Ἀντι-εἰδήσεις 24 Δεκεμβρίου 2013.

Ἀντι-εἰδήσεις 24 Δεκεμβρίου 2013.Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Ὄχι κόμμα, κοινοπραξία.
  Οἱ «58» ἀναζητοῦν τρόπους νὰ συγκροτήσουν τὰ εὐρο-ψηφοδέλτια.
  Ὄχι, δὲν ἔχουν φτιάξῃ κόμμα.
  Μόνον κοικοπραξία… Δῆλα δὴ ἐργολαβία…
  Τί στό καλό ἔκαναν τόσα χρόνια μέ τούς κολλητούς τους ἐργολάβους; Φίδια ἔλουζαν;
  Τὸ πρῶτο ποὺ ἔμαθαν ἦταν αὐτό…
  Εἴπαμε, ἐκτὸς ὅλων τῶν ἄλλον, πασχίζουν νὰ σώσουν καὶ τὸ Μπένυ.

 • Ὁ Κάντας τρομοκρατεῖ τὸ πολιτικὸ κατεστημένο.
  Ἔμ, αὐτονόητον εἶναι.
  Εἶναι δυνατόν νά ἔχῃ μαζέψῃ τήν προίκα τῶν διαδόχων του γιά 45 γενεές ἕνας Κάντας καί νά μήν ἔχουν πάρῃ, τοὐλάχιστον μεζεδάκι, οἱ ἀνώτεροί του; Τί ἦταν αὐτός; Ἀναπληρωτής…
  Μπορεῖτε μήπως νά φανταστεῖτε τό τί συμβαίνει μέ τούς διευθυντές ἤ μέ τούς ὑπουργούς;
  Νά πῶ τοῦ …ξεσκίσματος; Ἤ μήπως εἶναι λίγο;
  Ὄχι, αὐτὴν τὴν φορὰ δὲν θὰ τὴν πληρώσῃ μόνον ὁ Ἄκης.
  (Μὲ αὐτὰ καὶ μὲ τὰ ἄλλα κοντεύουμε νὰ ξεχάσουμε τὶς τΣΥΡΙΖΑιουπόλεις!!!)

 • Κι ἐν ᾦ τὸ μΠατΣοΚ ἐξαφανίζεται, τὸ Μπένυ ὀνειρεύεται…
  Μεγάλο τὸ κακὸ ποὺ τὸν βρῆκε…
  Ἀναζητᾶ κόμμα, ποὺ θὰ καταλάβῃ τὴν τρίτη θέσιν, πρὸ κειμένου νὰ χωθῇ.
  Δῆλα δὴ ἀναζητᾶ κόμμα γιὰ νὰ τὸν σώσῃ…
  Δῆλα δή, κατὰ πῶς δὲν θέλει νὰ τὰ βλέπῃ ἤ νὰ τὰ λέῃ μὲ τὸ ὄνομά τους, ἔχει βάλει πλώρη γιὰ τὴν ΝουΔουΛάρα, ἐφ΄ ὅσον φαίνεται νὰ εἶναι τὸ τρίπο κόμμα.
  Τί εἴπατε; ὅλοι μαζύ θά ξεραθοῦν;
  Ναί, ὅλοι μαζύ, ἀλλὰ τὸ Μπένυ θὰ προηγηθῇ μερικὰ …τέρμενα!!!
  (Πάλι στὸ ΚΑΡΑΒΕΛ μαζύτηκαν… Ἄδεια ἡ αἴθουσα… Ποῦ ἐκεῖνα τά μεγαλεῖα μέ τούς ὀρθίους; Ἄει, τελειώσαμε καὶ μὲ αὐτόν… Πᾶμε γιὰ ἄλλα…!!!)
 • Ἡ Ῥαχὴλ Μακρῆ εἶναι …ἐλεύθερη.
  Ἀπό ποῦ;
  Ἀπό τί;
  Ἀπό ποιόν;
  Γιὰ νὰ τὸ ἰσχυρίζεται κάτι θὰ γνωρίζῃ καλλίτερα πάντως…
  Γιὰ τὴν ὥρα ὁ Καμμένος εἶναι δίχως της…
  Λέτε νά στραφῇ κι αὐτή κατά τΣΥΡΙΖΑ μεριά ἤ θά παραμείνῃ …ἐλεύθερη κι ἀνένταχτη, πρό κειμένου νά προσχωρήσῃ στό ἀνυπαρκτον κόμμα τῶν …ἀνεξαρτήτων; 
 • 41 βο(υ)λευτὲς ζητοῦν μειώσεις στοὺς φόρους καυσίμων.
  Τὰ φορολοεισπρακτικὰ ἀποτελέσματα ἀπὸ τὰ καύσιμα μειώθηκαν.
  Τὸ διεπίστωσαν καὶ τὰ κουδουνισμένα…
  Μαζεύτηκαν λοιπὸν 41 ἀπὸ αὐτούς, πρὸ κειμένου νὰ ζητήσουν μειώσεις στοὺς φόρους τοῦ πετρελαίου.
  Ἔμ, ξύπνησαν κι αὐτά…
  Εἶδαν τὴν ἔξοδό τους καὶ τὴν ἐξαφάνισίν τους νὰ πλησιάζῃ καὶ τὰ ἔπιασε πανικός…
  Διότι ἐὰν πράγματι ἐνδιαφέρονταν γιὰ τὴν ἐπίλυσιν τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων, θὰ τὸ εἶχαν ἀποδείξῃ πρὸ πολλοὺ, μὲ τὴν μὴ ψήφισιν τῶν ὅσων ἐψήφισαν…
  Στερνή τους γνώσις…;;; Ἀνύπαρκτος γνώσις… Πανικὸς εἶναι!!!
 • Ὁ τΣΥΡΙΖΑ ἀπέκτησε νεολαία.
  Καλὲ μόνον αὐτὸ δὲν εἶχαν…
  Ἀλήθεια, μέ τόσες συνιστῶσες, τί εἴδους …νεολαία εἶναι αὐτή;
  Ἐμπρηστική; Δολοφονική; Ἐπικοινωνιακή; Πολιτική; Κοινωνική; Ἐκρηκτική;
  Ἤ μία ἐκκολαπτομένη καί πολλά ὑποσχομένη νεολαία …καρεκλοκενταύρων; 

τὸ περιβάλλον στὶς …πατοῦσες μας!!!

 • Νέα ἐκτακτα μέτρα κατὰ τῆς αἰθαλομίχλης.
  Σβῆστε τὰ τζάκια, μᾶς διατάσσει ἡ κυβέρνησις.
  Ναί, συγκίνησις τοὺς ἔπιασε….
  Ναί, πόνεσαν καὶ δὲν ξέρουν πὼς νὰ μειώσουν τὸν πόνο…
  Βρέ δέν τά ἀφήνετε αὐτά;
  Γιατί δέν μιλᾶτε γιά τούς πραγματικούς λόγους πού θέλετε νά ἀπαγορευθοῦν τά τζάκια; Ἔ;
  Μᾶς δουλεύουν;
  Ἄ πὰ πά…
  Μόνον μᾶς ἐπεξεργάζονται…
  Καὶ πάντα, κατὰ τὰ προσφιλῆ τους, μᾶς λεηλατοῦν!!!

ἐθνικοὶ μπελάδες…

 • Ἔως τὴν Σάμο ἔφθασαν τὰ γειτόνια μας…
  Δὲν ἤθελαν νὰ μᾶς ἀνησυχήσουν πολὺ ἐχθές…
  Ἀπὸ σήμερα θὰ δοῦμε τὰ …χαμπέρια τους!!!
  (Διότι, ἐφ΄ ὅσον ὁ Ἐρντογὰν στριμώχνεται, θὰ πασχίζῃ διαρκῶς, ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, νὰ στρέφῃ τὰ …πυρὰ κατὰ ἄλλων, γιὰ νὰ μειώσῃ τοὺς ἐσωτερικοὺς κραδασμούς. Καί ποιός εἶναι ὁ πιό εὔκολος …ἄλλος; Ἔ;)
 • Νέες ἔρευνες ἀποφασίζουν οἱ Τοῦρκοι στὴν Κύπρο.
  Ναί, κι αὐτὸ ἀντιπερισπασμός.
  Τί λέγαμε;

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Τρομοκρατία κατὰ τῶν πολυεθνικῶν.
  Καὶ ναί… Μᾶς ἔφθασε κι αύτό.
  Στὴν Ζούγκλα, τοῦ Μάκη τοῦ ντερβίση, ἔφθασε φάκελος μὲ δεῖγμα ἀναψυκτικοῦ, ποὺ περιεῖχε ὑδροχλωρικὸ ὀξύ.
  Ἐπίσης, usb στὸ ὁποῖον ὑπῆρχε προκήρυξις, βάσει τῆς ὁποίας ἀναφέρεται πὼς ἐντὸς τῶν ἐπομένων ὡρῶν, σὲ ῥάφια πολυκαταστημάτων, θὰ ὑπάρχουν, μαζὺ μὲ τὰ ἀναψυκτικὰ καὶ μπουκάλια περιέχοντα ὑδροχλωρικὸ ὀξύ.
  Νὰ δῶ λοιπὸν τώρα ποιὸς ἀπὸ ἐμᾶς θὰ καταναλώσῃ τὰ δηλητήριά τους.
  Ἐλπίζω κι εὔχομαι ΟΛΑ νὰ ἀποσυρθοῦν καὶ νὰ μὴν καταναλωθῇ κάτι ἀπὸ τὰ γνωστὰ σκουπίδια, ποὺ ἀκόμη καὶ δίχως ὑδροχλωρικὸ ὀξύ, μᾶς δηλητηριάζουν κανονικότατα.
  (Ἐλπίζω κι εὔχομαι νὰ μὴν ἔχουν τοποθετηθῆ στὰ ῥάφια τὰ φερόμενα ὡς φονικὰ ἀναψυκτικά. Μόνον νὰ τρομάξουν ἀρκεῖ… Καταναλωτὲς κυρίως, ἀλλὰ καὶ οἱ πολυεθνικές….)
 • Τοῦ κουρέματος συμβαίνει στὰ εἰρηνοδικεῖα.
  Καὶ πολὺ καλῶς συμβαίνει.
  Ἔως κι 100% διαγραφὴ χρεῶν ἀποφασίζεται…
  Ἔμ, κάτι ξέρουν αὐτοί… Διότι τὸ βλέπουν τὸ τέλος ποὺ ἔρχεται…

 • Τὶς ἡμέρες μὲ αἰθαλομίχλη θὰ διακόπτονται τὰ πάντα.
  Ἀπεφασίσθῃ ἤδη ἡ παροχὴ ῥεύματος δωρεάν, ἀλλὰ δὲν ἀπεφασίσθῃ ἡ δωρεὰν παροχὴ μέσων θερμάνσεως, ποὺ χρειάζονται μόνον ῥεῦμα γιὰ νὰ λειτουργήσουν. Ἄκυρον τὸ μέτρο λοιπόν.
  Ἐπίσης θὰ κλείνουν τὰ σχολεῖα.
  Ἐπίσης θὰ μᾶς ἐκβιάζουν γιὰ καιρὸ ἀκόμη…
  Δῆλα δὴ τὸ πρόβλημα εἶναι κοινωνικὸ κι ἐμεῖς τὸ ἀναγάγουμε σὲ περιβαλλοντικὸ ἤ οἰκονομικό. 
 • Τῆς Λευκῆς Νυκτὸς θὰ συμβῆ σήμερα στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.
  Μὲ βάσιν ἀπόφασιν τοῦ Δήμου Ἀθηναίων (βλέπετε καὶ νούμερο Καμίνη) θὰ μείνουν ἀνοικτὰ τὰ καταστήματα ἔως τὶς 23:00. Βαρβάρων ἀποφάσεις γιὰ νὰ κάνουν τὸ νούμερό τους πιὸ …φαντασμαγορικό.
  Οἱ ὑπάλληλοι διαμαρτύρονται, θεωρῶντας παράνομη τὴν ἀπόφασιν.
  Τὸ αὐτὶ τοῦ δημάρχου δὲν ἱδρώνει. Ψηφαλάκια εἶναι αὐτά.
  Κι ἔτσι…
  Κι ἔτσι θὰ δοῦμε τὸ κέντρο φωταγωγημένο, τὸ Καμίνιεν νὰ περιδιαβαίνῃ σὰν γύφτικο σκεπάρνι καὶ τὴν νύφη θὰ πληρώσουν, ὅπως πάντα, οἱ ὑπάλληλοι.

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Οἱ ἰατροὶ πρέπει νὰ πηγαίνουν καὶ στὰ νησιά.
  Κι ἐκεῖ θὰ πρέπῃ νὰ ἔχουμε ἰατρούς.
  Τριετία μὲ δωρεὰν τροφὴ καὶ στέγη προβλέπεται.
  Γιὰ νὰ δοῦμε… Θά τό ἀποφασίσουν ἤ πάλι θά τρέχουν οἱ νησιῶτες μας δίχως νά φθάνουν;

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Ἀνεξέλεκτος ἡ ἐξαγωγὴ χρυσοῦ ἀπὸ τὴν χώρα.
  Τὸ πλιάτσικο ἐξακολουθεῖ.
  Διεθνῆ κυκλώματα, ἀλλὰ καὶ ἐγχώρια «λέλουδα τοῦ μπαξέ» ἔχουν πέσῃ στὸ πλιάτσικο, μὲ ὅλες τους τὶς δυνάμεις.
  Οἱ ἔλεγχοι αὐξάνονται ἀλλὰ τὸ πρόβλημα ἐξακολουθεῖ.
  Νά δοῦμε τό ποῦ θά καταλήξουν; Ἤ δέν θά καταλήξουν;

 • 44 ἔλεγχοι ἔγιναν σὲ ὀνόματα τῆς λίστας Λαγκᾶρντ.
  Δίχως νὰ προκύψουν σοβαρὰ ἀποτελέσματα.
  Δὲν εἶναι κακὸ πάντως…
  Ἄς γίνουν οἱ ἔλεγχοι, πρὸ κειμένου νὰ ἡσυχάσουν ἅπαντες.
  Καὶ οἱ ἐντὸς λίστας, ἀλλὰ κυρίως οἱ …ἐκτὸς λίστας.
  Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τρέχουμε ΟΛΟΙ μας γιὰ νὰ πληρώσουμε καὶ κάποιοι, ὄχι ὅλοι, ἀλλὰ κάποιοι, ποὺ ἐμφανίζονται τὰ ὀνόματά τους στὴν λίστα, νὰ σφυρίζουν ἀδιάφορα.
  Νὰ βρεθοῦν καὶ νὰ πληρώσουν… Ἰδίως αὐτὰ ποὺ οὐδεὶς γνωρίζει γιὰ τὸ πῶς βρέθηκαν στοὺς λογαριασμούς τους.
 • Καὶ μέσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα μᾶς βρῆκε καὶ τὸ …πρωτογενὲς πλεόνασμα.
  Ναί, μόνον αὐτὸ δὲν εἴχαμε.
  Δὲν ἀναφέρονται ὅμως οἱ ἀπολύσεις, οἱ ἀκινητοποιήσεις καὶ οἱ μετατάξεις.
  Νὰ τὸ δῶ σὲ πραγματικοὺς ἀριθμούς, ὄχι σὲ εἰκονικούς, γιὰ νὰ βεβαιωθῶ.
  Διαφορετικῶς τὸ Χατζηδάκιεν, κι ὅλα τὰ ὅμοιά του, ἐπίσης μαγειρεύουν σὲ βάρος μας, ὅπως μόνον αὐτὰ τὰ κουδουνισμένα γνωρίζουν νὰ μαγειρεύουν. 
 • Αὔξησις τοῦ ἀκατασχέτου ἀπὸ τὰ 1000 στὰ 1500 εὐρῶ καὶ μὴ κατάσχεσις γιὰ ποσὰ μικρότερα τῶν 500 εὐρῶ.
  Ἀπεφασίσθῃ.
  Αὐτὸ σημαίνει πὼς ἐὰν στὸν λογαριασμὸ δὲν ὑπάρχουν περισσότερα τῶν 500 εὐρῶ, δὲν θὰ γίνεται κατάσχεσις.
  Ἐπίσης σημαίνει πὼς γιὰ νὰ γίνῃ κατάσχεσις πρέπει κάποιος νὰ χρωστᾷ περισσότερα ἀπὸ 1500 εὐρόπουλα…
  Βέβαια, ὅλοι μας, κατὰ πῶς τὰ ἔχουν μαγειρέψῃ, χρωστᾶμε πολὺ περισσότερα…
  Μὰ δὲν βαριέστε… Κι αὐτὸ τὸ μέτρο θὰ βουλιάξῃ, ὅπως καὶ κάθε ἄλλο.
 • 140 ἐκατομμύρια εὐρῶ γιὰ τοὺς ἀγρότες.
  Ναί, τὸ ἀπεφάσισαν.
  Δημοσίευσαν μάλλιστα, στὴν ἐφημερίδα τῆς κυβερνήσεως, τὰ σχετικὰ κριτήρια.
 • Τὸ χρηματιστήριόν μας εἶναι ἀξιοθαύμαστον καὶ δέχεται συγχαρητήρια ἀπὸ διεθνεῖς γνῶστες!!!
  Ναί, συμπεριλαμβάνεται πλέον στὶς ἀναδυόμενες ἀγορές…
  Καὶ μετὰ θὰ ξυπνήσουμε, ἀλλὰ μᾶλλον κάπως …ἀπότομα!!!
 • Ἐχθὲς χρηματιστήριον δὲν εἴχαμε ἐπίσης…
  Σήμερα νὰ δοῦμε τὶ θὰ δοῦμε…

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Ὁ Ἐρντογὰν ταξειδεύει στὸ Πακιστᾶν.
  Καὶ λαμβάνει δῶρο ἕνα ἄλογο.
  Ἐδῶ ὁ κόσμος καίγεται καὶ ὁ Ἐντογὰν …κουρεύεται…
  Ἤ ὄχι;
  Πάντως, καλοῦ κακοῦ, πασχίζει μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις νὰ διασκεδάσῃ τὶς καταστάσεις…
  Δύσκολες οἱ ὧρες του… Δὲν τὸν βλέπω καὶ τόσο καλὰ νὰ στέκῃ… Κι αὐτὸς καὶ ἡ τέρας-χώρα του. 
 • Διώκεται Ἰταλίδα στρατιωτικὴ ἰατρός.
  Διότι περιέθαλψε μίαν …γάτα.
  Τί νά λέμε τώρα;
  Καλά τῆς κάνουν; Κακά τῆς κάνουν;
  Τὰ ζητήματα τοῦ στρατοῦ εἶναι κάπως …εὐαίσθητα… Νὰ μὴν τὸ σχολιάσω καλλίτερα…
 • Ἡ Κίνα ἀπέσυρε ἐμβόλιον, ὕποπτον γιὰ ἑπτὰ θανάτους βρεφῶν.
  Μά τί μᾶς λέτε; Σοβαρά;
  Εἶναι ὕποπτα τά ἐμβόλια γιά θανάτους βρεφῶν;

 • 10 νεκροὶ στὴν Σμύρνη.
  Ἀπὸ ἀνατροπὴ ῥυμουλκοῦ.
 • Στὸ Ἰρὰν πέντε δημοσιογράφοι νεκροί.
  Ἀπὸ ἐπίθεσιν σὲ τηλεοπτικὸ δίκτυον, μὲ ἐκρηκτικά.
 • Στὴν Βρεττανία ὑπουργὸς φυλακίστηκε.
  Γιὰ εἰκονικὲς δαπάνες.
  Ἐδῶ; Τί κάνουμε;
 • Ὁ θεῖος τοῦ Κορεάτου δικτάτορος ἐκτελέστηκε διότι …τὰ ἔπαιρνε.
  Κατὰ τὶς νέες καταγγελίες.
 • 14 νεκροὶ στὴν Αἴγυπτο.
  Ἀπὸ ἔκρηξιν βόμβας, στὴν πόλιν Μανσούρα.

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply