί σήμερα καταπιάστηκα μέ ἔννοιες βιολογίας;
Εἶδα μίαν φωτογραφία τῶν Ἀθηνῶν ἀπὸ τὸ διάστημα.

Μοῦ ἔφερε στὴν μνήμη αὐτὸ τὸ κύτταρο. Καὶ μάλιστα καρκινικὸ κύτταρο!!! (Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπὸ καρκινικὰ κύτταρα!!!)

Ἤ, ἀκόμη χειρότερα, κύτταρο ζόμπυ. Δῆλα δὴ τερατούργημα τῶν ἐργαστηρίων. (Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπὸ δημιουργηθὲν τερατούργημα ἐργασδτηριακὸ κύτταρον!!!)
Θεωρητικῶς καί,, πάντα κάτω ἀπὸ ὑγιεῖς συνθῆκες, ἡ Ἀθήνα  θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πολλά, τὰ χιλιάδες κύτταρα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἔπρεπε νὰ ἀποτελεῖται τὸ σῶμα τῆς  Πατρίδος μας. Ἀλλὰ δὲν εἶναι. Εἶναι ἕνα μόνον, μοναχικό, ἔρημο κύτταρο, ποὺ περιμένει νὰ πεθάνῃ καὶ ποὺ τὴν ἀποδόμησίν του ἔχουν ἀναλάβῃ ἄλλα κύτταρα, μικρότερα, ἐπίσης εἰδικὰ στὴν διαδικασία φαγοκυτταρώσεως κι ἀπολύτως προσηρμοσμένα στὸ δικό της περιβάλλον!!! Κομμάτια ἀπὸ τὸ εἶναι της!!!
Διότι αὐτὸ τὸ κύτταρον πλέον ἀσθενεῖ! Εἶναι ἕνα καρκινικὸν κύτταρον ἤ ἕνα κύτταρον ζόμπυ, τερατούργημα, δημιούργημα τῶν ἐργαστηρίων, ὡς ἀποτέλεσμα δράσεως παρανοϊκῶν ἐπιστημόνων.

Ἡ Ἀθήνα, τὸ ὑβριστικὸν ὑβρίδιον τοῦ παρελθόντος, ποὺ ἀπέχει πλήρως, σαφῶς καὶ ἀπολύτως  ἀπὸ τὸ ἐννοιολογικῶς ὀρθὸν «αἱ Ἀθῆναι»… Ἡ Ἀθήνα, ποὺ πλέον διαβιεῖ ἄνευ δικαιώματος ἐπιστροφῆς στὰ βήματα τοῦ ἐνδόξου παρελθόντος της… Ἡ Ἀθήνα, ἡ πόλις τέρας ποὺ κατατρώγει τὶς σάρκες τοῦ λαοῦ μας…
…Ε
ὐτυχῶς, πεθαίνει! Τελειώνει!

Τὸ τέρας ποὺ μᾶς ἔπεισαν ἐδῶ καὶ δεκαετίες, πὼς ἦταν στολίδι, ἀποκαλύπτει ὅλο καὶ πιὸ ἔντονα τὴν δυσωδία, τὴν πλάνη του καὶ τὴν ἀσκήμια του. Γίνεται σιχαμερὸ πλέον σὲ κάθε ματιά. Δὲν μπορεῖ νὰ κρύψῃ τίποτα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ τόσον καιρὸ κουκούλωνε ξεδιάντροπα.
Καὶ μαζὺ μὲ αὐτὸ τὸ τέρας πεθαίνει καὶ τὸ ἄλλο ποὺ λέγεται Ἑλλαδοκαφριστάν. Αὐτὸ ποὺ ἐδῶ καὶ σχεδὸν δύο αἰῶνες, ἀπὸ τὸ 1821, δολοφονεῖ  Ἀνδρούτσους, φυλακίζει Κολοκοτρώνηδες, τυφλώνει Νικηταρᾶδες.
Πεθαίνει! Εὐτυχῶς!
Πονᾶ, ἀναταράζει, ξεβολεύει ἀλλὰ ὁδηγεῖται ἐκεῖ ποὺ πρέπει. Στὸ τέλος του. Καὶ μάλιστα ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ δικά του ὄργανα, στοιχεία καὶ κύτταρα. Ἀπὸ τὰ δικά του δομικὰ στοιχεία, μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς φαγοκυτταρώσεως. 
Κάτι σὰν κι αὐτὸ δῆλα δή:
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=aWItglvTiLc]

Εἴδατε τί ὡραῖα καί σοφά καί ὄμορφα τά πάντα ἐποίησεν;
Ἔ;
Καὶ ποῦ νὰ δεῖτε καὶ τὸ τέλος! Θὰ εἶναι τέλειον!!!

Φιλονόη.

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *