Ξεράσματος …«τέχνη» ἤ ἐσχάτη πρόκλησις τῆς Ἑλληνικότητος!

Τέχνη ξεράσματος

Κι ἐπειδὴ κάθε ἡμέρα περνοῦσα ἀπὸ ἐκεῖ, ἀπορώντας, βλέποντας τὸ γεωτρύπανο νὰ τρυπᾷ, τὴν μπετονιέρα νὰ τσιμεντάρῃ ἀλλά κι ἐπειδὴ κάθε ἡμέρα θὰ  βλέπω τὸ «καλλιτεχνικό» αὐτὸ ἔκτρωμα…
…ζητῶ καὶ τὴν συμβουλή σας γιὰ τὴν ἀντίδρασή μου…!!!

…καί, νομίζω, πὼς εἶναι ἐσχάτη πρόκλησις στὴν Ἑλληνικότητα!!!

Ῥιζόγιαννης Σωτήρης

Αὐτὸ τὸ πράγμα, μὲ τὸ κεφάλι φιδιοῦ (ἑρπετοῦ) καὶ τὸ ἀνθρώπινο σῶμα, μαζὺ μὲ τὰ φτερὰ τοῦ ἀετοῦ, ἀποδεικνύει κατ’ ἀρχὰς πὼς ἡ (ἂς ποῦμε) αἰσθητικὴ τῶν (φερομένων ὡς) κρατούντων εἶναι καθαρὰ κι εὐθαρσῶς καθοδηγουμένη ἀπὸ κέντρα ποὺ οὐδὲ μίαν σχέσιν ἔχουν καὶ μὲ τὴν ἐννοίαν τῆς αἰσθητικῆς ἀλλά, κυρίως, μὲ τὴν Ἐλευθερία τοῦ Ἀνθρώπου, μά, τελικῶς, στὴν πραγματικότητα, μὲ τὴν Ἐλληνικότητα, ποὺ ἐπικαλῶνται συνήθως.
Γιατὶ ἰσχυρίζομαι κάτι τέτοιο; Μὰ διότι ἡ πόλις πρέπει κι ὀφείλει, πρωτίστως, νὰ κοσμεῖται μὲ τὸ ὡραῖον καὶ δευτερευόντως μὲ τὸ ὑποκειμενικῶς …«ὡραῖον». Ἡ πόλις πρέπει νὰ εἶναι τόπος ποὺ θὰ θέλη ὁ πολίτης νὰ ὑπερασπισθῇ καὶ νὰ φροντίσῃ κι ὄχι τόπος ποὺ θὰ τοῦ προκαλῆ τρόμο κι ἀπέχθεια ἢ θὰ τοῦ ὑπενθυμήζη διαρκῶς πὼς κάποιος, μὲ πολὺ ἄσκημα χαρακτηριστικά-ἔως κι ἀπειλητικά- θὰ τὸν ἐποπτεύη καὶ θὰ τὸν χειραγωγῆ.
Αὐτὰ ἐκ πρώτης ὅψεως.

Ἐὰν παρατηρήσουμε προσεκτικότερα τὴν εἰκόνα, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ κόκκινο χρῶμα, ποὺ ξεκάθαρα δηλώνει τὸ αἷμα, βλέπουμε φτερὰ καὶ κεφάλι φιδιοῦ (ἑρπετοῦ), ἐπάνω ἀπὸ ἕνα ἀνθρώπινο σῶμα. Τὸ ἐν λόγῳ μόρφωμα θυμίζει κάτι ἀπὸ αἰγυπτιακὸ Ἄνουβι, κάτι ἀπὸ μασσωνικὸ σύμβολο τοῦ Μπαθομὲτ καὶ κάτι ἀπὸ ἁρπακτικό-ἀετό. Μέσα σὲ αὐτὲς τὶς εἰκόνες χωροῦν καὶ οἱ Ἀνουνάκι καὶ οἱ ἐξωγήινοι καὶ οἱ διαβιοῦντες στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Γαίας…
…ἢ κι ὅ,τι ἄλλο ἐσεῖς θέλετε.
Καί, σαφῶς, ἐμφανίζεται πλέον ἀπροκάλυπτα ὁπουδήποτε, μὲ κάθε δικαιολογία καὶ πρόσχημα, ὁποιαδήποτέ του ἐκδοχή, συμπεριλαμβανομένων διαγωνισμῶν τραγουδιοῦ, τελετῶν ἐγκαινίων, πολιτιστικῶν δρωμένων, θεατρικῶν παραστάσεων, πολιτειακῶν συμβόλων, τραπεζικῶν διακοσμήσεων, ἀποκρυφιστικῶν τελετῶν, ἐκκλησιαστικῶν διακοσμητικῶν, κρατικῶν καὶ δημοσίων «ἔργων τέχνης» καί, βεβαίως βεβαίως, κοσμημάτων καὶ τελικῶς, μέσων προβαλλομένων ἀπὸ τοὺς κρατοῦντες (κρυφῶν ἢ φανερῶν) μηνυμάτων.

Πατῆστε ἄφοβα στὴν εἰκόνα. Μεγαλώνει ἀρκούντως…

Ὅλα αὐτὰ τὰ βλέπουμε, καθὼς καὶ  ἀμέτρητα ἄλλα παρεμφερῆ, ἐντὸς τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν πλέον, σὲ διάφορες ἐκδοχές τους, μὰ καὶ σὲ ὅλες τὶς πρωτεύουσες τοῦ πλανήτου μας, ποὺ σὲ αὐτὲς ἑδρεύουν κυβερνήσεις σεβόμενες τῶν ἑαυτόν τους. Διότι τὴν σήμερον γιὰ νὰ σέβεται μία κυβέρνησις τὸν ἑαυτόν της, εὐθαρστῶς κι ἀπροκαλύπτως, ὀφείλει νὰ ὑπακούῃ πιστὰ στὶς ἐντολὲς τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων, νὰ ἐφαρμόζῃ κατὰ γράμμα τὴν ἀτζέντα της, νὰ συνεργῇ πλήρως στὰ ἐγκλήματα τῆς παγκοσμίου τραπεζικῆς δικτατορίας, νὰ ἐξολοθρεύῃ συστηματικὰ τοὺς ἰθαγενεῖς λαοὺς καὶ νὰ μὴν ἀπαντᾷ ὅταν ἀπαιτεῖται γιὰ τὰ αἴτια καὶ τοὺς σκοποὺς ἐμφανίσεως αὐτῶν τῶν συμβόλων, τῶν τακτικῶν της καὶ τῶν ἐγκλημάτων της. Κύριος μοχλὸ καὶ κέντρα ἐλέγχου αὐτῶν τῶν τακτικῶν οἱ γνωστές μας μασωνικὲς στοὲς καὶ τὰ λοιπὰ παραμάγαζά τους, σὲ ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ σχήματα καὶ τὶς ἐκδοχές, ἢ ἀκόμη καὶ κάποιες Μ.Κ.Ο..

Ἡ γενική του προέλευσις εἶναι παναρχαία καὶ μποροῦμε νὰ δοῦμε στοιχεία της, καθὼς καὶ ἐκδοχὲς τοῦ ἐν λόγῳ συμβόλου, στὴν Μεσόγειο (Αἴγυπτος, Ἰσραήλ, Μέση Ἀνατολή) ἀλλὰ καὶ στὴν Κεντρικὴ καὶ Νότιο Ἀμερική, στὴν Ἀσία καὶ στὴν Ἀφρική. Τὸ φίδι (κι ὄχι γενικώτερα τὰ ἑρπετά) σχετίζονται μὲ τὴν θεραπεία καὶ τὴν ὁμοιοπαθητικὴ ἰατρικὴ τοῦ Μελάμποδος, γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ μυθολογία-ἱστορία. Τὸ φίδι γιὰ τὶς ἄλλες μυθολογίες (κι ὄχι τὰ ἑρπετά) ἔχουν διαφορετικὲς ἐρμηνεῖες κατὰ τόπους. Τὰ ἑρπετὰ ὅμως συνδέονται μὲ πολλὲς ἐκδοχὲς καί, κυρίως, μὲ τὰ ὅσα διαδίδονται γιὰ ἑρπετοειδεῖς, μὲ ὅλες τὶς ὑπερβολές τους καὶ τὶς παραφιλολογίες τους, μὲ τὶς μυστικὲς ἑταιρείες, μὲ τὶς κάθε εἴδους καὶ ἐπιπέδου σατανιστικὲς τελετὲς ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν γενικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχει ἡ Ἀνθρωπότης γιὰ τὶς μισάνθρωπες συμπεριφορὲς κάποιων κοινοτήτων. Δὲν εἶναι τυχαῖον ποὺ ἐὰν θέλουμε νὰ χαρακτηρίσουμε κάποιον/κάποιαν ὡς κάθαρμα/κτῆνος/κατακάθι τόν/τὴν ἀποκαλοῦμε σαύρα. Προφανῶς κάτι δηλώνει αὐτό.
(Δὲν θὰ ἐμπλακῶ σὲ κάθε σχετικὸ κι ἄσχετο παραμῦθι, ποὺ ἀφορᾶ στὶς διάφορες θεωρίες, διότι δὲν ἔχει νόημα. Ὁ κάθε ἕνας πιστεύει ὅ,τι τὸν ἐξυπηρετῃ καὶ οὐδεὶς δύναται νὰ τοῦ ἀλλάξῃ ἀπόψεις, παρὰ τὶς ἀποδείξεις καὶ τὶς ἱστορικὲς ἀλήθειες.)

Τέλος, ὁ θεὸς Ἄνουβις ἦταν σκυλόμορφος κι ἐσχετίζετο μὲ τὸν ἅγιο Χριστόφορο.
Ἕνα μυθικὸ τέρας ἄλλων ἐποχῶν, ποὺ ἴχνη του ἐντοπίζονται σὲ πολλὲς μυθολογίες παγκοσμίως ἀλλὰ καί, σὲ πολλὲς παρόμοιές του ἐκδοχές, μὲ διαφορετικὰ ὀνόματα. Σήμερα ἐπισήμως καὶ δίχως προσχήματα, ἂν καὶ γιὰ πολλὰ χρόνια παρέμενε μόνον μέσα σὲ στοὲς καὶ σὲ συμμορίες …τοκογλύφων, προβάλλεται μὲ κάθε εὐκαιρία. Κάθε πρόθυμος καὶ ἐθελόδουλος, ἀντιλαμβανόμενος ἢ μή, εἶτε στολίζει παρεμφερῶν θεμάτων τερατουργήματα στὶς πόλεις μας, εἴτε στὰ ῥοῦχα του καὶ τὰ κοσμήματά του, εἴτε τὰ προβάλει μέσῳ θεατρικῶν παραστάσεων, τηλεοπτικῶν σειρῶν καὶ κινηματογραφικῶν ταινιῶν ἀλλά, καὶ σὲ κάποιες ἐξαιρετικὲς περιπτώσεις, τὰ διαφημίζει ἀκόμη καὶ στὰ πανεπιστήμιά μας (;;;).

Διαφημίζονται …μασσωνικὰ σύμβολα σὲ ἑλληνικὰ πανεπιστήμια!!!

Ποιός ὀργανώνει τό «Φεστιβάλ Τήνου»;

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα; (γ)

Ἡ (ἂς ποῦμε) …«σύμπτωσις» ἐκ τῶν περισσοτέρων αὐτῶν τεράτων εἶναι τὰ φτερά, ποὺ ξεκάθαρα παραπέμπουν εἴτε στὸν ἀετὸ εἴτε στὸν Φοίνικα.

Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες.

Ὑποδεικνύοντας κάτι ἀκόμη βαθύτερον πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτά…
…πού, ἀφ΄ ἑνὸς ἐμεῖς οἱ πολλοὶ ἀγνοοῦμε ἀλλά, ἀφ΄ ἑτέρου, μέσα ἀπὸ τὴν θρασύτητα καὶ τὴν ἄνευ προσχημάτων πλέον δηλωτικὴ τῶν προθέσεων τῆς κρατούσης τάξεως, προβολὴ τῆς ἰσχύος της, μᾶς προετοιμάζουν γιὰ κάτι πολὺ χειρότερο, πού, πολὺ φοβᾶμαι πὼς καὶ οἱ ἴδιοι ἀγνοοῦν.

Πάντως οἱ ἡμέρες ποὺ διανύουμε εἶναι περίεργες καὶ κάποιοι ἔχουν πλέον ξεχάση ἐκτὸς ἀπὸ τὰ προσχήματα καὶ τὶς προφάσεις, ἐπισήμως τώρα ἀκόμη καὶ τὶς προσπάθειες ἐφησυχασμοῦ μας.
Μία τέτοια συμπεριφορὰ δηλώνει ἢ ὁλοκληρωτικὴ νίκη ἢ ἐκ τοῦ ἐνθουσιασμοῦ τους (ποὺ ἐπίσης δηλώνει κάτι σὲ ἐπικρατήσεις καὶ ἐπιβολές) ἀσυγχώρητα καὶ πρόωρα λάθη.
Τὸ τὶ ἀπὸ τὰ δύο συμβαίνει θὰ τὸ μάθουμε συντόμως. Πολὺ συντόμως.

Φιλονόη

Υ.Γ. Πέραν τοῦ ὅ,τι κάποιοι θέλουν νὰ συνηθίζουμε στὶς ἐν λόγῳ εἰκόνες, πίσω πίσω, ἐκεῖ ποὺ δροῦν  οἱ σκιές, κρύβεται στὴν πραγματικότητα κάτι διαφορετικό. Κι αὐτὸ τὸ κάτι διαφορετικὸ ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὴν προσβολὴ τοῦ Ἀνθρώπου σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα.

(Visited 228 times, 1 visits today)
Leave a Reply