Γαία μοῦ ἐπιτρέπεις;

Ἠρώτησα τὴν Γαία:

«Γαία μου, Μητέρα,
μέ ἀφήνεις κάπου νά σταθῶ,
τόν οἶκο μου νά φτιάσω,
νά μή σέ βλάψω πουθενά,
παρά νά μ΄ ἀγκαλιάσῃς μέ τήν θέρμη σου καί μέ δροσιά,
νά μέ φροντίσῃς μέ στοργή κι ἁπλόχερα
νά ἀφήνῃς τήν αὗρα σου κοντά μου;»

 Καὶ ἡ Γαία ἀπεκρίθη:
«Μέσα στὴν Γῆ, τὸν οἶκο σου νὰ φτιάσῃς,
νὰ μὴ προσβάλῃς τὰ δενδρά,
νὰ μὴ θυμώσῃς τὶς δρυΐδες,
νὰ μὴ διακόψῃς τὴν ῥοή,
τῆς αὗρας μου ποτάμι!»! Κι ἐγὼ τὴν ἄκουσα προσεκτικά, τῆς ἐφίλησα τὸ χέρι κι ἐχόρεψα γέρικο χορό, μὲ τὴν πλειάδα Ταϋγέτη, στοῦ Ταϋγέτου τὴν πλαγιά, κοντὰ στῶν Διοσκούρων τὴν φωλιά.
Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *