Μηδενιστικὴ ἐποχή.

Μηδενιστικὴ ἐποχή.ΕΛΛΑΣ Σωτήριον ἔτος 2014.

Διάγνωσις: ὀξεία Ἱστορικὴ Άνεπάρκεια, ὀξεία Ἐγκεφαλικὴ ἀνεπάρκεια (ἀνεπάρκεια σκέψεως καὶ κρίσεως.)
Θεραπεία: Ἡ κατάστασις εἶναι χρονία καὶ μὴ Ἀναστρέψιμος.!

ΜΗΔΕΝ
Ὡς μὴ ΕΙΝΑΙ Ἡ ἐννοιολογικὴ ἄρνησις τῆς ὑπάρξεως γενικῶς τοῦ ΕΙΝΑΙ (ἀπόλυτον μηδέν) ἤ μόνον Ἰδιότης τοῦ ΕΙναι (σχετικὸν μηδέν).
Ἡ ἐβραϊκὴ- χριστιανικὴ κοσμολογία διδάσκει ὅτι ὁ θεὸς ἐδημιούργησεν ἐκ τοῦ μηδενὸς τὸν κόσμον.
Ὁ Ἔγελος ταυτίζει τὸ ΕΙΝΑΙ μὲ τὸ μηδὲν καί, ἐρμηνεύει ἀπὸ αὐτὴν τὴν σύζευξιν τὴν διαλεκτικὴν ἐξέλιξιν ὅλων τῶν ὄντων.

Εἰς τὸν Χάϊντεγκερ τὸ μηδὲν εἶναι ἕνας τρὸπος παρουσίας τοῦ ἰδίου τοῦ ΕΙΝΑΙ ὅπως τὸ ἀντιλαμβανόμεθα εἰς τὴν κατάστασιν τῆς ἀγωνίας, εἰς τὴν ὁποίαν ἐξαφανίζεται κάθε ὄν καὶ, μαζὺ ἡ ἀσφάλεια ποὺ βρίσκει ὁ ἄνθρωπος εἰς αὐτό.

Εἰς τὸν Σάρτρ τὸ Μηδὲν εἶναι ἡ τελεία ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτερικὴ ἀκαθoριστία, εἰς τὴν ὁποίαν ὁ ἄνθρωπος, ποὺ εἶναι φορεύς τοῦ μηδενὸς. ὁφείλει νὰ καθορίσῃ ἐλευθέρως τὸν ἐαυτὸν του.
Εἶναι ἡ ἄποψις τῆς Ἀ π ο λ ύ τ ο υ ἀρνήσεως.

Ὁ θ ε ω ρ η τ ι κ ὸ ς Μηδενισμὸς ἀρνεῖται τὴν δυνατὸτηταν μιᾶς γνώσεως τῆς ἀληθεὶας (ἀγνωστικισμὸς).
Ὁ Ἠ θ ι κ ὸ ς Μηδενισμός, τὰς ἀξίας καὶ τoὺς δεσμευτικοὺς ἠθικοὺς κανὸνας.
Ὁ Π ο λ ι τ ι κ ὸ ς Μηδενισμος ὅποια δή ποτε κοινωνικήν τάξιν, κάθε πoλιτικὴν ἐξουσὶαν (ἀναρχισμός).

Ὁ Μ η δ ε ν ι σ μ ὸ ς εἰς τὴν σημερινὴν ἐποχὴν κυριαρχεῖ μέσῳ τῶν διαφόρων θρησκειῶν (ἑν ἀρχὴν ἦν ὁ λόγος), τοῦ ὑλισμοῦ τῶν ἐπιστημῶν (Διαλεκτικὸς ὑλισμός-Big bang), μὲ τὴν μορφὴν τοῦ Ὑ π α ρ ξ ι α κ ο ῦ «Ἡ ρ ω ϊ κ ο ῦ Μηδενισμοῦ», (ρ ι ζ ο σ π α σ τ ι κ ὸ ς σ κ ε π τ ι κ ι σ μ ὸ ς), εἶναι ἡ πρὼτη ἀντίδρασις ἐναντίον τοῦ δογματισμοῦ.
Ὁ ὅρος Μ η δ ε ν ι σ μ ό ς γενικῶς ἔγινε γνωστὸς μὲ τὸ μυθιστόρημα τοῦ Τουργκένιεφ «Πατέρας καὶ υἱός».
Τὴν δὲ «μεταφυσικήν» του σημασὶαν ἐπῆρεν ἀπὸ τὸν Ντοστογιέφσκι καὶ τὸν Νῖτσε.
(Κλασικὸς Ἕλλην Μηδενιστὴς, ἐραστὴς καὶ ἀντιγραφεύς τοῦ Νῖτσε, ὁ Ν. Καζαντζάκης, {Ἡρωϊκὸς Μηδενισμός}.)

Ὁ Νῖτσε μὲ τὴν λέξιν «Μηδενισμός» χαρακτηρίζει τὸ φαινὸμενον τοῦ ἀφανισμοῦ ὅλων τῶν ἀξιῶν τῆς παραδόσεως, τὸ γεγονός «πῶς δὲν ὑπάρχει τίποτε διὰ τὸ ὁποῖο ἀξίζει νὰ ζοῦμε ἤ νὰ πεθαίνουμε», πῶς…. Ὅλα εἶναι μάταια.!

Τᾶσος Γκλέμης

(Visited 29 times, 1 visits today)




Leave a Reply