Δεσμεύοντας τὸν …«ἐθνοσωτήρα»

Τώρα ποὺ ἐδόθη τὸ μήνυμα τῆς 4ης Φεβρουαρίου 2018, εἶναι καιρὸς νὰ ἀρχίσουμε νὰ σκεφτόμαστε καὶ νὰ κάνουμε καὶ αὐτοκριτική.

Ποῦ εἶναι τὸ λάθος;

[…] Γι᾽ αὐτὸ λοιπὸν ὅταν πηγαίνῃ νὰ μιλήσῃ κάποιος, πρὶν τὸν ἀφήσετε νὰ μιλήσῃ πρέπει νὰ τὸν δεσμεύσετε πρὶν τοῦ δώσετε τὸ δικαίωμα νὰ καταχρασθῇ τοῦ χρόνου σας γιὰ νὰ σᾶς ἐξαπατήσῃ μὲ ἀνούσια λόγια καὶ κούφιες ὐποσχέσεις. Δὲν πρέπει νὰ ἔλθῃ αὐτὸς νὰ σᾶς πῇ τί θὰ κάνῃ, ἀλλὰ νὰ τοῦ πεῖτε ΕΣΕΙΣ τί θέλετε νὰ κάνῃ αὐτὸς γιὰ σᾶς, ἀλλιῶς νὰ πάῃ τὴ βόλτα του.[…]

Ποῦ εὑρίσκεται τό λάθος;

Ποιός εἶναι βουλευτής;

Τὸ νὰ εἶναι κάποιος βουλευτὴς δὲν ἐξυπακούεται ὁτι εἶναι καὶ γνώστης τῶν πραγμάτων ποὺ ἀφοροῦν στὴν κοινωνία πέραν τῶν προσωπικῶν του γνώσεων ποὺ δὲν διαφέρουν ἀπὸ τοῦ οἰουδήποτε τυχαίου πολίτου. Εὑρίσκεται ἐκεῖ γιὰ νὰ ἐκπροσωπῇ, δὲν ἀπαιτεῖται νὰ γνωρίζῃ, ἀλλὰ δὲν εὑρίσκεται ἐκεῖ γιὰ νὰ ἀποφασίζῃ ἐρήμην αὐτῶν ποὺ τὸν ἐπέλεξαν γιὰ ἐκπρόσωπό τους.

Γνωρίζουν οἰ βουλευτές;

Δὲν ἔχετε ἀναρωτηθῆ πῶς γίνεται οἱ βουλευτὲς νὰ ξέρουν πιὸ πολλὰ ἀπὸ ἐσᾶς, ὅταν εἶναι κατωτέρου μαθησιακοῦ ἐπιπέδου καὶ νοημοσύνης ἀφοῦ ἐκ τῶν πραγμάτων δὲν εἶναι ἀπαραίτητα τεχνοκράτες, ἢ διακεκριμένοι ἐπιστήμονες. Ἀπεναντίας εἶναι ποδοσφαιριστὲς τραγουδιστὲς δευτεροκλασσάτοι ἠθοποιοὶ ἢ προέρχονται ἀπὸ καταυλισμοὺς τσιγγάνων ὁπου ἡ ἀνώτερη παιδεία ποὺ ἔχουν λάβη εἶναι κάποιες συνθέσεις τραγουδιῶν τοῦ προπάππου τους.

Ἔχετε ἀναρωτηθῆ γιατί τοὺς ἐμπιστεύεσθε νὰ σᾶς ἐκπροσωπήσουν;

Ἐπειδὴ σᾶς ἔπεισαν μὲ μία ἀθλητικὴ ἐπιτυχία ἢ ἐπειδὴ ἔπαιξαν καλὰ σὲ ἕναν ῥόλο ἠθοποιοῦ, δηλαδὴ προσποιήθηκαν καλὰ κάτι ποὺ δὲν εἶναι οἱ ἰδιοι, (γεγονὸς ποὺ ἔπρεπε νὰ σᾶς βάλῃ σὲ ὑποψίες) ἢ σᾶς συγκίνησε κάποιαν στιγμὴ στὴν ζωή σας μὲ ἔνα κλαψιάρικο τραγούδι; Ὅλων αὐτῶν τῶν ἐκδηλώσεων, μὴ ἐχόντων καμμία ἀπολύτως σχέση οὔτε μὲ τὴν γνώση τῶν πραγμάτων ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν κοινωνία, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον ποὺ δὲν ἀντανακλοῦν μὲ ὁποιονδήποτε δυνατὸ τρόπο ἔστω καὶ μία ὑπόνοια ἐμπιστοσύνης ἢ ἀπόδειξη εἰλικρινοῦς συμπεριφορᾶς, σὰν ἕνα δεῖγμα ποὺ θὰ χρειαζόταν ὁ κάθε ἕνας γιὰ νὰ ἐμπιστευθῇ τὴν τύχη τῆς ζωῆς του καὶ τὴν ἐξασφάλιση τῶν παιδιῶν του στὸ κοινωνικὸ σύστημα ποὺ εἶναι προσδεδεμένος γιὰ τὴν ἐξέλιξή του.

Ἡ ἐμπιστοσύνη τοὺς ἔχει δοθῆ γιὰ νὰ κάνουν αὐτὸ ποὺ θέλουμε ἐμεῖς καὶ ὄχι αὐτὸ ποὺ νομίζουν ἐκείνοι.

Αὐτὸ δὲν ἔχει ἐφαρμογὴ στὴν πραγματικότητα διότι οἱ βουλευτὲς λέν:
Ἀφοῦ καταφέρω νὰ σὲ πείσω μὲ διάφορες μεθόδους καὶ τεχνικὲς ποὺ γνωρίζω καὶ οἱ ὁποῖες εἶναι ἄγνωστες σὲ ἐσένα – γι᾽ αὐτὸ καὶ τὶς θεωρεῖς μαγικές – θὰ μὲ ἐπιλέξῃς μίαν φορὰ καὶ θὰ ἀποφασίζω ἐπὶ παντὸς θέματος γιὰ 4 χρόνια χωρὶς καμμία ἄλλη ἐπὶ μέρους συνεννόηση

Ἐρώτησις: Ὑπάρχει περίπτωσις νὰ κάνετε κάποιαν τέτοια συμφωνία στὴν προσωπική, οἰκογενειακή, συγγενική ἢ ἐπαγγελματική σας ζωή;
Ἐκτὸς σπανίων περιπτώσεων ἢ ἀνάγκης γνωρίζετε κάτι παρόμοιο νὰ ὑφίσταται κάπου στὸ πεδίο τῶν γνώσεών σας;
Γνωρίζετε τὴν ἴδια τὴν πολιτεία νὰ ἀποδέχεται παρόμοιο πληρεξούσιο ἀπὸ καὶ πρὸς σὲ ὁποιονδήποτε ποὺ νὰ τοῦ δίνῃ τέτοιαν ἀπεριόριστη ἐλευθερία; Ἀπεναντίας, ἀπαιτεῖ ἀκριβὴ προσδιορισμὸ τῆς ἐνεργείας ἢ ἐλευθεριότητος ποὺ ἐκχωρεῖ ὁ πάροχος στὸν ἀντιπρόσωπό του, ἀλλοιῶς δὲν κάνει δεκτὴ τὴν πράξη ἐξουσιοδοτήσεως;

Τότε πῶς ἀποδέχεσθε τὴν παράδοση τῆς ἐλευθερίας σας ἄνευ ὅρων καὶ πέραν τῶν ἐπιτρεπτῶν ποὺ ἀντίστοιχα σᾶς παρέχει τὸ κράτος στὶς δικές σας συναλλαγές;

Ἀπολογισμὸς τετραετίας – Εἰναι οἱ βουλευτὲς ὑπόλογοι;

Ἐὰν στὸ τέλος τῆς θητείας τοῦ βουλευτοῦ τὰ πράγματα ἔχουν πάη καλά, τότε ἀντιμετωπίζεται σὰν ἥρως καὶ μὲ ὑψηλὴ κοινωνικὴ εὐαισθησία καὶ ἀξιόλογο κοινωνικὸ ἔργο. Ἐὰν ὅμως δὲν ἔχουν πάη καλὰ, ἔχουν γίνη λάθη ἀλλὰ καὶ ἔχουν προκύψη ζημίες οἱ ὁποῖες ἐζημίωσαν τὴν κοινωνία καὶ ὑπεβίβασαν τὴν θέση της, καθυστέρησαν τὴν πρόοδο καὶ ἐσπαταλήθη τὸ κοινωνικὸ ἀγαθό, οἱ βουλευτὲς λὲν ὁτι δὲν εὐθύνονται διότι ἔκαναν ὁ,τι μποροῦσαν, συνεπῶς δὲν εἶναι ὑπόλογοι, ἐνῷ ἀποδέχονται τὴν τιμωρία τους ἀπὸ μέρους τῆς κοινωνίας μὲ τὴν μὴ ἐπανεκλογή τους γιὰ τὴν ἑπομένη θητεία. Αὐτὸ σημαίνει ὁτι ἡ νομοθεσία τοῦ ποινικοῦ δικαίου δὲν ἔχει ἐφαρμογὴ ἐπάνω τους συνεπῶς εἶναι καθ᾽ ὅλα ὑπὲρ ἄνω τῶν νόμων.

Παραδείγματα:
1ον. Ἐξετάζοντας τὸν τρόπο τῆς λειτουργείας τοῦ κυττάρου τῆς κοινωνίας ποὺ εἶναι ἡ οἰκογένεια, γνωρίζουμε ὁτι ἡ κάθε οἰκογένεια διέπεται ἀπὸ κάποιους οἰκογενειακοὺς κανονισμοὺς οἱ ὁποίοι ἔχουν σὰν ἐπιτηρητὲς τοὺς γονεῖς οἱ ὁποίοι φροντίζουν γιὰ τὸ καλῶς ἔχειν τῆς οἰκογενείας τους καὶ ἐφαρμόζουν μίαν πειθαρχία ἡ ὁποία ἐὰν ὑποστῃ ὑπέρβαση συνεπάγεται τιμωρία.Ἐὰν τώρα ἐπιθυμῶ νὰ ζῶ σὲ μίαν κοινωνία ὅπου ὑπάρχῃ δικαιοσύνη καὶ ἴση μεταχείρησις ἔναντι ἑνὸς καταστατικοῦ ποὺ ἔχω συμφωνήση, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιτύχω ἁρμονικὴ συμβίωση καὶ πολιτισμικὴ πρόοδο, πρέπει νὰ ἐπιτύχω μία ἀνάλογο πειθαρχία. Οἱ κανονισμοί μου π.χ. λὲν ὁτι δὲν πρέπει νὰ ἀφαιρῶ ἀπὸ ὁποιονδήποτε τὰ κτήματά του καθ᾽ οἰονδήποτε τρόπο πλὴν τῆς νομίμου συναλλαγῆς ἀγορᾶς ἢ ἄλλως ἐκχωρήσεως ἡ ὀποία νὰ πιστοποιεῖται ἐγγράφως, ἀλλοιῶς θὰ ὑποστῶ τὶς συνέπειες τῶν κανονισμῶν μου, τῶν νόμων μου. Ἐπιλέγω τοὺς ἐκπροσώπους μου οἱ ὁποίοι πρέπει νὰ ἀποτελοῦν τοὐλάχιστον ἰδανικὸ παράδειγμα μοντέλου πολίτου τῆς κοινωνίας μου καὶ ξεκινῶ τὴν ζωή μου ὅπου ὁ ἐκπρόσωπός μου ἀντιλαμβάνομαι ὁτι ἀφαιρεῖ τὸ κοινωνικὸ ἀγαθὸ ποὺ παράγω, δὲν ἔχω τὴν δυνατότητα νὰ τὸ ἀντικαταστήσω καὶ ὁ ἐκπρόσωπός μου δὲν ὐφίσταται κάποιαν συνέπεια, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὶς συνέπειες ποὺ ὑφίστανται ὅλα τὰ ὑπόλοιπα μέλη τῆς κοινωνίας μου.

Ἐρώτησις: Αὐτὸ σᾶς ἀκούγεται λογικὸ νὰ συμβαίνει;

2ον. Ἐπειδὴ τὸ μεγαλύτερο μέρος ἀνθρώπων ποὺ ἀπαρτίζει τὴν κοινωνία πρέπει νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὴν παραγωγὴ τοῦ ἀγαθοῦ ποὺ ἐξασφαλίζει τὴν διαβίωσή της, ἔχει τὴν ἀνάγκη νὰ καθορίσῃ κάποιο μέλος της σὰν ἐκπρόσωπο ὁ ὁποῖος νὰ ἔχῃ σὰν ἐργο του τὴν παρακολούθηση τῆς γενικῆς εἰκόνος τῆς προόδου καὶ κατευθύνσεως τῆς κοινωνίας. Ἐπίσης νὰ εἶναι ἐπιφορτισμένο νὰ ἐνημερώνῃ γιὰ τὶς δυνατότητες καὶ ἐναλλακτικὲς λύσεις ἀποσκοπώντας στὴν εὐημερία τῆς κοινωνίας. Αὐτὸ ποὺ συμβαίνει εἶναι ὁτι ὅταν ὁ ἐκπρόσωπος δὲν εἶναι ἱκανὸς νὰ ἀνταποκριθῇ σὲ αὐτὸ τὸ ἔργο ἢ ἀποδεικνύεται ὁτι ἀντιθέτως ζημιώνει τὴν κοινωνία, καὶ πάλι δὲν εἶναι ὑπόλογος τῶν ἐνεργειῶν του, παρότι οἱ ἀποφάσεις ποὺ εἶχε πάρη ἐλήφθησαν μονομερῶς, χωρὶς τὴν συμμετοχὴ ἢ τὴν συναίνεση τῆς κοινωνίας ἀλλὰ περιέργως ἠ εὐθύνη ἀποδίδεται στὴν ἰδίαν τὴν κοινωνία, ἠ ὀποία ἐπιφορτίζεται μὲ τὴν εὐθύνη τῆς ἐπιλογῆς τοῦ ἀντιπροσώπου της καὶ ἠ ὀποία καλεῖται νὰ τὸν τιμωρήσῃ μὲ τὴν μὴ ἐπανεκλογή του γιὰ τὴν ἐπομένη θητεία.
Εἶναι λοιπὸν σὰν νὰ δίδεται σὲ κάποιον ἕνα χρηματικὸ ποσό γιὰ νὰ τὸ διαχειρισθῇ καὶ αὐτὸς χρησιμοποιεῖ ἕνα τμῆμα του γιὰ μίαν ἀποτυχημένη ἐπένδυση ἀπὸ τὴν ὀποία χάνετε μέρος τοῦ κεφαλαίου σας· ἐν συνεχείᾳ κάνει τὸ ἴδιο καὶ χάνει πάλι ἐνῷ σᾶς λέει ὁτι θὰ συνεχίσῃ νὰ διαχειρίζεται τὰ χρήματά σας μέχρι νὰ ἐκπνεύσῃ ὁ συμβατικὸς χρόνος ποὺ ἔχετε συμφωνήση ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν ἐπενδύῃ καλὰ ἢ ὄχι. Μετὰ τὸ πέρας τῆς περιόδου καὶ τὴν ὥρα τοῦ ἀπολογισμοῦ, ἐὰν ἀποδειχθῃ ὁτι ἔχει χαθῆ ὄλο τὸ ποσὸν δὲν θὰ θεωρεῖται ὑπεύθυνος ὁ ἐκπρόσωπος ἀλλὰ ἐσεῖς ποὺ τὸν ἐπιλέξατε, ἀλλὰ ἀκόμη περισσότερο ἔχει καθορίση ἐκ τῶν προτέρων καὶ τὴν ποινή του, ἠ ὁποία εἶναι νὰ μὴν τὸν προτιμήσετε γιὰ τὴν ἐπομένη θητεία. Ἐὰν ἀκούγεται γιὰ παράδεισος τῶν ἀπατεώνων, δὲν πέφτετε καθόλου ἔξω, αὐτὴ εἶναι ἀκριβῶς ἡ κατάστασις τοῦ πολιτικοῦ συστήματος ποὺ ἀποκαλεῖται κατ᾽ εὐφημισμὸν Δημοκρατία.

Ἐρώτησις: Ἐὰν μία παρόμοια συμφωνία θὰ ἦταν πολὺ εὔκολο νὰ τὴν ἀποφύγετε στὴν κοινὴ συμβατική σας ζωὴ στὶς συναλλαγές σας μὲ τοὺς συνανθρώπους σας, πῶς δὲν μπορεῖτε νὰ τὴν ἀντιληφθεῖτε μεταξύ τῶν πολιτικῶν καὶ τῆς κοινωνίας σας;

3ον. Πρόκειται νὰ κάνετε μία συμφωνία ποὺ νὰ ἐμπλέκεται διαχείρησις δικῶν σας περιουσιακῶν στοιχείων, ἀλλὰ λόγῳ τῆς φύσεως τῆς ἐργασίας σας ἀδυνατεῖτε νὰ παρακολουθήσετε τὴν πρόοδο τῶν διεργασιῶν ποὺ ἀπαιτῶνται γιὰ τὴν ὀλοκλήρωση, ἐπένδυση, παρακολούθηση τῆς περιουσιακῆς σας ὑποθέσεως ὁπότε πρέπει νὰ καταφύγετε σὲ κάποιους γνῶστες αὐτῶν τῶν ὑποθέσεων ποὺ γιὰ τὸ παράδειγμά μας εἶναι εἰδικὰ γραφεῖα περιουσιακῶν ὑποθέσεων.

Ὑπάρχουν ὅμως κάποια γραφεῖα τὰ ὁποῖα δὲν ἐμπιστεύεσθε διότι στὸ παρελθὸν σᾶς εἶχαν ἐξαπατήση καὶ εἴχατε ζημιωθῆ ἀπὸ αὐτά, συνεπῶς δὲν εἶναι λογικὸ νὰ τοὺς ἀναθέσετε καὶ πάλι τὴν διαχείρηση τῶν ὑποθέσεών σας. Ἔτσι ἐπιλέγετε ἕνα διαφορετικὸ γραφεῖο, τονίζοντας μάλιστα ὁτι ἐπειδὴ ἔχετε ἐξαπατηθῆ μὲ τὸν συγκεκριμένο τρόπο, ἀπὸ τὰ συγκεκριμένα γραφεῖα καὶ τοὺς συγκεκριμένους ἀνθρώπους θὰ θέλατε νὰ ἐξασφαλίσετε τὴν διεκπαιρέωση τῶν ὐποθέσεών σας χωρὶς τὰ λάθη ποὺ κάνατε προηγουμένως. Τὸ νέο γραφεῖο τὸ ὁποῖο ἀναλαμβάνει σᾶς λέει ὁτι πρόκειται γιὰ μία διαφορετικὴ μέθοδο ποὺ δὲν κάνει τὰ λάθη ποὺ σᾶς συνέβησαν στὸ παρελθόν, ὁπότε μείνετε ἥσυχοι καὶ σίγουροι γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα καὶ τὴν χρονικὴ περίοδο τῆς διαχειρήσεώς τους. Ὀσονούπῳ ἀντιλαμβάνεσθε ὁτι τὸ γραφεῖο ποὺ ἀναθέσατε τὶς ὑποθέσεις σας ἔχει προσλάβη γιὰ τὴ διεκπαιρέωση τῶν ὑποθέσεών σας τὰ γραφεῖα καὶ τοὺς ὑπαλλήλους ποὺ ἐσεῖς εἴχατε ἀποῤῥίψη καί, ἐὰν διαμαρτυρηθεῖτε, ἠ ἀπάντησις ποὺ παίρνετε εἶναι ὀτι αὐτὴ ἡ μέθοδος εἶναι τακτικὴ τοῦ γραφείου ποὺ κλείσατε τὴν συμφωνία γιὰ τὸ χρονικὸ διάστημα τῆς τετραετίας, στὸ τέλος τῆς ὁποίας ἐὰν χάσετε τὴν περιουσία σας θὰ εἶναι δικό σας σφάλμα διότι ἦταν δική σας ἡ ἐπιλογή τοῦ γραφείου. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο οἱ βουλευτὲς μεταπηδοῦν ἀπὸ κόμμα σὲ κόμμα καὶ μοιράζονται σὲ μία ὀμαδικὴ ἐξαπάτηση τῆς κοινωνίας,

Ἐρώτησις: Ἐὰν κάποια τέτοια συμφωνία δὲν τὴν κάνατε ἐπ᾽ οὐδενὶ λόγο ἢ τρόπο στὴν κανονική σας ζωή, γιατί τὸ κάνετε στὴν πολιτικὴ ζωὴ ὅταν ἔνα κόμμα περιλαμβάνῃβουλευτὲς τοῦ προηγουμένου ποὺ ἀποῤῥίψατε;

Ἐπίλογος

Ἐν κατακλείδι οἱ βουλευτὲς δὲν εἶναι ἄνθρωποι μὲ ἰδιαίτερες γνώσεις ἢ ἱκανότητες ποὺ ἀφοροῦν στὴν διαχείρηση τῶν κοινωνικῶν ὑποθέσεων καὶ πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζονται ἀναλόγως. Δὲν ἔχουν ὑψηλοτέρα νοημοσύνη ἀπὸ τοῦ μέσου ἀνθρώπου, ἑνίοτε δὲ ἔχουν κατωτέρα καὶ δὲν πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζονται ὥς ἀνώτερες διάνοιες ποὺ διαθέτουν λύσεις. Δὲν διαθέτουν λύσεις ἀλλὰ χωλαίνουν καὶ στὶς σκέψεις ὅπως ὁ μέσος ἄνθρωπος.

Ἀφοῦ ὑπάρχει νομοθεσία ποὺ ἔχει θεσπισθῆ καὶ ἔχει γίνη κοινῶς ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὸ σύνολο τῆς κοινωνίας γιὰ τὴν εὔρυθμη λειτουργία της, πρέπει νὰ τηρεῖται ἀπὸ ὅλα τὰ μέλη της μὲ τὴν δομὴ τῆς δικαιοσύνης ὅπως ἔχει διαμορφωθη, ἡ δὲ ἐπιβολή της πρὸ κειμένου νὰ εἶναι δικαία πρέπει νὰ εἶναι εὐθέως ἀνάλογη τοῦ διαπραχθέντως ἀδικήματος. Δηλαδή, ἐὰν ἀδικήσω κάποιον πρέπει νὰ τιμωρηθῶ ἀναλόγως γιὰ τὸ ἀδίκημά μου πρὸς τὸ ἄτομό του. Ἐὰν τὸ ἀδίκημά μου περιλαμβάνῃ περισσότερα ἄτομα τότε ἡ τιμωρία μου πρέπει νὰ εἶναι εὐθέως ἀνάλογη τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀτόμων ποὺ ἄδικήθηκαν, τουτέστιν ἐὰν ὁ πολιτικὸς ἀδικήσῃ τὴν κοινωνία ἡ τιμωρία του πρέπει νὰ εἶναι ἀνάλογος τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μελῶν τῆς κοινωνίας ποὺ ἔβλαψε.

Ἐπειδὴ ἐνδέχεται ἡ ἐπιλογὴ τῶν ἐκπροσωπούντων τὴν κοινωνία νὰ ἀποδειχθῇ λανθασμένη πρέπει νὰ ἰσχύῃ ἄμεση ἀνακλητότης καὶ ἀπόδοσις εὐθυνῶν. Οἱ ἀποφάσεις πρέπει νὰ προέρχονται ἀπὸ τὴν κοινωνία ἡ ὁποία πρέπει νὰ λειτουργῇ ὥς ἐντολεύς καθ᾽οἰονδήποτε τρόπο, δημοσκοπήσεις , ἠλεκτρονικὰ μέσα κ.λ.π. οἱ δὲ ἐντολοδόχοι ὴ κυβέρνησις, οἱ βουλευτές, νὰ φροντίζουν γιὰ τὴν ἀπαρέκλητο ἐφαρμογὴ τῆς ἐντολῆς ἢ τὴν παραίτησή τους.

Γι᾽ αὐτὸ λοιπὸν ὅταν πηγαίνῃ νὰ μιλήσῃ κάποιος, πρὶν τὸν ἀφήσετε νὰ μιλήσῃ πρέπει νὰ τὸν δεσμεύσετε πρὶν τοῦ δώσετε τὸ δικαίωμα νὰ καταχρασθῇ τοῦ χρόνου σας γιὰ νὰ σᾶς ἐξαπατήσῃ μὲ ἀνούσια λόγια καὶ κούφιες ὐποσχέσεις. Δὲν πρέπει νὰ ἔλθῃ αὐτὸς νὰ σᾶς πῇ τί θὰ κάνῃ, ἀλλὰ νὰ τοῦ πεῖτε ἐσεῖς τί θέλετε νὰ κάνῃ αὐτὸς γιὰ ἐσᾶς, ἀλλοιῶς νὰ πάῃ τὴν βόλτα του.

Ἐπειδὴ δὲν τηρήσατε αὐτὸ τὸ ἁπλὸ ποὺ ὅλοι ἀντιλαμβάνεσθε τόσο εὔκολα, γι᾽ αὐτὸ πέσαμε τόσο χαμηλα, διότι ψηφίζατε χωρὶς νὰ σκέφτεσθε ἢ νὰ καταλαβαίνετε τί κάνετε. Οἱ ἐκλογὲς πρέπει νὰ γίνονται ὅπως τὶς καθορίζει ἡ κοινωνία ἠ ὁποία συμμετέχει στὴν πολιτικὴ ζωὴ τοῦ τόπου καὶ ἔχει τὸν τελευταῖο λόγο καὶ ὄχι τὸ ὀλιγαρχικὸ κράτος ποὺ ἔχει κόψη, ἔχει ῥάψη κι ἔχει ἐξασφαλίση τὴν ἐς ἀεὶ ἐκλεξιμότητά του μὲ τὴν χειραγώγηση τῶν ἐκλογικῶν νόμων καὶ τὴν ἐξαπάτηση τῆς κοινωνίας.

Πατεράκης Ἀναστάσιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply