Ἰδεοληψίες, εὐτελισμοὶ καὶ (μυστικὰ) παίγνια εἰς βάρος ἐθνικῶν συμφερόντων

Δὲν εἶναι μόνο ὅτι τὸ ἑλλαδικὸ κράτος καὶ οἱ ἐπίσημοι φορεῖς του ποὺ διαχρονικῶς ἀργοποροῦν ἢ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὰ μεγάλα ἐθνικὰ θέματα…
Εἶναι καὶ «μπλοκαρισμένο» ἀπὸ τὶς ἐπικρατοῦσες στὴν χώρα «ἰδεολογίες», ἀριστερὲς καὶ δεξιές, στὶς χρεωκοπημένες «ἰδέες» τους, ποὺ πλέον βρωμοκοποῦν καί, ἐνίοτε, ἐπιφέρουν ἐθνικὲς ἧττες. Ὅπως στὸ θέμα τῆς «Μακεδονίας».

Ἕνα θέμα γιὰ τὸ ὁποῖον οἱ ἀριστεροὶ νοιώθουν πὼς ἔχουν ὑποχρέωση στοὺς Σλαυομακεδόνες, μίας καὶ εὑρέθησαν μαζὺ στὰ χαρακώματα τοῦ (δικοῦ μας) ἐμφυλίου πολέμου καὶ τώρα πρέπει νὰ πάρουν κάποιου εἴδους «ῥεβὰνς» γιὰ τὴν ᾖττα τῶν κομμουνιστῶν στὸν ἐμφύλιο.

Ἰδεολογικὰ παιχνίδια σὲ βάρος τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων, ἀλλὰ διαρκῶς σὲ βάρος τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος, μιᾶς καὶ θέλουν νὰ τὰ πέρασουν ὅλα αὐτὰ μὲ νέες ἀποστασίες καὶ προδοσίες.

Τώρα βέβαια ποὺ ἡ πολιτικὴ ζωὴ τοῦ τόπου μπαίνει σὲ νέο βοῦρκο καὶ τείνει νὰ ἐξελιχθῇ πάλι σὲ ἕνα ἀπίστευτο τσίρκο καὶ νέους, περιττούς, ἐξευτελισμούς, μὲ διαγραφές, μεταγραφές, ἀποστασίες, προδοσίες καὶ τὸ κακὸ συναπάντημα….
Σὲ ἕναν ἀπόλυτο ἐξευτελισμὸ τῆς Δημοκρατίας καὶ τῆς πολιτικῆς ζωῆς, μιᾶς καὶ ἔπεσαν οἱ «μάσκες»….
…ἐνᾦ στὴν οὐσία ὅλα αὐτὰ συμβαί μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ κρατηθῇ ὁ Τσίπρας στὴν ἐξουσία καὶ γιὰ νὰ διασφαλίσῃ ὁ Καμμένος τὸ κόμμα του καὶ τὴν πολιτική του ἐπιβίωση….

Σὲ μία χώρα βαθεία πληγωμένη, βυθισμένη σὲ πλήρη ἀπάθεια καὶ κακομοιριά.
Καὶ παρ’ ὅλο ποὺ οἱ ἐπιλογὲς τοῦ λαοῦ εἶναι ἀνάμεσα Σκύλλας καὶ Χάρυβδης….

Τὰ πολλὰ λόγια μὲ μπόλικο τίποτα πρέπει νὰ τελειώσουν ὁριστικά.

Οἱ πρόωρες ἐκλογὲς θὰ ἦταν ὅ,τι καλλλίτερο γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ὥστε (τοὐλάχιστον) νὰ διαφυλάξῃ τὴν ὁποία ἀξιοπρέπειά της.

Θεοφανάκης Στέφανος

Σημείωσις

Καί ποιοί εἶναι αὐτοί πού ἐπιθυμοῦν τόν διαμελισμό καί τεμαχισμό τῆς χώρας;

Πιθανότατα ἡ ἀπάντησις νὰ εὑρίσκεται στὸ φιλόδοξο μεγάλο ἔργο τῆς συμδέσεως τῶν ποταμῶν τῆς Εὐρώπης μὲ τὸ Αἰγαῖο μέσῳ Ἀξιοῦ ποταμοῦ, γιὰ χάριν τῶν νέων «δρόμων τοῦ μεταξιοῦ» καὶ τῶν νέων συνεταιρισμῶν μεταξὺ Γερμανίας καὶ Κίνας.

Ἕνα παλαιὸ σχέδιο ποὺ ξανάρχεται στὴν ἐπικαιρότητα, μιᾶς καὶ τὴν πλωτὴ αὐτὴ διασύνδεση Δουνάβεως-Μοράβα-Ἀξιοῦ τὴν προέτεινε τὸ γερμανικὸ ναζιστικὸ καθεστὼς λίγο πρὶν νὰ ἀρχίσῃ ὁ Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, ἀλλὰ τὴν ἀπέῤῥιψε τότε ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς γιὰ στρατιωτικοὺς λόγους.
Πρόκειται γιὰ ἕνα ἔργο ποὺ τόσο ἐπιθυμοῦν οἱ Γερμανοί, ἀλλὰ κρύβει ἄλλους τόσους κινδύνους γιὰ ἐμᾶς.

«Ἑνὸς ἔργου ποὺ θὰ ἀπέκοπτε τὴν Ρωσσία, ποὺ θὰ ἔφερνε πιὸ κοντὰ τὴν Γερμανία μὲ τὴν Κίνα, ποὺ θὰ μείωνε τὴν σημασία τοῦ Γιβραλτὰρ ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ καὶ τῶν Δαρδανελίων ἀπὸ τὴν ἄλλη, ποὺ θὰ περιῴριζε τὸ κόστος μεταφορᾶς (φωτογραφία), ποὺ θὰ χώριζε τὴ Βόρειο Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπο χώρα, ποὺ θὰ παρεῖχε πρόσβαση στὰ ἐνεργειακά μας ἀποθέματα καὶ στοὺς ἀγωγοὺς καὶ ποὺ ἀνέκαθεν ἤθελε ἡ Γερμανία.»

(Visited 135 times, 1 visits today)
Leave a Reply