Λύσις εἶναι ἡ συσπείρωσις τῶν πολιτῶν

Ἀπὸ τὸν ἕβδομο αἰῶνα, ὅταν οἱ Ἄραβες κατέλαβαν τὴν Ἱερουσαλήμ, ἡ Παπικὴ Δύσις (Γαλλία, Ἀγγλία, Ἰταλία κλπ) καὶ ὁ Μουσουλμανικὸς κόσμος, ἦσαν συνέχεια σὲ καθεστὼς μονίμου συῤῥάξεως.
Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν πολιορκιῶν τῆς Ἱερᾶς πόλεως, τῶν Γκῦ Ντὲ Λουζινιᾶν, Σαλααντίν, Ῥιχάρδου τοῦ Λεοντοκάρδου, πέρασαν πολλοὶ αἰῶνες.
Οἱ δύο κόσμοι διέγραψαν ἀντίθετες πορεῖες.

Τὰ πετρέλαια ἦσαν ἡ ἀφορμὴ γιὰ νὰ εὑρεθοῦν σὲ ἐπίπεδο ἡγεσίας καὶ νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀκόμη περισσότερο σὲ ἐπίπεδο λαῶν.

Δὲν ὑπάρχει κάποια ἀμφιβολία, στὸ ὅτι ἡ Δύσις, μὲ ἡγέτιδα δύναμη τὶς ΗΠΑ, θεώρησε ὅτι ὁ πλανήτης τῆς ἀνήκει καὶ ἐκτύπησαν ἰμπεριαλιστικῶς, τόσο πολεμικῶς ὅσο καὶ οἰκονομικῶς, διαλύοντας κράτη, ὅπως τὸ Ἰρὰκ καὶ τὴν Λιβύη. Αὐτὸ ἐδημιούργησε καὶ συνεχίζει νὰ δημιουργῇ τὶς μεγάλες μεταναστευτικὲς ῥοές.

Ἡ μετανάστευσις, δὲν εἶναι πλέον σύμπτωμα ἢ ἀποτέλεσμα τῶν ἰμπεριαλιστικῶν ἐπεμβάσεων. Εἶναι ἡ αἰτία τους.
Στὰ φθηνὰ ἐργατικὰ χέρια καὶ στὴν ἀλλοίωση τῶν πληθυσμῶν, κυρίως τῶν κακομαθημένων γηγενῶν Εὐρωπαίων, εὑρίσκεται τὸ μυστικό. Μόνον ποὺ ἐδῶ ὑπάρχει ἕνα κενὸ στὸ σενάριο, ἕνα σχέδιο ποὺ προϋπάρχει ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰῶνος καὶ εὑρίσκεται στὰ γραπτά του Γκούντενχοφ Καλέργκι.
Τί ἀκριβῶς ἐπιδιώκεται μὲ τὴν ἐντατικοποίηση τῶν μεταναστευτικῶν ῥοῶν, ποὺ μέχρι καὶ ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ ἐπιστρατεύεται γιὰ νὰ αἰτιολογήσῃ τίς νέες ῥοές;

Τὸ Ἰσλάμ, δὲν εἶναι ἁπλῶς μία θρησκεία μὲ 1,5 δισεκατομμύριο πιστοὺς σὲ ὅλον τὸν κόσμο.
Ἐνυπάρχει καὶ τὸ θρησκευτικὸ καὶ τὸ πολιτικὸ στοιχεῖο.
Ὅλα ὅμως ἔχουν ὡς ἀρχή, τὴν ῥιζωμένη ἀκόμη καὶ στὸν γενετικὸ κώδικα ἀρχὴ ὅτι Θεὸς εἶναι μόνον ὁ Ἀλλὰχ καὶ μέγας προφήτης του ὁ Μωάμεθ. Δὲν ὑπάρχει ἀμφισβήτησις ἐπ’ αὐτοῦ καὶ δὲν χωροῦν συζητήσεις περὶ ἄλλων συστημάτων, δημοκρατίας, σοσιαλισμοῦ ἢ ὅποιο ἄλλο.
Τὸ κοράνι καὶ τὰ χαντίθ, εἶναι ἐπάνω ἀπὸ κάθε Σύνταγμα κράτους, κάθε διεθνῆ ὀργανισμό.

Πῶς εἶναι δυνατὸν πληθυσμοὶ μὲ ῥιζωμένες μέσα τους τέτοιες ἀρχές, νά ἐνσωματωθοῦν ἢ νὰ συγκατοικήσουν ἁρμονικῶς μέ τούς «ἀπίστους»;

Τόσο στὴν Ἑλλάδα, ὅσο καὶ στὸν ὑπόλοιπο κόσμο, μὲ πολιτικὴ καθοδήγηση ἡ μετανάστευσις αὐξάνεται ῥαγδαίως.
Δὲν γίνεται ἀπολύτως τίποτα πρὸς τὸν σκοπὸ νὰ ἀποτραπῇ. Ἀντιθέτως εὐνοεῖται μὲ κάθε τρόπο.
Κάποια συμφέροντα πρέπει νὰ ἔχουν ἐπενδύση κολοσσιαῖα ποσὰ γιὰ αὐτό.

Ἡ λύσις δὲν εἶναι ἡ στροφὴ σὲ ἀκραῖες λύσεις, ποὺ ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ ὁδηγήσουν σὲ ἀνάφλεξη.
Ἡ λύσις εἶναι ἡ ἀπομόνωσις καὶ τῶν δύο ἀντιθέτων ἀκραίων τάσεων καὶ ἡ πραγματικὴ συσπείρωσις τῶν πολιτῶν.
Δὲν γίνεται ἡ χώρα μας, ἡ μεγάλη πύλη εἰσόδου, νὰ τιμωρεῖται γιὰ πράξεις ἄλλων καὶ δὲν γίνεται νὰ κουβαλᾷ συνέχεια μία βραδυφλεγῆ βόμβα, πού, ἀργὰ ἢ γρήγορα, θὰ σκάση.
Ὑπάρχουν ἀνθρωπιστικὲς λύσεις γιὰ τοὺς πρόσφυγες καὶ πρέπει νὰ ὑπάρξουν ἀνθρωπιστικὲς λύσεις καὶ γιὰ τοὺς Ἕλληνες.

Βαρέθηκα τοὺς ἠθικολόγους.

Τὸ παρὸν κείμενο δὲν γίνεται ἀντιληπτὸ μόνο ἀπὸ ὅσους ἔχουν συμφέρον ἀπὸ ὅλη αὐτὴ τὴν κατάσταση καὶ ἀπὸ τοὺς ἀνοήτους. Καὶ οἱ δύο εἶναι ἐξ ἴσου ἐπικίνδυνοι.

Δανόπουλος Περικλῆς 

(Visited 155 times, 1 visits today)
Leave a Reply