Δικηγόροι καὶ ψυχολόγος μὲ πλαστογραφίες ἐξησφάλιζαν ἄσυλο γιὰ …«πρόσφυγες»!!!

Ἐγκληματικὸ δίκτυο στὴν Μυτιλήνη, ποὺ ἀπαρτίζετο ἀπὸ δικηγόρους, οἱ ὁποῖοι ἐπετύγχαναν νὰ χαρακτηρισθοῦν ὡς «εὐάλωτα ἄτομα» κάποιοι ἐκ τῶν αἰτούτων ἄσυλο, μὲ πρόσχημα τὸ «μετατραυματισκοῦ στρές», τὸ ὁποῖο ἐπεβεβαίωνε μία ψυχολόγος. Μάλιστα γιὰ κάθε περίπτωση οἱ ἐμπλεκόμενοι ἐλάμβανον ποσὰ ἀπὸ 550 ἕως 950 εὐρῶ.

μὲ πληροφορίες ἀπὸ ἐδῶ

Τὰ ὀνόματα διέῤῥευσαν…Γείτονες ἀνοίγουν πλέον τὸ στόμα τους καὶ μιλοῦν γιὰ κλίμα φόβου καὶ τρομοκρατίας κάθε βράδυ ἔξω ἀπὸ συγκεκριμένο δικηγορικὸ γραφεῖο, ὅπου ξημεροβραδιάζοντο κάθε καρυδιᾶς καρύδι…
Οἱ δικηγόροι φυσικὰ δὲν νοιάζονταν, μόνο οἱ τσέπες τους νὰ γεμίζουν. Ἄραγε θὰ γίνει κάποιά δημοσιογραφική ἔρευνα στὴν περιοχή ἀλλά καί στό βάθος τῆς ἐν λόγῳ ὑποθέσεως;
Τὸ ὀφείλουν στοὺς πολῖτες οἱ ὅποιοι ἔντιμοι δημοσιογράφοι ἔχουν ἀπομείνη.

Παλαιότερα ὁ ἕνας δικηγόρος εἶχε ὑπερασπισθῆ φανατισμένα γνωστὴ διαπλεκομένη ΜΚΟ (ποὺ λειτουργεῖ στὰ κτήματα τοῦ ΚΥΤ τῆς Μόριας καὶ τὴν ὁποία ἀκόμη ἀνέχονται οἱ Ἀρχὲς) ποὺ ἀσελγοῦσε μὲ τὴν συμπεριφορὰ τῆς ἀπέναντι σὲ ἐντοπίους, θέλοντας νὰ τοὺς ἐπιβάλῃ δομὴ «προσφύγων» στὸ χωριό τους.

Ἄραγε θὰ διαγράψη ὁ δικηγορικός σύλλογος τὰ μέλη του ποῦ ἀνῆκαν στὸ ἐγκληματικὸ αὐτὸ δίκτυο;
Ὀφείλει νὰ προχωρήσῃ σὲ διαγραφὲς γιὰ νὰ διαφυλάξῃ τὸ κύρος του.
Νὰ δοῦμε ποιοὶ θὰ προσπαθήσουν νὰ τοὺς τὴν χαρίσουν…

Ἄλλη μία περίπτωσις ἐκμεταλλεύσεως τοῦ νόμου γιὰ νὰ βγάλουν κάποιοι κέρδος σὲ βάρος τῶν ἐντοπίων καὶ τῶν ἐλαχίστων πραγματικῶν προσφύγων.
Ἀκούγεται ὅτι ἐὰν ξετυλιχθῇ τὸ κουβάρι θὰ μᾶς βάλη μέσα σὲ δομὲς καὶ γνωστὰ στέκια ἀλληλεγγύων… ποὺ τόσον καιρὸ πρωτοστατοῦν στὰ κοινωνικὰ δίκτυα!!!

Ὁμὰς Ἐρεύνης Μυτιλήνης

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply