Τὰ ΦΕΚ…

Τά γνωρίζετε;Τὰ ΦΕΚ...2
Εἶναι αὐτὰ τὰ ἐπίσημα κρατικὰ ἔγγραφα, ποὺ δημοσιεύονται ἀπὸ τὸ «Ἐθνικὸ Τυπογραφεῖον» καὶ οὐσιαστικῶς μᾶς κοινοποιοῦν ὅλους τοὺς νόμους, τὶς ὑπουργικὲς ἀποφάσεις μὰ καὶ τὸ πῶς ἀκριβῶς τὰ …«ξεφτέρια» μας μᾶς λεηλατοῦν καὶ μᾶς δουλοποιοῦν…
Τὰ ΦΕΚ εἶναι πολύτιμα ἔγγραφα, γιὰ ἐμᾶς τοὺς πολῖτες, ἐὰν ἀναλογισθοῦμε πὼς δίχως τους θὰ μέναμε στὸ ἀπόλυτον σκοτάδι γιὰ τὰ «ἔργα καὶ τὶς ἡμέρες» τους.
Ὅμως, ἐπίσης, τὰ ΦΕΚ εἶναι αὐτὰ ποὺ ἐκεῖνοι ΘΕΛΟΥΝ νὰ μάθουμε, γιὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν γιὰ ἐμᾶς, χωρὶς ἐμᾶς.
Παραμένουν ὅμως πάντα  αὐστηρῶς ἐλεγχόμενα ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τὰ συντάσσουν. 

Τὰ ΦΕΚ, θὰ μπορούσαμε νὰ ἰσχυρισθοῦμε, πὼς συγκροτοῦν, γιὰ κάποιον ποὺ τὰ μελετᾶ, τμὴμα τὴς ἑλληνικῆς ἱστορίας. Ὄχι τὸ ὅλον, ἀλλὰ τμῆμα της.
Δὲν θὰ μπορούσαμε, γιὰ παράδειγμα, μέσα στὰ ΦΕΚ νὰ διαπιστώσουμε τὸ μέγεθος τῆς καταστροφῆς ποὺ συνέβη στὴν Μικρὰ Ἀσία, ἀλλὰ οὔτε νὰ ἀκυρωθῇ, ὡς γεγονὸς αὐτὴ ἡ καταστροφή. Δὲν θὰ γίνη ποτὲ ἀντιληπτὸ ἀπὸ τὰ ΦΕΚ τὸ πόσοι ἦσαν οἱ νεκροί, πόσοι οἱ ἀγνοούμενοι καὶ πόσοι οἱ ἐξαπατημένοι. Μποροῦμε ὅμως νὰ βροῦμε σὲ ποιὰ σημεῖα τὰ ἐδῶ κουδουνισμένα, ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, «νομοθέτησαν» πρὸ κειμένου νὰ παραμείνῃ ἐλεύθερος, ἀνενόχλητος κι ἀτιμώρητος ὁ …«περιούσιος» Κεμὰλ καὶ νὰ ἐξακολουθῇ τὴν γενοκτονία.

Στὰ ΦΕΚ δὲν θὰ βροῦμε τὶς ἀνοησίες τῆς κάθε ῥεπουσιοδραγωνοφραγκεδάκιας «λογικῆς». Θὰ βροῦμε ὅμως τὰ ἀποτελέσματα αὐτῶν τῶν «ἐπιδράσεων» στὴν παιδεία τῆς χώρας μας. Τὸ ἐὰν αὐτὰ τὰ πρόσωπα, καὶ ὅποια ἄλλα, ἦσαν πρακτόρια τῆς σειρᾶς, δὲν θὰ τὸ μάθουμε μέσα ἀπὸ τὰ ΦΕΚ. Θὰ διαπιστώσουμε ὅμως πὼς πράγματι κάποια πρακτόρια, μαζὺ μὲ κάτι ἄθλια κι ἐκβιαζόμενα καθάρματα, συνέβαλαν, στὰ μέγιστα, πρὸ κειμένου νὰ ἀλλοιωθῇ ἡ μνήμη μας, ἡ ἐθνικὴ ὑπόστασίς μας καὶ ἡ ἀντίληψίς μας περὶ ἱστορίας. Τὰ ΦΕΚ...1

 

Ἴμια, ἀλήθειες καὶ ψέμματα.

Στὰ ΦΕΚ δὲν θὰ βροῦμε τὰ «εὐχαριστῶ» πρὸς τὰ ἀμερικανὰ τοῦ Σημίτου καὶ τοῦ Δραγασάκη.

Τὰ ΦΕΚ...3
Θὰ βροῦμε ὅμως νὰ ἀκολουθοῦν τὸν Σημίτη ὅλα τὰ «εὐχαριστήρια» ἐξοπλιστικὰ προγράμματα, ποὺ μᾶς ἔχωσαν στὰ …«χρέη» γιὰ νὰ μᾶς καταστρέψουν, ὡς λαό.
Δὲν θὰ βροῦμε στὰ ΦΕΚ τὸ τὶ «δένει» τὰ μέλη τῆς συμμορίας τῶν 300, πρὸ κειμένου νὰ λὲν πάντα «Ναί» σὲ ὅλα…
Θὰ βροῦμε ὅμως τὶς ὑπογραφὲς τοῦ τρίτου μνημονίου, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν προηγουμένων…

Τὰ ΦΕΚ λοιπὸν ΔΕΝ συνιστοῦν ἱστορία παρὰ μόνον τὴν ἐπίσημο παραδοχὴ αὐτῆς, ἀπὸ τὴν φερομένη ὡς ἐκτελεστικὴ ἐξουσία.

«Η Εκτελεστική εξουσία, καλούμενη και Διοικητική εξουσία, είναι η δεύτερη κατά σειρά διακριτή λειτουργία της ενιαίας κρατικής εξουσίας, μετά την Νομοθετική εξουσία και πριν την Δικαστική εξουσία που εκδηλώνονται σε κάθε δημοκρατικά ευνομούμενη Πολιτεία, σύμφωνα με την τριχοτόμηση της εξουσίας που προέβη ο Γάλλος φιλόσοφος Μοντεσκι(ου)έ, αναπτύσσοντας τον όρο που εισήγαγε για πρώτη φορά ο Άγγλος φιλόσοφος Τζων Λοκ….

Αντικείμενο της εκτελεστικής εξουσίας, σύμφωνα με συνταγματικές θεωρίες, είναι η επίβλεψη της εκτελέσεως των νόμων καθώς και η διεύθυνση των κρατικών υποθέσεων. Σύμφωνα με το είδους του πολιτεύματος κάθε χώρας η εκτελεστική εξουσία ανατίθεται στον ανώτατο άρχοντα (Ηγεμόνα, ή Πρόεδρο Δημοκρατίας κ.λπ.) και στην Κυβέρνηση. Αυτοί που ασκούν την Εκτελεστική, ή Διοικητική εξουσία, ονομάζονται «Διοικητικά όργανα» ή απλά «Όργανα» (του Κράτους).

  • Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται επίσης και από την Κοινωνιολογία σε κάθε είδους τυπικών οργανώσεων προκειμένου να δηλωθούν οι λειτουργίες ελέγχου, διεύθυνσης, εποπτείας και διαχείρισης, τα πρόσωπα που επιτελούν τις λειτουργίες αυτές, τις θέσεις που κατέχουν αυτά, καθώς και τον τομέα της οργάνωσης που βρίσκονται.

Όργανα – διάκριση

1. Τα όργανα της εκτελεστικής εξουσίας διακρίνονται αρχικά σε ατομικά και συλλογικά όργανα.
Ατομικά όργανα είναι εκείνα που τα αποτελούν φυσικά πρόσωπα π.χ. ο Υπουργός, ο Νομάρχης κ.λπ.
Συλλογικά όργανα είναι εκείνα που αποτελούνται από πολλά πρόσωπα π.χ. “κυβέρνηση”, “συμβούλια” κ.λπ. Εξ αυτών άλλα έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα άλλα καί γνωμοδοτική.

2. Μια δεύτερη διάκριση των οργάνων της εκτελεστικής εξουσίας είναι τα κεντρικά και τα περιφερειακά όργανα, τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την έκταση της αρμοδιότητας.
Τα μεν κεντρικά φέρονται να έχουν αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια, όπως π.χ. ο υπουργός, ο γενικός γραμματέας κ.λπ., ενώ τα περιφερειακά επί ορισμένης μόνο εδαφικής περιφέρειας, π.χ. ο Νομάρχης, ο Λιμενάρχης κ.λπ….»

βικιπαιδεία

Συνοψίζοντας.
Τὰ ΦΕΚ μᾶς ὁμολογοῦν τὶς …ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ὑπογραφὲς τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας, ποὺ θεωρητικῶς, μόνον θεωρητικῶς, ἐκπροσωποῦν ἐμᾶς.
Στὴν πραγματικότητα τὰ ΦΕΚ ΔΕΝ συνιστοῦν ἀποφάσεις μὰ ἐντολές «ἀνωτέρων» τῶν μελῶν τῆς συμμορίας τῶν 300, ποὺ τὰ ἑκάστοτε μέλη τῆς συμμορίας τῶν 300  σπεύδουν νὰ ὑπογράψουν καὶ νὰ ἐφαρμόσουν.
Εἶναι αὐτὰ μὲ τὰ ὁποῖα τὰ μέλη τῆς συμμορίας τῶν 300 ποὺ  μᾶς ἐπέβασαν τὴν Μικρασιαστικὴ καταστροφή, ὅλες τὶς χρεωκοπίες ἔως σήμερα, τοὺς ἀποκλεισμοὺς ἀπὸ τὶς «Μεγάλες Δυνάμεις», τὶς μνημονιακὲς πολιτικές, τὴν κατ’ ἐξακολούθησιν χειραγώγησιν καὶ δουλοποίησίν μας, τὴν ἀφαίμαξίν μας, τὶς χιλιάδες αὐτοκτονίες…
Τὰ ΦΕΚ δὲν συνιστοῦν ἱστορία. Συνιστοῦν ὅμως ὁμολογία τῆς ἐπισήμου ἐξουσίας, ποὺ αὐτοαθωώνεται γιὰ κάθε της ἔγκλημα.
Μελετώντας τὰ ΦΕΚ μαθαίνουμε πολλά, ἀλλὰ ΟΥΔΕΠΟΤΕ τὸν πραγματικὸ ὑπαίτιο τῶν ὅσων μᾶς συμβαίνουν.

Τέλος…
Γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἀλλάξουμε κάτι οὐσιαστικῶς σὲ αὐτὸν τὸν τόπο ΔΕΝ μᾶς χρειάζεται ἀλλαγὴ τῆς ἐκτελεστικῆς (ἤ διοικητικῆς) ἐξουσίας ἀλλὰ ἀλλαγὴ τοῦ πολιτικοῦ συστήματος.
Ὄχι τόσο διότι «ὅποιος ἔχει τὸ μέλι στὰ δάκτυλα…», ἀλλὰ διότι αὐτὸ τὸ πολιτικὸ σύστημα ἄλλοι τὸ ἐπέλεξαν, ἄλλοι τὸ ἀπεφάσισαν κι ἄλλοι μᾶς τὸ ἐπέβαλαν.
Γιὰ νὰ βροῦμε τοὺς δρόμους μας καὶ νὰ ἀνατρέψουμε αὐτὲς τὶς συνθῆκες ξεκινᾶμε ἀπὸ τὴν ἀρχή.
Καὶ ἡ ἀρχὴ εἶναι ἡ ἀνατροπὴ τοῦ πολιτικοῦ συστήματος.

Φιλονόη

(Visited 127 times, 1 visits today)
Leave a Reply