Νὰ παρακαλᾷς τὸν θύτη σου νὰ σὲ ἀναγνωρίσῃ ὡς θῦμα (του)…

Εἷναι ἔγκλημα μνήμης!
Εἶναι ἀπώλεια ταὐτότητος, συνειδήσεως, ἀξιοπρεπείας.
Εἶναι προσωπικὴ ἐπιλογὴ αὐτοθυματοποιήσεως.
Εἶναι ἄρνησις τῆς ἱστορίας σου καὶ τῆς κληρονομιᾶς σου!!!
Εἶναι τὸ τέλος…

« 353.000 ἀθῶα θύματα τῆς ποντιακῆς γενοκτονίας ζητοῦν δικαίωση»
Αὐτὸ ἔλεγε τὸ σύνθημα…
Ἐντὸς τοῦ εὐρωκΥνοβουλίου τους… Ἐκεῖ ποὺ Γερμανοί, Γάλλοι, Ἰταλοί, Ἄγγλοι ψηφίζουν, ἀποφασίζουν, γενοκτονοῦν τοὺς Οὐκρανούς, τοὺς Συρίους, τοὺς Ῥώσσους, τοὺς Λιβύους, τοὺς Σέρβους…

Νὰ παρακαλᾷς τὸν θύτη σου νὰ σὲ ἀναγνωρίσῃ ὡς θῦμα (του)..

Δικαίωσις…
Μεγάλη κουβέντα πατριῶτες.
Πολὺ μεγάλη… Διότι ἡ δικαίωσις, ὅταν ἀναζητᾶται ἀπὸ ἕνα σύστημα ποὺ ἐξυπηρετεῖται, συντηρεῖται καὶ ἐνισχύεται ἀπὸ τὴν ἐλεγχομένη δικαιοσύνη, τότε ἡ ὅποια δικαίωσις θὰ ἔλθη μόνον ὡς …πολιτικὴ -σκοπιμότης-ἀναγκαιότης κι ὄχι ὡς δικαίωσις. Δῆλα δὴ ὡς τμῆμα μίας παραστάσεως ποὺ ὅμως ἐμεῖς θὰ παραμένουμε οἱ κομπάρσοι της, ἐφ΄ ὅσον ἄλλοι λαμβάνουν, πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς, γιὰ ἐμᾶς, τὰ ἡνία τῆς ζωῆς μας.
Διότι τὸ ζήτημα τῆς γενοκτονίας τῶν παππούδων καὶ τῶν γονέων μας καὶ ὅλων τῶν συγγενῶν μας εἶναι γεγονὸς καὶ τὸ διέπραξαν οἱ πρόγονοι αὐτῶν, τῶν ὁποίων πρὸ χθὲς ζητούσατε τὴν συμβολή τους γιὰ τὴν ἀναγνώρισιν τῆς γενοκτονίας.
Διότι ὁ ἑβραῖος Κεμάλ, οἱ ντονμέδες-ἑβραῖοι νεότουρκοί του, οἱ Τοῦρκοι καὶ οἱ Τσέτες οὐδέποτε θὰ τολμοῦσαν νὰ σφαγιάσουν τόσα ἑκατομμύρια ἀθῴων ἐὰν δὲν εἶχαν προ-εἰσπράξη τὴν διαβεβαίωσιν τῆς παραγραφῆς τῶν ἐγκλημάτων τους.
Διότι ὅλα αὐτὰ τὰ σαπρόφυτα χρησιμοποίησαν καὶ χρησιμοποιοῦν τὶς γενοκτονίες, ποὺ διαπράττουν ὡς μέσον πολιτικοῦ ἐκβιασμοῦ καὶ μόνον, πάντα ὅμως γιὰ τὸ  προσωπικό τους συμφέρον καὶ τὰ ὅποια ὀφέλη τους, χρησιμοποιώντας γιὰ βιτρίνες Τσέτες (Κούρδους) τότε, τὴν ISIS σήμερα καὶ  τὶς «πορτοκαλὶ ἐπαναστασεις» παραλλήλως, ποὺ ἀποσκοποῦν στὴν ἀποδόμησιν τῶν κοινωνικῶν ἰστῶν κάθε χώρας ποὺ διατηρεῖ ἐθνικὴ ταὐτότητα.
Διότι τὰ συμφέροντά τους εἶναι ἰσχυρότερα ἀπὸ τὸ δίκαιον τῆς Ἀνθρωπότητος.
Διότι τὸ αἷμα τῶν (ἄλλων) λαῶν, εἶναι τίποτα γιὰ αὐτούς.
Διότι ἐμπρὸς στὴν ἰσχύ τους δὲν μετρᾶ κάτι ἄλλο…
Κι ἐμεῖς σερνόμαστε πίσω τους,παρακαλώντας γιὰ ἀναγνώρισιν τῶν ἐγκλημάτων τους…
Χά… Φυσικὰ καὶ δὲν θὰ ἀναγνωρίσουν τὴν δική τους συνενοχή, ἐφ΄  ὅσον γιὰ ὅλα φταίει ὁ Κεμάλ.
Φυσικὰ καὶ θὰ χρησιμοποιήσουν τὴν γενοκτονία τῶν λαῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας σὰν μέσον ἀσκήσεως πιέσεων στὸν Ἐρντογάν.
Φυσικὰ καὶ θὰ μᾶς κάνουν τὴν …χάριν νὰ κουνήσουν τὸ δάκτυλο στοὺς Τούρκους, ὄχι ὅμως γιὰ νὰ δικαιωθῇ ἡ μνήμη τῶν θυμάτων μας, ἀλλὰ γιὰ νὰ ξεσκίσουν τὶς σάρκες τῆς σημερινῆς Τουρκίας…

Γερμανία, Ἀγγλία, Γαλλία, Ἰταλία, ΗΠΑ, γιὰ παράδειγμα, βάσει τῶν καταγραφῶν τοῦ Μοργκεντάου, ποὺ …«ὅλως συμπτωματικῶς» εἶναι ΚΑΙ δικός τους:

Ἡ οὐσία τῆς διηγήσεως τοῦ Μοργκεντάου θὰ μποροῦσε νὰ συνοψισθῇ στὰ ἐξῆς:

  • Ἡ Γερμανία, μετὰ τὸ κίνημα τῶν νεοτούρκων, ἀνέλαβε νὰ ἐπαναδιοργανώσῃ τὸ κράτος τῆς Τουρκίας.
  • Πίσω ἀπὸ τὴν συμμαχία Γερμανίας-Τουρκίας προετοιμάζετο ἕνας Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.
  • Ἡ μεγάλη σύγκρουσις παρέμενε στὸ ἐπίπεδον Ῥωσσίας-Γερμανίας καὶ ἡ Τουρκία, ἀρχικῶς τοὐλάχιστον, λειτούργησε ὡς δορυφόρος αὐτῆς τῆς συγκρούσεως.
  • Ἡ Γερμανία ἤθελε ὅλην τὴν Εὐρώπη δική της καὶ τὸν Ῥῶσσο …ἀνύπαρκτον.
  • Ἡ Γερμανία πυροδότησε πολλὲς συγκρούσεις καὶ χρηματοδότησε προπαγανδίζοντας ἄλλες τόσες.
  • Ἡ ὑπόλοιπη Εὐρώπη, ὅπως ἡ Ἀγγλία καὶ ἡ Γαλλία, ἐπίσης «ἔξυνε τὰ νύχια της» γιὰ μίαν μεγάλη σύγκρουσιν.

Ἡ μεθόδευσις καὶ πρόκλησις τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ἀπὸ τὴν Γερμανία.

«…Εννέα ακριβώς δεκαετίες συμπληρώνονται από την λήψη της αποφάσεως που έμελλε να σφραγίσει την πορεία της Ελλάδας τον 20ό αιώνα. Στις 6 Μαϊου 1919 (23 Απριλίου με το παλαιό ημερολόγιο) διαμείφθηκε μεταξύ των πρωθυπουργών της Βρετανίας και της Ελλάδας ο ιστορικός διάλογος:

Λόυντ Τζωρτζ: Εχετε διαθέσιμον στρατόν;

Ελευθέριος Βενιζέλος: Έχομεν. Περί τίνος πρόκειται;

Απεφασίσαμεν σήμερον μετά του (Αμερικανού) Προέδρου Ουίλσωνος και του κ. Κλεμανσώ (πρωθυπουργού της Γαλλίας) ότι δέον να καταλάβετε την Σμύρνην.

Είμεθα έτοιμοι…

Αμέσως ο Βενιζέλος έδινε τηλεγραφικά εντολή για την προετοιμασία αποβάσεως του ελληνικού στρατού στην μικρασιατική ακτή….

Αμέσως ο Βενιζέλος έδινε τηλεγραφικά εντολή για την προετοιμασία αποβάσεως του ελληνικού στρατού στην μικρασιατική ακτή.

Ο διάλογος καταχωρείται στο μοναδικό αυτοβιογραφικό κείμενο που άφησε ο Βενιζέλος (μαζί με ένα μικρό σχεδίασμα για την συγγραφή αναμνήσεων που, τελικά, δεν γράφτηκαν). Ο Βενιζέλος, ύστερα από τηλεφώνημα του Λόιντ Τζορτζ, σπεύδει να τον συναντήσει στο κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας, όπου συνερχόταν η ειρηνευτική διάσκεψη. Ο Άγγλος πρωθυπουργός γνωστοποιεί την απόφαση των τριών του Συμβουλίου (Αγγλία, Γαλλία, ΗΠΑ) για κατάληψη της Σμύρνης….»

Ποιός ἐπέβαλε στήν Ἑλλάδα τήν Μικρασιατική ἐκστρατεία;;;

Βάσει τῶν τηλεγραφημάτων τοῦ Χόρτον:

«…Έχω την τιμή επίσης να υποδείξω στο Υπουργείο σας πως όλες οι σφαγές σε ευρεία κλίμακα που διαπράχθηκαν από τους Τούρκους και η ιστορία της Τουρκικής αυτοκρατορίας είναι σε μεγάλο μέρος μια ιστορία σφαγών που πάντα διατάχτηκαν από ανώτερες αρχές. Οποιοσδήποτε πιστεύει πως οι δυνάμεις του Μουσταφά Κεμάλ ξέφυγαν από τον έλεγχό του στην Σμύρνη και πως τις έλεγξε μόλις τα κατάφερε, τίποτα δεν ξέρουν για την Τουρκική ιστορία ή τα γεγονότα στην Εγγύς Ανατολή.

Πιστεύω επίσης πως, αν οι συμμαχικοί στόλοι στο λιμάνι της Σμύρνης , οι γαλλικοί, οι ιταλικοί, βρετανικοί και αμερικανικοί τόνιζαν εκφαντικά στον Μουσταφά Κεμάλ πως δεν έπρεπε να γίνουν σφαγές, καμμιά σφαγή δεν θα γινόταν. Εάν του έλεγαν σήμερα πως έπρεπε να σταματήσει την απαγωγή ανδρών μεταξύ 18 και 45 χρόνων στο εσωτερικό, θα σταματούσε.
Μα όταν βλέπει τις μεγάλες δυνάμεις του κόσμου να μένουν αδιάφορες στα πολεμικά τους πλοία, παρακολουθώντας τα τρομερά του έργα, αποθρασύνεται για μεγαλύτερες υπερβολές.

Το θέαμα μιας σφαγής που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης και με την φαινομενικά σιωπηρή συγκατάθεση, είναι ένα φαινόμενο που ελπίζω να μην ξαναδώ. Πιστεύω πως όταν η πραγματική αλήθεια γίνει γνωστή για το τι συνέβη στη Σμύρνη και  για το τι έχει συμβεί και εξακολουθεί να συμβαίνει στην Εγγύς Ανατολή, όλος ο κόσμος στην Ευρώπη και στην Αμερική θα αισθάνεται όπως αισθάνομαι και εγώ….»

Τζὸρτζ Χόρτον,
Ἁμερικανὸς πρέσβυς στὴν Σμύρνη

Ἐὰν λοιπὸν ὅλα αὐτὰ τὰ γνωρίζουμε, ποὺ τὰ γνωρίζουμε ὅλοι μας, ἀλλὰ δὲν στέκονται ἀρκετὰ γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ τὶ ἀκριβῶς συνιστοῦσαν οἱ …«σύμμαχοί» μας ἐκείνην τὴν περίοδο, καθὼς καὶ σὲ κάθε ἄλλην ἀνάλογη περίοδον τῆς ἱστορίας μας, (ὅπως στὴν Κύπρο προσφάτως) τότε εἴμαστε πανάξιοι τῆς Μοίρας μας καὶ τῆς κάθε γενοκτονίας ποὺ μᾶς ἐπιβάλλουν, εἶτε φανερῶς εἶτε κρυφίως.

Λυπᾶμαι καὶ θλίβομαι, διότι ἀκόμη διατηροῦμε ἐλπίδες. Κι γιὰ ὅσο θὰ διατηροῦμε ἐλπίδες ἢ γιὰ ὅσο θὰ τοὺς παρακαλοῦμε νὰ ἀναγνωρίσουν τὸ ἔγκλημά τους ἢ τὴν συνεργεία τους σὲ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, τόσο περισσότερο πόνο θὰ βιώνουμε, τόσο μεγαλύτερες ἐκπτώσεις θὰ κάνουμε καὶ μὲ τόσο περισσότερο μὲ αἷμα θὰ πληρώνουμε.

Ἡ Φύσις ἡ δική μας εἶναι νὰ εἴμαστε Ἀκρίτες. Νὰ εἴμαστε Τραντέλληνες. Νὰ εἴμαστε Φύλακες καὶ Ὑπερασπιστὲς τῆς Ἑλλάδος.
Ἂς μὴν τοὺς ἐπιτρέψουμε νὰ μᾶς χρησιμοποιήσουν στὰ πολιτικά τους παιχνίδια.
Ἂς μὴν γίνουμε ἐμεῖς ἡ …«ἀφορμή» γιὰ μία ἀκόμη γενοκτονία κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος.
Ἂς μὴν γίνουμε συνεργοὶ σὲ ἕνα ἀκόμη ἔγκλημα.

Τὴν ἐλευθερία τους οἱ λαοὶ μόνοι τους τὴν κερδίζουν.
Ἐὰν δὲν άντέχουν τὸ τίμημα τῆς Ἐλευθερίας, τότε πολὺ ἁπλᾶ δὲν τὴν δικαιοῦνται.

Φιλονόη

(Visited 119 times, 1 visits today)
Leave a Reply