Ἡ πραγματικότης μας.

Ἡ πραγματικότης μας.Σὲ μίαν ἀναζήτησιν εἰκόνων στὸ διαδίκτυο, πρὸ καιροῦ, ἔπεσα σὲ αὐτὴν τὴν φωτογραφία καὶ τὴν κράτησα.
Στὴν ἀρχὴν τὴν κύτταξα κάπως εἰρωνικὰ ἀλλὰ μετὰ συνειδητοποίησα πὼς αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ εἰκόνα καθρεπτίζει τὴν πραγματικότητά μας, μὲ τόσην ἀκρίβεια ποὺ τρομάζει.
Ναί, δυστυχῶς, αὐτὸ βλέπουμε στοὺς ἑαυτούς μας κι ὄχι αὐτὸ ποὺ πράγματι εἴμαστε.
Βλέπουμε κάτι ὡραιοποιημένο, παράλογον, μιμητικόν, ἐκτὸς πραγματικότητος, ἐκτὸς λογικῆς καὶ ὁπωσδήποτε στὸ μεγαλύτερο τμῆμα τῶν πληθυσμῶν, παγκοσμίως, πραγματικότητα…

Τί μποροῦμε νά κάνουμε γιά νά τό ἀνατρέψουμε; Μποροῦμε; Πρέπει; 
Ἤ τελικῶς αὐτός ὁ ξεπεσμός εἶναι ἀπαραίτητος γιά νά ὁδηγῇ τούς λιγοστούς, πού ἀκόμη ἔχουν  μίαν ἐλπίδαμίαν καὶ κάποιαν στοιχειώδη ἀντίληψι,  στήν ἀντίπερα ὄχθη; Μήπως τελικῶς δέν χρειάζεται νά κάνουμε  κάτι γιά νά  ἀλλάξουμε αὐτήν τήν εἰκόνα; Μἠπως Τελικῶς αὐτή ἀκριβῶς ἡ εἰκόνα εἶναι τό κίνητρο γιά νά ἀλλάξουμε μόνον τούς ἑαυτούς μας;

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply