Θά μιλήσουμε σοβαρά γιά τούς νεκρούς τοῦ Πολυτεχνείου;

Ἄκουσα καὶ διάβασα πάλι σήμερα λόγω τῆς ἡμέρας, διάφορες μ@λακίες στὸ ῥαδιόφωνο καὶ τὰ κοινωνικὰ δίκτυα, σχετικὰ μὲ τὸ πόσο μ@λάκες εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι δὲν ὑπῆρξαν νεκροὶ στὸ Πολυτεχνεῖο.

Πᾶμε λοιπὸν ἄλλη μία: Οὐδείς, πιστεύω, ἔχει ἰσχυρισθῆ ὅτι δὲν ὑπῆρξαν νεκροὶ τὴν περίοδο τῶν γεγονότων τοῦ Πολυτεχνείου.
Χούντα εἴχαμε.
Αὐτὸ ποὺ ἐγὼ ἔχω δημοσιεύση ἀρκετὲς φορὲς εἶναι τὰ πορίσματα ἐρευνῶν ποὺ ἔγιναν μετὰ τὴν πτώση τῆς Χούντας, περισσότερο γιὰ ἱστορικοὺς λόγους.
Πρῶτον γιατί ἀπὸ ὅταν πήγαινα στὸ σχολεῖο μᾶς εἶχαν ζαλίσει τὰ παπάρια μὲ τοὺς νεκροὺς ἥρωες τοῦ Πολυτεχνείου καὶ δεύτερον γιατί ὁ κάθε ἕνας εἶχε κάνη τὸν ἀριθμὸ τῶν νεκρῶν λάστιχο, κατὰ πῶς τὸν ἐβόλευε (πολλὲς φορὲς ἄκουγες καὶ γιὰ ἑκατοντάδες).

Λοιπόν, μέσα στὸν χῶρο τοῦ Πολυτεχνείου δὲν ἔχει καταγραφῆ νεκρός, σὲ ὅλες τὶς ἔρευνες.
Ἔχουν καταγραφῆ νεκροὶ τὴν ἰδίαν ἡμέρα ἀλλὰ καὶ τὴν ἑπομένη, ἀκόμη καὶ στοῦ Ζωγράφου, κυρίως ἀπὸ ἀδέσποτες σφαῖρες.
Σὲ κάποιες περιπτώσεις γύρω ἀπὸ τὸ χῶρο τοῦ Πολυτεχνείου, ὑπάρχουν σαφεῖς ἐνδείξεις ὅτι πολῖτες ἐκτυπήθησαν ἀπὸ ἀκροβολισμένους ἐλευθέρους σκοπευτές.
Ἄλλοι ἰσχυρίζονται ὅτι αὐτοὶ ἦσαν τοῦ καθεστῶτος, τῆς Χούντας.

Ἐγὼ πιστεύω ὅτι ὑπάρχουν σαφεῖς ἐνδείξεις ὅτι δὲν ἦταν τοῦ καθεστῶτος, ἀλλὰ ἢ βαλτοὶ ἀπὸ τοὺς κύκλους τοῦ Ἰωαννίδου ἢ ἀπὸ δύο συγκεκριμένα ξένα κράτη, γιὰ τοὺς δικούς τους γεωπολιτικοὺς λόγους ἐκείνης τῆς περιόδου (κάτι ἀνάλογο μὲ ὅ,τι ἔγινε στὴν πλατεία Μαϊντᾶν στὴν Οὐκρανία τὸ 2014).

Ποῦ ἀκριβῶς ὅμως μειώνει αὐτὴ ἡ διευκρίνησις τόν θάνατο ἤ τόν τραυματισμό τῶν συμπολιτῶν μας ἐκείνης τῆς περιόδου καὶ ἐκείνων τῶν γεγονότων;; Τοὺς τιμοῦμε διπλὰ θὰ ἔλεγα, γιατί οἱ περισσότεροι δὲν συμμετεῖχαν κἂν στὰ γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου (ἀσχέτως μὲ τὸ ἐὰν πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς σίγουρα τὰ ὑπεστήριζαν καὶ ἤλπιζαν σὲ μίαν ἀλλαγή της τότε καταστάσεως καὶ στὴν ἐπάνοδο τῆς Δημοκρατίας). Ἁπλῶς εὑρέθησαν σὲ λάθος τόπο καὶ λάθος χρόνο στὸ στόχαστρο τῶν ἐλεύθερων σκοπευτῶν ποὺ ἀνέφερα παραπάνω.

Τέλος, δύο ἔρευνες ἐπίσημες ποὺ γνωρίζω, ἡ μία καταγράφει 30 καὶ ἡ ἄλλη 80, ἐὰν θυμᾶμαι καλῶς.
Ἀκόμη κι ἕνας νεκρὸς νὰ ἦταν, πάλι θὰ ἦταν πρὸς τιμήν.
Ἄλλο ὅμως ἕνας, ἄλλο τριάντα, ἄλλο ὀγδόντα καὶ ἄλλο ἑκατοντάδες.

Ἀλλάζει κάτι, θὰ μοῦ πῆ κάποιος…
Πολλά, γιατί ὅταν μιλοῦμε γιὰ ἱστορία καὶ ἱστορικὰ γεγονότα, καλὸ εἶναι νὰ εἴμαστε σαφεῖς καὶ ἀκριβεῖς, γιατί δὲν εἶναι κουβεντούλα μὲ τὴν γιαγιὰ δίπλα στὸ τζάκι νὰ μᾶς λέῃ παραμύθια τρώγοντας κάστανα.

Τὸ Χρήσιμον

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply