Καὶ κάθε φορὰ τὸ ξεκίνημα εἶναι πιὸ εὔκολο…

Καὶ κάθε φορὰ τὸ ξεκίνημα εἶναι πιὸ εὔκολο...Ἀπὸ τὴν προηγουμένη.
Ἄνθρωπος ποὺ ἔχει μάθει νὰ ἀγωνίζεται, νὰ παλεύῃ, νὰ χάνῃ καὶ νὰ κερδίζῃ, νὰ πέφτῃ καὶ νὰ σηκώνεται, οὐδέποτε διστάζει νὰ κάνῃ μίαν νέα ἀρχὴ στὴν ζωή του. Σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς.Κάθε στιγμή… Σὲ κάθε στροφὴ τῆς διαδρομῆς του…

Νικητὴς τῆς ζωῆς ΔΕΝ εἶναι αὐτὸς ποὺ κέρδισε κάτι καὶ στέκεται (κλωσσώντας ἴσως) ἐπάνω στὴν ὅποια ἐπιτυχία του, ἀρνούμενος νὰ πάῃ λίγο παρὰ κάτω.
Νικητὴς τῆς ζωῆς εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀκόμη κι ἐὰν ΔΕΝ ἔχῃ σημαντικὲς ἐπιτυχίες νὰ ἐπιδείξῃ, ξέρει πὼς ὁ ἴδιος ὁ ἀγῶνας, ὅταν συμμετέχῃς, εἶναι ἡ πραγματικὴ ἐπιτυχία.

Κάθε φορά, κάθε μας στιγμὴ λοιπόν, ἡ ἐπιλογὴ τῆς συμμετοχῆς εἶναι ὅλο καὶ πιὸ εὔκολη. Κάθε φορὰ τὰ πεσίματα μᾶς τραυματίζουν λίγο λιγότερο… Κάθε φορὰ τὸ νὰ σηκωθοῦμε εἶναι πιὸ …λογικό!!!

Ἡ πορεία τοῦ Ἀνθρώπου δὲν σταματᾶ…
Καὶ τὸ ὄνειρο, μικρὸ ἤ μεγάλο, πάντα περιμένει λίγο παρακάτω γιὰ νὰ πραγματοποιηθῇ.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 51 times, 1 visits today)
Leave a Reply