Βιβλιοπαρουσιάζοντας τὸ …«DNA τοῦ μΠατΣοΚ»!!!

Εἶναι λίγες ἡμέρες τώρα, ποὺ ἔφθασε στὰ χέρια μου τὸ τελευταῖον ἔργο τοῦ ἐγκρίτου Ἱστορικοῦ μας Δημητρίου Μιχαλοπούλου, μὲ τὸν (κάπως …περίεργο) τίτλο: «τὸ DNA τοῦ ΠΑΣΟΚ». (Ἀθῆναι 2019, ἐκδόσεις «ΛΟΓΧΗ».)

(Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ …γευθεῖτε μέρος τοῦ βιβλίου, πρὸ κειμένου νὰ διαπιστώσετε μόνοι σας γιὰ τὸ τί πράγματι συζητᾶμε.)

Ἡ ἰδιαιτέρως διεισδυτικὴ ἔρευνα, ἡ μοναδικὴ συνδυαστικὴ σκέψις καὶ ὁ ἐξαιρετικὰ περιεκτικὸς λόγος τοῦ συγγραφέως, μετατρέπουν τὸ ἐν λόγῳ πόνημα σὲ ἔναν ἱστορικό, ἀρίστως τεκμηριωμένον, θησαυρό, ποὺ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθῆ ἀπὸ ἐμᾶς γιὰ νὰ ἀποσαφηνίσουμε πλήρως μέσα μας τὸ τί ἀκριβῶς σημαίνει μΠατΣοΚ μά, κυρίως, τὸ τί ἀκριβῶς πρεσβεύουν ὅλοι αὐτοὶ οἱ βενιζελο-αὐτοκρατορικοὶ ἀπόγονοι, ποὺ ἔχουν ἀναλάβη ἐργολαβικῶς, ὡς δεσμοφύλακες (κληρονομικῷ δικαιώματι ὅμως) τὴν παραμονή μας στὸ τοκογλυφικὸ προτεκτοράτο μὲ τὸ …εὐφάνταστο (καὶ ὁπωσδήποτε ἀναληθὲς) προσωνύμιον «Ἐλλάς». 

Θὰ σταθῶ μόνον στὸ πῶς ἐπιτυγχάνει ὀ κύριος Μιχαλόπουλος νὰ ἀποδείξῃ πὼς ἡ «ἀριστερὰ τάσις» τῶν ἑλληνοφώνων κατοίκων αὐτῆς τῆς χώρας, πολὺ εὔκολα, «μετουσιώθη» σὲ κάτι ποὺ ἐξυπηρετοῦσε μόνον τοὺς μεγαλοτοκογλύφους τοῦ κόσμου μας. Κι αὐτὸ μόνον ὁ κος Μιχαλόπουλος, μὲ τὴν διαύγειά του καὶ τὴν καυστική του πέννα, θὰ μποροῦσε νὰ τὸ ἐπιτύχη, ἐφ΄ ὅσον οἱ ἐπίπονες καὶ πολυετεῖς του ἔρευνες τὸν ὁδηγοῦν διαρκῶς στὸ «ἀδιέξοδον» τοῦ ἑνὸς καὶ μόνον, πλήρως ἀπολυταρχικοῦ καὶ οἰκογενειοκρατικοῦ συστήματος ἐλέγχου μας, ποὺ τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἀποκαλεῖτε πλέον μΠατΣόΚ. (Τὸ μΠατΣὸΚ ἔχει ἀναλυθῆ στὸ παρελθόν).

Ἂν καὶ προσωπικῶς πιστεύω πὼς ἀπὸ ὀποίαν πλευρὰ κι ἐὰν τὸ δοῦμε, ἰσχύει τελικῶς (κι ἀπολύτως) μόνον τὸ «Γιάννης κερνᾶ καὶ Γιάννης πίνει», εἰδικῶς στὸ θέμα τοῦ σοσιαλισμοῦ/κομμουνισμοῦ ἀλλὰ καὶ γενικότερα σὲ κάθε μορφὴ κομματικῆς/δημοκρατικῆς/σοσιαλιστικῆς ἐκδοχῆς τοῦ συγχρόνου κόσμου μας, ἐν τούτοις ὀφείλω νὰ ἀναγνωρίσω πὼς ὁ κος Μιχαλόπουλος ἐπιτυγχάνει νὰ ἀποσαφηνίσῃ πλήρως τίς, ἐκ πρώτης καὶ μόνον ὄψεως, «τεχνικὲς διαφορές» ποὺ ὑφίστανται μεταξὺ τῆς μίας ἢ τῆς ἄλλης κομμουνιστικῆς «ἐκδοχῆς».

Γενικῶς ἡ ἔννοια τῆς ἀριστερᾶς (καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ ἐν γένει) παραμένει μία γενικολογία καὶ μόνον, ἐνᾦ στὶς πηγές (ῥίζες) της εὔκολα ἀποδεικνύεται πὼς εἶναι ἐπίσης (κατ’ ἐμὲ) ἀποκλειστικὸ δημιούργημα τῶν σιωνιστῶν. Ἐν τούτοις ὀφείλω νὰ ὁμολογήσω πὼς ὁ κος Μιχαλόπουλος ἐπέτυχε νὰ διεισδύση πίσω ἀπὸ τὶς ἐπίσημες γραμμὲς καὶ νὰ ἀποκαλύψῃ τὸ πῶς ὁ (ἄμεσα ἐλεγχόμενος ἐκ τῶν τοκογλύφων) τροτσκισμὸς χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ …«ἀντισταθμίσῃ» τὸν (ἔμεσα ἐλεγχόμενον ἐκ τῶν τοκογλύφων) σταλινισμό. Ἐμπράκτως αὐτὸ σημαίνει πὼς ναὶ μὲν ἔπαυσε (ἐπισήμως) ὁ «ψυχρὸς πόλεμος», ἀλλὰ τελικῶς ὄχι μόνον ἀκόμη καλὰ κρατεῖ, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον ὁσονούπῳ κορυφώνεται.
Καί, εἰδικῶς σήμερα, προβληματίζομαι ἀκόμη πιὸ σοβαρὰ γιὰ τὸ ἐὰν ἕνα παλαιό μας κείμενον ἀπετύπωσε τὴν πραγματικὴ μορφὴ τῆς ἐξουσίας στὸν κόσμο μας ἢ ἐὰν ἦταν ἁπλῶς ἀποτέλεσμα συνωμοσιολογικῶν ἀερο-ἀρλουμπολογιῶν.

Μία οἰκογένεια (ΜΟΝΟΝ) ἐλέγχει τά πάντα στόν πλανήτη;

Ἀλλὰ αὐτὸ ἀφορᾶ στὴν …«πρώτη ἀνάγνωσιν» καὶ μόνον.
Διότι ἐὰν τὰ ὅσα γράφαμε τότε ἐμπεριέχουν (ἔστῳ καὶ) ἴχνη ἀληθείας, τότε αὐτὸ ποὺ βλέπουμε σήμερα νὰ διαδραματίζεται στὸν πλανήτη μας (καὶ εἰδικότερα στὴν χώρα μας), καθὼς φυσικὰ καὶ ὁ Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος ποὺ (ἤδη) ἐξαπλώνεται, δὲν εἶναι κάτι περισσότερο ἢ λιγότερο ἀπὸ μία …φυσικὴ ἐξέλιξις τῆς μίας καὶ μοναδικῆς προαιωνίου αὐτῆς τακτικῆς. Ἤ, ἄλλως, μία ἐπαναλαμβανομένη, μὲ διαφορετικοὺς (κατ’ ὄνομα) πρωταγωνιστές, καλοστημένη σκηνοθετικὰ παράστασις, παραπλανήσεως τῶν χαχόλων, συσκοτίσεως τῆς ἀληθείας καὶ ἀποκρύψεως τῶν πραγματικῶν δυναστῶν τοῦ κόσμου μας.

Πρόκειται δῆλα δὴ γιὰ μία μηχανὴ παναρχαία, ποὺ κατὰ καιροὺς ἐπαναλαμβάνεται (μὲ παρεμφερῆ προσχήματα), ἡ ὁποία πατᾶ στὸ «διαίρει καὶ βασίλευε». Πρόκειται γιὰ τὴν αὐτὴν μορφὴ ἐξουσίας, πού, πρὸ κειμένου ἀφ΄ ἐνὸς νὰ ἐνασχολῶνται οἱ λαοὶ ὁπαδικὰ (θρησκευτικοὶ φανατισμοί, ἐκδημοκρατισμοί, κομματικοὶ φανατισμοί, ἰδεολογικὲς συγκρούσεις, ἐπιχειρηματικὲς ἐξαρτήσεις, «ἀλλαγὲς» κλπ κλπ κλπ…) μὲ ὁ,τιδήποτε ἄλλο ἐκτὸς τῆς ἀπελευθερώσεώς τους (βλέπε μνημόνια γιὰ ἐμᾶς, «ἐκδημοκρατισμὸ» Σερβίας, Ἰράκ, Ἀφγανιστάν, Οὐκρανίας, Συρίας, ἐπεκτατισμὸ Τουρκίας κλπ κλπ κλπ) ἐνᾦ, ἀφ΄ ἐτέρου, οἱ (ἀφανεῖς σκιώδεις) ἐγκέφαλοι κι ἐμπνευστὲς αὐτῶν τῶν (ἂς ποῦμε) «ἀψιμαχιῶν», ὄχι μόνον κερδοσκοποῦν-χειραγωγῶντας μας, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον ἀπομειώνουν ἀριθμητικῶς μεγάλες πληθυσμιακὲς ὁμάδες, σὲ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα, μὲ τρόπον τέτοιον ποὺ τελικῶς τὸ ζητούμενον τῆς ἐξουσίας νὰ παραμένῃ μόνον στὰ δικά τους χέρια.

Κι ἔτσι τελικῶς, γιὰ παράδειγμα, ἐκεῖνος ποὺ χρησιμοποιεῖ τὶς θρησκείες (ἰσλάμ-χριστιανισμὸς) σήμερα στὴν Εὐρώπη εἶναι ὁ ἴδιος ποὺ διατάζει νὰ ἰσλαμοποιηθῇ ἡ Εὐρώπη, εἶναι ὁ ἴδιος ποὺ κερδοσκοπεῖ ἀπὸ τὴν δουλεμπορία, ἀλλὰ εἶναι κι ὁ ἴδιος ποὺ δημιουργεῖ τὶς ἐμπόλεμες συνθῆκες σὲ χῶρες-στόχους, προκαλῶντας προσφυγικὰ κύματα, ἐνᾦ ἐπίσης εἶναι ὁ ἴδιος ποὺ προσκαλεῖ, μέσῳ τῶν Μ.Κ.Ο. του ὅλες τὶς φυλὲς τοῦ πλανήτου, στὰ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη ἀλλὰ εἶναι καὶ ὁ ἴδιος ποὺ ἐπιβάλλει νόμους γιὰ νὰ ἀντιμετωπισθῇ ἡ «τρομοκρατία ἐκ τῆς ἰσλαμοποιήσεως».
Δημιουργῶντας προβλήματα, ἐπιβάλλουν (ἐξυπηρετικὲς γιὰ τοὺς ἰδίους) λύσεις, χρησιμοποιῶντας τὴν ἀφέλεια καὶ τὴν ἀμνημοσύνη τῶν λαῶν, γιὰ νὰ διατηροῦν σταθερὰ τὴν ἐξουσία. Αὐτὸ μᾶς συμβαίνει κι αὐτὸ δὲν μποροῦμε νὰ διακρίνουμε.

Ἂς ἐπιστρέψουμε ὅμως στὸ βιβλίο μας.
Ὁ κος Μιχαλόπουλος πολὺ προσεκτικὰ ἀποτυπώνει στὴν ἐμπεριστατωμένη του ἔρευνα τὴν «ἰδεολογικὴ διαδρομὴ» ὅλων ἐκείνων τῶν πρωτεργατῶν, ποὺ ἔστησαν στὰ πόδια του τὸ ΠΑΣΟΚ καί, ἐν συνεχείᾳ ἀνέλαβαν τὴν ἐξουσία τοῦ κράτους, διαβρώνοντάς το τόσο, ὅσο σήμερα νὰ συζητᾶμε μόνον γιὰ ἑλλαδεμπόρους ἀριστεροχριστιανιστές. Πρόκειται γιὰ ἕνα σχέδιον τροτσκιστοποιήσεως τῆς Εὐρώπης, μὰ ἰδιαιτερως τῆς χώρας μας, μὲ κύριο σκοπὸ τὸ νὰ δημιουργηθῇ ἔνα ἀμερικανόφιλο (τύποις) ἀριστερόστροφο κοινό, πρὸ κειμένου καὶ νὰ κομμουνιστικοποιηθοῦμε ὡς κοινωνίες, παραμένοντας ὅμως ἐσαεὶ ἁλυσοδεμένοι στὰ (τύποις) ἀμερικανικὰ συμφέροντα, ἀλλὰ καὶ νὰ δομηθῇ ἕνας μηχανισμὸς ἀνακοπῆς τῆς ἐθνικοσοσιαλιστικῆς σταλινικῆς (σλαυικῆς) ἐξαπλώσεως.

Χρησιμοποιῶντας κάθε εἴδους προθύμους πρακτορίσκους ὑπηρέτες τῆς κάθε (ἀνθελληνικῆς) πρεσβείας, κυρίως μέσα ἀπὸ τὸν κρατικὸ μηχανισμὸ καὶ τὰ πανεπιστήμια, ἐπετεύχθη ὁ πλήρης κι ἀπόλυτος ἀφελληνισμός μας μά, κυρίως ὁ ἀπόλυτος ἔλεγχος τῆς χώρας, μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ ἐλάχιστοι δύνανται νὰ τὸ ἀντιληφθοῦν, ἐφ΄ ὄσον, ἐκ πρώτης καὶ μόνον ὄψεως, ὅλα φαίνονται ὡς κομμουνιστικοποιημένα.

Τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως ἐτέθησαν ταχύταστα τὴν ὑπηρεσία αὐτοῦ τοῦ σκοποῦ κι ἐστελεχώθησαν ἀπὸ ἀριστεροτροτσκιστές, διαβρώνοντας ἐπίσης κι αὐτὸν τὸν (ἂς ποῦμε) πυλῶνα τῆς (ἂς ποῦμε ὁποιασδήποτε) δημοκρατικῆς ἐλευθερίας μας. Στρατευμένοι ἅπαντες, «δεξιοί», «κεντρῶοι», «ἀριστεροὶ» στὸν αὐτὸν σκοπό, ἐπέτυχαν τὸ σημερινὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀνυπαρξίας ἐθνικῆς συνειδήσεως, στοιχειώδους ἀντιλήψεως ἢ ἀκόμη καὶ ἐνστίκτου ἐπιβιώσεως.

Φυσικὰ ὁ κος Μιχαλόπουλος, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, ἀναδεικνύει τὸν ῥόλο τοῦ Μιχάλη Ῥάπτου (συμβούλου τοῦ Μακαρίου) καθὼς καὶ τὸ πόσο πολὺ τὸ «Κυπριακὸ» καὶ ἡ αὐτονόητος Κυπριακὴ Τραγῳδία, ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς τροτσικιστικῆς μακαριακῆς πολιτικῆς ἤ, ἄλλως, τμῆμα τῆς γραμμῆς ἀνακοπῆς τῶν Σλαύων πρὸς τὰ θερμὰ ὔδατα τῆς Μεσογείου.

Τὸ (πλέον) αὐταπόδεικτον τῆς μΠατΣοΚικῆς ΝουΔουλοκρατικῆς «δεξιᾶς» τοῦ τόπου μας, εἶναι, τέλος τὸ σημεῖον ἐκεῖνον ποὺ διαφεύγει πλέον τῆς προσοχῆς μας. Διασκεδάζοντας μὲ τὶς διαπιστώσεις τῶν προσφάτων ἐκλογικῶν ἀποτελεσμάτων, διακρίναμε εὔκολα πὼς ἡ (φερομένη ὡς) νέα κυβέρνησις ἦταν μία ἀκόμη ἐκδοχὴ τοῦ μΠατΣοΚ, ὅπως ἀκριβῶς ἦταν καὶ ἡ προηγουμένη τοῦ τΣΥΡΙΖΑ, καθὼς καὶ κάθε ἄλλη ἔως σήμερα, ἀνεξαρτήτως ὀνόματος.

Μέσα σὲ ὄλα αὐτὰ ποὺ διαβάζουμε, στὸ ἐν λόγῳ βιβλίον, ὁ ῥόλος τοῦ καραμανλῆ, ποὺ ἐπίσης ἔδρασε «κατ’ ἐντολὴν» ἀνθελληνικῶν κέντρων, ἀποσαφηνίζεται ἀλλὰ κι ἀποτυπώνεται πλήρως στὴν ἐπιλογὴ τοῦ ὀνόματος «Νέα Δημοκρατία». Μία «ἀναβάπτισις» ποὺ δὲν εἶχε νόημα κι αἴτιον, ἐφ΄ ὅσον ἡ Ε.Ρ.Ε. ἐπίσης δικό του κόμμα ἦταν. (Γιὰ αὐτὰ θὰ μᾶς μιλήση ἐν καιρῷ ὁ κος Μιχαλόπουλος.)

Συνοψίζοντας. Τὸ ἐν λόγῳ βιβλίο εἶναι μία συγκεντρωτικὴ ἐργασία αὐτονοήτων συμπερασμάτων ποὺ προέκυψαν ἀπὸ πολυετῆ κι ἐπίπονο ἔρευνα. Πρόκειται γιὰ ἕνα «ἐργαλεῖον» χρησιμότατον γιὰ ὅλους μας, πρὸ κειμένου νὰ συνειδητοποιήσουμε (ἐπὶ τέλους καὶ εἰς βάθος) τὸ τί ἀκριβῶς ταλανίζει τὸν (ἂς ποῦμε) πολιτικοκομματικὸ κόσμο τῆς χώρας μας. Οἱ καθαρὰ κομμουνιστικὲς ἐπιδοματικὲς πολιτικὲς τακτικὲς δὲ τῶν κυβερνώντων (καὶ τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης γενικότερα), ποὺ σήμερα ἐπικρατοῦν, προωθῶνται καὶ βασιλεύουν, ἦταν καὶ παραμένουν ἡ «αἰχμὴ τοῦ δόρατος» ὅλου αὐτοῦ τοῦ μηχανισμοῦ, ποὺ σήμερα  διαλύει ὅλα ὅσα θεωρούσαμε ὡς ἀδιαπραγμάτευτα καὶ τῶν ὁποίων κεντρικὸ καὶ δομικὸ ῥόλο ἔπαιξε, γιὰ τὴν χώρα μας, μόνον τὸ μΠατΣόΚ. Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ἀπαιτεῖται πλέον ἀπὸ ἐμᾶς νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ ποιὸς εἶναι ὁ ἀληθής μας ἐχθρός, καλὸ εἶναι νὰ καταπιασθοῦμε γιὰ ἀρχὴ μὲ τὸ ποιὸ ἦταν καὶ εἶναι τὸ μΠατΣοΚ.

Ὅλες ἐκεῖνες οἱ δομές, ποὺ προσέδιδαν μίαν ἐπίπλαστο εἰκόνα ἐλευθερίας στὸν λαό μας, σήμερα ἀποδεικνύονται ἀπὸ σαθρὲς ἔως ἐπίπλαστες κι ἀνύπαρκτες.
Τὰ πρόσωπα ποὺ μᾶς ἐπεβλήθησαν ὡς «ἐθνοσωτῆρες» ἀπεδείχθησαν ἁπλῶς ὑπάλληλοι τῶν τοκογλύφων.
Οἱ δημοσιοκάφροι πλέον ὑπάρχουν μόνον ὡς …κάφροι παπαγαλίζοντας ὅσα οἱ ἐντολὲς τῶν τοκογλύφων διατάζουν.
Τὰ κατάλληλα πρόσωπα (μὲ τὶς κατάλληλες χρηματοδοτήσεις, τῶν καταλλήλων προσωπείων, στὶς κατάλληλες θέσεις) κατέστρεψαν παιδεία, ἀξιακὰ συστήματα, κρατικοὺς μηχανισμοὺς πολὺ μεθοδικὰ καὶ πολὺ συστηματικά.
μπροοδευτισμός τους δὲ στιγματίζει κάθε ἀντίλογο ὠθῷντας πλέον ἐξ ἀνάγκης τὶς κοινωνίες σὲ κάτι πιὸ πατριωτικό, ποὺ ὅμως κι αὐτὸ ἔχει προβλεφθῆ, ὥστε νὰ μὴν διαφύγῃ τοῦ σαπροφυτικοῦ ἐλέγχου.
Καί, φυσικά, ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, μὲ τὶς πλάνες μας, μὲ τὶς προπαγάνδες ποὺ μᾶς διαποτίζουν καὶ μὲ τὶς ἰδεοληψίες ποὺ μᾶς ἐμφυτεύουν, δροῦμε ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον εἰς βάρος μας.

Γιὰ νὰ ἀλλάξῃ κάτι ἀπὸ τὰ παραπάνω ἀπαιτεῖται νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸν μηχανισμό. Γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸν μηχανισμὸ αὐτόν, ἀπαιτεῖται νὰ ἀπομυθοποιήσουμε τὰ πάντα.
Γιὰ νὰ ἀπομυθοποιήσουμε τὰ πάντα ξεκινᾶμε ἀπὸ τὸ νὰ γνωρίσουμε τὸν ῥόλο τοῦ κεντρικοῦ πρωταγωνιστοῦ ὅλης αὐτῆς τῆς καταστροφῆς ποὺ βιώνουμε.
Τόσο ἁπλᾶ.

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

10 thoughts on “Βιβλιοπαρουσιάζοντας τὸ …«DNA τοῦ μΠατΣοΚ»!!!

 1. Εκπληκτικός ξερόλας ο κος Μιχαλόπουλος! Ξέρει από Ιστορία (όλων των εποχών ακι όλων των λαών), ξέρει από γλωσσολογία (η ετυμολογία ονομάτων είναι η πιο πρόσφατη μανία του), ξέρει από θρησκειολογία κλπ κλπ. Τον πολεμάει ,λέει, το καθεστώς! Όταν ήταν διπλοθεσίτης και τριπλοθεσίτης (ΑΠΘ, Ιδρυμα Ιστορίας Ελευθερίου Βενιζέλου, Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, Ναυτική Σχολή Πολέμου, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων) ήταν καλά! Φαίνεται ότι για να μην τον “πολεμάει το καθεστώς” θα έπρεπε να διατηρεί εσαεί όλες αυτές τις θέσεις…Ο άνθρωπος που έλεγε ότι “αγαπά” τον Ελευθέριο Βενιζέλο όσο ήταν διευθυντής στο Ίδρυμα και μετά όταν απολύθηκε, ξεσπάθωσε…

  • Μᾶλλον ἀγνοεῖς πὼς ὁ κος Μιχαλόπουλος ἔχει φάει τόσες πολλὲς ἀπολύσεις, ποὺ οὔτε σὲ δύο ζωὲς θὰ τὶς βιώσης ἐσύ.

   • Ρωτάω λοιπόν αυτό το οποίο έθεσα ως πραγματικότητα στο παραπάνω μήνυμά μου! Έπρεπε να είναι διπλοθεσίτης και τριπλοθεσίτης, (όπως ξεκάθαρα μπορεί να διαπιστώσει κάποιος από το βιογραφικό του), ώστε να “μην τον πολεμάει το καθεστώς”; Στο γραφείο του Καραμανλή με ποια ακριβώς “αξιοκρατική” μέθοδο προσελήφθη; Πόσο “αντικαθεστωτικό” είναι να δηλώνει κάποιος ότι “αγαπά” τον Ελευθέριο Βενιζέλο, όσο ήταν διευθυντής στο αντίστοιχο Ίδρυμα και μετά την απόλυσή του να μετατρέπεται σε σούπερ αντιβενιζελικό;

    Υ.Γ. Αγαπητή δικηγόρε του κ. Μχαλόπουλου, κυρία Φιλονόη, επειδή το πας επί προσωπικού, να σου δηλώσω λοιπόν τα εξής! Δεν έχω απολυθεί ποτέ από καμία από τις αρκετές εργασίες που έχω απασχολήθει έως σήμερα στα 39 μου έτη, διότι κάνω καλά την δουλειά μου. Έχω αποχωρήσει μόνο, είτε κατόπιν λήξεως συμβάσεως, είτε διότι βρήκα εργασία σε τομέα που μου άρεσε περισσότερο.

   • Κατ’ ἀρχὰς θὰ ἀπαντήσω …κοσμίως. Ἐν συνεχείᾳ θὰ δῇς.
    Πρῶτον… Εἶναι ντροπὴ νὰ σχολιάζῃς ἀνωνύμως, σὰν κοινὸς κουκουλοφόρος, σὲ κάποιον ἄνθρωπο ποὺ ἐμφανίζεται μὲ τὸ πρόσωπό του, μὲ τὸ ὄνομά του, τιμᾶ τὰ παντελόνια του καὶ πληρώνει τὰ τιμήματά του, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν ἐσὺ τοῦ τὰ ἀναγνωρίζῃς. Τὸ πράττουν ἄλλοι, σαφῶς καλλίτεροι γνῶστες ἀπὸ ἐσέναν κι αὐτὸ ἀρκεῖ. Ἀλλὰ κι αὐτὸ νὰ μὴ συνέβαινε, ἐὰν ὁ ἴδιος ἔχῃ (ποὺ ἔχει) τὴν συνείδησίν του καθαρά, ὅσοι kat-h -οικο-khamούρες (πὲς καὶ καθοικοχαμοῦρες, μέσα θὰ πέσης) ἐπιχειρήσουν νὰ τὸ κάνουν, τὸ μόνον ποὺ ἐπιτυγχάνουν εἶναι νὰ γελοιοποιοῦνται. Γελοῖοι τύποι καὶ γελοιότητες δὲν μοῦ χρειάζονται. Ἔχω σοβαρότερα νὰ ἀσχοληθῶ ἀπὸ τὸ νὰ καταπιάνομαι μὲ τὶς πετριὲς ἢ μὲ τὶς …τρολιές σου.
    Δεύτερον. Μπορεῖς νὰ διαφωνῇς πλήρως μὲ τὶς θέσεις του, ἀλλὰ δὲν ἔχεις δικαίωμα νὰ προσβάλῃς τὴν προσωπικότητα καὶ τὸ ἦθος κάποιου, πολλῷ δὲ μᾶλλον ὅταν τὸ κάνῃς ἀνωνύμως. Κι ἐπίσης, ἐφ΄ ὅσον, πολὺ ἁπλᾶ, ἀγνοεῖς τὰ πάντα γιὰ αὐτόν, ἡ προσπάθειά σου νὰ σπιλώσῃς τὸ πρόσωπό του, ἐκτὸς ποὺ πέφτει στὸ κενό, στιγματίζει ἐσέναν, τὸν κουκουλοφόρο.
    Τρίτον… Ἀποδεικνύεις σκέτο κακόβουλες προθέσεις, κάτι πού, γενικῶς στὴν σελίδα μας ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ καί, γενικῶς, τὰ κατακάθια ποὺ χρησιμοποιοῦν τέτοιους τρόπους, μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες (καὶ διόλου δημοκρατικές!), κόβονται ὁριστικῶς. Ἐπεὶ δὴ ὅμως ἐπὶ πλέον …«ὁσμίζομαι» καὶ κάτι ἄλλο, ἀκόπη περισσότερο, πίσω ἀπὸ τὸ ἐπιθετικό σου ὑφάκι…
    …κάτι ποὺ μοῦ θυμίζει ἄλλες ἐποχές…
    Ἐποχὲς …«ἔνδοξες», ὅπου τὰ διάφορα πρακτοράκια τοῦ τουρκικοῦ προξενείου…
    …ἤ ἀκόμη καὶ τὰ πρακτοράκια τῆς ἰσραηλινῆς πρεσβείας…
    …ἢ ἀκόμη κι ὅταν τὰ πρακτοράκια τῆς ἀμερικανικῆς πρεσβείας…
    (ἀναλόγως τοῦ θέματος… Ἐργολαβίες ἐκτελοῦσαν τὰ νούμερα…!!!)
    …νυχθημερὸν καὶ μᾶς τὴν ἔπεφταν καὶ μᾶς κατέβαζαν διαρκῶς τὶς σελίδες(ὅταν μποροῦσαν)…
    …ἀντιλαμβάνομαι πὼς μᾶλλον ἀνήκεις σὲ αὐτὸ τὸ εἶδος τῶν «μισθωμένων τραμπούκων»…
    (Ἀλήθεια… Γιὰ πέ… Πρακτοράκι εἶσαι; Ποίου; Κάτι ὑποψιάζομαι ἀλλὰ ἂς μὴ τὸ καταθέσω ἀκόμη δημοσίως…)
    …ὁπότε καλὸ θὰ ἦταν νὰ πᾷς στὸ -ὅποιο πιθανὸ- ἀφεντικό σου, ποὺ (μᾶλλον) σὲ …«τροφοδοτεῖ» καὶ νὰ τοῦ ἀνακοινώσῃς πὼς ἀπὸ τὸ δικό μας «μαγαζάκι» σὲ κόψαμε.
    (Ἀλήθεια… Πόσα παίρνεις καλόμ γιά κάθε σχόλιον; Μέ τό κομμάτι πληρώνεσαι ἤ μέ τόν «στόχο»;)
    θὰ ἔλεγα λοιπὸν νὰ τὸ σταματήσῃς ἐδῶ, διότι δὲν σὲ παίρνει.

    Τέλος… εἰδικῶς γιὰ τὸν κο Μιχαλόπουλο, ἐπεὶ δὴ τυγχάνει νὰ γνωρίζω μερικὲς λεπτομέρειες γιὰ τὴν ζωή του ποὺ ἡ ἀφεντομουτσουνάρα σου ἀγνοεῖ, ἀρνοῦμαι νὰ ἀπαντήσω στὸν πρόστυχο τρόπο «διαλόγου» ποὺ ἐπιχειρεῖς νὰ ἐπιβάλῃς, προσβάλλοντας κι ἐμέναν κι ἐκεῖνον. Ἄλλως τὲ ὅσα γνωρίζεις γιὰ τὸν κο Μιχαλόπουλο εἶναι ὅσα ἐκεῖνος δημοσίως ἔχει δηλώσει καὶ δημοσιεύσει καί, ὡς γνωστόν, εἶναι προσβάσιμα στὸν κάθε ἕναν. Προσπαθῶντας ὅμως νὰ τὰ …μαγειρεύσῃς, ἀφήνῃς λάσπη. Καὶ ἐμεῖς τὴν λάσπη δὲν τὴν ἀντέχουμε. Γκέ-γκέ;

    Ἀπάντησις στὸ ὑστερόγραφόν σου:
    Προφανῶς εἶσαι τῆς λογικῆς «yes sir» καὶ γιὰ αὐτὸ σὲ κρατοῦν παντοῦ, δίδοντάς σου τὴν …«ἐπιλογὴ» νὰ διαλέξῃς καλλίτερο μεροκάματο. Σωστά;
    Νὰ εἶσαι καλά. Γελάσαμε.

 2. Για εμένα το βασικό ήταν η θέση μου στο Πανεπιστήμιο, την οποία παρανόμως μού αφήρπασαν. Προσωπικώς πόρρω απέχω από του να “τα ξέρω όλα”. Τώρα, εάν υπάρχουν άτομα που με θεωρούν “ξερόλα”… ε, σε τελική ανάλυση ” τιμή μου και καμάρι μου”.

  • Ε πως δεν είστε ξερόλας αγαπητέ; Είπαμε, καταπιάνεστε από παντός είδους Ιστορία, μέχρι προϊστορία, γλωσσολογία, θρησκειολογία κλπ κλπ. Φυσικά δικαίωμα σας να μελετάτε όλα αυτά (και πολύ καλά κάνετε στην πραγματικότητα), αλλά το να κάνετε αναλύσεις επί αναλύσεων σε βιβλία, άρθρα κλπ, λες και έχετε εξειδικευμένη γνώση πάνω σε αυτά, ε, επάξια σας δίνει τον χαρακτηρισμό του “ξερόλα”. Παρέα με συγγραφείς τύπου Πλεύρη, Γεωργαλά, Αϋφαντή, Καργάκου, αλλά και Κορδάτου, Καραμπελιά, Κιτσίκη (η “ξερολίαση” δεν αποτελεί γνώρισμα συγκεκριμένης ιδεολογίας, αλλά νοοτροπίας), οι οποίοι κατά καιρούς έγραψαν αξιόλογα πράγματα, αλλά και εκπληκτικές πατάτες, διότι ακριβώς δεν είχαν την σχετική αυτογνωσία πέρι των ορίων των γνώσεων και δυνατοτήτων τους.

   • Τελικῶς εἶσαι πράγματι πρακτοροτρολάκι κι ἐγκάθετος. Ἐὰν ἁπλῶς σκεπτόσουν λογικῶς αὐτὸ εἰδικῶς τὸ σχόλιον δὲν θὰ τὸ ἔκανες, διότι, ὡς γνωστόν, ἡ ἀπόλυτος ἐξειδίκευσις βλακοποιεῖ μόνον αὐτὸν ποὺ ἐπέλεξε τὴν ἐξειδίκευσίν του ἀπὸ βιοποριστικὴ ἀνάγκη, ἀλλὰ οὐδέποτε ἀπὸ ἔρωτα πρὸς τὴν γνώσιν.
    Τέτοια σκουπίδια, τῆς ἀπολύτου ἐξειδικεύσεως, ποὺ γνωρίζουν ὡς ἰατροὶ (γιὰ παράδειγμα) νὰ θεραπεύουν μόνον τὸ ἀριστερὸ …γόνατο, ἀλλὰ ὄχι τὸ δεξί, εἶναι τὰ ἀπολύτως χρήσιμα ἐργαλεία τῆς ὀρθοπολιτικῆς βλακείας ποὺ μᾶς ἐκατσικώθη στὶς πλάτες, διότι ἐξηγόραζε, σιγά-σιγά, κάθε «χαλαρὸ» σύστημα ἀ-παιδείας, μαζὺ μὲ τοὺς «πυλῶνες» του. Κι ἔτσι μάθαμε (τὰ τελευταία χρόνια) πὼς ὁ πρύτανις τοῦ ΕΚΠΑ ἔδιδε ἀναφορὰ στὴν ἀμερικανικὴ πρεσβεία, ἀλλὰ …οὐδὲν πρόβλημα.
    https://filonoi.gr/2013/01/13/f-telika-o-mpampinioths-didei-anafora-sthn-amerikanikh-presbeia/

    Προφανῶς λοιπὸν ἀπὸ αὐτὴν τὴν ὀρθοπολιτικὴ καφρίλα προέρχεσαι κι αὐτὰ ἀναπαράγεις. Δὲν ἀναμένω φυσικὰ νὰ ἀντιληφθῆς αὐτὰ ποὺ σοῦ λέω καὶ δὲν διατίθεμαι νὰ ὑπερασπισθῶ κάθε ἕναν ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἀναφέρεις.
    Ὅμως… Κάθε ἕνας ποὺ ἐρευνᾶ καὶ μελετᾶ γενικῶς (τὴν ἱστορία) καὶ εἰδικῶς (τὴν τέχνη του ἢ τὴν ἐπιστήμη του), ἐὰν τὸ ἐπιθυμῇ, μπορεῖ καὶ νὰ ἀρθρογραφῇ καὶ νὰ διδάσκῃ. Καθαρὰ ἐνημερωτικῶς λοιπὸν μπορῶ νὰ σοῦ δηλώσω πὼς ναί, μπορεῖ ὁποιοσδήποτε (ἀκόμη κι ἐρασιτέχνης-πολλῷ δὲ μᾶλλον γνώστης) νὰ μελετᾷ, νὰ σχολιάζῃ καὶ νὰ διδάσκῃ (ἐὰν δύναται ὁ ἴδιος) τὰ ὅσα γνωρίζει, δίχως αὐτὸ νὰ τὸν …«μετουσιώνῃ» σὲ ξερόλα. Γιὰ νὰ «στιγματίζῃς» ὅμως αὐτὴν τὴν εὑρεία μορφὴ γνώσεως σημαίνει πὼς κάτι σὲ αὐτὴν τὴν εὑρύτητα σὲ ἐνοχλεῖ. Γιατί σέ ἐνοχλεῖ; Τί σέ ἐνοχλεῖ; Μήπως ἁπλῶς μαρτυρᾶ τήν δική σου ἀνικανότητα νά τήν προσεγγίσῃς; Ἔμ καλόμ;;;

    Καλημέρα σου.

    Ἐὰν θέλῃ ὁ κος Μιχαλόπουλος νὰ ἀπαντήσῃ σὲ αὐτὸ τὸ λογίδριον, ἂς τὸ κάνῃ ἐλευθέρως. Θὰ ἐγκρίνω τὸ σχόλιόν του. Ἐσὺ ὅμως, ἀκριβῶς διότι ἢ δὲν ἀντιλαμβάνεσαι ἢ κάνεις πὼς δὲν ἀντιλαμβάνεσαι κόβεσαι.
    Νὰ πᾷς στὸ καλὸ καὶ καλὴν τύχη στὶς νέες πρακτοροτρολιές σου.

    Υ.Γ. Ἐγώ, προσωπικῶς, ΔΕΝ ἔχω σπουδάσει ἱστορία. Ἐν τούτοις, ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ μελετῶ ἀρκετά, δύναμαι, κατὰ περίπτωσιν νὰ τοποθετοῦμαι γιὰ πολλὲς χρονικὲς περιόδους καὶ ἱστορικὰ στιγμιότυπα. Κι ἐγώ ξερόλας εἶμαι; Ἔμ; Καλόμ; Τί λές;

 3. Φιλονόη, ευχαριστώ, αλλά μη συνεχίζης. Έχω καταλάβει τι τον ενόχλησε. Ευχαρίστως να το συζητούσα μαζί του, αλλά το άτομο αυτό – κατά την κρίση μου- είναι αμαθές (=αμόρφωτο).

Leave a Reply