Ἡ ἀλήθεια δὲν φοβᾶται τὴν ἔρευνα.

Ἡ ἀλήθεια δὲν φοβᾶται τὴν ἔρευνα.Ὁ Λόγος δὲν δένεται μὲ «νόμους»  ποὺ καταδιώκουν τὴν ἐλευθερία τῆς σκέψεως, τῆς γνώμης καὶ τῆς κριτικῆς.
Εἶναι ΒΑΡΥΤΑΤΟ νομικὸ καὶ πολιτικὸ ἔγκλημα ἡ ὑιοθέτηση τῆς ποινικῆς καταστολῆς ὡς μέσου γιὰ τὸν περιορισμὸ τῶν ἐνοχλητικῶν γιὰ κάποιους χρήσεων τοῦ λόγου στὴν Πολιτική, στὴν Κοινωνία, στὸν Τύπο, στὴν Ἱστορία, στὴν Τέχνη.

Οἱ βουλευτὲς δὲν ἔχουν κανένα δικαίωμα νὰ ἐνδίδουν σὲ παράλογες ἀπαιτήσεις «ὁμάδων ἐπιρροῆς» ἢ νὰ ὑπηρετοῦν μία ξεπερασμένη (ἀν μὴ καὶ ὕποπτη) πολιτικὴ ὀρθότητα.
Αὐτὸ τὸ ὑβρεούργημα πρέπει νὰ ἀποσυρθῆ διότι προσβάλλει καὶ τὴν Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, ποὺ ἀνέδειξε τὸν διάλογο καὶ τὴν ἔρευνα, ὡς θεμελιώδη ἀξία, δίχως ποτὲ νὰ χρειασθῇ νὰ ἐπιβληθῇ μὲ μέσα ὁλοκληρωτισμοῦ κι ἐξαναγκασμοῦ.

Φρούριον

(Visited 31 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ ἀλήθεια δὲν φοβᾶται τὴν ἔρευνα.

Leave a Reply